Risikogruppe for covid-19: Det kan du gøre

Ekstra forsigtighed og opmærksomhed skal du udvise, hvis du, dine børn eller en, du er nær, er i særlig risikogruppe for covid19. Læs, hvad du skal være opmærksom på, hvis du, eller en du er nær, er i særlig risikogruppe

Opdateret 14. april 2021

Det får du på denne side

Der skal tages ekstra hensyn til sygeplejersker, der arbejder med patienter og borgere i risikogruppen, og sygeplejersker der selv er i. På denne side kan du finde svar på, hvordan du skal forholde dig, hvis du, eller en du er nær, er i særlig risikogruppe for at blive smitte med covid-19. Siden giver også svar på, hvad du kan gøre, hvis du er utryg ved at gå på arbejde eller sende dine børn i skole på grund af risiko for smitte med covid-19.

Her kan du læse om

Sundheds- og plejepersonale kan få influenzavaccination

Set i lyset af den nuværende situation med covid-19 tilbydes vaccination mod influenza til personale i sundheds- og plejesektoren, der har opgaver med pleje, omsorg og behandling af borgere, der er i særlig risiko for et alvorligt forløb med influenza.

Både for at beskytte personalet mod influenza, for at beskytte borgerne og patienterne og for at understøtte en robust sundheds- og plejesektor.

For de omfattede personalegrupper forventes hovedparten at kunne blive vaccineret på arbejdspladsen. Vaccination af sundheds- og plejepersonale skal registreres i Det Danske Vaccinationsregister i lighed med øvrige vaccinationer.

Læs mere om tilbuddet om influnzavaccination til sundheds- og plejepersonale

Det kan du gøre, hvis du selv tilhører en særlig risikogruppe

Der skal tages særlige hensyn til dig, hvis du arbejder i sundheds-, social- og ældresektoren og tilhører en særlig risikogruppe. Hvis du er i tvivl om, du er i den særlige risikogruppe eller har brug for særlig rådgivning, skal du kontakte den læge, som behandler dig.

Tjek, om du er i særlig risikogruppe

Læs Sundhedsstyrelsens vejledning til personer i øget risiko

Hvis du er i særlig risiko og har:
  • Patientkontakt med mistænkt eller bekræftede covid-19-patienter

    Du skal ikke have kontakt med patienter, der er mistænkt eller bekræftet smittet med covid-19, hvis du tilhører den særlige risikogruppe. Dette gælder også, selvom det er svært at flytte dig til andre opgaver af organisatoriske grunde.

    Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du i dialog med din ledelse, finder en løsning, hvor du undgår kontakt denne kontakt. Hvis du oplever, at dialogen med ledelsens er svær, kan du søge hjælp hos din TR/FTR eller din lokale kreds.

  • Kontakt med andre patienter og borgere
    Sundhedsstyrelsen har ikke udarbejdet særlige retningslinjer i forhold til kontakten med andre patienter end patienter, der er mistænkt eller bekræftede covid-19 patienter.

    Hvis du arbejder med andre patienter end covid-19 patienter, og du er utryg ved den tætte patientkontakt, er det DSR’s anbefaling, at du taler med din leder om din bekymring med henblik på at finde en løsning, hvor du kan føle dig tryg. Hvis du oplever, at dialogen med ledelsens er svær, kan du søge hjælp hos din TR/FTR eller din lokale kreds

Drøftelse med din praktiserende læge

Hvis dialogen med din leder ikke fører noget med sig, og du er utryg ved at gå på arbejde, bør du tage kontakt med din praktiserende læge, og drøfte med vedkommende, om han/hun vurderer, at du bør fritages for patientkontakt.

Hvis din lærer vurderer, at du bør fritages for patientkontakt af hensyn til din sundhed, skal du bede om, at vurderingen bliver journalført. Herefter skal du tale med din arbejdsgiver igen og videregive vurderingen fra lægen.

Din arbejdsgiver bør rette sig efter din læges vurdering. Hvis du oplever udfordringer i den forbindelse, skal du kontakte din TR/FTR eller lokale kreds.

Man skal have ”lovligt forfald”

Man skal have hjemmel til ikke at møde på arbejde, hvis man vil sikre sig imod ansættelsesretlige sanktioner. Hjemlen kan fx være en sygemelding fra din læge eller en aftale med din leder om, at du udfører andre opgaver, evt. hjemmefra.

Hvis ingen af delene er lykkedes for dig, og du overvejer at blive hjemme, fordi du selv vurderer, at det er nødvendigt af hensyn til din sundhed, anbefaler vi, at du kontakter din TR/FTR eller lokale kreds og søger rådgivning forinden. Dette for at sikre, at du i videst muligt omfang undgår, at din arbejdsgiver reagerer med en ansættelsesretlig sanktion.

Det kan du gøre, hvis du er utryg ved at gå på arbejde, fordi dit barn/nærtstående er i særlig risikogruppe

Hvis du er utryg ved at gå på arbejde, fordi en nærtstående er i en særlig risikogruppe, bør du tage kontakt til din læge og oplyse, at du er utryg ved at gå på arbejde fx pga. direkte patientkontakt. Er det din læges vurdering, at der er en konkret risiko for dit barn eller din nærtståendes sundhed, ved at du går på arbejde, skal du kontakte din arbejdsgiver og se, om der kan findes en løsning, der fjerner risikoen – fx ved at blive fjernet fra direkte patientkontakt eller ved omplacering til mere administrativt arbejde.  

Kan der ikke skabes en situation, hvor du kan udføre dit arbejde uden risiko, vil du have ret til at blive hjemme. Du skal kunne fremvise en lægeerklæring, hvis din arbejdsgiver ønsker det.

Hvis det er muligt, skal du i videst muligt omfang stå til rådighed for at udføre så meget af dit arbejde hjemmefra. Inden du bliver hjemme, bør du kontakte din TR eller din lokale kreds.

Du skal være opmærksom på, at hvis din arbejdsgiver er uenig i din læges vurdering, risikerer du at din arbejdsgiver ikke vil betale løn og i grove tilfælde, at du vil blive opsagt eller bortvist.

Du kan få løn under fravær, hvis du selv er i særlig risikogruppe eller deler husstand med en

Folketingets partier har indgået en aftale der skal hjælpe ansatte, som efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer er i særlig risiko ved smitte med covid-19, eller som deler husstand med personer i særlig risiko. Aftalen gælder både, hvis du selv er i den særlige risikogruppe, eller hvis du har pårørende i din husstand som er i risikogruppe.

Det er din læge, der konkret skal vurdere risikoen for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med covid-19 på dit arbejde. Hvis din arbejdsgiver ønsker lægelig dokumentation, skal du kunne fremskaffe en lægeerklæring. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du eller din pårørende er i den særlige risikogruppe eller har brug for særlig rådgivning, skal du kontakte din læge.

Ordningen betyder, at hvis du ikke har muligheder for at arbejde hjemmefra, eller det ikke er muligt at du bliver flyttet til andre opgaver eller funktioner, så du ikke varetager opgaver med pleje og behandling af covid-19 patienter, vil du efter aftale med din arbejdsgiver have ret til at blive hjemme fra arbejdet.

Vær opmærksom på, at ordningen forudsætter, at din arbejdsgiver udarbejder en erklæring om, at det ikke er muligt at indrette arbejdspladsen eller dine arbejdsopgaver på en sådan måde, at arbejdet kan udføres i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger. For at være omfattet af ordningen er det derfor en forudsætning, at du er enig med din arbejdsgiver om, at der ikke kan tages de nødvendige hensyn på arbejdspladsen.

Løn under fravær for sygeplejersker

I fraværsperioden modtager du løn fra din arbejdsgiver eller sygedagpenge, hvis din arbejdsgiver ikke udbetaler dig sædvanlig løn. Forhandlingsfællesskabet har indgået aftale med Danske Regioner og KL om ret til løn til medarbejdere i øget risiko og medarbejdere med pårørende i øget risiko og som er omfattet af retten til sygedagpenge. 

Det kommunale område, læs aftalen her 

Det regionale område, læs aftalen her

Det statslige område, læs aftalen her

For at være omfattet af ordningen er det en betingelse, at du opfylder beskæftigelseskravet over for kommunen. Du kan kontakte din kommune for råd og vejledning. 

Kontakt din kreds, hvis du har spørgsmål til ordningen, eller hvis arbejdsgiver ikke vil udbetale din løn.

Det kan du gøre, hvis du ikke ønsker, at dit barn skal tilbage i skole/institution

Her kan du finde informationer, hvis du ikke ønsker, at dit barn skal tilbage i skoel/institution


Du skal selv finde pasning, hvis du ikke ønsker, at dit barn skal tilbage i skole, fritidsordning eller dagtilbud

Du har ikke ret til at blive hjemme med løn og passe dit barn. Hvis du ikke ønsker, dit barn skal komme i skole, fritidsordning eller dagtilbud er det din egen opgave at finde alternativ pasning, hvis du ikke kan anvende ferie, afspadsering eller få en aftale med din arbejdsgiver om orlov uden løn.

Sundhedsstyrelsen anbefaling er, at man vurderes som syg, når der er symptomer på sygdom, også ved milde symptomer på sygdom. Det betyder, at man i disse situationer skal holde sit barn hjemme. Du kan læse om symptomer i Sundhedsstyrelsens anbefalinger nedenfor.


Du har ikke ret til at blive hjemme, hvis ingen kan passe dit barn

Kommer du i den situation, at fx bedsteforældre, nærmeste pårørende eller din ægtefælle mv. ikke kan passe dit barn, har du ikke ret til at blive hjemme med løn og passe dit barn. Her gælder de almindelige regler i overenskomstenerne om barns 1. og 2. sygedag. Kommer du i den situation, må du tale med din arbejdsgiver om mulighed for at bruge afspadsering, ferie eller få en aftale om at få orlov uden løn.


Tal med lægen, hvis du har børn i særlig risikogruppe

Hvis dit barn er i en særlig risikogruppe, kan barnet ligeledes godt gå i skole, fritidsordning eller dagtilbud. Er du utryg ved at sende dit barn, der er i en særlig risikogruppe i skole, fritidsordning eller dagtilbud, opfordres du til at tage en snak dit barns læge og få en konkret og individuel vurdering af, om det er forsvarligt, at dit barn kommer i skole, fritidsordning eller dagtilbud.

Vurderes det, at dette ikke anbefales, skal du kontakte din arbejdsgiver for at finde en løsning fx om der er mulighed for at arbejde hjemme, anvende afspadsering, ferie eller få orlov uden løn.


Hold børn hjemme, hvis der er smitte med covid-19 i husstanden

I forhold til børn, der bor i en husstand med en person, der er smittet med covid-19, har Regeringen, ud fra et forsigtighedsprincip, truffet beslutning om, at de ikke skal komme i skole, fritidsordning eller dagtilbud.

I denne situation er det fortsat vurderingen, at du ikke har ret til at blive hjemme med løn for at passe dit barn og at du må kontakte din arbejdsgiver for at finde en løsning fx om der er mulighed for at arbejde hjemme, anvende afspadsering, ferie eller få orlov uden løn.

Læs Sundhedsstyrelsens anbefalinger til forældre med børn, der har symptomer på covid-19

Læs Sundhedsstyrelsens råd om sygdom og hjemsendelse til forælde med børn i dagtilbud 

Kontakt din TR eller din kreds for råd om, hvilke muligheder der er om fravær af familiemæssige årsager efter ”Aftale om fravær af familiemæssige årsager”.

Læs aftalen om fravær af familiemæssige årsager i kommuner

Læs aftalen om fravær af familiemæssige årsager i regioner