Ansvar og pligter som sygeplejerske

Kend reglerne for hvad du som sygeplejerske har ansvar for og pligt til.

Din autorisation

Din autorisation er dit bevis på din sygeplejerskeuddannelse. Den giver dig ansvar, rettigheder og pligter i udførelsen af sygeplejefaget.

Du må kun kalde dig sygeplejerske, hvis du har din autorisation.  Hvis din autorisation er midlertidigt eller varigt frakendt, eller hvis du har selv fraskrevet dig den, må du ikke kalde dig sygeplejerske.

Omhu og samvittighedsfuldhed

Som sygeplejerske skal du udføre dit arbejde med omhu og samvittighedsfuldhed. Omhu og samvittighedsfuldhed er en retlig og faglig norm for, hvad der er almindelig god sygepleje. Begrebet udvikler sig derfor også over tid. Hvis arbejdet ikke udføres med omhu og samvittighedsfuldhed, er patientsikkerheden i fare.

Når Styrelsen for Patientsikkerhed og Styrelsen for Patientklager vurderer, om en sygeplejerske handler indenfor omhu og samvittighedsfuld, kigger de særligt på de faglige instrukser, almindelige normer for sygeplejen og på sygeplejerskens faglige refleksioner i de konkrete situationer. De kigger også på arbejdsforholdene, da behandlingsstederne har pligt til at sikre, at arbejdet er tilrettelagt, så sygeplejersker og andre autoriserede sundhedspersoner kan udføre deres arbejde med omhu og samvittighedsfuldhed.

Dokumentation er en væsentlig del af almindelig god sygepleje, og sygeplejerskens dokumentationen indgår derfor også i vurderingen af, om en sygeplejerske har handlet indenfor omhu og samvittighedsfuldhed. 

Man skal sige fra

Når man som sygeplejerske oplever, at man ikke kan udvise omhu og samvittighedsfuld i sin sygepleje, skal man handle på det ved at sige fra.

Hvis man ikke er klædt tilstrækkeligt fagligt på til den opgave, man skal løse, skal man bede om at blive opkvalificeret. Hvis oplevelsen skyldes måden arbejdet er tilrettelagt på eller andre ydre omstændigheder, fx travlhed, overbelægning eller lignende skal man gøre sin ledelse opmærksom på det. Man stiller sig selv bedst, hvis man kan dokumentere, at man har sagt fra. Derfor er det en god idé at gøre det på mail eller føre det til referat på et personalemøde.

Det er vigtigt, at man begrunder, hvorfor man ikke kan udføre arbejdet med den tilstrækkelige omhu og samvittighedsfuldhed. Man bør være konkret i sin begrundelse af, hvorfor man vurderer, at der er fare for patientsikkerheden.

Man kan ikke sige fra ved at forlade arbejdspladsen.

Du er velkommen til at kontakte din kreds, hvis du har spørgsmål til, hvordan man siger fra.

Lægedelegerede opgaver

Lægerne har et forbeholdt virksomhedsområde, fx gennembrud af hud, behandling med receptpligtige lægemidler og indførelse af apparatur i naturlige kropsåbninger. I den almindelige dagligdag er mange opgaver indenfor lægens forbeholdte virksomhedsområde delegeret til sygeplejersker. Det gælder fx blodprøvetagning, insulingivning, anlæggelse af venflon og sonde- og kateteranlæggelse

Mange af disse dagligdagsopgaver udføres på baggrund af en rammedelegation, hvor ledelsen har beskrevet, hvilken ramme sygeplejersken må handle indenfor, når han/hun udfører behandling indenfor lægens forbeholdte virksomhedsområde. Når en sygeplejerske udfører opgaver på lægens delegation, er det vigtigt, at sygeplejersken sikrer sig, at der er enighed om delegationen rammer, og at han/hun er klædt fagligt på til at udføre opgaven. Ellers skal sygeplejersken sige fra ved at gøre opmærksom på det overfor ledelsen eller lægen. 

Opgaven vil typisk være beskrevet i en instruks. Instruksen skal blandt andet indeholde oplysninger om kontraindikationer og hvornår der skal tilkaldes hjælp. Hvis du har spørgsmål til din rolle og dit ansvar, når du handler indenfor lægens forbeholdte virksomhedsområde, kan du kontakte din kreds.

Læs mere