Udlånt og nye arbejdsopgaver under covid-19: Sådan er du stillet

Under covid-19 kan du som sygeplejerske opleve at blive udlånt på tværs af sektorer og lokaliteter. Læs, hvad du skal være opmærksom på ved din autorisation og ansættelsesvilkår, når du udlånes.

Opdateret 10. december 2022

Det får du på denne side

Sygeplejersker har under covid-19 mulighed for at blive udlånt mellem forskellige sektorer fx fra kommune til hospital eller omvendt, eller fra en professsionshøjskole til et hospital. På denne side finder du information om, hvad du skal være opmærksom på inden, du lader dig udlåne. 

Her kan du læse om

Du bestemmer selv om, du vil udlånes til et hospital frem for din sædvanlige arbejdsplads

Det er helt op til dig selv, om du vil arbejde på et af regionens hospitaler i coronaberedskabet i stedet for hos din sædvanlige ansættelsesmyndighed. Det er en god ide at drøfte mulighederne med din leder.

Du skal have en klar aftale om ansættelse 

Først skal du have en klar aftale om ansættelse hos din regionale/kommunale arbejdsgiver. Aftalen skal beskrive dit tjenestested, vagtrul, referenceperson og andre væsentlige arbejdsvilkår og vil være begrænset til periode med en slutdato. Du er nødt til at oplyse over for din nye arbejdsgiver, at du kun kan tiltræde, hvis du kan få orlov fra din sædvanlige arbejdsplads.

Du skal sikre dig, at lønnen hos regionen er minimum på niveau med din sædvanlige løn hos den faste arbejdsgiver, og at du ansættes som månedslønnet efter af den regionale overenskomst og arbejdstidsaftale.

Hvis du får tilbudt ansættelse på timeløn, anbefaler vi, at du takker nej. Det skyldes den generelle usikkerhed ved timelønsansættelse og især, at tjenesteforholdet som timelønnet anses for ophævet i tilfælde af sygdom efter overenskomsten.

Du skal søge orlov hos din sædvanlige arbejdsgiver

Når aftalen med den regionale arbejdsgiver er klarlagt, skal du søge orlov hos din sædvanlige arbejdsgiver. Udgangspunktet er orlov uden løn, da der ikke er indgået en udlånsaftale på centralt niveau.

Du skal sikre sig, at din orlov fra din sædvanlige arbejdsplads følges ad med din tidsbegrænsning i ansættelsesforholdet hos regionen og omvendt.

Dvs. hvis din sædvanlige arbejdsgiver stiller krav om at kunne trække dig tilbage med dags varsel, skal du kunne frigøre dig fra regionen/kommunen med dags varsel. Hvis regionen vil have indføjet særlige vilkår om opsigelse i din tidsbegrænsede ansættelsesperiode, skal du have mulighed for at afbryde din orlov under samme vilkår.

Hvis du har indgået en aftale om prøvetid hos din regionale arbejdsgiver, skal du kunne afbryde din orlov på samme måde, som du og din nye arbejdsgiver kan opsige ansættelsesforholdet i prøvetiden.

Tidsbegrænset ansatte skal kompenseres for tid i beredskabet

På undervisnings- og forskningsområdet under det statlisge område er der stillingstyper, hvor ansættelsen altid er tidsbegrænset såsom adjunktstillinger og stillingen som ph.d-studerende. Hvis du er ansat i en sådan stilling, skal du og din sædvanlige statslige arbejdsgiver finde en mulighed for at kompensere for den tid, som du arbejder i beredskabet i regionen.

Hvis du er tidsbegrænset ansat som vikar for en kollega, der er på barsel eller langvarigt syg, vil der som udgangspunkt ikke ske en forlængelse med den periode, hvor du arbejder i beredskabet i regionen.

Kontakt Mia Kambskard mkk@dsr.dk eller Anne Dorte Lindgren adl@dsr.dk i DSR, hvis du ønsker at søge orlov hos din statslige arbejdsgiver for at indgå i et regionalt coronaberedskab.

Kontakt din kreds, hvis du ønsker orlov hos din kommunale arbejdsgiver for at indgå i et regionalt coronaberedskab.

Er du ansat som tjenestemand?

Juridisk Videncenter i DSR kan du kontakte på telefon 33 15 15 55 for nærmere rådgivning.
 

Hvis du arbejder i kommunen og bliver bedt om at varetage andre opgaver

På det kommunale område har FH og KL indgået en fælleserklæring, der – lig de forudgående fælleserklæringer – giver kommunerne mulighed for at bede medarbejdere om at varetage opgaver i kritiske funktioner eller opgaver i tilknytning hertil på andre tidspunkter, lokaliteter og/eller overenskomstområder, end de normalt udfører deres daglige arbejde. Hovedelementerne er:

  • Frivillighed er indskrevet som det foretrukne, men ikke som forudsætning.
  • Det er fortsat en forudsætning, at medarbejdere bliver bedt om at varetage opgaver i kritiske funktioner.
  • Når kommunen ønsker at anvende de fleksible løsninger, der er eksisterende overenskomster og aftaler, er der ikke krav om en lokal aftale, men det vil være fornuftigt med en drøftelse.
  • Varetagelse af andre arbejdsopgaver, på andre tidspunkter og lokaliteter end det er muligt inden for eksisterende overenskomster og aftaler skal drøftes lokalt.
  • Der indgås lokale aftaler, som omfatter både afgivende og modtagende organisation. Er ”afgivende og modtagende” organisation den samme, skal der fortsat indgås aftale, når der er tale om fleksibilitet, som ligger ud over det, som arbejdsgiver ensidigt kan varsle.
  • Der er ingen formkrav til de lokale aftaler, der kan være en telefonisk aftale, men jo mere indgribende, des højere krav stilles der til at kunne dokumentere, at der er indgået en lokal aftale.
  • I akutte og ekstraordinære situationer kan arbejdsgiver handle uden aftale i situationen, men har så en uge til at optage drøftelser og indgå lokal aftale.

De lokale aftaler ophører senest den 22. februar 2022 - medmindre de lokale parter har aftalt et tidligere ophørstidspunkt.

Som noget nyt er der sket en præcisering af arbejdstidsreglerne for selvtilrettelæggere:  ”Medarbejdere, der sædvanligvis er selvtilrettelæggende, og som bliver omfattet af arbejdstidstilrettelæggelse (herunder vagter, tilstedeværelse på særlige tidspunkter) honoreres fra det tidspunkt fuldt og helt svarende til arbejdstidsbestemmelserne for de tilsvarende grupper.”

Kontakt din kreds, hvis du eller dine kolleger bliver bedt om at varetage arbejdsopgaver, på andre tidspunkter eller på andre lokaliteter, end du normalt gør.  

Læs Fælleserklæring indgået med KL - december 2021 

 

Du er tilknyttet den lokale TR og AMiR på din midlertidige afdeling

Når du som sygeplejerske er udlånt til en anden afdeling på grund af coronasituationen, er du underlagt såvel din nye leders beføjelser under udlånet og på samme måde tilknyttet den lokale TR og AMiR på dit midlertidige ansættelsessted. Spørg eventuelt din nye leder, hvem der er TR og AMiR på afdelingen.

Er der ikke valgt en TR på den afdeling, som du er udlånt til, vil det være enten den lokale FTR eller din kreds, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål til dine løn og arbejdsvilkår. Langt de fleste steder vil der være en AMiR (måske fra en anden faggruppe), der kan introducere dig i forhold til arbejdsmiljø og sikkerhedsforanstaltninger på den ’nye’ arbejdsplads.

Har du konkrete spørgsmål til lokale forholdsregler i relation til covid-19, skal du spørge din midlertidige nye leder eller afdelings kliniske- og eller hygiejnesygeplejerske.
 

Autorisation: Ingen forventer, at du kan løse opgaver lige så godt på din nye afdeling

Det er ledelsen på behandlingsstedet, der har ansvaret for at tilrettelægge arbejdet, så det er så hensigtsmæssigt som muligt, indenfor de rammer og ressourcer, der er til rådighed. Det gælder også i denne særlige corona-situation, der har betydet, at nogle sygeplejersker er flyttet fra deres sædvanlige arbejde til nye afdelinger eller funktioner og nye opgaver.

Det sygeplejefaglige ansvar er en konkret vurdering

Juridisk set vurderer man det sygeplejefaglige ansvar med afsæt i den konkrete situation. Det vil sige ud fra de rammer og forudsætninger, som sygeplejerskerne har. Omhu og samvittighedsfuldhed er derfor noget andet for den sygeplejerske, der efter en kort oplæring skal arbejde på intensiv, end det er for den erfarne intensivsygeplejerske. Man tillægger det således betydning, at den ”uerfarne” hurtigt er blevet overflyttet til nye opgaver uden den oplæring, man normalt giver.

Der er ingen, der har en forventning om, at den sygeplejerske, der flyttes til et nyt speciale, som følge af corona-beredskabet, kan løse funktionen så godt som sine specialiserede kolleger på den nye afdeling. Det forventes heller ikke, at de specialiserede kolleger kan gøre de samme ting, som de plejer, når der pludselig er et stigende antal patienter og flere nye uerfarne kolleger, som kræver deres opmærksomhed.

Det bekræfter Styrelsen for Patientsikkerhed i en udtalelse til landets sundhedspersoner af 20. marts 2020, og de har præciseret og gentaget det samme overfor Dansk Sygeplejeråds Patientklageteam.

Du skal klædes så godt på som muligt

Du skal have oplæring og introduktion, hvis du skal arbejde med nye opgaver eller på en ny afdeling.

De lokale retningslinjer skal tage højde for sygeplejerskernes forskellige forudsætninger og faglige baggrunde, da noget som er en selvfølgelighed for den erfarne sygeplejerske, kan være nødvendig at få skrevet ind i en retningslinje til brug for nye kolleger.

Det er ledelsens ansvar at sørge for, at retningslinjerne til de mere uerfarne kolleger er klar, inden de går i vagt på den nye afdeling. 

Husk at sige fra hos din leder

Det skal være klart for nye kolleger, hvem de kan henvende sig til, når der er noget, de er i tvivl om, eller hvis de vurderer, at deres oplæring ikke har været tilstrækkelig.

Som autoriseret sundhedsperson skal du ”sige fra”, hvis du vurderer, at der er forhold, som udgør en konkret risiko for patientsikkerheden. Det kan fx være, hvis der ikke er tilstrækkelig med personaleressourcer (både i antal og kompetencer) ved starten af din vagt. Det kan også være, at du bliver pålagt at udføre konkrete behandlings- og sygeplejefaglige opgaver, som du ikke selv vurderer, at du har de nødvendige kompetencer til at varetage.

Du ”siger fra” ved at dele din bekymring for patientsikkerheden med din ledelse. Hvis din ledelse fastholder, at du alligevel skal udføre opgaven, skal du udføre den. Det bliver tillagt betydning ved vurderingen af fx klagesager, at man har ”sagt fra”.

Kontakt din TR/FTR eller lokale kreds, hvis du har spørgsmål eller er i tvivl.