Sygeplejerskers arbejdsmiljø, trivsel og helbred - SATH

Dansk Sygeplejeråds spørgeskemaundersøgelser af sygeplejerskers arbejdsmiljø, trivsel og helbred er beskrevet i en række notater og rapporter, der dokumenter danske sygeplejerskers arbejdsmiljø over en årrække.

Sygeplejerskers arbejdsmiljø, trivsel og helbred - SATH

Siden 2002 har DSR med års mellemrum spurgt sygeplejersker om, hvordan de oplever deres arbejdsmiljø. Svarene er med til at dokumentere sygeplejerskers arbejdsforhold og er meget betydningsfulde i forhold til at sætte sygeplejerskers arbejdsmiljø på dagsordenen.

Den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse 'Sygeplejerskers Arbejdsmiljø Trivsel og Helbred' - i daglig tale kaldet SATH - anvender forskningsmæssigt validerede spørgsmål suppleret med specifikke spørgsmål om bl.a. sygeplejerskers arbejdsområde.

 

SATH-undersøgelsen 2023

For at skabe lydhørhed om sygeplejerskers arbejdsvilkår har Dansk Sygeplejeråd brug for opdateret viden om sygeplejerskers arbejdsmiljø. En væsentlig kilde til den viden er besvarelserne på et spørgeskema, der i maj er sendt ud til 8.000 beskæftigede sygeplejersker på mail. Hvis du har modtaget spørgeskemaet, så husk at din stemme tæller i det store regnskab.

Kortlægning af sygeplejerskers arbejdsmiljø kan bidrage til, at der kontinuerligt bliver arbejdet for at forbedre arbejdsmiljøet både på den enkelte arbejdsplads og på politisk niveau.

 

Tidligere rapporter og notater om arbejdsmiljø

Nedenfor kan du finde en række tidligere rapporter, notater og indsamlet dokumentation om sygeplejerskerns arbejdsmiljø.

SATH 2021 resultater

Overblik: Samling af SATH 2021 resultater

Sygeplejerskers videreuddannelse, arbejdsmiljø og fastholdelse

Samspillet mellem arbejdsliv og privatliv

Arbejdstidstilrettelæggelse blandt sygeplejersker

Faglig forsvarlig sygepleje

Forudsigelighed

Indholdet i arbejdet

Ledelseskvalitet

Stress og nedslidning blandt sygeplejersker

Udbrændthed blandt sygeplejersker

Årsager til deltid ifølge sygeplejerskerne

Sygeplejerskers oplevelse af arbejdspres 

Sygeplejerskers oplevelse under covid-epidemien

2019

Mobning blandt sygeplejersker 2019

11 % af de ikke-ledende sygeplejersker har været udsat for mobning inden for det seneste år. Og 26% af sygeplejerske har været vidne til mobning inden for det seneste år.

Hver fjerde sygeplejerske har haft sygedage som følge af mobning. Omkring hver tiende sygeplejerske har overvejet at søge nyt job inden for det seneste år som følge af mobning. Det er især sygeplejersker, der mange gange har været udsat for mobning.

2018

Stress blandt sygeplejersker 2018

22% af sygeplejerskerne angiver, at de hele tiden eller ofte har følt sig stresset i de sidste to uger. Blandt de der har følt sig stresset i de sidste to uger, angiver 57%, at arbejdet er den vigtigste kilde til deres stress. Sygeplejersker, der ikke når alle deres arbejdsopgaver, har oplevet underbemanding seneste måned og haft over/merarbejde, har oftere følt stress inden for de sidste to uger.

Faglig forsvarlighed og kvalitet 2018 
Notatet indeholder resultater vedr. faglig forsvarlighed, kvalitet og samt bemanding blandt sygeplejersker. Stort set alle de sygeplejersker, som angiver, at de i 'lav grad/meget lav grad' har kunnet udføre deres arbejde fagligt forsvarligt, har inden for den seneste måned oplevet, at de har været for få på arbejde.

2018: Sygeplejerskernes oplevelser af arbejdspres
Notatet præsenterer resultater om arbejdspres og viser sammenhæng til kvalitet, jobtilfredshed, sygefravær m.m.

2018: Årsager til deltid ifølge sygeplejerskerne
Notatet indeholder information om hvorvidt sygeplejerskerne er ansat på fuldtid eller deltid i deres nuværende hovedbeskæftigelse, og årsager til deltid.  9% angiver, at årsagen til nedsat tid skyldes faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. 6% angiver, at det skyldes faktorer i det fysiske arbejdsmiljø.

2018: Forekomst af vold og trusler blandt sygeplejersker.pdf
Dette notat præsenterer resultaterne om vold og trusler om vold. Resultaterne bygger på svar fra sygeplejersker ansat i basis- og specialstillinger i kommuner og regioner.

2017-2013

2017: Indflydelse i arbejdet
Undersøgelse viser sammenhæng mellem indflydelse i arbejdet og stress, sygefravær og jobsøgning 

2017: Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø
Mere end hver fjerde sygeplejerske (26%) arbejder i foroverbøjet stilling mindst halvdelen af tiden. Og hver femte (20%) arbejder, hvor de vrider i ryggen mindst halvdelen af tiden. Inden for de sidste 12 måneder har hver fjerde sygeplejerske (26%) været udsat for en eller flere arbejdsulykker. 6% af disse har været udsat for snit-/stiksår på forurenet kanyle eller instrument. Knap hver tredje sygeplejerske har arbejdsrelateret hudproblemer.

2016: Forekomst af vold og trusler blandt sygeplejersker
Notatet belyser forekomsten af arbejdsrelateret vold og trusler blandt regionalt- og kommunaltansatte sygeplejersker og effekten af lokale voldsforebyggende initiativer.

2016: Sygeplejerskers arbejds- og privatlivsbalance
Sygeplejesker oplever i stigende grad en ubalance mellem arbejds- og privatliv. Hver 3. sygeplejerske må ændre deres fritidsplaner pga. arbejdet- Samtidig angiver hver 3. sygeplejerske, at de 'altid eller 'ofte' tænker på uløste eller utilstrækkeligt løste opgaver, når de har fri.

2015: Forekomst og karakter af uønsket seksuel opmærksomhed blandt sygeplejersker
Notatet omhandler sygeplejerskers oplevelse af uønsket seksuel opmærksomhed på arbejdspladsen.

2015: Stress blandt sygeplejersker
Hver tredje (35%) sygeplejerske følte sig stresset sidst de var på arbejde. Denne andel er 40% for sygeplejersker ansat i en basisstilling. For sygeplejersker under 30 år er det mere end halvdelen (56%), der har følt sig stresset sidst de var på arbejde. Det er en stigning i forhold til 2012.

2015: Jobtilfredshed, selvvurderet helbred og fastholdelse
Knap hver fjerde sygeplejerske er meget tilfreds med sit arbejde. For basissygeplejersker gælder det hver femte. Højt arbejdspres, høj arbejdsmængde, lav ledelseskvalitet og lav social støtte er relateret til lav jobtilfredshed. Sygeplejersker, der har høj jobtilfredshed, har i mindre grad planer om at søge eller har søgt anden hovedbeskæftigelse i forhold til de, der har lav jobtilfredshed.

2015: Notatsamling om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø
I notater er der fokus på fire områder: Arbejdspres (arbejdstempo og arbejdsmængde), faglig forsvarlighed, forandringer og ledelseskvalitet.

2015: Opslagsværk om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø
Her beskrives sygeplejerskers arbejdsmiljø på tværs af arbejdspladstyper og specifikt for 14 arbejdspladstyper.

2013: Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker
Rapporten belyser sygeplejerskers udsættelse for vold og trusler om vold i forbindelse med arbejdet.

2013: Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø med fokus på muskel-skelet
Notatet beskriver sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø, bl.a muskel-skelet belastninger og indeklima.

2013: Sygeplejersker og stik- og skæreskader
Notatet omhandler antallet af stik- og skæreskader, årsagen til skaderne og sygefravær i forbindelse med skaderne.

2013: Psykisk arbejdsmiljø blandt sygeplejersker
Rapporten er udarbejdet af Professor Tage Søndergaard Kristensen og belyser det psykiske arbejdsmiljø blandt sygeplejersker baseret på en stor landsdækkende spørgeskemaundersøgelse foretaget i 2012.