Ansvar og pligter som sygeplejerske

Kend reglerne for hvad du som sygeplejerske har ansvar og pligt til.

Din autorisation

Din autorisation er dit bevis på din sundhedsfaglig uddannelse. Den giver dig ansvar, rettigheder og pligter i udførelsen af din faglig virksomhed som sygeplejerske. Du har kun ret til at betegne dig som sygeplejerske, hvis du har en autorisation som sygeplejerske.

Du er forpligtet til at følge autorisationsloven, herunder udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Find autorisationsloven på Retsinformation her

Din journaliseringspligt

Som autoriseret sundhedsperson har du journalføringspligt.

Som sygeplejerske skal du følge ”Vejledning om Sygeplejefaglige optegnelser”. Se vejledningen på retsinformation her. Da vejledningen aldrig vil være udtømmende, skal der udarbejdes lokale instrukser, procedurer eller retningslinjer ud fra vejledningen, som tager højde for de lokale forhold, der kan være på din arbejdsplads.

Lægedelegerede opgaver til dig

Lægerne har et forbeholdt virksomhedsområde. Med enkelte undtagelser kan lægen delegere opgaver inden for sit forbeholdte virksomhedsområde til både autoriserede sundhedspersoner og andre personer, kaldet medhjælp. En læge kan fx konkret delegere til medhjælpen at foretage en blodprøve, suturere eller behandle med receptpligtig medicin.

Lægen skal sikre sig, at medhjælpen har fået entydig instruktion i at udføre den delegerede forbeholdte virksomhed og at medhjælpen har forstået instruktionen.

Medhjælpen skal gøres bekendt med selve udførelsen af opgaven og skal instrueres i at kunne behandle eventuelle komplikationer, herunder gøres bekendt med, hvornår der skal tilkaldes relevant hjælp. Det skal endvidere fremgå af instruktionen hvor langt delegationen rækker, så der ikke er tvivl om det.

Som medhjælp er man ansvarlig for at udføre opgaven efter instruksen. Medhjælpen er ansvarlig for at frasige sig opgaver, som hun/han ikke ser sig i stand til at udføre forsvarligt. Følger man den givne instruktion, vil ansvaret for udførelsen af opgaven påhvile lægen. Hvis medhjælpen ikke følger den givne instruktion, vil pågældende selv have ansvaret for opgavens udførelse.

Se mere:

Læs mere