Regler og aftaler om forandringer

Hvis du er TR, AMiR eller leder, skal du være opmærksom på gældende regler og aftaler

Som tillidvslagt eller leder skal du være opmærksom på de regler og aftaler, der gælder, når der sker forandringer på arbejdspladsen.

Der gælder bl.a.: 

  • Ajourfør arbejdspladsvurderingen (APV). Når der sker ændringer i arbejdet, arbejdsmetoder og -processer, skal APV’en ajourføres. Jf. Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø §15a
  • Tjek at jeres arbejdsmiljø lever op til loven. Når I planlægger ændringer på arbejdspladsen, fx at I skal have nye tekniske hjælpemidler, ny teknologi eller skal bruge andre stoffer og materialer, skal I sikre, at arbejdsmiljøet lever op til kravene i arbejdsmiljølovgivningen. Virksomhedens arbejdsmiljøorganisation (MED-udvalg og arbejdsmiljøgrupper) skal deltage i planlægningen. Jf. Bekendtgørelse om arbejdets udførelse §5 og §6.
  • Hold hinanden informeret. Medindflydelse og medbestemmelse indebærer bl.a.  pligt til gensidigt at informere hinanden  og sammen drøfte alle forhold af betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Information skal gives  tidligt, og på en måde og i en form, der giver gode muligheder for en grundig drøftelse. Det er en forudsætning for at sikre, at medarbejdernes/medarbejderrepræsentanternes synspunkter og forslag kan indgå i beslutningsgrundlaget. Jf. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse for kommunalt ansatte §6 og §7 og samme aftalte for regionalt ansatte §6 og §7.