Forebyg vold og trusler

Sygeplejersker skal ikke gå på arbejde og være bange for vold og trusler.

Forebyggelse af vold og trusler

Det er muligt at forebygge vold og trusler i relation til arbejdet. Derfor har Dansk Sygeplejeråd udarbejdet 10 anbefalinger til forebyggelse af trusler og vold med det formål at man på alle arbejdspladser med risiko for trusler og vold arbejder med forebyggende tiltag - til gavn for både medarbejdere og patienter. 

10 Anbefalinger til forebyggelse af arbejdsrelateret trusler og vold

 1. En klar og præcis voldspolitik. En voldspolitik bør bl.a. indeholde:
  • Retningslinjer for ensartet registrering af episoder med vold eller trusler og vedvarende opfølgning på registrerede episoder med fokus på, hvordan man fremadrettet kan undgå lignende episoder.
  • Retningslinjer for hvordan de ansatte på en hensigtsmæssig måde kan håndtere tilløb til og episoder med arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden.
  • En plan der sikrer løbende justering af de procedurer og retningslinjer for forebyggelse af vold og trusler, der arbejdes med i hverdagen.
  • Tilrettelæggelse af arbejdet med patienter, der er udadreagerende.
  • Retningslinjer for alenearbejde.
 2. En vurdering af risikoen for vold i og uden for arbejdstiden som en del af arbejdspladsvurderingen (APV) og en lokal drøftelse af, hvad man forstår ved vold og trusler
 3. Løbende dialog mellem ledere og medarbejdere om holdninger, værdier og metoder på arbejdspladsen i forhold til forebyggelse af vold og trusler
 4. Uddannelse af personalet i voldforebyggelse, kommunikation og konflikthåndtering, samt løbende efter- og videreuddannelse af personalet i forhold til den nyeste viden om interventioner, der kan anvendes for at imødegå opkørte situationer
 5. Introduktion og oplæring af nyansatte så alle ansatte er bekendte med arbejdspladsens politik for forebyggelse af vold og trusler
 6. En vejledning i hvordan man kan håndtere af etiske dilemmaer ved magtanvendelse
 7. Fokus på at sikre faglig forsvarlighed med udgangspunkt i en optimal organisering af personalet, så man hele tiden kan imødegå situationer med vold og trusler. Det forudsætter tilstrækkelig normering og en bred sammensætning af kompetencer døgnet rundt
 8. Løbende sparring /faglig vejledning mellem leder og medarbejdere i forhold til psykiske belastninger i arbejdsmiljøet, herunder vold og trusler
 9. Opmærksomhed på, at et godt samarbejde og god trivsel i personalegruppen er væsentligt i forhold til at forebygge vold
 10. Fokus på den fysiske indretning af arbejdspladsen, fx brede gange, enestue, godt indeklima, indretningen og let tilgængelige flugtveje.

Forudsætning

Forudsætningen for, at det kan lykkes, er, at ledelsen går foran og engagerer sig i opgaven. Trusler og vold kan ikke altid undgås, men et godt afsæt er en kultur, hvor vold og trusler ikke accepteres som en del af dagligdagen, og hvor arbejdspladsens arbejde med at forebygge vold og trusler er kendt, accepteret og efterleves af alle.