Jeg har fået en patientklage

Få råd og vejledning til hvad du skal gøre, når du har fået en patientklage.

DSR giver dig sygeplejefaglig og juridisk bistand og hjælper dig gennem forløbet.

Vi tilbyder:

  • Hjælp til drøftelse af din sag
  • Rådgivning om dit sagsforløb og hvordan du skal forholde dig
  • Hjælp til formulering af udtalelser

Kontakt DSR allerede tidligt i forløbet, da det giver os den bedste mulighed for at hjælpe dig. Kontakt vores patientklageteam på telefon 3315 1555

Sagsgangen i en patientklage

I Styrelsen for Patientklager behandles to forskellige klagetyper: klager om sundhedsfaglig behandling og klager over sundhedspersoners faglige virksomhed.

Klager over sundhedsfaglig behandling

Klager om sundhedsfaglig behandling kaldets styrelsessager. Her drejer klagen sig om pleje og behandling, som patienten har modtaget fra behandlingsstedet (fx en sygehusafdeling, en kommune, en lægepraksis, et bosted osv.)

Da klagen er rettet mod behandlingsstedet, er du som sygeplejerske ikke direkte involveret. Det er alene ledelsen, som skal redegøre for hændelsesforløbet. Du kan af ledelsen blive bedt om at beskrive din kontakt med patienten.

Du er velkommen til at kontakte Dansk Sygeplejeråd på telefon 3315 1555 , hvis du vil vide mere eller har brug for råd og vejledning i styrelsessager.

Klager over sundhedspersoners faglige virksomhed

Klagen angår navngivne sundhedspersoner, som arbejder med en sundhedsfaglig autorisation, fx sygeplejersker, læger og social- og sundhedsassistenter. Klagerne afgøres af Diciplinærnævnet. Det er i disciplinærnævnssager, at du som sygeplejerske kan blive part i en patientklagesag.

Styrelsen for Patientklager beder ledelsen på det sted, hvor hændelsesforløbet er foregået, om at indhente relevant materiale. Det kan fx være journaler og instrukser. Det er med til at kaste lys over, hvad der er sket i forbindelse med klagen.

Ledelsen er også forpligtet til at orientere 'Styrelsen for Patientklager' om, hvem der var på arbejde under hændelsesforløbet samt orientere det personale, som er involveret i patientklagen, om deres ret til at komme med en udtalelse. Det vil derfor oftest være din ledelse som underretter den autoriserede sundhedsperson om, at man er part i sagen.

Læs mere