Social Kapital

Begrebet social kapital har fundet vej ind i arbejdsmiljøarbejdet. Men hvad er social kapital? Og hvilke værktøjer findes der? Det forsøger vi at give et overblik over her.

Social kapital på arbejdspladsen

Social kapital er et begreb, der dækker over de ressourcer, som findes i relationerne mellem mennesker. På arbejdspladsen er det en egenskab som sikrer, at ledelsen og medarbejderne i fællesskab kan løse arbejdspladsens kerneopgaver. Tanken er, at jo mere social kapital der er på arbejdspladsen, des bedre bliver kerneopgaven løst. Samtidig vil den enkelte medarbejder opleve en større arbejdstilfredshed.

Definition

I Danmark defineres social kapital i arbejdsmiljøforskningen som:

Den egenskab som sætter organisationens medlemmer i stand til i fællesskab at løse dens kerneopgave”.

At løse en kerneopgave i fællesskab kræver samarbejde. Tillid og retfærdighed er forudsætninger for det gode samarbejde og omvendt. Samarbejde, tillid og retfærdighed spiller derfor en vigtig rolle i social kapital på arbejdspladsen. De opfattes som positive ressourcer, der kan udvikles, hvis de sættes på dagsordenen og prioriteres.

Samarbejde, tillid og retfærdighed

Samarbejde

Som mennesker udvikler vi vores samarbejdsevner, når vi praktiserer samarbejde i dagligdagen. Når vi samarbejder med kolleger, lærer vi at forstå hinandens situation. Vi får indsigt i hinandens opgaver, og på den måde udvikles der kompetencer, normer og værdier for samarbejde på arbejdspladsen. Det bidrager til, at både ledere og medarbejdere bedre kan løse arbejdspladsens kerneopgaver.

Det er dog ikke den enkelte medarbejders samarbejdsevne, der er i fokus, når vi taler om social kapital. Det er arbejdspladsens samlede evne til at samarbejde og koordinere sine aktiviteter, så kerneopgaven kan løses på bedst mulig vis.

Samarbejde kan ske i forskellige relationer:

 • Samlende (bonding): Relationer mellem enkeltpersoner inden for en gruppe/afdeling.
 • Brobyggende (bridging): Relationer mellem grupper eller afdelinger.
 • Forbindende (linking): Relationer mellem ledelse og medarbejdere.

Den sociale kapital i de tre forskellige relationer skal være i balance, hvis den generelle sociale kapital på arbejdspladsen skal være høj.

Tillid

Tillid på arbejdspladsen handler om tillid mellem medarbejdere, mellem ledelse og medarbejdere og mellem lederne indbyrdes. Man ved fra undersøgelser, at tillid på arbejdspladsen fx påvirker kvaliteten af arbejdet, jobtilfredsheden og medarbejdernes helbred. Endvidere spiller tillid en afgørende rolle, når forandringer eller nye idéer skal implementeres i organisationen.

Når vi taler om tillid i forbindelse med social kapital, handler det om hvorvidt:

 • Ledelsen har tiltro til at medarbejderne gør et godt stykke arbejde
 • Der er tillid til det ledelsen siger og gør
 • Medarbejderne har tillid til hinanden

Tillid og troværdighed kan opbygges af flere veje bl.a. gennem: Lydhørhed, gennemskuelighed og forklarlig ageren, anerkendelse af andres kompetencer og sammenhæng mellem det man siger, og det man gør.

Retfærdighed

Som mennesker har vi forskellige opfattelser af, hvad retfærdighed er, men retfærdighed handler i bund og grund om, at vi har en opfattelse af, at det hele går ordentligt for sig. For nogle handler retfærdighed om fordeling af goder, for andre handler det om processen omkring fordeling af goder eller opgaver. Når vi oplever at blive behandlet retfærdig, stiger vores vilje og lyst til at samarbejde.

Der er flere ting, man kan gribe fat i, hvis man ønsker at fremme oplevelsen af retfærdighed. Seks elementer har betydning for oplevelsen af retfærdighed på arbejdspladsen:

 • Indflydelse på beslutningsprocesser
 • Andres synspunkter behandles seriøst og med respekt
 • Beslutningsprocesser er gennemskuelige
 • Beslutninger forklares og konsekvenser beskrives
 • Forkerte/ uhensigtsmæssige beslutninger kan ændres
 • Alle behandles lige

Socialt kapital - ikke svaret på alt

Andre forhold end social kapital spiller dog ind på arbejdspladsen og det psykiske arbejdsmiljø. Det gælder fx arbejdsmængde, indholdet i arbejdet, konkrete belastninger i arbejdet og arbejdets særlige karakter.

Tag kritisk og nuanceret stilling til de initiativer, som arbejdspladsen evt. iværksætter for at udvikle samarbejdet og den sociale kapital.

Social kapital løser ikke alle problemer og kan ikke erstatte behovet for det øvrige arbejdsmiljøarbejde eller behovet for faglig opkvalificering og uddannelse af medarbejderne.