Arbejdsrelateret vold når du har fri

Vold, trusler og anden krænkende adfærd i fritiden er også arbejdsgivers ansvar

1. januar 2016 trådte arbejdsmiljøregler om forebyggelse af arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden i kraft.

Reglerne skal være med til at sikre, at du som sygeplejerske ikke bliver udsat for vold, trusler og anden krænkende adfærd bl.a. digital chikane på grund af dit arbejde, når du har fri. Det kan f.x. være fra vrede patienter eller pårørende, som føler sig dårligt behandlet af "systemet" og derfor opsøger og dig privat eller "poster" negative indlæg om din person eller familie på sociale medier.

Arbejdsgiver har dermed pligt til at sikre, at det arbejde som foregår i arbejdstiden er planlagt og udført på en måde, så risikoen for at blive udsat for vold m.m uden for arbejdstiden, forebygges. Det kan fx ske ved, at medarbejdernes efternavne ikke fremgår af navneskiltene, så det bliver vanskeligere for borgere/patienter af opspore dem uden for arbejdstiden.

Vurderingen af, om det konkrete arbejde i arbejdstiden, medfører risiko for arbejdsrelaterede vold m.m. uden for arbejdstiden, skal foretages i forbindelse med det almindelige arbejdsmiljøarbejde - dvs. i den daglige tilrettelæggelse og planlægning af arbejdet og i forbindelse med arbejdspladsvurderingen (APV).

Hvis risikoen for vold og trusler uden for arbejdstiden er tilstede  - hvilket vil være tilfældet for langt de fleste job indenfor sygeplejen - skal arbejdsgiver fastsætte retningslinjer for og vejlede dig som medarbejder i, hvordan du mest hensigtsmæssigt kan håndtere det. Det kan fx omfatte:

  • Samtaleteknik, konfliktforebyggelse og konfliktnedtrappende kommunikation
  • Aflæsning af advarselssignaler og hvordan du hensigtsmæssigt håndterer disse
  • Håndtering af trusler og anden krænkende adfærd fremsat digitalt, fx i sms, på e-mail, hjemmesider eller sociale medier.

Retningslinjerne og vejledningen omfatter ikke forhold, der vedrører dit privatliv eller ageren i fritiden fx. dit valg af transportvej, boligforhold, indkøbsvaner, hobby, familieforhold eller lignende.

 

Politianmeldelse

Hvis du udsættes for en voldepisode eller anden krænkende adfærd uden for arbejdstiden, skal du selv anmelde det til politiet, hvis du ønsker det. Din arbejdsgiver skal dog tilbyde at hjælpe dig hvis arbejdsgiveren kender til episoden, og du er interesseret heri.