Hvis du skal være med til at vaccinere

Vaccination mod covid-19 kan sygeplejersker hjælpe med. Læs, hvad du skal være opmærksom på, hvis du som sygeplejerske skal være med til at vaccinere.

Opdateret 23. marts 2022

På denne side får du

På denne side kan du blive klogere på, hvad der gælder, hvis du skal være en del af vaccineindsatsen og være med til at vaccinere mod covid-19. Se hvad du skal være opmærskom på hvis du fx er på pension, tjenestemandspension eller efterløn. Vær også opmærksom på, at ekstraindtægter i 2022, som kan tilskrives mer- eller overarbejde relateret til covid-19 ikke skal modregnes i hverken efterløn, folke, - senior og folkepension. 

Her kan du læse om

Hvis du vil være vaccinatør

Nogle private virksomheder tilbyder, at sundhedspersonale kan deltage i vaccination mod covid-19. Inden du takker ja, bør du undersøge, om den private virksomhed har indgået overenskomst med DSR. 

Uanset om virksomheden har overenskomst med DSR eller ej, kan du få hjælp til at få gennemgået din ansættelseskontrakt hos DSR.

Disse private virksomheder har DSR overenskomst med

Kontakt din kreds for at høre mere om overenskomst med private virksomheder

 

Vaccineindsats - hvis du får folkepension, tjenestemandspension, efterløn eller pension fra PKA

Se hvad du skal være opmærksom på, hvis du har forladt arbejdsmarkedet, men gerne vil deltage i vaccineindsatsen.

Pension fra PKA

Hvis du bliver ansat i henhold til overenskomsten og får udbetalt pension fra PKA, bliver der ikke indbetalt pensionsbidrag til PKA. Dette følger af overenskomstens regler og gælder både på det regionale, kommunale og statens område. Du kan forsøge at få summen af pensionsbidraget udbetalt som et tillæg efter Aftale om Lokal Løndannelse.

Merindtægter, der udbetales fra 1. januar 2022 til og med december 2022, og som kan tilskrives mer- eller overarbejde relateret til covid-19, modregnes ikke i hverken folke-, senior- og førtidspension eller efterløn. Det betyder, at pensionister, der tager ekstra corona-vagter i løbet af 2022, ikke får modregnet indtægterne fra disse vagter i pensionen. Det samme gælder, hvis deres ægtefælle eller samlever siger ja til ekstra coronaarbejde. Ordningen har været gældende siden foråret 2021, og er nu blevet forlænget og udvidet til også at gælde for efterlønnere. 

Læs mere om ordningen hos ministeriet: Ekstra coronavagter medfører ikke modregning i pension og efterløn   

Kontakt din TR og din kreds, hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelse

 

Folkepension

Når du indgår en ansættelsesaftale som vaccinatør og du er folkepensionist, skal du sikre dig, at du får dit pensionsbidrag enten kontant eller ind på din pensionsordning, hvis du ikke allerede får udbetalinger fra din pension.

Der gælder forskellige beløbsgrænser for, hvilket beløb du må tjene. Folkepensionen består som udgangspunkt af et grundbeløb og et pensionstillæg: Se oversigten på Borger.dk over grundbeløb og pensionstillæg

Merindtægter, der udbetales fra 1. januar 2022 til og med december 2022, og som kan tilskrives mer- eller overarbejde relateret til covid-19, modregnes ikke i hverken folke-, senior- og førtidspension eller efterløn. Det betyder, at pensionister, der tager ekstra corona-vagter i løbet af 2022, ikke får modregnet indtægterne fra disse vagter i pensionen. Det samme gælder, hvis deres ægtefælle eller samlever siger ja til ekstra coronaarbejde. Ordningen har været gældende siden foråret 2021, og er nu blevet forlænget og udvidet til også at gælde for efterlønnere. 

Læs mere om ordningen hos Beskæftigelsesministeriet: Ekstra coronavagter medfører ikke modregning i pension og efterløn 

 

Tjenestemandspension

Du skal have en ansættelseskontrakt, hvor DSR/tillidsrepræsentanten på arbejdspladsen skal forhandle din løn. Du kan arbejde, uden at der modregnes i din tjenestemandspension. 

Bliver du ansat i henhold til overenskomsten, og samtidig får udbetalt din tjenestemandspension, bliver der ikke indbetalt pensionsbidrag til PKA. Dette følger af overenskomstens regler og gælder både på det regionale, kommunale og statens område. Du kan forsøge at få summen af pensionsbidraget udbetalt som et tillæg efter Aftale om Lokal Løndannelse.

Kontakt din TR eller kreds, hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelse


Efterløn

Du kan tage ansættelse, selvom du er gået på efterløn. Deltager du i vaccinationsindsatsen, får du løn for arbejdet. 

OBS. Fra 1. januar 2022 fritages efterlønnere for modregning i efterlønnen, når de arbejder med covid-19 relateret arbejde. 

Læs mere om fritagelse for modregning hos DSA

Se også om efterløn: 

Arbejde og efterløn 

Læs om arbejdsskadeforsikringen

Kontakt medlemskab, hvis du er i tvivl om, dine kontingentforhold er korrekte.  

Vaccineindsats - hvis du får folkepension, tjenestemandspension, efterløn eller pension fra PKA

Hvis du har forladt arbejdsmarkedet til fordel for efterløn og pension, men midlertidigt ansættes til at vaccinere mod covid-19, kan DSR tilbyde dig et aktivt medlemskab på nedsat kontingent.

Med dette medlemskab har du alle fordele og rettigheder i DSR, og betaler 50% af det fulde kontingent uanset antallet af timer, det vil sige 247 kr. pr. måned (2022). Du vil ikke blive opkrævet strejkekontingent.

Er du seniormedlem?

Hvis du i forvejen er seniormedlem, skal dit medlemskab ændres til ovenstående medlemskab, da kriteriet for et seniormedlemskab er, at du har forladt arbejdsmarkedet til fordel efterløn/pension.  

Send en mail til dsr@dsr.dk, hvor du skriver hvor og hvornår du starter i arbejde. Husk at anføre medlemsnr. eller cpr.nummer. Vi sender en bekræftelse, når vi har behandlet din mail.

 

Vaccineindsats – hvis du har passivt medlemskab

Hvis du har et passivt medlemskab/opfylder kriterierne for et passivt medlemskab, og ansættes til at vaccinere mod covid-19, skal dit medlemskab ændres til et aktivt medlemskab på nedsat kontingent.  Du opkræves 50% af den fulde kontingentsats uanset antallet af timer, det vil sige 247 kr. pr. måned, men har alle rettigheder og fordele i DSR. Du vil ikke blive opkrævet strejkekontingent.

Send en mail til dsr@dsr.dk hvor du skriver hvor og hvornår du starter i arbejde. Husk at anføre medlemsnr. eller cpr-nummer. Vi sender en bekræftelse, når vi har behandlet din mail. 

Kontakt Medlemskab, hvis du har spørgsmål til medlemskab og kontingent

Vaccination, hvis du er ansat i lægepraksis

En stor del af landets praktiserende læger har indgået aftale med regionerne om at udføre vaccinationerne, og det kan både du og dine kollegaer blive involveret i.

Du skal være opmærksom på, at overenskomsten med PLA, Regulativet og overenskomsten med Alles Lægehus ikke giver mulighed for at planlægge med arbejde i weekenden, og at der derfor skal indgås aftale Dansk Sygeplejeråd, for at der kan arbejdes i weekenden.

Vi vil derfor bede dig om at kontakte din kreds for nærmere rådgivning, hvis du bliver bedt om at arbejde i weekenden.

Forekommer der mer- eller overarbejde, skal det selvfølgelig honoreres efter overenskomstens regler. 

 

Vaccination - hvis du er studerende

Har du et studiejob i sundhedsvæsenet, er du omfattet af de samme regler og anbefalinger som øvrige ansatte. Følg de retningslinjer, du modtager fra din arbejdsgiver. Det er vigtigt, at studerende i ansættelsesforhold ikke bliver pålagt eller påtager sig et ansvar som uddannet sygeplejerske, men udelukkende udfører de opgaver, den ansættende myndighed fastsætter.

Som studerende skal du ikke trækkes i SU, hvis du arbejder som en del af coronaberedskabet. Også i 2022 kan du søge om en forhøjelse af SU-fribeløbet svarende til din indtægt fra Covid-19-relateret arbejde. Se mere på su.dk

Læs mere om studiejob og coronaberedskab hos SLS 

 

Vaccination på plejecentre

De praktiserende læger (PLO) stod for vaccinationerne af borgere på plejecentre i perioden december 2020 til marts 2021.

Dansk Sygeplejeråd og PLA indgik derfor en særaftale om vilkår for honorering af sygeplejersker, der bistod med vaccinationer på plejecentre af udvalgte borgere og plejepersonale. Aftalen udløb den 1. april 2021. Læs aftalen om honorering af sygeplejersker, der bistår med vaccination på plejecentre. 

 

Læs mere om vaccination mod covid-19