Nye ferieregler - hvad betyder det for dig?

De nye ferieregler er trådt i kraft pr. 1. september 2020. Det betyder, at samtidighedsferie erstatter den gamle ordning med forskudt ferie. Få overblik over, hvad det betyder for dig.

Nye ferieregler træder i kraft den 1. september 2020. Det betyder, at du optjener 2,08 feriedage om måneden, som du kan holde med det samme. Du får stadig samme antal feriedage som i med den tidligere ferieordning.

Hurtig genvej til ferieregler indenfor dit ansættelsesområde


De ændrede ferieregler får størst betydning for nyuddannede. De vil nemlig kunne holde ferie med løn allerede efter en måneds arbejde, hvor de med de nuværende regler kan komme til at vente op til halvandet år på at holde ferie med løn. Grundprincippet i de nye ferieregler er, at man fremover optjener ferie, som man kan holde måneden efter.
 

Samtidighedsferie

Med de nye ferieregler indføres der ”samtidighedsferie” – i modsætning til før, hvor der var forskudt ferie. Det vil sige, at du fx optjente ferie i kalenderåret 1. januar til 31. december, som du først kunne holde fra 1. maj til 30. april det efterfølgende år.

Samtidighedsferie betyder, at: 

 • Du optjener ferie fra 1. september til 31. august og kan holde den samtidig med, at du optjener den.
 • Hvor du i dag kun har 12 måneder til at afvikle din optjente ferie, så har du fra 1. september 2020 hele 16 måneder.

Denne lille video viser, hvordan du optjener og afholder ferie efter de nye regler. Videoen er udarbejdet af KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet.


Ingen ændringer i samme job

Hvis du fortsætter i samme job, kommer du ikke til at mærke den store forandring. De nye ferieregler handler nemlig primært om, hvornår du optjener ferie, og hvornår du kan afholde den. Du vil fortsat optjene ret til 5 ugers betalt ferie om året, når du er i arbejde. Der vil ikke være noget tidspunkt, hvor du har færre feriedage til rådighed end før. Reglerne for, hvornår din arbejdsgiver skal varsle ferie, er stadig de samme. Og der vil fortsat være to former for feriebetaling, nemlig ferie med løn og ferietillæg, og ferie med feriegodtgørelse.


Hold ferie på forskud

Som noget nyt indeholder de nye ferieregler mulighed for, at du kan aftale med din arbejdsgiver at holde ferie, inden den er optjent – det hedder forskudsferie. Det kan f.eks. være, hvis du ønsker at holde en længere ferie ved ferieårets begyndelse, selvom du først optjener ferien senere.


Dobbeltferie indefryses

Optjeningsperioden flytter fra den nuværende 1. januar til 31. december til 1. september til 31. august. For at rydde op i de overlappende perioder vil feriedagene indefryses i en periode på et år. Det betyder, at den ferie, du optjener fra september 2019 til og med august 2020, bliver indbetalt til en fond, Lønmodtagernes Feriemidler. Fonden skal sikre, at du ikke får dobbeltferie, når de nye ferieregler træder i kraft, men at du får hele din opsparede ferie, når du går på pension. Det tager højde for arbejdsgivernes likviditet og samfundsøkonomien.
OBS: Folketinget har besluttet at udbetale en del af de indefrosne feriepenge. 


6. ferieuge på det regionale og kommunale område er uforandret

I kommunerne og regionerne videreføres den 6. ferieuge uændret i en særskilt aftale med resten af Sundhedskartellet. Her er aftalt regler for den del af den særlige feriegodtgørelse og feriegodtgørelse, hvor der er aftalt højere procenter end niveauet i ferieloven.

De særlige feriedage på statens område er også uforandrede. Ansatte i staten har efter den statslige ferieaftale også ret til 5 særlige feriedage.

Det er aftalt, at de særlige feriedage fortsætter som hidtil. Det betyder, at de 5 særlige feriedage fortsat optjenes med 0,42 dag pr. måned i et kalenderår til afholdelse i det efterfølgende ferieår efter de gamle regler - det vil sige i perioden 1. maj til 30. april året efter.

Aftaler for de private overenskomster er endnu ikke på plads.

Derfor er reglerne lavet om

I 2014 vurderede EU-Kommissionen, at de danske ferieregler var i strid med EU’s regler. EU slår nemlig fast, at lønmodtagere har ret til fire ugers betalt ferie om året. Og det har man ikke som nyansat i Danmark i dag. Derfor er feriereglerne lavet om. Folketinget har valgt, at ferieåret fremover starter den 1. september. De nye regler giver fem ugers ferie.

Den 6. ferieuge gælder kun, hvis det er aftalt i overenskomsten.


Kommer nyuddannede til gode

De nye ferieregler vil særligt komme dig som nyuddannet til gode, når du pr. 1. september 2020 vil kunne holde ferie med løn fra dit arbejde, samtidig med at du optjener den. På den gamle ordning kunne man som nyuddannet risikere at skulle vente helt op til halvandet år, før man kunne holde ferie med løn.


Ferieforskud 2020 (fondsferiepenge)

Ferieforskud er et engangsbeløb, der udbetales til ansatte, der har optjent mindre end 8,4 feriedage i perioden 1. januar – 31. august 2019. Feriedagen skal afholdes i miniferieåret, der løber fra 1. maj – 31. august 2020.

Hvem kan få ferieforskud ? 

Det kan du, hvis du enten er ny på arbejdsmarkedet i 2019 eller kun har arbejdet en del af året. Hvis du opfylder betingelserne, vil du kunne ansøge om at få udbetalt et forskud af de feriepenge, der er blevet indefrosset i Feriefonden, og som ellers først ville kunne udbetales, når man forlader arbejdsmarkedet eller tidligst 1. oktober 2021.

Hvad er betingelserne for at få ferieforskud?

For at få ferieforskud skal du:

 • Have arbejdet højst 4 måneder i perioden 1. januar – 31. august 2019. Det gælder alle typer af beskæftigelse, også fx studiejob.
 • Have optjent ferie i perioden 1. september – 31. december 2019
 • Holde fondsferiedagene i miniferieperioden 1. maj – 31. august  2020

Ferieforskud 2020 bliver beregnet på sædvanlig måde som 12,5% af den ferieberettigede løn, der er optjent i perioden 1. september – 31. december 2019.

Man kan kun søge om det fulde beløb og alle optjente feriedage. Du kan max få udbetalt feriepenge for 8,4 feriedage

Hvordan søger man om ferieforskud 2020?

Ansøgning om ferieforskud sker via www.borger.dk/feriemidler. Du kan ansøge i perioden fra den 3. april til den 31.12.2020.

Du skal aftale med din arbejdsgiver, hvornår ferieforskudsdagene skal holdes og du kan tidligst ansøge 4 uger før den 1. ferieforskudsdag skal holdes.

Måtte du være fritaget for digital kommunikation kan du kontakte Lønmodtagernes Feriemidler og få en ansøgningsblanket.

Du kan læse mere og se eksempler på www.borger.dk/feriemidler-ferieforskud

2018-ferie bliver ikke berørt

Den ferie, du har optjent i 2018, bliver ikke berørt af de nye ferieregler. Den skal du holde efter de gamle ferieregler fra 1. maj 2019 til 30. april 2020.

Skulle du i løbet af ferieåret blive ferieforhindret på grund af sygdom eller barsel, vil du kunne få din ferie udbetalt eller overført. Det vil sige pr. 30. april 2020. Hvis du vil overføre ferien, skal du indgå en skriftlig aftale med din arbejdsgiver.


Et mini-ferieår: 1. maj til 31. august 2020

Fra 1. januar 2019 har du optjent ferie som du plejer indtil 31. august 2019. I denne periode på 8 måneder vil du have optjent 16,64 feriedage, som skal afholdes fra 1. maj til 31. august 2020. Der vil være nok til 3 ugers sommerferie, som du kan holde indtil udgangen af september. De feriedage, du ikke afholder, bliver automatisk overført til den nye ferieordning.

Hvis du ønsker at holde mere end 16,64 feriedage i sommerferien 2020, eller hvis du f.eks. ønsker at holde en uges efterårsferie i uge 42 i 2020, kan du enten gemme den 6. ferieuge eller overføre noget ferie fra det nuværende ferieår. Du skal være opmærksom på, at overførsel af ferie forudsætter en skriftlig aftale med din arbejdsgiver. For efterårsferien kan du indgå skriftlig aftale om ferie på forskud.

Sådan ser regnestykket ud

Du optjener 2,08 feriedage med løn for hver måned, du er i beskæftigelse. Det betyder, at hvis du har været ansat fra 1. januar til 31. august 2019, har du optjent ret til feriedage med løn i 8 måneder. Regnestykket ser sådan ud: 2,08 feriedage x 8 måneder – i alt 16,64 feriedage med løn.

Hvis du har været ansat fra den 1. marts, vil du kun have optjent feriedage med løn i 6 måneder. Så ser regnestykket sådan ud: 2,08 feriedage x 6 mdr. = 12,48 feriedage med løn. Her skal du huske, at du stadig har ret til at holde 16,64 feriedage i sommerperioden, men du får altså kun løn for de 12,48 dage.


Hvis du skifter job i overgangsperioden

Hvis du har skiftet job i perioden 1. januar 2019 til 31. august 2019, skal din arbejdsgiver som hidtil beregne feriegodtgørelse på 12,5% af den ferieberettigede løn til Feriepengeinfo/Feriekonto, for det løbende forkortede optjeningsår samt for ikke-afholdt ferie for tidligere optjeningsår.

Hvis du skifter job mellem den 1. september 2019 og 31. august 2020 (indefrysningsperioden), vil der være to forskellige arbejdsgivere, der skal indberette dine tilgodehavende feriemidler. Hvis du f.eks. skifter job pr. 1 februar, vil din tidligere arbejdsgiver skulle indberette til fonden for perioden 1. september 2019 til 31. januar 2020 og i forbindelse med din fratræden afregne feriegodtgørelse til Feriepengeinfo/Feriekonto for ferieåret 2019/20. Din nye arbejdsgiver skal indberette til fonden for perioden 1. februar 2020 til 31. august 2020.


Hvis du går på folkepension i overgangsperioden

Hvis du forlader arbejdsmarkedet for f.eks. at gå på folkepension i indefrysningsperioden 1. september 2019 til 31. august 2020, vil dine feriepenge for perioden indefryses og tidligst kunne udbetales fra fonden den 1. oktober 2021.


Hvis du skal på barsel i overgangsperioden

Er du på barsel i denne periode, har du dine almindelige ferierettigheder, og indefrysningen af dine ferie tilpasses, så du ikke snydes i en periode med dagpenge.

Du kan have ferie til gode fra ferieåret 2019/20, som du har ret til at få udbetalt eller overført, fordi du er på barsel. Der gælder nogle skæringsdatoer, og derfor skal du få konkret rådgivning om din situation i din kreds.

Hvis du fortsat er på barsel ved udgangen af august 2020 og derfor ikke når at holde dine ferie i miniferieåret sommeren 2020, vil din ferie automatisk blive overført til de nye ferieregler.

Får du i en del af perioden kun dagpenge og pensionsbidrag, vil din arbejdsgiver skulle beregne dine indefrosne feriepenge på baggrund af din sædvanlige løn i de seneste 4 uger, hvor du fik fuld løn.
 

  FAQ OM DE NYE FERIEREGLER

  Mister jeg feriedage i 2020 med de nye ferieregler?

  Nej. Du kommer ikke til at mangle nogen feriedage i overgangsåret. 

  I 2020 holder du restferien frem til 1. maj efter de hidtidige regler. Herefter holder du 16,64 feriedage fra 1. maj til 30. september, optjent 1. januar – 30. august 2019.

  Det vil sige, at det både er et forkortet optjeningsår og et forkortet ferieår.

  Hvad betyder de nye ferieregler for mig?

  Holder du ferie med løn, vil du ikke mærke andet til den ny ferielov, end at når vi når til 1. september 2020, skal du til at tænke opsparing af feriedage anderledes. I stedet for at få 25 dage pr. 1. maj optjener du løbende 2,08 dag pr. måned. Man kan sige, du går fra en opsparingskonto til en budgetkonto. 

  Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil holde lang sommerferie i 2020?

  I den forkortede periode har du kun optjent 16,7 feriedage (16,64 feriedage). Det betyder, at du ikke vil have 25 feriedage til rådighed i sommeren 2020 – sådan som du plejer, når et nyt ferieår starter.

  Så hvis du ønsker længere sommerferie end de tre uger, er du nødt til at overføre feriedage fra det ferieår, der slutter den 30. april 2020. Det kan du aftale med din arbejdsgiver. Hvis du har en overenskomst med ret til 6. ferieuge, feriefridage eller andre former for fridage, kan du selvfølgelig også bruge dem. Hvis du er ansat på det kommunale eller regionale område, får du den 6. ferieuge pr. 1. maj 2020. Er du ansat på statens område har du tilsvarende ret til de særlige feriedage pr. 1 maj 2020.

  Lyder det lidt bøvlet? Ja… Men kun dette ene år.

  Hvad sker der, hvis jeg ikke når at bruge al min ferie inden de nye ferieregler træder i kraft pr. 1. september 2020?

  Hvis du ikke når at bruge al den ferie, som du har til rådighed i perioden 1. maj 2020 til 1. september 2020, vil de overskydende feriedage uden videre overføres og kunne afholdes efter de nye ferieregler.

  Får jeg mit sædvanlige ferietillæg til maj 2020?

  På det regionale og kommunale område vil du vil få udbetalt ferietillæg pr. 1. maj 2020, men det er lidt lavere end normalt. Det skyldes, at overgangsordningen tilpasser ferietillægget til miniferieåret med 3 ugers ferie i 2020, og at ferietillæg på 1% indgår i indefrysningen og derfor ikke i beregningen af ferietillægget til maj.

  På statens område udbetales det forhøjede ferietillæg af to omgange;

  • 0,5% optjent i perioden 1. september 2019 – 31 december 2019 udbetales ultimo april 2020
  • 0,5% optjent i perioden 1. januar 2020 – 31 august 2020 udbetaltes ultimo april 2021

  Hvad sker der med mit ferietillæg?

  Med den nye ferielov kan din arbejdsgiver vælge enten at udbetale ferietillægget på 1%, samtidigt med at du holder ferie, eller udbetale den forholdsmæssigt to gange årligt. Du får ferietillæg efter de nye regler første gang i 2021.

  • Første del betales med maj-lønnen og vedrører optjeningsperioden september - maj. Det vil sige, det beregnes på baggrund af din løn i den periode.
  • Anden del betales med august-lønnen og vedrører optjeningsperioden juni - august.

  Udover lovens ferietilæg på 1%, er der i en del af DSR’s overenskomster et forhøjet tillæg. Er du ansat i en region eller kommune, vil du få den forhøjede del af tillægget udbetalt 1. maj. 

  På statens område overgår det forhøjede tillæg til samtidighed og udbetales i to gange om året.

  • september - 31. maj kommer til udbetaling ultimo maj.
  • juni - 31 august kommer til udbetaling ultimo august.

  Vi er stadig i gang med at forhandle med arbejdsgiverne på de øvrige områder, om hvornår det forhøjede ferietillæg skal udbetales. Mere information følger, når det er på plads. 

  Hvis du er ansat efter individuel ansættelseskontrakt med et ferietillæg over 1%, er du velkommen til at kontakte din kreds for rådgivning.

  Hvor bliver de penge af, som jeg optjener, men ikke får udbetalt nu?

  Din arbejdsgiver indbetaler de feriepenge, du har optjent til fonden Lønmodtagernes Feriemidler. Fonden forvalter pengene indtil den dag, du forlader arbejdsmarkedet.

  Er du på barsel i denne periode, og får du i en del af perioden kun dagpenge og pensionsbidrag, vil din arbejdsgiver skulle beregne dine indefrosne feriepenge på baggrund af din sædvanlige løn i de seneste 4 uger, hvor du fik fuld løn.

  Skal jeg selv gøre noget?

  Det hele sker automatisk. Senest den 31. december 2020 skal alle arbejdsgivere indberette tilgodehavende feriepenge til fonden Lønmodtagernes Feriemidler for hver enkelt lønmodtager. Feriebetalingen beregnes for alle som feriegodtgørelse med 12,5 pct. af lønnen for perioden 1. september 2019 til 31.august 2020.

  Fonden underretter dig om din indberetning, så du har mulighed for at gøre indsigelse over for din arbejdsgiver, hvis du ikke mener opgørelsen er korrekt.

  Tilgodehavende feriemidler udbetales automatisk af Fonden når du når folkepensionsalderen, og efter ansøgning på et tidligere tidspunkt, fx. ved førtidspensionering.

  Hvad sker der for DSR-medlemmer, der har ret til 6. ferieuge?

  Den 6. ferieuge videreføres på det kommunale og regionale område som i den ferieaftale, der gælder nu. Det sker i en særskilt aftale, sammen med den del af den særlige feriegodtgørelse og feriegodtgørelse, som vi på Sundhedskartellets område har aftalt højere procenter for end niveauet i ferieloven.

  På det kommunale og regionale område er 6. ferieuge m.v. ikke er omfattet af samtidighed, og derfor er den 6. ferieuge ikke omfattet af overgangsordningen. Det betyder, at du - hvis du er i samme job hele 2019 - skal afholde din 6. ferieuge fra 1. maj 2020 og frem til 30. april 2021.

  På statens område videreføres aftalen om de særlige feriedage også. Ansatte i staten har efter den statslige ferieaftale også ret til 5 særlige feriedage.

  Det er aftalt, at de særlige feriedage fortsætter som hidtil. Det betyder, at de 5 særlige feriedage fortsat optjenes med 0,42 dag pr. måned i et kalenderår til afholdelse i det efterfølgende ferieår efter de gamle regler - det vil sige i perioden 1. maj til 30. april året efter.

  Vi er stadig i gang med at forhandle med arbejdsgiverne på de øvrige områder. Mere information følger, når det er på plads.