Midlertidigt forbeholdt virksomhedsområde: Det betyder det.

Sygeplejersker og sundhedsplejersker i kommuner kan få midlertidigt lov til at teste for coronavirus. Læs, hvad du skal være opmærksom på, hvis du får tildelt den nye beføjelse.

Opdateret 30. marts 2021

Det får du på denne side

Sygeplejersker og sundhedsplejersker i kommunerne kan få et midlertidigt forbeholdt virksomhedsområde i forbindelse med at udføre podning ved antigentest og PCR-tests for coronavirus. Her på siden kan du læse, hvad du skal være opmærksom på, hvis du får den nye beføjelse.

Her kan du læse om

Syge- og sundhedsplejersker får midlertidigt tilladelse til at pode

Som led i genåbningen af Danmark lægger regeringen op til, at blandt andet elever, studerende og ansatte fx lærere skal testes to gange om ugen. Nogle steder foregår testningen ude på skoler og institutioner i den enkelte kommune. 

Podningen i næsesvælget (den bagerste del af næsehulen) i forbindelse med en antigentest og podning i svælgets bagvæg i forbindelse med PCR-tests er forbeholdt virksomhed for læger. Hvis andre end læger skal udføre testen, skal de tildeles et forbeholdt virksomhedsområde eller have en delegation fra en læge.

Sygeplejersker og sundhedsplejersker i kommunerne kan midlertidigt få lov til at udføre lægevirksomhed ved at teste for coronavirus ved podning med antigentest og PCR-test, hvis kommunalbestyrelsen tildeler dem beføjelsen. Det har Sundhedsministeriet besluttet i en bekendtgørelse, der giver syge- og sundhedsplejersker et midlertidigt forbeholdt virksomhedsområde. Bekendtgørelsen løber frem til 1. maj 2021. 

Dansk Sygeplejeråd bakker op om, at sygeplejersker og sundhedsplejersker kan foretage antigentest og PCR-test af mennesker for covid-19 på eget ansvar. Men det forudsætter, at der lokalt tages stilling til, hvilke opgaver der så ikke skal løses. Der er meget travlt, og det må ikke blive et problem for den enkelte at prioritere mellem  opgaverne.

Forbeholdt virksomhedsområde gælder ikke alle syge- og sundhedsplejersker

Det er ikke alle sygeplejersker og sundhedsplejersker i kommunerne, der får et forbeholdt virksomhedsområde til test for covid-19. Det er kommunalbestyrelsen, der beslutter, hvilke syge- og sundhedsplejersker der skal have et forbeholdt virksomhedsområde. Hvis du er udvalgt til at få et forbeholdt virksomhedsområde, anbefaler vi, at du får det på skrift.

Podning må sygeplejersker delegere til andre

Det forbeholdte virksomhedsområde giver udvalgte sygeplejersker og sundhedsplejersker lov til at udføre næsepodning i næsesvælget for covid-19. Bekendtgørelsen giver også mulighed for, at de udvalgte syge- og sundhedsplejersker delegerer podningen til andre ansatte i kommunen.

Sygeplejersker, der delegerer podning til andre, har ansvar for opgavens udførelse


Delegation på eget initiativ

Hvis du som syge- eller sundhedsplejerske delegerer udførelsen af podningen til andre, påtager du dig ansvaret for, at poderen er tilstrækkeligt kvalificeret til at udføre opgaven. Du har også pligt til at sikre, at vedkommende er instrueret og til at føre tilsyn med dem, du har delegeret podningen til.

Omfanget og intensiteten af instruktions- og tilsynsforpligtelsen afhænger af, hvilke forudsætninger poderen har. Jo bedre sundhedsfagligt fundament poderen har, desto mindre er kravene til instruktionen og tilsynet – og omvendt.

Dansk Sygeplejeråd anbefaler, at syge- og sundhedsplejersker alene delegerer opgaven til andre autoriserede sundhedspersoner, medmindre de føler sig trygge ved, at andre ansatte udfører opgaven tilstrækkeligt kvalificeret.

Når kommunen har ansat eller udvalgt dem, der skal pode
I mange kommuner har de sygeplejersker, der accepterer at delegere podningen til andre, ikke haft indflydelse på, hvem de delegerer podningen til. Det skyldes, at poderne er udvalgt, ansat og oplært af kommunen eller en privat virksomhed. I disse tilfælde er det kommunen, der har ansvaret for, at poderne er tilstrækkeligt oplært og kvalificeret, og at der føres det fornødne tilsyn med podernes udførelse af podningen. Det er også kommunens ansvar, at det valgte test set-up er patientsikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Sundhedsministeriet har oplyst til Dansk Sygeplejeråd, at de forudsætter, at kommunerne inddrager den delegerende sygeplejerske i forhold til tilrettelæggelsen af både oplæringen af og tilsynet med poderne. Det er for at sikre, at arbejdet bliver tilrettelagt på en fagligt forsvarlig måde. Selvom det er kommunen, der har ansat, udvalgt og oplært poderne, er sygeplejersken ikke uden ansvar, hvis han/hun delegerer podningen.

Hvis du som sygeplejerske underskriver en instruks – der med stor sandsynlighed vil indeholde en rammedelegation af dit forbeholdte virksomhedsområde, nemlig podningen – skal du sikre dig, at du kan stå fagligt inde for instruksen og den måde, opgaven er beskrevet på. 

Du skal reagere, hvis der er noget, du vurderer, ikke foregår, som det bør. Det kan være, hvis der fx er podere, du ikke mener er i stand til at udføre opgaven med omhu og samvittighedsfuldhed.

Hvis du vil sikre dig bedst muligt, anbefaler vi, at:

•    Du skriver ned, hvordan rekrutteringen og oplæringen af poderne er foregået, herunder at du beskriver din egen rolle i forløbet
•    At du reagerer, hvis du er utryg ved at delegere podningen til dem, kommunen/driftsherren har udvalgt
•    At du reagerer, hvis der er andre forhold, du mener er uforsvarlige fx omkring hygiejnehåndtering eller lignende
•    At du kontakter din TR/FTR/kreds eller Lederforeningen, hvis du er i tvivl eller føler dig utryg

Du kan læse nedenfor, hvordan man ”siger fra” i sundhedsretlig forstand, hvis der er noget, du ikke mener foregår på forsvarlig vis.

Du kan også finde et afsnit om, at du ikke kan pålægges at delegere podningen til  andre.

Podningen udenfor kommunalt regi

Siden 1. marts 2021 har syge- og sundhedsplejersker kunnet udføre og delegere podningen til ansatte udenfor kommunalt regi.
Sundhedsministeriet har bekræftet overfor Dansk Sygeplejeråd, at det også i denne situation er enten kommunalbestyrelsen eller driftsherren (dvs. fx privatskolen, efterskolen, det private plejehjem), der har ansvaret for instrukser, tilsyn og kvalifikationer, hvis det er dem, der har udvalgt, hvem der skal pode, oplært dem m.v. Selvom det er kommunen/driftsherren, der har ansat, udvalgt og oplært poderne, er sygeplejersken ikke uden ansvar, hvis han/hun delegerer podningen.

Hvis du som sygeplejerske underskriver en instruks – der med stor sandsynlighed vil indeholde en rammedelegation af dit forbeholdte virksomhedsområde, nemlig podningen – skal du sikre dig, at du kan stå fagligt inde for instruksen, og den måde opgaven er beskrevet på. 

Du skal reagere, hvis der er noget, du vurderer, ikke foregår, som det bør. Det kan være, hvis der fx er podere, du ikke mener, er i stand til at udføre opgaven med omhu og samvittighedsfuldhed. Hvis du vil sikre dig bedst muligt, anbefaler vi, at:

•    Du skriver ned, hvordan rekrutteringen og oplæringen af poderne er foregået, herunder at du beskriver din egen rolle i forløbet
•    At du reagerer, hvis du er utryg ved at delegere podningen til dem, kommunen/driftsherren har udvalgt
•    At du reagerer, hvis der er andre forhold, du mener, er uforsvarlige fx omkring hygiejnehåndtering eller lignende
•    At du kontakter din TR/FTR/kreds eller Lederforeningen, hvis du er i tvivl eller føler dig utryg

Du kan læse nedenfor, hvordan man ”siger fra” i sundhedsretlig forstand, hvis der er noget, du ikke mener foregår på forsvarlig vis. Du kan også finde et afsnit om, at du ikke kan pålægges at delegere podningen til andre.  

Beføjelsen kan sygeplejersker ikke sige nej til

Kommunen har som arbejdsgiver rådigheden over, hvem der skal have beføjelsen. Når syge- og sundhedsplejersker udvælges til at foretage podning med antigen-test, kan de ikke sige nej til beføjelsen, da det ligger inden for det område, som en syge- og sundhedsplejerske er uddannet til.

Det er en forudsætning, at den enkelte syge- og sundhedsplejerske er tilstrækkeligt instrueret i opgaven og at der er en faglig instruks for arbejdets udførelse. Kommunen skal sørge for, at arbejdet kan udføres fagligt forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelige værnemidler.

Sygeplejersker kan ikke pålægges at delegere opgaven til andre

Sygeplejersker og sundhedsplejersker kan ikke pålægges at delegere deres beføjelser til andre. Det vurderer Dansk Sygeplejeråd. Det skyldes, at beføjelsen gives på grundlag af den enkeltes autorisation. Der er således tale om en personlig ret og pligt. Arbejdsgiver råder ikke over dette, medmindre der indgås en individuel aftale om det.

Du skal ”sige fra”, hvis du ikke kan stå inde for en delegation

Sygeplejersker og sundhedsplejersker kan efter Dansk Sygeplejeråds vurdering ikke pålægges at delegere deres beføjelser til andre, hvis de ikke ønsker det.

Sundhedsretligt skal du ”sige fra”, hvis du er utryg og oplever at blive presset til at påtage dig ansvaret for, at en anden udfører test på delegation fra dig. Det gælder uanset om du er ledende syge- eller sundhedsplejerske, basissygeplejerske eller sundhedsplejerske.

Du ”siger fra” ved at dele din bekymring for patientsikkerheden med din nærmeste leder. Hvis din ledelse fastholder, at du alligevel skal udføre opgaven, skal du udføre den. Det bliver tillagt betydning ved vurderingen af fx klagesager, at du har ”sagt fra”.
Råd og vejledning kan du kontakte Dansk Sygeplejeråd om, hvis du overvejer at ”sige fra” overfor at delegere det forbeholdte virksomhedsområde til andre

Podning i næsehulens forreste del er ikke forbeholdt virksomhed

Podning i næsehulens forreste del er ikke forbeholdt virksomhed ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed. Denne type podning, hvor der podes 2-3 cm oppe i den forreste del af næsen skal derfor ikke ske på delegation fra syge- og sundhedsplejersker. 

Hvis du er tildelt det forbeholdte virksomhedsområde og har delegeret podning til andre efter bekendtgørelsen, bør du sikre dig, at jeres lokale instrukser skelner mellem den podning, der er forbeholdt virksomhed og podning forrest i næsehulen med den korte podepind. Det skyldes, at der ansvarsmæssigt er tale om to forskellige situationer, og det bør instrukserne afspejle. 

Hvis du ansættes som eller påtager dig opgaven som supervisor de steder, hvor der foretages selvpodning, skal du være opmærksom på, at dit sundhedsretlige ansvar følger med, når du er autoriseret sundhedsperson. Vi vil opfordre dig til, at du kontakter os for en drøftelse, hvis du påtænker at takke ja til at være supervisor.