Hvis du er AMiR/leder i arbejdsmiljøgruppen eller TR

Råd om forebyggelse og håndtering af seksuel chikane

Som Arbejdsmiljøgruppe og TR kan I:

  • Sikre, at I har klare retningslinjer for, hvordan I afdækker omfanget af seksuel chikane på jeres arbejdsplads, håndterer de sager der opstår og forebygger at det gentager sig. Sørg for at alle på arbejdspladsen ved, hvad de skal gøre, hvis de udsættes for eller ser seksuel chikane, herunder hvem de skal gå til og hvad den videre proces er.
  • Sætte fokus på at aftabuisere emnet. Seksuel chikane er tabubelagt og kan være svært at tale om. Derfor kan det være nødvendigt, at arbejdsmiljøgruppen tager det op som et emne og fx tager udgangspunkt i typiske hverdagsdilemmaer - i stedet for at begynde med den enkeltes personlige oplevelser og følelser. På den måde kan I medvirke til at skabe en kultur på arbejdspladsen, hvor I taler åbent om jeres oplevelser med seksuel chikane.
  • Samarbejde som TR og arbejdsmiljøgruppe om at håndtere og forebygge seksuel chikane, da indsatsen har snitflader til begges kompetenceområder.

     

Særligt ift. at forebygge seksuel chikane fra borgere/patienter kan I:

  • Sætte fokus på faglighed og sparring – særligt ift. at forebygge seksuel chikane fra borgere/patienter.  Er de rette kompetencer til stede, og kan I arbejde mere med at styrke fagligheden som et element i forebyggelsesarbejdet? Kan systematisk sparring og supervision bruges til at lære af hinanden og skabe fælles ståsted og forståelse?
  • Sætte spot på instruktion. Er det en fast del af instruktionen at få relevant information om de borgere/patienter, man skal beskæftige sig med? Og får de ansatte nødvendig instruktion ift. at håndtere situationer med borgere/patienter, hvor der er risiko for seksuel chikane og instruktion i at håndtere dette?
  • Analysere arbejdsgange med det formål at få opmærksomhed på uhensigtsmæssige arbejdssituationer, rutiner m.m., så borgerne/patienterne behandles på en måde, at der ikke opstår misforståelser. Fx gå udenfor badeværelser (hvis muligt) når borgeren tager bad.
Arbejdsmiljøloven og aftale

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse §9a: 'Ved arbejdets udførelse skal det sikres, at arbejdet ikke medfører risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane'.

Aftale om trivsel og sundhed

Parterne på det offentlige arbejdsmarked indgik i 2008 aftalen om trivsel og sundhed. Aftalen handler bl.a. om, at arbejdspladsens MED-system skal aftale retningslinjer for arbejdspladsens indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer med vold, mobning og (seksuel) chikane. 

Brug derfor jeres lokale retningslinjer som afsæt for at håndtere sager om seksuel chikane og forebygge at det opstår. 

Se aftalen om trivsel og sundhed for dit område her: