Vejen tilbage fra sygdom til arbejde

Fleksjob, senioraftale eller §56-aftale. Sygdom betyder ikke nødvendigvis et farvel til arbejdslivet. Mange arbejdspladser ønsker at fastholde og hjælpe medarbejdere med at blive på arbejdsmarkedet trods nedsat arbejdsevne.

Muligheder for dig med nedsat arbejdsevne

Fleksjob

Hvis du ønsker at komme i fleksjob, er der forskellige kriterier, du skal opfylde:

 • Du skal være under folkepensionsalderen
 • Du må ikke være førtidspensionist
 • Du skal have så varige og væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen, at du ikke kan fastholdes i et job eller opnå beskæftigelse på normale vilkår
 • Andre muligheder for omplacering, genoptræning og opkvalificering skal være udtømte

Det er din kommune, der afgør om du har ret til et fleksjob ved at vurdere din effektive arbejdsindsats, altså hvor mange arbejdstimer du reelt kan præstere. 

Du kan tildeles et fleksjob, selvom du kun kan arbejde 2-4 timer om ugen. Hvis der er tale om funktionsnedsættelse i forhold til varetagelse af jobbet, er der mulighed for at kompensere ved særlig indretning af arbejdspladsen eller via tilknytning af eksempelvis en personlig assistent.

Fleksjobgodkendelse

Fleksjobordningen er midlertidig 5 år

Du er tilkendt fleksjob efter reglerne fra 01.01.13, hvilket betyder at dit fleksjob er bevilliget for 5 år. Derfor skal din fleksjobgodkendelse genvurderes efter 5 år, og ifølge loven skal der ske en løbende opfølgning. Første opfølgning vil være en midtvejsstatus efter 2,5 år. Næste opfølgning vil være efter 4,5 år, hvor jobcenteret skal udarbejde en status på forløbet. Jobcenteret skal vurdere om du forsat er omfattet af betingelserne for fleksjob. Opfylder du forsat betingelserne, bevilliges du fortsat fleksjob for en ny periode på 5 år.

Er du fyldt 40 år ved evalueringen af fleksjobbet, kan jobcenteret vælge at gøre din fleksjobbevilling permanent. Vurderingen vil bero på, om man skønner at arbejdsevnenedsættelsen forsat vil være varig, og der ikke må påregnes væsentlig udvikling i arbejdsevnen fremover, der kan gøre dig selvforsørgende uden et fleksjob.

Tilmelding til fleksydelsesordningen

Fleksydelsen er fleksjobbernes ’efterlønslignende ordning’. Kommunen skal umiddelbart efter tilkendelse af fleksjob tilmelde dig fleksydelsesordningen hos Udbetaling Danmark.

Du vil modtage et brev fra Udbetaling Danmark omkring betingelserne for at blive omfattet af fleksydelsesordningen fx om du opfylder anciennitetsbestemmelserne m.v. Du vil også have mulighed for skriftligt at udmelde dig af fleksydelsesordningen.

Vi anbefaler at læse brevet fra Udbetaling Danmark grundigt og følge deres anvisninger fx omkring kontakt til a-kassen vedrørende attest m.v.

Ledighed ved fleksjobtilkendelsen

Hvis du er ledig som fleksjobber, har du ret til at modtage ledighedsydelse fra kommunen.

Ved tilkendelse af fleksjob afhænger ydelsen af hvilken ydelse du kommer fra. Den maksimale sats udgør i 2019 kr. 16.791,- og vil være den sats du kan få hvis du fx modtog sygedagpenge ved tilkendelse af fleksjobbet.

Modtog du fx ressourceforløbsydelse eller kontanthjælp ved tilkendelsen, vil du som forsørger få kr. 15.180,- (2019) og som ikke forsørger kr. 11.423,- (2019) i ledighedsydelse.

Hvis du opnår fleksjobansættelse og har været ansat i 9 måneder inden for en periode på 18 måneder, vil du være berettiget til fuld ledighedsydelse på kr. 16.791,- (2019).

 

Jobsøgning og rådighed

Når du er berettiget til fleksjob og ledig, følger der en række rettigheder og pligter overfor jobcenteret. Du skal være aktivt jobsøgende, herunder oprette CV i jobnet m.v. 

Der vil være opfølgning på din ledighed i form af jobsamtaler cirka hver 3 måned.

Jobcenteret skal yde dig råd og vejledning samt kan eventuelt opsøge fleksjob og anvise fleksjobmuligheder.

Du har en pligt til at stå til rådighed for ethvert passende fleksjob, uanset branche, blot det tilgodeser dine skånehensyn og arbejdsevne.

Løn og ansættelsesforhold

Lønnen skal ifølge loven følge overenskomsten på området og forhandles mellem arbejdsgiver og fleksjobberen. Vi råder dig til at kontakte din kreds inden forhandling af løn- og ansættelsesvilkår for at blive vejledt om de konkrete forhold, der gør sig gældende for den arbejdsplads du skal ansættes ved.

Lønnes fastsættes ud fra det effektive timeantal jobcenteret vurderer du kan præstere. Arbejdsgiveren aflønner dig alene for de effektive timer og resten af din indkomst vil være fleksløntilskud fra kommunen. Pensionsbidraget vil blive beregnet ud fra din løn fra arbejdsgiveren, baseret på det effektive timeantal.

Hvis du vil have et indtryk af forventet lønniveau, kan du lave en vejledende beregning via beskæftigelsesministeriets lønberegner her: Lønberegner fleksjob

Bemærk at du i lønberegneren skal kende din forventede timeløn inklusiv pension samt det effektive timeantal du forventer at blive ansat på.

Ferie, eventuelt ret til ledighedsydelse

Hvis ikke du under ferieafholdelse modtager fuld løn eller ikke har optjent feriegodtgørelse eller nok feriegodtgørelse til ferieafholdelsen, kan du eventuelt være berettiget til ledighedsydelse under ferieafholdelse. Du skal i så fald være opmærksom på at varsle kommunen senest 14 dage før ferieafholdelsen.

Kontakt kommunens Ydelseskontor og få vejledning om du har ret til ledighedsydelse under ferieafholdelse i din konkrete situation.

Særlige opmærksomhedspunkter ved overgang til fleksjobordningen

Der er en række forhold udover loven som Dansk Sygeplejeråd vil gøre dig opmærksom på.

A-kassen

Når du bliver omfattet af fleksjob, er det ikke længere relevant at opretholde sit medlemskab af en a-kasse, da det ikke er muligt at opnå arbejdsløshedsdagpenge som fleksjobomfattet. Du vil i stedet modtage ledighedsydelse fra kommune. Du skal derfor kontakte din a-kasse www.dsa.dk og meddele, at du er overgået til fleksjobordningen. DSA vil vejlede dig omkring udmeldelsesproceduren og hvad der sker med din efterlønsordning, herunder dit efterlønsbidrag, hvis du er tilmeldt ordningen. Bemærk at selvom du eventuelt udmelder dig pga. fleksjobtilkendelsen, vil du forsat kunne få råd og vejledning af a-kassens socialfaglige konsulenter.

Hvis du ønsker at være i fleksydelsesordningen, vil Udbetaling Danmark sende et særligt skema til dig som DSA skal attestere, samt DSA kan vejlede dig om, hvordan du udmeldes efterfølgende.

Du kan kontakte DSA via hjemmesiden www.dsa.dk

PKA pension

Selvom du er tilkendt fleksjob kan du forsat forblive i PKA’s pensionskasse. Du rådes til at kontakte PKA pension og oplyse, at du har skiftet status til at være fleksjobomfattet. Hvis du skifter branche kan PKA også vejlede dig om mulighederne for forsat at forblive i PKA med samme vilkår selvom arbejdsgiveren eventuelt har overenskomst med en anden pensionskasse.

PKA har mulighed for at yde et bidrag til din pensionsordning hos dem baseret på din hidtidige indkomst i ordinær beskæftigelse. Muligheden består både mens du er ledig og når du får en fleksjobansættelse.

Det er en mulighed PKA skal vurdere og derfor er det vigtigt du straks kontakter PKA for råd og vejledning. Ligeledes kan der også mens du er på ledighedsydelse være mulighed for økonomisk hjælp fra PKA bistandsfond.

Du kan læse mere om mulighederne som fleksjobomfattet hos PKA: Fleksjob PKA (står under emnet ’Midlertidigt syg’)

Vi gør opmærksom på, at det alene er PKA’s kompetence at afgøre hvilke muligheder du konkret har og hvad du er berettiget til.

Du kan kontakte PKA pension via deres hjemmeside http://www.pka.dk/

Dansk Sygeplejeråd, mulighed for nedsat kontingent

Når du er omfattet af fleksjobreglerne efter 01.01.13 har du mulighed for at søge om nedsat kontingent hos Dansk Sygeplejeråd. Kontingentet 2019 for nye fleksjobbere udgør pr. kvartal kr. 723,- (mod normalvis kr. 1.444,- som aktiv sygeplejerske).

Vi får ikke automatisk besked om du er fleksjobomfattet så derfor skal du selv være opmærksom på at rette kontakt til vores medlemsservice.

Hvordan du ændrer dit kontingent og kontaktoplysninger til medlemsservice kan du se på dette link: Kontingentnedsættelse

Hvis du har spørgsmål

Har du spørgsmål skal du rette henvendelse til din lokale kreds.

Se oversigt over kredse her: Kontaktoplysninger til DSR kredskontorer

Faktaark ved fleksjobgodkendelse.pdf

Fastholdelsesfleksjob hos samme arbejdsgiver

Et fleksjob hos samme arbejdsgiver, som du har arbejdet for hidtil, kaldes et fastholdelsesfleksjob i lovgivningen. Du kan først blive ansat i et fleksjob på din hidtidige arbejdsplads, når du har været ansat på arbejdspladsen i mindst 12 måneder under overenskomstens sociale kapitel eller på særlige vilkår. 

Det betyder, at du i samarbejde med din arbejdsplads skal have forsøgt eksempelvis omplacering, nedsat arbejdstid, ændrede arbejdsfunktioner m.m. for at bevare den nuværende ansættelse. Der skal foreligge en skriftlig aftale mellem dig og din arbejdsgiver om de særlige vilkår for ansættelsen, som du arbejder under, indtil et fleksjob vil kunne bevilges.

DSR anbefaler derfor, at du tager fat i din tillidsrepræsentant eller lokale kreds, sådan at aftalen lever op til kravene efter reglerne i overenskomstens sociale kapitel. Dermed sikrer du, at aftalen senere kan bruges til visitering af et fleksjob.

Kravet om de 12 måneders ansættelse gælder ikke, hvis det er åbenlyst formålsløst, fx fordi du har været udsat for en alvorlig arbejdsskade eller pludselig bliver ramt af en alvorlig sygdom.

  § 56-aftale mellem dig, kommunen og arbejdsgiver

  Hvis du lider af en langvarig eller kronisk sygdom, kan du få en del fravær fra dit arbejde. Med en § 56- aftale nedsættes arbejdsgivers udgifter i forbindelse med dit fravær.

  Aftalen indgås mellem arbejdsgiver, kommunen og dig for en periode på 2 år, og vedrører kun fravær pga. den konkrete lidelse. Betingelsen for at få en § 56–aftale er, at du mindst har 10 dages sygefravær på 1 år, og der er væsentligt forøget sygdomsrisiko på grund af langvarig eller kronisk lidelse.

  Arbejdsgiver får mulighed for at få refusion fra 1- sygefraværsdag- mod normalt først fra efter 30 dages fravær.

  Ordningen kan betyde at du er beretiget til at få nedsat dit kontingent til fagforeningen. Læs om kontingent.

  Du er også velkommen til at kontakte DSR's medlemsservice på 3315 1555 ( tryk 1) for at høre mere. 

  Det sociale kapitel

  Du og din arbejdsgiver kan aftale lempeligere arbejdsvilkår, herunder nedsættelse af arbejdstid, andre arbejdsopgaver mv. efter overenskomstens rammeaftale om det sociale kapitel. Det er en betingelse for indgåelse af aftale, at DSR og arbejdsgiver kan blive enige om vilkårene.

  Du skal kontakte din tillidsrepræsentant eller kreds, sådan at DSR kan bistå dig med at lave en aftale om lempeligere arbejdsvilkår.

  Senioraftale

  Formålet med rammeaftale om seniorpolitik er at forsøge at fastholde ældre medarbejdere. Der kan laves senioraftaler for medarbejdere på 60 år og derover, der har til hensigt at gå på pension.

  Fastholdelse i en seniorstilling kan for alle typer af medarbejdere ske ved nedsættelse af arbejdstiden, ændrede arbejdsopgaver eller funktioner eller ved en kombination heraf.
  Ved en senioraftale bevarer du dine hidtidige pensionsrettigheder uanset beskæftigelsesgrad. 

  Du skal kontakte din tillidsrepræsentant eller kreds, sådan at DSR kan bistå dig med at lave en senioraftale.

  Særlige vilkår

  Disse ordninger er for dig, som pga. helbredsmæssige årsager ikke kan varetage et arbejde på ordinære vilkår:

  • Virksomhedspraktik
  • Revalidering
  • Ansættelse med løntilskud.

  Du skal kontakte DSA for hjælp og rådgivning. 

  > Læs mere om sygdom på DSA.dk