Barns første og anden sygedag

Barns første og anden sygedag er ikke en ubetinget rettighed for dig som medarbejder, men en mulighed for at få tjenestefri, hvis betingelserne for at få fri er opfyldt.

 

Hvis du er ansat i det offentlige med en overenskomst med regler om barns første og anden sygedag, har du mulighed for at få tjenestefri, hvis visse betingelser er opfyldt.

 

Disse betingelser skal være opfyldt:

 • Barnet skal være under 18 år
 • Barnet skal have ophold hos dig
 • Fraværet skal være nødvendigt af hensyn til barnet
 • Tjenestefriheden skal være forenelig med forholdene på tjenestedet

Reglerne findes i overenskomsterne, som du kan læse hér:

> Regionale overenskomster 

> Kommunale overenskomster 

 

Hvem kan få fri?

Muligheden for at få fri gælder, hvis du:

 • Er biologisk forælder
 • Er adoptivforælder
 • Har forældremyndighed over barnet, men ikke er biologisk forælder eller adoptivforælder
 • Er godkendt plejeforælder

Efter en konkret vurdering kan der gives tjenestefri til andre personer, såsom en ”papforælder/stedfar/bonusmor”. De afgørende kriterier for vurderingen er hensynet til barnets tarv og din tilknytning til barnet.

 

Hvornår kan man få fri?

Det er afgørende, at der er et akut pasningsbehov. Det betyder, at du kun kan få fri til at passe dit syge barn, hvis der ikke er andre, der kan passe barnet.

Hvis fx far er kommet hjem fra natarbejde, kan mor ikke få fri fra en dagvagt, selv om far skal sove. Det skyldes, at der er en voksen i hjemmet.

I en situation, hvor der ikke er andre til at passe barnet, skal din arbejdsgiver vurdere, om du kan få fri. Ved den vurdering bliver der blandt andet set på:

 • barnets alder
 • sygdommens art
 • hvordan bemandingen er på arbejdspladsen den pågældende dag

Afhængig af situationen kan vurderingen være forskellig fra gang til gang, men din arbejdsgiver skal dog altid i den enkelte situation foretage en konkret vurdering af, hvorvidt du kan få fri eller ej.

 

Hvis du er ansat i en privat virksomhed

Hvis du er ansat i en privat virksomhed, der har overenskomst med DSR, kan du finde reglerne for eventuel ret eller mulighed for frihed med løn ved barns sygdom i overenskomsten.

Hvis virksomheden ikke har overenskomst med DSR, er der som udgangpunkt ikke ret til frihed med løn ved barns sygdom, medmindre det er aftalt i din ansættelseskontrak eller fastsat i virksomhedens personalepolitik.