Privatansat under covid-19: Sådan er du stillet

Privatansatte sygeplejersker i fx lægepraksis eller på privathospitalet bliver stærkt påvirket af coronavirus og covid-19. Bliv klogere på, hvad dine rettigheder er, hvis du som privatansat bliver påvirket af coronasituationen

Opdateret 21. januar 2021

Det får du på denne side

Lægepraksis, vikarbureauer, privathospitaler med flere er alle ramt af covid-19, og det påvirker også dig som privatansat sygeplejerske. På denne side kan du derfor finde relevant information om, hvordan du er stillet, hvis du får nye opgaver, vagter eller nyt arbejdssted. Du kan også blive klogere på, hvordan du skal forholde dig, hvis din løn udgår, eller hvis din arbejdsgiver indfører arbejdsfordeling eller varsler ferie, afspadsering eller opsigelse. 

Her kan du læse om

Ændrede opgaver og vagter eller nyt arbejdssted skal vurderes ud fra din kontrakt og overenskomst (ikke PLA)

Coronasituationen gør, at din arbejdsgiver kan være nødt til at foretage ændringer i dit job for at kunne håndtere patienter, klienter eller borgere hos arbejdsgiver her i coronakrisen. Det kan være, at det er nødvendigt, at du får andre vagter, nye opgaver, flyttes til en anden afdeling eller flyttes til en anden matrikel.

Din arbejdsgivers ønske om ændring skal vurderes med udgangspunkt i din ansættelseskontrakt og en overenskomst, hvis du er omfattet af en. Du, din TR og DSR-kreds bør indgå i en dialog med virksomheden om varslede ændringer. Som udgangspunkt bør ændringer ske på frivillig basis.

Ændringer skal tilpasses og honoreres

Ændringer kan ikke ske hurtigere end du kan få tilpasset børnepasning m.v., så du kan få dit familieliv til at hænge sammen med din nye jobfunktion i denne periode. Vi lægger vægt på, at du skal honoreres med afsæt i din ansættelseskontrakt og overenskomsten, hvis du er omfattet af den. Hvis du normalt får en vagt/tjenesteplan, skal du holde fast i den procedure – også under coronakrisen.

Afhængig af situationen på din arbejdsplads vil du i denne situation midlertidigt skulle tåle:

  • At arbejde med andre opgaver uden ændring af fysisk arbejdssted
  • At arbejde på et andet område
  • At arbejde på en af virksomhedens andre geografiske afdelinger
  • Ændringer af dine vagter, herunder overgang fra f.eks. besøg hos borgerne til fast arbejdssted

Har du merudgifter, eller skal du bruge mere tid til transport, skal du kompenseres for det med både tid og penge. Og du skal have mulighed for at blive oplært, hvis du får nye opgaver eller skal arbejde på en ny afdeling.

Hvis din arbejdsgiver ønsker at foretage andre ændringer, anbefaler vi, at du kontakter Dansk Sygeplejeråd. Du kan kontakte din lokale DSR-kreds, hvis du er ansat efter en overenskomst, og Juridisk Videncenter på 33 15 15 55, hvis du er ansat på individuel kontrakt uden overenskomst.

 

Vilkår og honorering ved deltagelse i opgaven med Covid-19 vaccinationer uden for normal arbejdstid PLA/Regulativ

Dansk Sygeplejeråd og PLA kort før jul indgået en særaftale om vilkår for honorering af sygeplejersker, der skal bistå med vaccinationer på plejecentre af udvalgte borgere og plejepersonale.

Læs mere om vaccinationer for covid-19 og læs aftalen her

 

Sygeplejersker i lægepraksis kan bruge telefon- og/eller videokonsultationer

Ja, DSR har drøftet muligheden for at anvende telefon- og videokonsultationer med PLO, og parterne er enige om at denne mulighed bør bruges af sygeplejerskerne i lægepraksis.

Konsultationssygeplejersker kan rådgive borgere med kronisk sygdom over telefonen

 

Arbejdsgiver kan indføre arbejdsfordeling, der nedsætter arbejdstiden

En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser. Ved en arbejdsfordeling nedsættes arbejdstiden i en begrænset periode.

Medarbejderne modtager sædvanlig løn, når de arbejder, og de medarbejdere, der er medlem af en A-kasse, modtager supplerende dagpenge, når de er ledige. For at medarbejderne kan få supplerende dagpenge, skal arbejdsfordelingen indeholde en frigørelsesmulighed, således at medarbejderen kan sige op uden varsel for at tage andet arbejde på en anden virksomhed.

I forbindelse med covid-19 er der indført en midlertidig ordning, som kan benyttes som alternativ til den traditionelle arbejdsfordeling. Ordningen er fastsat på grundlag af aftale mellem Fagbevægelsens Hovedorganisation, Dansk Arbejdsgiverforening og Regeringen.

Ny midlertidige ordning nedsætter arbejdstiden med 20 til 50 procent

Hvis en virksomhed vil indføre arbejdsfordeling efter de midlertidige regler, har den pligt til at informere medarbejderne på arbejdspladsen efter samarbejdsreglerne, inden arbejdsfordeling kan iværksættes.

Arbejdstiden skal nedsættes med mellem 20 til 50 procent i gennemsnit i forhold til den aftalte arbejdstid, beregnet over hver periode på 4 uger. Det vil sige, at du maksimalt må være ledig halvdelen af din sædvanlige arbejdstid. Perioden med ledighed kan tilrettelægges fleksibelt på dage og timer, for eksempel ledighed hver anden dag, en dag om ugen, hver anden uge eller halvdelen af hver arbejdsdag.

Under den midlertidige ordning vil du i ledighedsperioden modtage en forhøjet dagpengesats svarende til maksimalt kr. 23.000 pr. måned (beregnet på fuldtidsledighed), hvilket svare til kr. 143,50 pr. time. Din arbejdsgiver skal hver måned arbejdsfordelingen løber over betale et beløb svarende til tre ledighedsdage (G-dage).

Den midlertidige ordning gælder til udløbet af 2021

En arbejdsfordeling efter den midlertidige ordning skal anmeldes til jobcenteret i den kommune, hvor virksomheden ligger, senest samtidig med at arbejdsfordelingen træder i kraft. Jobcenteret skal ikke godkende arbejdsfordelingen. Ordningen kan maksimalt løbe til udgangen af 2021. 

Ordningen skal omfatte hele arbejdspladsen, og ordningen er ikke betinget af at alle medarbejderne giver deres samtykke. Hvis du ikke ønsker at indgå i arbejdsfordeling, vil din arbejdsgiver have mulighed for opsige dig med sit sædvanlige varsel og øvrige vilkår. Du opfordres til at kontakte Dansk Sygeplejeråd.

Den permanente/”gamle” ordning gælder stadig

Aftale om arbejdsfordeling efter de permanente regler skal indgås med DSR, og aftalen skal opfylde betingelserne for at sygeplejersken har ret til supplerende dagpenge.

En arbejdsfordeling skal omfatte samtlige - dog mindst 2 - ansatte på arbejdspladsen, og der skal gælde ens vilkår for dem, der er omfattet af aftalen. Er der ansatte under flere overenskomster, skal arbejdsfordelingen omfatte alle overenskomstområder på arbejdspladsen.

Arbejdsgiver kan dermed ikke ensidigt pålægge sine ansatte arbejdsfordeling, og du kan således godt afslå at indgå i en arbejdsfordeling.

Arbejdsfordeling betyder, at de ansatte på en virksomhed arbejder nogle dage, hvor de får løn fra virksomheden, og er ledige andre dage, hvor de får supplerende dagpenge, hvis de er medlem af en A-kasse. Du får derfor ikke din fulde sædvanlige løn fra din arbejdsgiver under en periode med arbejdsfordeling.

Arbejdsfordeling kan etableres på flere måder:

  • Mindst 2 hele dage pr. uge
  • 1 uges arbejde på fuld tid fulgt af 1 uges ledighed
  • 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 1 uges ledighed
  • 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 2 ugers ledighed

    - Og kan i udgangspunktet maksimal vare i 13 uger.

Ønsker din arbejdsgiver, at du indgår en aftale om arbejdsfordeling, skal du rette henvendelse til din kreds. 

Kontakt din lokale DSR-kreds

Sådan søger du supplerende dagpenge ved arbejdsfordeling 

Sådan modtager du lønkompensation ved arbejdsfordeling 

 

 

Arbejdsgiver kan pålægge dig at holde ferie uden varsel

Normalt skal hovedferie varsles med 3 måneders varsel og restferie med 1 måneds varsel. Hvis særlige omstændigheder hindrer, at arbejdsgiveren anvender det fulde varsel, kan ferien varsles med et kortere varsel. Der vil være tale om en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde af, om din arbejdsgiver kan varsle ferie med kortere varsel.

DSR er bekendt med, at flere arbejdsgivere har meldt ud, at det er deres vurdering, at der foreligger sådanne særlige omstændigheder i den aktuelle situation, at ferielovens varsler kan fraviges for de medarbejdere, hvis arbejdsfunktioner påvirkes.

Dansk Sygeplejeråd: Din ferie skal fortsat varslet ud fra ferielovens regler

Det er DSR’s vurdering, at ferie fortsat skal varsles i overensstemmelse med ferielovens varslingsregler. Varsling af ferie med forkortet varsel kan kun accepteres, hvis der i den konkrete situation er tale om arbejdsmangel.

 

Arbejdsgiver kan pålægge dig at bruge optjente afspadseringstimer

Udgangspunktet er, at arbejdsgiver skal følge de regler, der er for at varsle afspadsering i henhold til den overenskomst som dækker din arbejdsplads. Der vil i de fleste overenskomster være fastsat varsler for afspadsering.

I henhold til overenskomsten på PLA/Regulativ-området skal arbejdsgiver ikke iagttage frister mht. varsling af afspadsering, men det skal i videst muligt omfang placeres i overensstemmelse med den ansattes ønske. PLA er af, den opfattelse, at der ikke er begrænsninger i arbejdsgivers adgang til at pålægge afspadsering i overenskomsten.

Henset til den helt særlige situation, som covid-19 har forårsaget, er DSR indforstået med at aftale, at det i nogle situationer kan være nødvendigt at varsle afspadsering straks. Du kan dog ikke pålægges at afspadsere flere timer, end der står på din afspadseringskonto. Kontakt din kreds, hvis du bliver presset til at indgå aftale herom eller om nedsat arbejdstid.

 

Overenskomst på PLA/Regulativ-området kan ikke blive pålagt at afholde seniordage

Hvis du har konverteret din seniorbonus til dage, er udgangspunktet at dagenes placering skal aftales med din arbejdsgiver. Placeringen af dagene kan derfor normalt ikke pålægges.

Vi er bekendt med, at der er flere arbejdsgivere, der pålægger seniordage til afholdelse i forbindelse med hjemsendelse. Henset til den helt særlige situation, som coronasituationen har forårsaget, har DSR været indforstået med at aftale, at det i nogle situationer kan være nødvendigt at afholde seniordage straks.​

Du kan dog ikke blive pålagt at afholde seniordage, hvis du ikke har valgt at konvertere din bonus eller hvis den ikke allerede er optjent.

 

Du har krav på løn ved hjemsendelse

Du vil som udgangspunkt have krav på løn, hvis du bliver sendt hjem. Du kan dog blive bedt om at udføre nogle arbejdsopgaver, som du ikke normalt har, hvis du arbejder hjemmefra.

Trepartsaftalerne - hvis din arbejdsgiver er hårdt ramt af arbejdsmangel

Mange private virksomheder, f.eks. kosmetisk behandling, er hårdt ramt af arbejdsmangel som følge af nedlukningen. Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået aftaler om lønkompensation, som skal forsøge at hindre for mange afskedigelser i den kommende tid. Hvis du bliver sendt hjem, og din arbejdsgiver modtager lønkompensation, skal du være opmærksom på, at du som udgangspunkt ikke må arbejde i hjemsendelsesperioden, og mens din arbejdsgiver modtager lønkompensation.

Hvis du som tillidsrepresentant bliver bedt om at attestere for din arbejdsgivers slutafregning af lønkompensationsansøgning, skal du  kontakte DSR for vejledning.

Læs mere i FH’s vejledning om trepartsaftalen om lønkompensation

 

Tjek din ansættelseskontrakt, hvis din løn udebliver

Du kan se i din ansættelseskontrakt, hvornår din løn skal forfalde. For de flestes vedkommende forfalder lønnen den sidste hverdag i måneden. Det er vigtigt, at du reagerer straks, hvis lønnen udebliver. Det skyldes, at du ellers risikerer at miste retten til dækning hos Lønmodtagernes Garantifond, hvis din arbejdsgiver senere går konkurs.

Hvis du ikke får din løn, skal du – evt. med vores hjælp – sende et påkrav til din arbejdsgiver og varsle en ophævelse af ansættelsesforholdet pga. væsentlig misligholdelse. Du skal give din arbejdsgiver en kort frist for betaling, dvs. 3-5 dage. Modtages lønnen herefter ikke, hæves ansættelsesforholdet, så du bliver frigjort til at finde et nyt job hos en anden arbejdsgiver. Hvis man hæver ansættelsesforholdet pga. manglende løn, rejser man efterfølgende et erstatningskrav, der svarer til lønnen i en opsigelsesperiode.

Du bør søge rådgivning i DSR, hvis du ikke modtager din løn til tiden. Vi skal bruge en kopi af din ansættelseskontrakt, dine seneste 6 lønsedler og en beskrivelse af eventuelle drøftelser med arbejdsgiver, når vi skal hjælpe dig.

 

Arbejdsgiver skal varsle opsigelse

Hvis din arbejdsgiver er ramt økonomisk af coronakrisen kan det være en saglig grund til at opsige en eller flere medarbejdere.

Du skal have dit sædvanlige opsigelsesvarsel, selvom din arbejdsgiver måtte være i økonomisk svær situation. Man har pligt til at arbejde i opsigelsesperioden, med mindre man bliver fritstillet eller man laver en anden aftale med sin arbejdsgiver.

Du er velkommen til at søge vejledning hos DSR. Du kan kontakte Juridisk Videncenter på 33 15 15 55, hvis du er ansat på individuel kontrakt uden overenskomst, og din kreds, hvis du er overenskomstansat.

Dansk Sygeplejeråd kan hjælpe dig, hvis du bliver afskediget