Seksuel chikane

Som sygeplejerske kan du opleve uønsket adfærd af seksuel karakter, når du er på arbejde. Vi har forskellige grænser og seksuel chikane er ofte tabubelagt. Det kan derfor være vanskeligt at håndtere. Hvornår er der tale om seksuel chikane og hvad kan du gøre, hvis du oplever det på arbejdet?

Hvad er seksuel chikane

En intim berøring fra en kollega, en kommentar med seksuelle undertoner fra en pårørende, eller en patient, der bliver nærgående under den personlige pleje.

I dit arbejde som sygeplejerske kan du opleve, at uønsket adfærd af seksuel karakter kan forekomme på forskellige måder: Verbalt, nonverbalt via kropssprog, skriftligt fx via sociale medier, mail eller sms eller fysisk med berøring eller anden kropskontakt.

Adfærden kan udøves af en borger, patient, pårørende, leder, kollega eller samarbejdspartner. Der kan være forskel på oplevelsen og på, hvordan adfærden skal håndteres, hvis der er tale om en borger eller patient med nedsat kognitivt funktionsniveau og afhængig af hvor bevidst/ubevidst handlingen er.

Seksuel chikane har fået opmærksomhed som følge af #Mee too-kampagnen, men for sygeplejersker er uønsket seksuel opmærksomhed fra især borgere og patienter et kendt arbejdsmiljøproblem.

Seksuel chikane - eller uønsket seksuel opmærksomhed - defineres både i Arbejdsmiljøloven og i Ligebehandlingsloven. Der er tale om to forskellige definitioner, som tilsammen afspejler, at seksuel chikane både kan foregå over længere tid eller være en enkeltstående handling.

Sådan defineres seksuel chikane

Arbejdstilsynet

Ifølge Arbejdstilsynet er seksuel chikane en krænkende handling: "Der er tale om krænkende handlinger, når en eller flere personer groft eller flere gange udsætter andre personer for adfærd, som af disse personer opfattes som nedværdigende". 

Krænkende adfærd af seksuel karakter er al form for uønsket seksuel opmærksomhed, og kan fx være (listen er ikke udtømmende):

 • Uønskede bemærkninger
 • Uønskede verbale opfordringer til seksuelt samkvem
 • Sjofle vittigheder og kommentarer
 • Uvedkommende forespørgelser om seksuelle emner
 • Visning af pornografiske materialer

Ligebehandlingsloven

Ligebehandlingsloven, som skal sikre at erhvervsaktive mænd og kvinder ikke forskelsbehandles, definerer seksuel chikane som: ”Enhver form for uønsket verbal, ikke verbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima”.

Du kan have forskellige tærskler for, hvornår en adfærd opleves som krænkende eller chikanerende afhængig af, hvem som udøver den og i hvilken situation. Og dine kollegaer kan have andre tærskler og grænser end dine. Derfor kan det nogle gange være svært at vurdere, hvornår der er tale om seksuel chikane. Det afgørende er, om du opfatter adfærden som uønsket og krænkende.

 

Konsekvenser af seksuel chikane

Forskningen viser, at det kan påvirke dit mentale helbred negativt, hvis du bliver udsat for seksuel chikane i dit arbejde. Reaktionerne kan spænde fra irritation og ydmygelse til sygdomme som angst, depression og posttraumatisk stresssyndrom. Desuden kan det influere negativt på din arbejdsevne og sygefravær og skabe grundlag for, at du bliver mindre tilfreds med dit arbejde.

Der er derfor god grund til at tale om det med en kollega, din leder eller en tillidsvalgt, hvis du udsættes for seksuel chikane.

 

Hvad kan du gøre?

Seksuel chikane er for mange forbundet med tabuer, fordomme, vittigheder og følelser af skyld eller skam, som kan være barriere for at tale om det med andre på arbejdspladsen. Men det er vigtigt, at du deler dine oplevelser, både hvis du selv bliver udsat for seksuel chikane eller overværer, at en kollega udsættes. På den måde kan I få et fælles overblik over omfanget og lære af hinanden. Det giver jer et fælles afsæt til sammen at håndtere konkrete sager, og forebygge af nye opstår.

Hvis du er udsat for seksuel chikane

 • Stol på, hvad du selv oplever og lad være med at bagatellisere oplevelsen
 • Sig tydeligt fra, gerne i situationen, hvis du kan.
 • Tal med kollegaer du stoler på, din TR eller AMiR og din leder om hændelsen.
 • Hold fast I, at du ikke selv var skyld i den seksuelle adfærd.
 • Dokumenter ved behov hændelsen ved at skrive den ned eller gemme en SMS, mail eller lign.
 • Involvér din lokale DSR-kreds, hvis du oplever, at der på arbejdspladsen ikke tages hånd om problemet.

Hvis en kollega udsættes for seksuel chikane

 • Tag ansvar – seksuel chikane er et fælles arbejdsmiljøproblem
 • Sig fra over for den chikanerende, hvis du er til stede i situationen.
 • Støt og lyt og undgå at bagatellisere problemet.
 • Tilbyd din støtte til at gå videre med det og få taget hånd om sagen – involvér fx leder og AMiR/TR.

Hvis du er leder

 • Tag henvendelser alvorligt og undgå at bagatellisere problemet
 • Følg jeres aftalte retningslinjer på arbejdspladsen og gør det klart, hvordan der tages hånd om sagen, og hvem der involveres fx AMiR/TR.
 • Udvis diskretion og respekt for de parter der er involveret og involvér ikke flere end nødvendigt.
 • Analysér sagen sammen med arbejdsmiljøgruppen/TR og træf nødvendige foranstaltninger for at forebygge, at lignende opstår.

Du kan finde mere information i denne pjece fra BFA: Forebyg og håndter krænkende handlinger af seksuel karakter og i denne udarbjdet af COWI, Statens Institut for Folkesundhed, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø & NIRAS Uønsket seksuel opmærksomhed i omsorgsarbejde