Løntabeller og lønforløb i staten

Kig i lønvejledningen og se, hvornår din løn stiger næste gang. Se på løntabellerne og find ud af, hvilket løntrin, du skal stå på, og hvordan din løn er sammensat efter overenskomsten.

Sådan er din løn sat sammen

Din løn er sammensat af forskellige dele. Nogle løndele er faste. Det gælder: 

 • Basisløn, som blandt andet kan afhænge af stillingskategori eller anciennitet
 • Centrale tillæg, som for eksempel kan afhænge af uddannelsesniveau, erfaring eller særlige funktioner
 • Pension
 • Særlig feriegodtgørelse (SFG), som udbetales to gang om året.

Derudover består din løn af dele, som kan variere alt efter, om der lokalt er aftalt en højere løn til dig og hvor mange vagter du har.

 

SOSU-skoler

Undervisere følger en lønskala med 3 løntrin og to områdetillæg.

 • Alle løntrin er fireårige. Tidligere beskæftigelse på grundlag af sygeplejerskeuddannelsen tælles med som anciennitet, når du skal indplaceres på lønskalaen. 
 • Lønnen for en nyuddannet sygeplejerske, der underviser på en SOSU-skole, er trin 1 og et tillæg på 20.300 kr. om året (31.3.2012-niveau).
 • Efter 4 års erfaring stiger lønnen til trin 2 og et tillæg på 20.300 kr. om året (31.3.2012).
 • Efter 8 års erfaring er lønnen trin 3 og et tillæg på 22.900 kr. om året (31.3.2012-niveau).
 • Pensionen for undervisere ved SOSU-skoler er 17,6%.
 • To gange om året bliver den særlige feriegodtgørelse (SFG) udbetalt. Den udgør 1,50 %

Professionshøjskoler

Undervisere indplaceres på en lønskala, der består af 8 trin. Undervisere kan efter forhandling indplaceres på et hvilket som helst af de syv første trin ved ansættelsen. Det sidste trin gælder kun for undervisere med en kandidatuddannelse.

 • Alle løntrin er et-årige. Det vil sige, at du stiger til næste løntrin efter et års ansættelse, uanset hvilket løntrin, du er startet på.
 • Adjunkter får et tillæg, som aftales lokalt. Kan der ikke opnås enighed om tillæggets størrelse, ydes et tillæg på 42.000 kr. om året (31.3.2012-niveau) – dog 34.700 kr. om året (31.3.2012-niveau) for adjunkter ansat før 1. august 2013.
 • Lektorer får et tillæg på 83.000 kr. om året (31.3.2012-niveau) – dog 70.400 kr. om året (31.3.2012-niveau) for lektorer ansat før 1. august 2013. Det er muligt at aftale et højere tillæg lokalt.
 • Lektorer ved efter- og videreuddannelserne får et funktionstillæg. Kan der ikke opnås enighed om tillæggets størrelse, ydes et tillæg på 11.000 kr. om året (31.3.2012-niveau)
 • Docenter har deres egen lønindplacering og følger ikke basislønskalaen. Docenter får et tillæg, som aftales lokalt. Kan der ikke opnås enighed om tillæggets størrelse, ydes et tillæg på 40.000 kr. om året (31.3.2012-niveau)
 • Pensionen for undervisere ved professionshøjskoler er 18 %.
 • To gange om året bliver den særlige feriegodtgørelse (SFG) udbetalt. Den udgør 1,50 %.

 

Universiteter - Cand.cur. med forsknings- og undervisningsopgaver

Har du en kandidatuddannelse i sygepleje (cand.cur) og er ansat som videnskabeligt personale på et universitet med forsknings- og undervisningsopgaver, følger du en lønskala med 8 trin.

 • Alle løntrin er et-årige. Ancienniteten tælles som udgangspunkt ift. tidspunktet, hvor du har opnået din kandidatgrad, men det er muligt at tidligere beskæftigelse, kan tælles med, hvis det er relevant for din ansættelse.
 • Adjunkter får et centralt aftalt tillæg på 49.300 kr. om året (31.3.2012-niveau).
 • Lektorer får et centralt aftalt tillæg på 91.282 kr. om året (31.3.2012-niveau).
 • Professorer får et centralt aftalt tillæg på 51.400 kr. om året (31.3.2012-niveau). 
 • Pensionen for kandidater på universiteter er 18%.
 • To gange om året bliver den særlige feriegodtgørelse (SFG) udbetalt. Den udgør 1,50 %.

 

Forsvaret, Dansk Røde Kors, Arbejdstilsynet, Kriminalforsorgen og andre statslige styrelser

Organisationsaftale for sygeplejersker i staten (fx Sundhedsstyrelsen og andre statslige institutioner)

Indplacering på basisløn sker efter stillingskategori. Aftalen har fem basistrin, hvor der sker indplacering efter nærmere aftale.

 • De fem løngrupper er anført med stillingskategorier. Trods de anførte stillingsbetegnelser sker indplacering efter den enkelte stillingstypes indhold uden skelen til betegnelserne.
 • Pensionen for er 18%.
 • To gange om året bliver den særlige feriegodtgørelse (SFG) udbetalt. Den udgør 1,50 %.

 

Særlige indplaceringer (fx Kriminalforsorgen, Dansk Røde Kors Asylcentre og Arbejdstilsynet)

Visse stillinger i staten har en lønindplacering, som afviger fra basislønsskalaen, selvom de følger samme overenskomst.

 • Der er tre lønindplaceringer i Dansk Røde Kors Asylcentre, alt efter hvilken stilling, du har.
 • Sygeplejersker i Kriminalforsorgen har deres egen grundlønsindplacering og en lokal arbejdstidsaftale med særlige tillæg. Se mere om tillæggene i Lønvejledningen under ”Særlige ydelser”.
 • Sygeplejersker i Arbejdstilsynet er indplaceret i løngruppe 1 med et tillæg på 26.200 kr. om året (31.3.2012-niveau).
 • Pensionen for alle stillingerne er 18%.
 • To gange om året bliver den særlige feriegodtgørelse (SFG) udbetalt. Den udgør 1,50 %.

 

Rådighedssygeplejerske i Forsvaret

Hvis du er ansat som rådighedssygeplejerske i Forsvaret, gælder der særlige lønforhold for dig. Du kan læse om dine lønforhold i overenskomsten for rådighedssygeplejersker -  læs her  Overenskomst for rådighedssygeplejersker 2008-2011

Har du brug for hjælp, så kontakt DSR-centralt. 

 

Ledere

Studierektorer/uddannelseschefer mv. ved professionshøjskoler

Studierektorer, uddannelseschefer, mv. følger en lønskala med 3 basisløntrin. Indplacering på løntrinnene afhænger af stillingens organisatoriske indplacering.

 • Pensionen for undervisere ved professionshøjskoler er 18 %.
 • To gange om året bliver den særlige feriegodtgørelse (SFG) udbetalt. Den udgør 1,50 %. 

 

Ledere på SOSU-skoler

Basislønindplacering for ledere på SOSU-skoler sker ud fra stillingens ledelsesniveau og antallet af årselever.  Der er aftalt særlig indplacering for uddannelsesledere.

 • Pensionen for alle stillingerne er 17,6%.
 • To gange om året bliver den særlige feriegodtgørelse (SFG) udbetalt. Den udgør 1,50 %.