Anmeldelse af vold til politiet og erstatning

Hvis du udsættes for vold eller trusler i dit arbejde, skal du være opmærksom på om episoden skal anmeldes til politiet.

Hvis du udsættes for et overfald eller trusler på dit arbejde kan du søge om erstatning efter offererstatningsloven. For at få erstatning efter denne lov, er det dog en betingelse, at volden er omfattet af straffeloven – og at skadesvolder derfor er anmeldt til politiet inden 72 timer efter episoden.

I mange tilfælde vil det være klart om voldsepisoden udgør en overtrædelse af straffeloven – fx hvis handlingen er ”villet” i form af et bevidst angreb. Men der vil være gråzoner, som kan være vanskelige at vurdere. I disse tilfælde anbefaler vi, at anmelde volden til politiet og lade dem vurdere, om episoden falder inden for straffelovens bestemmelser.

Dispensation for at politianmelde en borger eller patient til politiet

Det er muligt at søge om dispensation for at foretage politianmeldelse, hvis der i en situation er særlige behandlingsmæssige eller pædagogiske hensyn i forhold til borgeren eller patienten, der taler for det.

Overvejelser om politianmeldelse eller ansøgning om dispensation skal foretages sammen med din leder. Beslutningen skal tages inden 72 timer for at sikre, at I kan nå at indgive politianmeldelse, hvis det er det I vælger. Kan I ikke nå at foretage vurderingen, bør I foretage en politianmeldelse. En anmeldelse kan altid efterfølgende trækkes tilbage.

For at opnå dispensation skal I sammen beskrive de behandlingsmæssige og/eller pædagogiske hensyn, der gør sig gældende for at undlade at anmelde borgeren/patienten til politiet.  Det kan være hensyn relateret til patienten/borgeren eller hensyn relateret til jeres arbejdsted og det arbejde I udfører.

Vær opmærksom på

  • At du som forurettet har det endelige ansvar for at foretage politianmeldelsen. Hvis det er din arbejdsgiver eller andre, der indgiver anmeldelsen, bør du derfor følge op og sikre dig, at det er gjort inden de 72 timer. Få oplyst navn på den der har modtaget anmeldelse og sørg for at få en kvittering.
  • Anmeldelse til politiet kan foretages ved brev, telefon, e-mail eller personligt fremmøde. Det skal udtrykkeligt fremgå, at volden er begået mod dig.

Ansøgning om erstatning

Der skal benyttes et specielt ansøgningsskema fra Erstatningsnævnet, når du søger om erstatning efter offererstatningsloven. Ansøgningsskemaet skal benyttes uanset om overfaldet er anmeldt til politiet og skal sendes til politimesteren i den politikreds, hvor voldsepisoden har fundet sted. Du kan finde ansøgningsskemaet fra Erstatningsnævnet her.

Hvis overfaldet ikke er anmeldt til politiet, er det også i ansøgningsskemaet, at du skal beskrive de konkrete pædagogiske eller behandlingsmæssige grunde til, at volden ikke er politianmeldt. Vedlæg et bilag med beskrivelsen af, hvorfor I har valgt ikke at politianmelde. Udfyld og brug dette skema hertil, som DSR har udarbejdet sammen med andre organisationer, og som kan hjælpe jer til at sikre, at de relevante oplysninger, der skal til for at søge dispensation, nedskrives. OBS! ift. skemaet: Vejledning om Offererstatning er ikke længere gældende. Det betyder , at der nu vil kunne dispenseres for politianmeldelse, selvom der kun har været tale om generelle hensyn til ikke at anmelde borgeren/patienten. Bemærk denne ændring til pkt. 10 i skemaet.

Hvor kan du få hjælp?

Det kan være en god idé at inddrage din arbejdsmiljørepræsentant eller arbejdsmiljøgruppe, som kender retningslinjerne på din arbejdsplads, og kan støtte dig i forløbet. Du kan også hente råd og vejledning i DSR, som ligeledes kan bistå dig i en eventuelt sag. Kontakt din lokale Kreds.

 

Dansk Sygeplejeråd mener

Vold og trusler mod ansatte skal ikke accepteres. Sygeplejersker, og andre i det offentlige, arbejder med mennesker med svære livssituationer, er syge eller i krise. Derfor kan det i nogle tilfælde være hensigtsmæssigt af behandlings- eller pædagogiske hensyn ikke at foretage politianmeldelse, men i stedet at søge om dispensation, når der er tale om vold, hvor der sker en overtrædelse af straffeloven.