Sygeplejerskers arbejdsmiljø, trivsel og helbred - SATH

Dansk Sygeplejeråds spørgeskemaundersøgelser af sygeplejerskers arbejdsmiljø (Sygeplejerskers arbejdsmiljø, trivsel og helbred - SATH) er beskrevet i en række notater og rapporter, der dokumenter danske sygeplejerskers arbejdsmiljø over en årrække.

Dansk Sygeplejeråd har siden 2002 med års mellemrum spurgt sygeplejersker om, hvordan de oplever deres arbejdsmiljø. Det spørgeskema, som er anvendt i undersøgelserne, er forskningsmæssigt validerede spørgsmål suppleret med specifikke spørgsmål om bl.a. sygeplejerskers arbejdsområde.

Nedenfor kan du finde en række årlige rapporter og notater, der beskriver resultaterne af undersøgelserne.


Dan selv resultater fra undersøgelserne

Har du interesse i sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø, har du mulighed for at selv at hente resultater fra SATH-undersøgelser fra 2012 og 2015 via SATH-databasen. 

SATH-undersøgelsen 2018

DSR gennemførte i slutningen af august 2018 igen en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af sygeplejerskers arbejdsmiljø:  'Sygeplejerskers Arbejdsmiljø Trivsel og Helbred' - i daglig tale kaldet SATH. Svarprocenten var 63. 

De nye og opdaterede resultater bliver brugt til at sætte fokus på områder, der er særligt belastende i sygeplejerskers arbejdsmiljø.

Sidste undersøgelse blev gennemført i 2015.

Tilsvarende spørgeskemaundersøgelse blev gennemført i 2002, 2007 og 2012.

På baggrund af resultaterne fra 2012 fik vi udarbejdet rapporten: Psykisk arbejdsmiljø blandt sygeplejersker

Læs hvordan du henter data i SATH-databasen

 

Nyeste undersøgelse

Læs om den nyeste undersøgelse for 2021.

 

Rapporter og notater

 

2020

Rapport for 2020 følger.

2019

Mobning blandt sygeplejersker 2019

11 % af de ikke-ledende sygeplejersker har været udsat for mobning inden for det seneste år. Og 26% af sygeplejerske har været vidne til mobning inden for det seneste år.

Hver fjerde sygeplejerske har haft sygedage som følge af mobning. Omkring hver tiende sygeplejerske har overvejet at søge nyt job inden for det seneste år som følge af mobning. Det er især sygeplejersker, der mange gange har været udsat for mobning.

Stress blandt sygeplejersker 2019

22% af sygeplejerskerne angiver, at de hele tiden eller ofte har følt sig stresset i de sidste to uger. Blandt de der har følt sig stresset i de sidste to uger, angiver 57%, at arbejdet er den vigtigste kilde til deres stress. Sygeplejersker, der ikke når alle deres arbejdsopgaver, har oplevet underbemanding seneste måned og haft over/merarbejde, har oftere følt stress inden for de sidste to uger.

2018

Faglig forsvarlighed og kvalitet 2018 
Notatet indeholder resultater vedr. faglig forsvarlighed, kvalitet og samt bemanding blandt sygeplejersker. Stort set alle de sygeplejersker, som angiver, at de i 'lav grad/meget lav grad' har kunnet udføre deres arbejde fagligt forsvarligt, har inden for den seneste måned oplevet, at de har været for få på arbejde.

2018: Sygeplejerskernes oplevelser af arbejdspres
Notatet præsenterer resultater om arbejdspres og viser sammenhæng til kvalitet, jobtilfredshed, sygefravær m.m.

2018: Årsager til deltid ifølge sygeplejerskerne
Notatet indeholder information om hvorvidt sygeplejerskerne er ansat på fuldtid eller deltid i deres nuværende hovedbeskæftigelse, og årsager til deltid.  9% angiver, at årsagen til nedsat tid skyldes faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. 6% angiver, at det skyldes faktorer i det fysiske arbejdsmiljø.

2018: Forekomst af vold og trusler blandt sygeplejersker.pdf
Dette notat præsenterer resultaterne om vold og trusler om vold. Resultaterne bygger på svar fra sygeplejersker ansat i basis- og specialstillinger i kommuner og regioner.

2017-2003

2017: Indflydelse i arbejdet
Undersøgelse viser sammenhæng mellem indflydelse i arbejdet og stress, sygefravær og jobsøgning 

2017: Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø
Mere end hver fjerde sygeplejerske (26%) arbejder i foroverbøjet stilling mindst halvdelen af tiden. Og hver femte (20%) arbejder, hvor de vrider i ryggen mindst halvdelen af tiden. Inden for de sidste 12 måneder har hver fjerde sygeplejerske (26%) været udsat for en eller flere arbejdsulykker. 6% af disse har været udsat for snit-/stiksår på forurenet kanyle eller instrument. Knap hver tredje sygeplejerske har arbejdsrelateret hudproblemer.

2016: Forekomst af vold og trusler blandt sygeplejersker
Notatet belyser forekomsten af arbejdsrelateret vold og trusler blandt regionalt- og kommunaltansatte sygeplejersker og effekten af lokale voldsforebyggende initiativer.

2016: Sygeplejerskers arbejds- og privatlivsbalance
Sygeplejesker oplever i stigende grad en ubalance mellem arbejds- og privatliv. Hver 3. sygeplejerske må ændre deres fritidsplaner pga. arbejdet- Samtidig angiver hver 3. sygeplejerske, at de 'altid eller 'ofte' tænker på uløste eller utilstrækkeligt løste opgaver, når de har fri.

2015: Forekomst og karakter af uønsket seksuel opmærksomhed blandt sygeplejersker
Notatet omhandler sygeplejerskers oplevelse af uønsket seksuel opmærksomhed på arbejdspladsen.

2015: Stress blandt sygeplejersker
Hver tredje (35%) sygeplejerske følte sig stresset sidst de var på arbejde. Denne andel er 40% for sygeplejersker ansat i en basisstilling. For sygeplejersker under 30 år er det mere end halvdelen (56%), der har følt sig stresset sidst de var på arbejde. Det er en stigning i forhold til 2012.

2015: Jobtilfredshed, selvvurderet helbred og fastholdelse
Knap hver fjerde sygeplejerske er meget tilfreds med sit arbejde. For basissygeplejersker gælder det hver femte. Højt arbejdspres, høj arbejdsmængde, lav ledelseskvalitet og lav social støtte er relateret til lav jobtilfredshed. Sygeplejersker, der har høj jobtilfredshed, har i mindre grad planer om at søge eller har søgt anden hovedbeskæftigelse i forhold til de, der har lav jobtilfredshed.

2015: Notatsamling om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø
I notater er der fokus på fire områder: Arbejdspres (arbejdstempo og arbejdsmængde), faglig forsvarlighed, forandringer og ledelseskvalitet.

2015: Opslagsværk om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø
Her beskrives sygeplejerskers arbejdsmiljø på tværs af arbejdspladstyper og specifikt for 14 arbejdspladstyper.

2013: Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker
Rapporten belyser sygeplejerskers udsættelse for vold og trusler om vold i forbindelse med arbejdet.

2013: Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø med fokus på muskel-skelet
Notatet beskriver sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø, bl.a muskel-skelet belastninger og indeklima.

2013: Sygeplejersker og stik- og skæreskader
Notatet omhandler antallet af stik- og skæreskader, årsagen til skaderne og sygefravær i forbindelse med skaderne.

2013: Psykisk arbejdsmiljø blandt sygeplejersker
Rapporten er udarbejdet af Professor Tage Søndergaard Kristensen og belyser det psykiske arbejdsmiljø blandt sygeplejersker baseret på en stor landsdækkende spørgeskemaundersøgelse foretaget i 2012.
2012: Mobning blandt sygeplejersker
Notatet beskriver forekomst af mobning på arbejdspladsen og mobningens omfang.
2008: Stress blandt sygeplejersker
Rapporten belyser, hvordan sygeplejerskernes livs- og arbejdsvilkår samt arbejdsmiljø påvirker deres oplevelse af stress på arbejdspladsen.
2006: Ergonomisk, fysisk og kemisk arbejdsmiljø
Rapporten omhandler sygeplejerskers ergonomiske, fysiske og kemiske arbejdsmiljø samt arbejdsulykker og erhvervsbetingede lidelser.
2005: Arbejdstid og arbejdsmiljø
Rapporten ser på, hvordan sygeplejerskers livsvilkår (alder, ægteskabelig status og børn) påvirker deres valg af /muligheder for arbejdstid, herunder om der er sammenhæng mellem arbejdstid og arbejdsmiljø, samt om der er sammenhæng mellem arbejdstid og sygeplejerskernes helbred.
2004: Vold og trusler om vold
Rapporten omhandler forekomsten af trusler og vold mod sygeplejersker, arbejdsmiljøets betydning og sygeplejerskernes reaktionsmønstre efter vold.
2003: Sygefravær, intentioner om jobskifte samt intentioner om ophør fra arbejdsmarkedet
Rapporten omhandler emner som sygefravær, intentioner om jobskifte samt intentioner om ophør fra arbejdsmarkedet, som alle er forskellige udtryk for sygeplejerskers nærvær og fravær på arbejdspladsen.

2003: Balancen mellem arbejds- og privatlivet
Rapporten omhandler emnet balance mellem arbejds- og privatliv, og der er set på, hvordan forskellige grupper af sygeplejersker oplever kvaliteten af relationen mellem arbejds- og privatliv.

 

Læs mere om rapporterne på: