Udlånt og nye arbejdsopgaver under covid-19: Sådan er du stillet

Under covid-19 kan du som sygeplejerske opleve at blive udlånt på tværs af sektorer. Læs, hvad du skal være opmærksom på ved din autorisation og ansættelsesvilkår, når du udlånes

Opdateret 17. december 2020

Det får du på denne side

Sygeplejersker har under covid-19 mulighed for at blive udlånt mellem forskellige sektorer fx fra kommune til hospital eller omvendt. På denne side finder du information om, hvad du skal være opmærksom på inden, du lader dig udlåne. Siden kan også gøre dig klogere på, hvordan du skal forholde dig, hvis du fx som hjemmesygeplejerske får ny beføjelser i dit arbejde.

Her kan du læse om

Du bestemmer selv om, du vil udlånes til et hospital eller en kommune frem for din statslige arbejdsplads

Det er helt op til dig selv, om du vil arbejde på et af regionens hospitaler eller i en kommune i coronaberedskabet i stedet for hos din sædvanlige statslige ansættelsesmyndighed. Det er en god ide at drøfte mulighederne med din leder.

Du skal have en klar aftale om ansættelse 

Først skal du have en klar aftale om ansættelse hos din regionale/kommunale arbejdsgiver. Aftalen skal beskrive dit tjenestested, vagtrul, referenceperson og andre væsentlige arbejdsvilkår og vil være begrænset til periode med en slutdato. Du er nødt til at oplyse over for din nye arbejdsgiver, at du kun kan tiltræde, hvis du kan få orlov fra din statslige arbejdsplads.

Du skal sikre dig, at lønnen hos regionen/kommunen er minimum på niveau med din sædvanlige løn hos den statslige arbejdsgiver, og at du ansættes som månedslønnet efter af den regionale overenskomst og arbejdstidsaftale.

Hvis du får tilbudt ansættelse på timeløn, anbefaler vi, at du takker nej. Det skyldes den generelle usikkerhed ved timelønsansættelse og især, at tjenesteforholdet som timelønnet anses for ophævet i tilfælde af sygdom efter overenskomsten.

Du skal søge orlov hos din sædvanlige statslige arbejdsgiver

Når aftalen med den regionale/kommunale arbejdsgiver er klarlagt, skal du søge orlov hos din sædvanlige statslige arbejdsgiver.Udgangspunktet er orlov uden løn, da det ikke er lykkes for Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og CFU at nå til enighed om en udlånsaftale på centralt niveau.

Du skal sikre sig, at din orlov fra din sædvanlige statslige arbejdsplads følges ad med din tidsbegrænsning i ansættelsesforholdet hos regionen/kommunen og omvendt.

Dvs. hvis din sædvanlige statslige arbejdsgiver stiller krav om at kunne trække dig tilbage med dags varsel, skal du kunne frigøre dig fra regionen/kommunen med dags varsel. Hvis regionen/kommunen vil have indføjet særlige vilkår om opsigelse i din tidsbegrænsede ansættelsesperiode, skal du have mulighed for at afbryde din orlov under samme vilkår.

Hvis du har indgået en aftale om prøvetid hos din regionale/kommunale arbejdsgiver, skal du kunne afbryde din orlov på samme måde, som du og din nye arbejdsgiver kan opsige ansættelsesforholdet i prøvetiden.

Tidsbegrænset ansatte skal kompenseres for tid i beredskabet

På undervisnings- og forskningsområdet er der stillingstyper, hvor ansættelsen altid er tidsbegrænset såsom adjunktstillinger og stillingen som Ph.d-studerende. Hvis du er ansat i en sådan stilling, skal du og din sædvanlige statslige arbejdsgiver finde en mulighed for at kompensere for den tid, som du arbejder i beredskabet i regionen/kommunen.

Hvis du er tidsbegrænset ansat som vikar for en kollega, der er på barsel eller langvarigt syg, vil der som udgangspunkt ikke ske en forlængelse med den periode, hvor du arbejder i beredskabet i regionen/kommunen.

Kontakt Mia Kambskard mkk@dsr.dk eller Anne Dorte Lindgren adl@dsr.dk i DSR, hvis du ønsker at søge orlov hos din statslige arbejdsgiver for at indgå i et kommunalt eller regionalt coronaberedskab.

Er du ansat som tjenestemand?

Juridisk Videncenter i DSR kan du kontakte på telefon 33 15 15 55 for nærmere rådgivning.

Du er tilknyttet den lokale TR og AMiR på din midlertidige afdeling

Når du som sygeplejerske er udlånt til en anden afdeling på grund af coronasituationen, er du underlagt såvel din nye leders beføjelser under udlånet og på samme måde tilknyttet den lokale TR og AMiR på dit midlertidige ansættelsessted. Spørg eventuelt din nye leder, hvem der er TR og AMiR på afdelingen.

Er der ikke valgt en TR på den afdeling, som du er udlånt til, vil det være enten den lokale FTR eller din kreds, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål til dine løn og arbejdsvilkår. Langt de fleste steder vil der være en AMiR (måske fra en anden faggruppe), der kan introducere dig i forhold til arbejdsmiljø og sikkerhedsforanstaltninger på den ’nye’ arbejdsplads.

Har du konkrete spørgsmål til lokale forholdsregler i relation til covid-19, skal du spørge din midlertidige nye leder eller afdelings kliniske- og eller hygiejnesygeplejerske.

Autorisation: Ingen forventer, at du kan løse opgaver lige så godt på din nye afdeling

Det er ledelsen på behandlingsstedet, der har ansvaret for at tilrettelægge arbejdet, så det er så hensigtsmæssigt som muligt, indenfor de rammer og ressourcer, der er til rådighed. Det gælder også i denne særlige corona-situation, der har betydet, at nogle sygeplejersker er flyttet fra deres sædvanlige arbejde til nye afdelinger eller funktioner og nye opgaver.

Det sygeplejefaglige ansvar er en konkret vurdering

Juridisk set vurderer man det sygeplejefaglige ansvar med afsæt i den konkrete situation. Det vil sige ud fra de rammer og forudsætninger, som sygeplejerskerne har. Omhu og samvittighedsfuldhed er derfor noget andet for den sygeplejerske, der efter en kort oplæring skal arbejde på intensiv, end det er for den erfarne intensivsygeplejerske. Man tillægger det således betydning, at den ”uerfarne” hurtigt er blevet overflyttet til nye opgaver uden den oplæring, man normalt giver.

Der er ingen, der har en forventning om, at den sygeplejerske, der flyttes til et nyt speciale, som følge af corona-beredskabet, kan løse funktionen så godt som sine specialiserede kolleger på den nye afdeling. Det forventes heller ikke, at de specialiserede kolleger kan gøre de samme ting, som de plejer, når der pludselig er et stigende antal patienter og flere nye uerfarne kolleger, som kræver deres opmærksomhed.

Det bekræfter Styrelsen for Patientsikkerhed i en udtalelse til landets sundhedspersoner af 20. marts 2020 og de har præciseret og gentaget det samme overfor Dansk Sygeplejeråds Patientklageteam.

Patientklager kan du kontakte Patientklageteamet i DSR om på telefon 3315 1555.

Du skal klædes så godt på som muligt

Du skal have oplæring og introduktion, hvis du skal arbejde med nye opgaver eller på en ny afdeling. 

Skriv lokale retningslinjer ned

De lokale retningslinjer bør tilpasses eller suppleres, så de tager højde for nye kollegers forskellige forudsætninger og faglige baggrunde. Nogle af de ting, der er en selvfølgelighed for den erfarne intensivsygeplejerske, kan være nødvendig at få skrevet ned i en retningslinje til brug for de kolleger på afdelingen, der normalt arbejder indenfor et andet speciale.

Husk at sige fra hos din leder

Det skal være klart for nye kolleger, hvem de kan henvende sig til, når der er noget, de er i tvivl om, eller hvis de vurderer, at deres oplæring ikke har været tilstrækkelig.

Som autoriseret sundhedsperson skal du ”sige fra”, hvis du vurderer, at der er forhold, som udgør en konkret risiko for patientsikkerheden. Det kan fx være, hvis der ikke er tilstrækkelig med personaleressourcer (både i antal og kompetencer) ved starten af din vagt. Det kan også være, at du bliver pålagt at udføre konkrete behandlings- og sygeplejefaglige opgaver, som du ikke selv vurderer, at du har de nødvendige kompetencer til at varetage.

Du ”siger fra” ved at dele din bekymring for patientsikkerheden med din ledelse. Hvis din ledelse fastholder, at du alligevel skal udføre opgaven, skal du udføre den. Det bliver tillagt betydning ved vurderingen af fx klagesager, at man har ”sagt fra”.

Kontakt din TR/FTR eller lokale kreds, hvis du har spørgsmål eller er i tvivl