Beredskab under covid-19: Det kan du gøre

Sygeplejersker yder hver dag en kæmpe indsats i beredskabet for at bekæmpe coronavirus og covid-19. Læs, hvad du skal være opmærksom på, hvis du skal stå til rådighed i beredskabet, eller hvis du selv ønsker at melde dig

Opdateret 29. marts 2021

Det får du på denne side

Her kan du finde svar på, hvordan du forholder dig, hvis du skal stå til rådighed i covid-19 beredskabet. Ønsker du selv at tilmelde dig beredskabet, kan du på siden finde råd og vejledning til, hvordan du tilmelder dig som frivillig, hvis du er risikogruppen, på pension og efterløn eller ansat udenfor sundhedsområdet.

Her kan du læse om

Covid-19 beredskab: Regionale aftaler

Sygeplejersker over hele landet kæmper i covid-beredskabet. Se hvilke aftaler, der er indgået på det regionale og kommunale område.

Det regionale område

Aftaler om covid-19 beredskab kan lokalt være indgået mellem regionerne, DSR og DSR’s kredse. Se indgået aftaler:

Kontakt din DSR-kreds for at høre mere om aftaler om covid-beredskabet i din region

Covid-19 beredskab: Kommunale aftaler

På det kommunale område har Forhandlingsfællesskabet og KL udarbejdet en fælleserklæring som opfølgning på de regionale restriktioner, som regeringen meldte ud i december 2020.

Læs fælleserklæringen på det kommunale område

Arbejdsgiver skal spørge sygeplejersker om, sygeplejersker frivilligt og fleksibelt vil indgå i covid-19 beredskabet. Eventuelle særlige forhold skal også tages med i betragtning, og arbejdsgiver skal som udgangspunkt acceptere, hvis sygeplejersker takker nej til at indgå i beredskabet.

Opgaver i kritiske funktioner kan sygeplejersker blive bedt om at varetage. Sygeplejersker, der skal varetage nye og uprøvede opgaver, skal inddrages så tidligt som muligt og tages med på råd i forbindelse med ændringer i arbejdsopgaver.

Der kan indgås lokale aftaler

Nye eller anderledes arbejdsopgaver på andre tidspunkter og lokaliteter skal der ikke indgås en lokal aftale om, hvis disse er mulige indenfor eksisterende overenskomster og aftaler. Det vil dog være fornuftigt med en drøftelse med din TR og/eller din lokale kreds.

Ønsker kommunen til gengæld, at sygeplejersker skal varetage andre arbejdsopgaver, på andre tidspunkter og lokaliteter end det er muligt inden for eksisterende overenskomster og aftaler, skal det drøftes lokalt, og der skal indgås en lokal aftale med din TR eller DSR-kreds. Lokale aftaler kan indgås over telefonen, men jo mere indgribende en aftale er, desto højere krav stilles der til, at det kan dokumenteres, at der er indgået en lokal aftale.

Med virkning fra 1. februar skal de lokale aftaler indeholde oplysninger om hvilke ansatte, der i en angivet periode varetager andre arbejdsopgaver, på andre tidspunkter og lokaliteter, samt hvordan den ansatte oplæres.

Arbejdsgiver kan handle uden en lokal aftale i ekstraordinære situationer. Arbejdsgiver har dog en uge til at optage drøftelserne med dig og indgå i en lokal aftale med dig og din TR.

Kontakt din TR eller din lokale DSR-kreds om lokale aftaler

Præcisering i Fælleserklæringen fra 29. marts 2021

Fælleserklæringen kan nu også bruges ift. nye opgaver, som kommunerne kan pålægges i medfør af bl.a. epidemiloven.

Udgangspunktet vil være, at sådanne nye opgaver er overenskomstdækket, men måtte der helt undtagelsesvist være tale om en ny opgave, hvor det ikke er entydigt om opgaven er omfattet af en kommunal overenskomst, er det aftalt, at den lokale aftale alene indgås med den afgivende organisation.

KL og Forhandlingsfællesskabet er enige om, at der i så fald optages drøftelser mellem KL og relevante organisationer med henblik på en afklaring af overenskomstdækning af opgaven.

Kontakt din kreds, hvis du er i tvivl, når kommunen som din arbejdsgiver pålægges dig opgaver, som kommunen ikke tidligere har udført.

Fælleserklæringen udløber 21. maj 2021

Fælleserklæringen udløber 21. maj 2021. Det gælder, uanset nogle restriktioner fra regeringen kun gælder for en kortere periode, og uafhængigt af hvilke restriktioner der forlænges helt eller delvist.

Forhandlingsfællesskabet har overfor KL signaleret, at det er vanskeligt for organisationerne at fortsætte de løbende forlængelser. Den ekstraordinære situation har således stået på lang tid og for hver forlængelse er det oplevelsen, at den øgede fleksibilitet udfordrer medarbejdernes arbejdsmiljø og belaster den enkelte yderligere.

KL har tilkendegivet, at de formentlig vil anmode om drøftelser inden den 21. maj med henblik på en yderligere forlængelse af fælleserklæringen.

De lokale aftaler ophører senest 14 dage efter, at fælleserklæringen udløber – dvs. den 4. juni i forhold til det aftalte udløb den 21. maj -  medmindre et tidligere ophørstidspunkt er aftalt.

HUSK: Registrér dine vagtændringer og tag kopi af de gamle vagtplaner

Coronasituationen har indflydelse på rigtig mange dele af sygeplejerskers arbejdsliv – også arbejdstiden. Overenskomster og aftaler er dog fortsat gældende.

I covid-beredskabet vil du måske opleve, at der ændres i din vagtplan – omlægninger, tilkald, inddragelse af fridøgn osv. - og da det går stærkt på rigtig mange arbejdspladser, vil der være nogen af disse ændringer, der først bliver taget hånd om på et senere tidspunkt.

Derfor er det vigtigt, at du registrerer dine vagtændringer. Hvis du ikke allerede har noteret ændringerne, har vi udarbejdet et skema, som du kan benytte. Skemaet er udelukkende baseret på, at du noterer de ændringer, der sker. Du skal altså ikke føre et egentligt månedsregnskab.

Husk, at når du vender tilbage til din stamafdeling, så gælder de samme regler for ændring af vagtplan, som da du blev udlånt. Dvs. at hvis lederen på din stamafdeling vil ændre i din nuværende vagtplan (som vil være lagt efter behovet på udlånsafdelingen), skal ændringerne varsles og honoreres efter arbejdstidsaftalens regler.

Bemærk: På det regionale område kan der være aftalt nærmere ændringer for de sygeplejersker, der indgår i covid-beredskabet efter de lokale aftaler mellem regionerne, DSR og DSR’s kredse. Kontakt din TR eller kreds, hvis du indgår i det regionale covid-beredskab, og vil vide mere.

Er du ikke omfattet af det regionale covid-beredskab, er det den oprindelige vagtplan, der danner grundlag for hvilken honorering, der skal gives. Det er vigtigt, at du sikrer dig en kopi af den oprindelige plan. Vi har erfaret, at man ikke alle steder gemmer de oprindelige planer. Kopien kan være et screenshot fra vagtsystemet, et foto eller en reel afskrift – formen har ingen betydning.

Meld dig til covid-19 beredskabet via jobbank i regioner og kommuner

Alle regioner og en stor del af kommunerne har opretttet jobbanker, hvor du kan melde dig til beredskabet. Vi anbefaler, at du går ind på din region eller kommunes hjemmeside og finder jobbanken. Du kan også tage kontakt til din tidligere arbejdsgiver eller til HR-afdelingen på det sygehus eller den kommune, du gerne vil arbejde i. Når du tilmelder dig beredskabet, vil du blive bedt om at oplyse dit autorisations ID.

Find dit autorisations ID i autorisationsregisteret

Særlig risikogruppe: Du kan godt melde dig til covid-19 beredskabet

Hvis du er i en særlig risikogruppe er det - efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer - ikke ensbetydende med, at du ikke kan deltage i beredskabet, såfremt det konkret og individuelt og ud fra en lægefaglig vurdering skønnes, at det er forsvarligt.

Tjek, om du er i særlig risikogruppe 

I Sundhedsstyrelsens seneste vejledning fra 25. maj anbefales det, at medarbejdere, der tilhører en risikogruppe, ikke skal udsættes for oplagt smitterisiko. Det vil sige, at de ikke skal have kontakt med patienter eller borgere, der er mistænkt for eller er bekræftet med covid-19.

Du opfordres derfor til at tage en snak med din læge og din (evt. kommende) leder om, hvorvidt det er forsvarligt at deltage i beredskabet, hvis du skal have direkte  kontakt med patienter eller borgere, der er mistænkt for eller bekræftet med covid-19. 

Læs Sundhedsstyrelsens anbefalinger til personer i øget risiko

Covid-19 beredskabet kan du melde dig frivilligt til

Som frivillig kan du komme til at udføre mange forskellige opgaver. Hvis du vil arbejde som sygeplejerske, skal du ansættes som sådan og aflønnes efter overenskomsten. Som autoriseret sundhedsperson vil du være omfattet af autorisationslovens regler, herunder pligt til at dokumentere, udøve omhu og samvittighedsfuldhed i dit virke, også når du er tilknyttet som frivillig. Desuden skal du være opmærksom på, om den arbejdsplads, som du bliver tilknyttet, har en relevant forsikring af dig som frivillig

Læs mere om arbejdsskadeforsikringen

Covid-19 beredskabet kan du melde dig til, selvom du får folkepension, tjenestemandspension, efterløn eller pension fra PKA

Hvis du er seniormedlem og ønsker at indgå i covid-19 beredskabet

Hvis du har et seniormedlemskab af DSR, og indgår i covid-19 beredskabet, skal dit medlemskab ændres til ”Aktivt medlem i Coronaberedskab”. Med dette medlemskab har du alle fordele og rettigheder i DSR, og betaler 50% af det fulde kontingent uanset antallet af timer, det vil sige 244 kr. pr. måned.

Send en mail til dsr@dsr.dk hvor du skriver hvor og hvornår du starter i arbejde. Husk at anføre medlemsnr. eller cpr.nummer. Vi sender en bekræftelse, når vi har behandlet din mail.

Pension fra PKA

Autoriserede sygeplejersker har ansvar for at udføre deres arbejde med omhu og samvittighedsfuldhed. Det betyder, at din arbejdsgiver skal sørge for, at du er lært op til de opgaver, du skal løse, og at du kender arbejdspladsens instrukser og retningslinjer.

Ansættelseskontrakt skal du have, hvis du melder dig til covid-beredskabet. I ansættelseskontrakten skal DSR/tillidsrepræsentanten på arbejdspladsen forhandle din løn. Hvis du bliver ansat i henhold til overenskomsten og får udbetalt pension fra PKA, bliver der ikke indbetalt pensionsbidrag til PKA. Dette følger af overenskomstens regler og gælder både på det regionale, kommunale og statens område. Du kan forsøge at få summen af pensionsbidraget udbetalt som et tillæg efter Aftale om Lokal Løndannelse.

TR og din kreds kan du kontakte for at høre mere om aftale om lokal løndannelse

Folkepension

Som autoriseret sygeplejerske har du ansvar for at udføre dit arbejde med omhu og samvittighedsfuldhed, dvs. din arbejdsgiver skal sørge for, at du er lært op til de opgaver, du skal løse, og at du kender arbejdspladsens instrukser og retningslinjer.

Du skal have en ansættelseskontrakt, hvor DSR/tillidsrepræsentanten på arbejdspladsen skal forhandle din løn. Her skal du sikre dig, at du får dit pensionsbidrag enten kontant eller ind på din pensionsordning, hvis du ikke allerede får udbetalinger fra din pension.

Der gælder forskellige beløbsgrænser for, hvilket beløb du må tjene. Folkepensionen består som udgangspunkt af et grundbeløb og et pensionstillæg. Men det er forskelligt, hvor meget du må tjene, før henholdsvis grundbeløbet og pensionstillægget bliver sat ned.

  • Grundbeløb: Dit grundbeløb kan blive sat ned, hvis du tjener over 344.600 kr. (2021) om året ved personligt arbejde og bortfalder helt, hvis du tjener du mere end 599.200 kr. (2021)

  • Pensionstillæg: Hvis du og evt. din samlever har indkomster kan dit pensionstillæg blive sat ned eller bortfalde helt.

Se oversigten på Borger.dk, hvis du har andre indkomst - pensionstillægget

Folkepensionister har et bundfradrag

Alle folkepensionister har dog et bundfradrag på 122.004 kr. om året. Det betyder, at de første 122.004 kr., man tjener om året ved personligt arbejde ikke påvirker pensionstillæg.Vær opmærksom på, at bundfradraget ikke har betydning for grundbeløbet og heller ikke for andre indkomster udover personligt arbejde, som fx indkomster fra private pensioner. 

Indtægter fra ekstra corona arbejde skal ikke modregnes i pension

Regeringen har indgået en bred politisk aftale, som sikrer, at pensionister, der har taget ekstra arbejde relateret til corona, kan undtage indtægter fra ekstraarbejdet i beregningen af deres pension. Der vil heller ikke ske modregning i pensionen som følge af indtægten, hvis ægtefællen eller samleveren har indtægter fra ekstra arbejde på baggrund af pandemien

Læs aftalen

Tjenestemandspension

Som autoriseret sygeplejerske har du ansvar for at udføre dit arbejde med omhu og samvittighedsfuldhed, dvs. din arbejdsgiver skal sørge for, at du er lært op til de opgaver, du skal løse, og at du kender arbejdspladsens instrukser og retningslinjer.

Du skal have en ansættelseskontrakt, hvor DSR/tillidsrepræsentanten på arbejdspladsen skal forhandle din løn. Du kan arbejde, uden at der modregnes i din tjenestemandspension. 

Bliver du ansat i henhold til overenskomsten, og samtidig får udbetalt din tjenestemandspension, bliver der ikke indbetalt pensionsbidrag til PKA. Dette følger af overenskomstens regler og gælder både på det regionale, kommunale og statens område. Du kan forsøge at få summen af pensionsbidraget udbetalt som et tillæg efter Aftale om Lokal Løndannelse.

TR og din kreds kan du kontakte for at høre mere om aftale om lokal løndannelse


Efterløn

Du kan arbejde i beredskabet, selvom du er gået på efterløn. Deltager du i det øgede beredskab på sygehusene eller i kommunerne, får du løn for arbejdet.

Få løn for dit arbejde i covid-19 beredskabet, når du er på efterløn 

Hvis du vil arbejde som sygeplejerske, skal du ansættes som sådan og aflønnes efter overenskomsten. Som autoriseret sundhedsperson vil du være omfattet af autorisationslovens regler, herunder pligt til at dokumentere, udøve omhu og samvittighedsfuldhed i dit virke. Desuden skal du være opmærksom på, om den arbejdsplads, som du bliver tilknyttet, har en relevant forsikring af dig som frivillig.

Læs mere om arbejdsskadeforsikringen

Kontakt medlemskab, hvis du er i tvivl om, dine kontingentforhold er korrekte

Covid-19 beredskabet kan du melde dig til, selvom du er ansat uden for sundhedsområdet

Har du et passivt medlemskab af DSR, og indgår du i coronaberedskabet, skal dit medlemskab ændres til ”Aktivt medlem i Coronaberedskab”. Med dette medlemskab har du alle fordele og rettigheder i DSR, og betaler 50% af det fulde kontingent uanset antallet af timer, det vil sige 244 kr. pr. måned.

Send en mail til dsr@dsr.dk hvor du skriver hvor og hvornår du starter i arbejde. Husk at anføre medlemsnr. eller cpr-nummer. Vi sender en bekræftelse, når vi har behandlet din mail.