Midlertidigt forbeholdt virksomhedsområde: Det betyder det

Sygeplejersker og sundhedsplejersker i kommuner kan få midlertidigt lov til at teste for og vaccinere mod coronavirus. Læs, hvad du skal være opmærksom på, hvis du får tildelt den nye beføjelse.

Opdateret 3. december 2021

Det får du på denne side

Sygeplejersker og sundhedsplejersker i kommunerne kan få et midlertidigt forbeholdt virksomhedsområde i forbindelse med at udføre antigentest i næsehulen, podning i forbindelse med PCRtests og vaccination mod coronavirus. Her på siden kan du læse, hvad du skal være opmærksom på, hvis du får den nye beføjelse. 

Her kan du læse om

 

Midlertidig tilladelse til at pode i forbindelse med PCR-tests, udføre antigentests i næsehulen og vaccinere

Podningen i næsesvælget (den bagerste del af næsehulen) i forbindelse med en antigentest, podning i svælgets bagvæg i forbindelse med PCR-tests og vaccination er forbeholdt virksomhed for læger. Hvis andre end læger skal udføre testen, skal de tildeles et forbeholdt virksomhedsområde eller have en delegation fra en læge.

Bemærk, at podning i den forreste del af næsen, som er langt den mest udbredte testmetode i forbindelse med antigentests, ikke er forbeholdt virksomhed. Når sygeplejersker eller andre udfører disses tests, sker det derfor ikke på delegation.  

Sygeplejersker og sundhedsplejersker i kommunerne kan få bemyndigelse til at udføre lægefaglig virksomhed ved at teste for coronavirus ved podning med antigentest i den bagerste del af næsen, PCRtest og/eller vaccination, hvis kommunalbestyrelsen tildeler dem beføjelsen.

Dansk Sygeplejeråd bakker op om, at sygeplejersker og sundhedsplejersker kan foretage antigentest bagerst i næsesvælget, PCR-test og vaccination mod covid-19. Men det forudsætter, at der lokalt tages stilling til, hvilke opgaver der så ikke skal løses. Der er meget travlt i mange kommuner, og det må ikke blive et problem for den enkelte at prioritere mellem opgaverne.

 

Forbeholdt virksomhedsområde gælder ikke alle syge- og sundhedsplejersker

Det er ikke alle syge- og sundhedsplejersker i kommunerne, der får et forbeholdt virksomhedsområde til test og vaccination mod coronavirus. Det er kommunalbestyrelsen, der beslutter hvilke syge- og sundhedsplejersker, der skal have et forbeholdt virksomhedsområde.

Hvis du er udvalgt til at få et forbeholdt virksomhedsområde, anbefaler vi, at du får det på skrift.

 

Syge- og sundhedsplejersker må delegere podning og vaccination til andre

Det forbeholdte virksomhedsområde giver udvalgte syge- og sundhedsplejersker beføjelse til at udføre næsepodning i næsesvælget, PCR-tests og vaccination mod coronavirus.

Bekendtgørelsen giver også mulighed for, at de udvalgte syge- og sundhedsplejersker delegerer podningen/vaccinationen til andre ansatte i kommunen.

 

Sygeplejersker, der delegerer podning/vaccination til andre, har ansvar for opgavens udførelse

Delegation på eget initiativ

Hvis du som syge- eller sundhedsplejerske delegerer udførelsen af podning eller vaccination til andre, påtager du dig ansvaret for, at poderen/vaccinatøren er tilstrækkeligt kvalificeret til at udføre opgaven. Du har også pligt til at sikre, at vedkommende er instrueret og til at føre tilsyn med dem, du har delegeret podningen/vaccinationen til.

Omfanget og intensiteten af instruktions- og tilsynsforpligtelsen afhænger af, hvilke forudsætninger poderen/vaccinatøren har. Jo bedre sundhedsfagligt fundament poderen/vaccinatøren har, desto mindre er kravene til instruktionen og tilsynet – og omvendt.

Dansk Sygeplejeråd anbefaler, at syge- og sundhedsplejersker alene delegerer opgaven til andre autoriserede sundhedspersoner med mindre, de føler sig trygge ved, at andre ansatte udfører opgaven tilstrækkeligt kvalificeret.

Når kommunen har ansat/udvalgt dem, der skal pode eller vaccinere, og du bliver bedt om at delegere din beføjelse

Det er kommunalbestyrelsen, der har ansvaret for, at test- og/eller vaccinationsindsatsen bliver tilrettelagt, så den kan udføres med omhu og samvittighedsfuldhed. Hvis du ikke selv har haft indflydelse på hvilke kolleger, der skal udføre podning/vaccination, er det kommunen, der har ansvaret for, at poderne/vaccinatørerne er tilstrækkeligt oplært og kvalificeret, og at der føres det fornødne tilsyn med udførelsen af opgaven. Det er også kommunens ansvar, at det valgte test eller vaccinations set-up er patientsikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Hvis du som sygeplejerske underskriver en instruks kan den indeholde en rammedelegation af dit forbeholdte virksomhedsområde, nemlig podningen eller vaccinationen således at andre kan udføre opgaven. Er det tilfældet, skal du sikre dig, at du kan stå fagligt inde for instruksen, og den måde opgaven er beskrevet på.

Du skal reagere, hvis der er noget, du vurderer, ikke foregår, som det bør. Det kan være, hvis der fx er podere/vaccinatører, du ikke mener, er i stand til at udføre opgaven med omhu og samvittighedsfuldhed.

Hvis du vil sikre dig bedst muligt, anbefaler vi, at:

  • Du skriver ned, hvordan rekrutteringen og oplæringen af poderne/vaccinatørerne er foregået, herunder at du beskriver din egen rolle i forløbet
  • At du reagerer, hvis du er utryg ved at delegere podningen/vaccinationen til dem, kommunen/driftsherren har udvalgt
  • At du reagerer, hvis der er andre forhold, du mener, er uforsvarlige fx omkring hygiejnehåndtering eller lignende
  • At du kontakter din TR/FTR/kreds eller Lederforeningen, hvis du er i tvivl eller føler dig utryg

Du kan læse nedenfor, hvordan man ”siger fra” i sundhedsretlig forstand, hvis der er noget, du ikke mener foregår på forsvarlig vis. Du kan også finde et afsnit om, at du ikke kan pålægges at delegere podning/vaccination til andre.

 

Sygeplejersker kan ikke sige nej til beføjelsen

Kommunen har som arbejdsgiver rådigheden over, hvem der skal have beføjelsen. Når syge- og sundhedsplejersker udvælges til at foretage podning/vaccinere, kan de ikke sige nej til beføjelsen, da det ligger inden for det område, som en syge- og sundhedsplejerske er uddannet til.

Det er en forudsætning, at den enkelte syge- og sundhedsplejerske er tilstrækkeligt instrueret i opgaven og at der er en faglig instruks for arbejdets udførelse. Kommunen skal sørge for, at arbejdet kan udføres fagligt forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelige værnemidler, hvis det er relevant.

I forbindelse med vaccination, er det også kommunens ansvar, at der udarbejdes de relevante instrukser, så den enkelte syge- eller sundhedsplejerske fx kan se, hvilke kontraindikationer, de skal være opmærksomme på.

Processen omkring forbeholdt virksomhed til vaccination er gået så hurtigt, at der er mange ting, vi endnu ikke ved omkring den praktiske tilrettelæggelse, fx i forhold til ordination af vaccinen og målgruppen for de kommunale vacciner. Vi vil forsøge at afklare tvivlsspørgsmålene i den kommende tid. I er meget velkomne til at kontakte os med input i den forbindelse. I kan skrive til mej@dsr.dk.

 

Sygeplejersker kan ikke pålægges at delegere opgaven til andre

Sygeplejersker og sundhedsplejersker kan ikke pålægges at delegere deres beføjelser til andre. Det skyldes, at beføjelsen gives på grundlag af den enkeltes autorisation. Der er således tale om en personlig ret og pligt. Arbejdsgiver råder ikke over dette, medmindre der indgås en individuel aftale om det.

 

Du skal ”sige fra”, hvis du ikke kan stå inde for en delegation

Sygeplejersker og sundhedsplejersker kan ikke pålægges at delegere deres beføjelser til andre, hvis de ikke ønsker det.

Sundhedsretligt skal du ”sige fra”, hvis du er utryg og oplever at blive presset til at påtage dig ansvaret for, at en anden udfører test eller vaccination på delegation fra dig. Det gælder uanset om du er ledende syge- eller sundhedsplejerske, basissygeplejerske eller sundhedsplejerske.

Du skal også ”sige fra” sundhedsretligt, hvis du fx vurderer, at du ikke kan udføre vaccinationerne fagligt forsvarligt, fx pga. manglende instrukser, tidspres eller andre forhold, du vurderer skaber en risiko for patientsikkerheden.

Du ”siger fra” ved at dele din bekymring for patientsikkerheden med din nærmeste leder. Hvis din ledelse fastholder, at du alligevel skal udføre opgaven, skal du udføre den. Det bliver tillagt betydning ved vurderingen af fx klagesager, at du har ”sagt fra”.

Du er meget velkommen til at kontakte Dansk Sygeplejeråd, hvis du overvejer at ”sige fra”, så vi kan vejlede dig bedst muligt i forhold til den situation, du er i.  

 

Podning i næsehulens forreste del er ikke forbeholdt virksomhed

Podning i næsehulens forreste del er ikke forbeholdt virksomhed ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed. Denne type podning, hvor der podes 2-3 cm oppe i den forreste del af næsen skal derfor ikke ske på delegation fra syge- og sundhedsplejersker.

Hvis du er tildelt det forbeholdte virksomhedsområde og har delegeret podning til andre efter bekendtgørelsen, bør du sikre dig, at jeres lokale instrukser skelner mellem den podning, der er forbeholdt virksomhed og podning forrest i næsehulen med den korte podepind. Det skyldes, at der ansvarsmæssigt er tale om to forskellige situationer, og det bør instrukserne afspejle.

Hvis du ansættes som eller påtager dig opgaven som supervisor de steder, hvor der foretages selvpodning, skal du være opmærksom på, at dit sundhedsretlige ansvar følger med, når du er autoriseret sundhedsperson. Vi vil opfordre dig til, at du kontakter os for en drøftelse, hvis du påtænker at takke ja til at være supervisor.