Din ytringsfrihed

Som sygeplejerske har du en stærk position i sundhedsvæsenet. Du har en værdifuld indsigt om forhold, der vedrører både medarbejdere, patienter og borgere. Du kan i dit arbejde opleve situationer, hvor det vil være betydningsfuldt, at du med din faglige indsigt rejser en sag offentligt og bruger din ytringsfrihed. Her kan du læse om din ret og pligt, når du ytrer dig offentligt.

Vidtgående ytringsfrihed

Som offentligt ansat har du en vidtgående ret til at ytre dig om forholdene på din arbejdsplads og de erfaringer, du har med sundhedsvæsenet indefra. Du må også udtale dig offentligt om konsekvenserne af politiske beslutninger, ressourcespørgsmål og så videre og så videre…

Der er ikke noget juridisk krav om, at din ledelse eller andre skal godkende en eventuel udtalelse, så længe du udtaler dig på dine egne vegne. Det kan dog være en god idé, at du rejser kritik internt på din arbejdsplads først. Den offentlige arbejdsgiver må heller ikke opsætte regler for, at ledelsen, presseafdelingen eller andre skal godkende dine udtalelser, hvis du udtaler dig på egne vegne.

Hvis du ytrer dig inden for ytringsfrihedens rammer, må din ledelse ikke sanktionere dig ansættelsesretligt på grund af din ytring. Det vil sige, at de ikke må opsige dig eller på anden måde stille dig dårligere på grund af din lovlige ytring.  

 

Ytringsfriheden har grænser…

Selvom du har ret til at ytre dig, er ytringsfriheden begrænset. Du skal holde sig inden for nogle juridiske rammer, når du udtaler dig. 

Din ret og pligt omkring ytringsfrihed

Gør det helt klart, at du ytrer dig på egne vegne

Den vidtgående ret til at ytre sig som offentligt ansat gælder kun, når man udtaler sig på egne vegne. Det er derfor også vigtigt, at du gør det helt klart, at du udtaler sig som privatperson og på egne vegne, når du for eksempel giver interview til medierne eller skriver læserbreve.

Tænk derfor også over, om du giver interview i en sammenhæng, hvor det er endnu vigtigere end normalt at tydeliggøre, at du udtaler dig på egne vegne. Står du foran sygehuset i din sygeplejerskeuniform, kræver det mere tydeliggørelse, end hvis du giver interview hjemme fra din egen stue i dit private hverdagstøj.

Ledelsen må gerne sætte begrænsninger og rammer op for, hvem der udtaler sig på myndighedens vegne. Dette er ikke i strid med ytringsfriheden.

Du skal overholde din tavshedspligt over for patienterne

Medier vil typisk gerne have, at man giver konkrete eksempler på de oplevelser, som man giver interview om. I den forbindelse skal du være meget opmærksom på, at ytringsfriheden er begrænset af tavshedspligten. Det betyder, at du som udgangspunkt ikke må videregive beskrivelser af patienter eller episoder med patienter.

Du må derimod gerne beskrive ”det typiske patientforløb” og/eller konstruere en typisk patienthistorie, der kan tydeliggøre din pointe.

Husk den ordentlige tone

Du må ikke ytre dig i en urimeligt grov form. Vi anbefaler derfor, at du kigger kritisk på dit indlæg, for eksempel på de sociale medier, og at du holder en saglig tone – også selvom du er vred og frustreret.

Det er også en god idé, at du beskriver dine egne følelser og tanker og undlader at tillægge kolleger eller ledelse bestemte motiver eller følelser. 

Dine ytringer må ikke være injurierende og/eller æreskrænkende

Injurier er grove angreb på en persons omdømme eller ære.

Du må for eksempel ikke beskylde andre personer for at have begået strafbare forhold, medmindre du er helt sikker på at kunne bevise det. Tilsvarende må du ikke fremsætte udtalelser, der diskriminerer bestemte minoriteter.

Du må ud fra en juridisk betragtning gerne komme med din personlige vurdering af en anden person, som jo hverken er faktuelt rigtig eller forkert. Men der er en grænse, f.eks. hvis du tillægger en anden person en holdning, som ikke holder, og at denne holdning er meget skadelig for personen. I det hele taget er det en god idé at overveje, om det er hensigtsmæssigt at tillægge andre bestemte holdninger eller motiver i de indlæg, som man deler med offentligheden. I de fleste situationer er det mest fornuftigt at ”blive hjemme hos sig selv” og beskrive sine egne vurderinger og oplevelser.

De oplysninger, du videregiver om myndigheden, skal være korrekte

Det er vigtigt, at du sikrer dig, at de eventuelle faktuelle oplysninger, som du videregiver om myndigheden, en bestemt proces eller en beslutning, er korrekte.

Hvis du er i tvivl om oplysningernes rigtighed, bør du undlade at tage dem med eller skrive, at du er i tvivl om, hvorvidt oplysningerne er korrekte.

 

Er der andre muligheder?

Hvis du har kendskab til ulovlige forhold på din arbejdsplads, eller forhold, der bringer patienterne i fare på din arbejdsplads, kan du kontakte:

  • Den ansvarlige leder
  • Bruge en whistleblower-ordning, hvis der er en sådan på din arbejdsplads
  • Henvende dig til Styrelsen for Patientsikkerhed/Tilsyn og rådgivning for det område, hvor din arbejdsplads ligger
  • Din lokale kreds i DSR

 

Hvis du er leder

Du har også som leder ytringsfrihed, ligesom andre offentligt ansatte. Men som leder skal du være loyal over for de beslutninger, der bliver truffet på arbejdspladsen. Det vil sige, at du som leder er forpligtet til at efterleve de beslutninger, der bliver truffet på ledelsesplan, og som du via din ledelsesrolle har et medansvar for.

Hvis du bliver orienteret af en medarbejder om, at han/hun har skrevet et læserbrev eller på anden måde offentliggjort kritiske udtalelser, anbefaler vi dig at gøre følgende:

  • Tjekke med medarbejderen, at tavshedspligten er overholdt, og at der ikke er tale om at videregive tavshedsbelagte oplysninger
  • Orientere dig om politikken på din arbejdsplads, hvor der kan være fastsat regler om, at du skal orientere din leder, presseafdelingen el.lign.
  • Hvis der er tale om en sag af særligt alvorlig eller politisk karakter, bør du under alle omstændigheder orientere dit bagland
  • Sikre dig, at du ikke agerer på en måde over for medarbejderen, der gør, at vedkommende opfatter din interesse som et udtryk for en begrænsning af vedkommendes ytringsfrihed

Som leder har du også dén opgave, at skabe en åben arbejdspladskultur, hvor der hersker forståelse for de ansattes ret til at fremkomme med interne såvel som eksterne (kritiske) ytringer.

Med en åben, tillidsfuld og konstruktiv intern dialog er der mange eksempler på, at kritisable forhold bliver løst, når både ledere og ansatte i samarbejde tager hånd om udfordringerne.