OK18: konfliktlån

Se, hvordan et konfliktlån fungerer.

Konfliktlån i tilfælde af lockout

Under forhandlingerne om nye overenskomster i 2018 varslede arbejdsgiverne lockout. Medlemmer af Dansk Sygeplejeråd ville i den situation få økonomisk støtte fra DSR i form af et konfliklån.

Under en lockout vil man desuden modtage timeløn fra arbejdsgiveren for sine udførte arbejdstimer i nødberedskab under lockouten.

 

Se videoen som forklarer konfliktlån

 

Derfor har DSR valgt konfliktlånet

DSR’s Hovedbestyrelse valgte konfliktlånet i tilfælde af lockout, fordi det samlet set er den billigste løsning for medlemmerne. Det er det, fordi man ikke skal betale skat af et lån, som man skal af konfliktunderstøttelse. Det betyder, at vi sammen kan holde presset på arbejdsgiverne så længe som muligt.

Det er også vigtigt at huske, at de der bliver udtaget til lockout, kæmper en kamp for alle offentligt ansatte. Derfor skal alle medlemmer være med til at betale til, at DSR’s Garantifond – også kaldet strejkekassen – bliver fyldt op igen, når lockouten er forbi.

En lockout har altså betydning for alle, uanset om ens arbejdsplads udtages til lockout eller ej.

De vigtigste fakta om konfliktlån
 • Sikrer dig ca. det samme nettobeløb, som du normalt har til rådighed på din NemKonto, når du får løn.
 • Mens du betaler lånet tilbage efter lockouten, bliver dit ordinære kontingent til DSR sat ned, så du økonomisk er sidestillet med de medlemmer, der ikke har været omfattet af lockouten.
 • Optages gebyrfrit i Lån & Spar.
 • Kræver ikke kreditvurdering, da DSR stiller sikkerhed for lånet.
 • Lånet vil være rentefrit for dig (lånet følger ’referencerenten’, som har været 0% de seneste år –eventuelle rentebetalinger vil blive kompenseret via nedsat kontingent).

Spørgsmål og svar om konfliktlån

Her finder du grundig information om, hvordan et konfliktlån fungerer.

Hvornår kan jeg få konfliktunderstøttelse, og hvornår er det konfliktlån?

Dansk Sygeplejeråds Hovedbestyrelse har besluttet, at der vil blive udbetalt konfliktunderstøttelse under strejke, som er varslet af DSR, og konfliktlån under lockout af større omfang, som er varslet af arbejdsgiverne.

Derfor gælder følgende:

Under strejke 
Hvis du er udtaget til strejke af DSR, kan du få konfliktunderstøttelse fra den dag, strejken starter og indtil lockouten træder i kraft.

Se spørgsmål og svar om konfliktunderstøttelse.

Under lockout
Når lockouten træder i kraft, kan alle berørte medlemmer få konfliktlån - både dem der er udtaget til strejke af DSR og dem der er udtaget til lockout af arbejdsgiverne.

Det vil sige, at medlemmer, som i forvejen har været omfattet af strejke, vil overgå fra konfliktunderstøttelse til konfliktlån.

Målet er, at alle medlemmer skal stilles økonomisk lige under konflikten, uanset om man er udtaget til strejke, lockout eller ingen af delene.

Husk: 

Du skal være registreret som aktivt medlem af Dansk Sygeplejeråd for at kunne få konfliktunderstøttelse og -lån.

Hovedbestyrelsen har besluttet, at ikke-medlemmer i forbindelse med den truende konflikt kan melde sig ind i Dansk Sygeplejeråd med tilbagevirkende kraft.

Se kriterierne for indmeldelse her.

 

Hvad er fordelene ved konfliktlån?

Konfliktlån trækker på midler fra DSR’s Garantifond, også kaldet strejkekassen, ligesom konfliktunderstøttelse gør det.

Ved konfliktunderstøttelse udbetaler DSR penge til medlemmerne svarende til bruttoløn direkte fra Garantifonden. Medlemmerne skal herefter betale skat af beløbet.

Ved konfliktlån låner du som medlem penge svarende til din nettoløn i Lån & Spar. Du skal ikke betale skat af beløbet. Lån & Spar udbetaler altså pengene til dig, mens DSR’s Garantifond stiller sikkerhed 1:1 for de lån, medlemmerne optager.

Når lockoutede medlemmer skal betale deres lån tilbage efter lockouten, reducerer vi deres ordinære kontingent i tilbagebetalingsperioden. DSR's tabte indtægter herfra dækkes af et strejkekontingent - læs mere om det herunder.

Forskellen på de to modeller er altså, at der ikke skal betales skat af et lån. Derfor bliver det samlede træk på Garantifonden betydeligt mindre ved konfliktlån. Det betyder, at DSR kan være i lockout i længere tid for det samme beløb – og dermed kan vi sammen lægge større pres på arbejdsgiverne.

Det betyder også, at der samlet set skal betales mindre tilbage, når Garantifonden skal genopbygges efter lockouten. Det er en fordel for alle medlemmer, fordi alle er med til at indbetale til Garantifonden.

Stiller konfliktlån alle lige?

Vi har vi bestræbt os på at udvikle en model, der stiller alle så lige som muligt.

Når vi efter lockouten nedsætter kontingentet for alle medlemmer, og indfører strejkekontingent for dem, som ikke har været ramt, sikrer vi, at alle medlemmer kommer til at bidrage lige meget - uanset om de har været lockoutet eller ej. Medlemmer der både har været i lockout og i nødberedskab, vil betale afdrag på lån og reduceret strejkekontingent.

På den måde er alle med til at genetablere Garantifonden, så den er klar inden næste overenskomstforhandling.

Hvem skal betale strejkekontingent efter lockout?

Efter lockouten nedsættes det ordinære kontingent i tilbagebetalingsperioden for alle medlemmer.

I samme periode gælder følgende:

 • Medlemmer, der ikke har været i lockout, betaler strejkekontingent.
 • Medlemmer, der har været omfattet af lockouten og deltaget i nødberedskabet, vil både skulle tilbagebetale lån og et reduceret strejkekontingent. Timerne i nødberedskab aflønnes af arbejdsgiver.
 • Medlemmer der ikke har ønsket at optage konfliktlån, får også nedsat deres ordinære kontingent i den samme periode. Det gør vi for at kompensere for, at disse medlemmer selv har afholdt den økonomiske udgift under lockouten - fx ved at bruge af en privat opsparing.

Samlet set oplever alle medlemmer den samme økonomiske effekt i den periode, hvor de lockout-ramte medlemmer afdrager på deres lån.

På den måde sikres det, at alle er med til at genetablere Garantifonden, så den er klar inden næste overenskomstforhandling.

Hvorfor skal jeg betale strejkekontingent, når DSR har valgt at bruge konfliktlån?

Strejkekontingentet betales af medlemmer, som ikke er omfattet af lockout, eller er omfattet i begrænset omfang, fordi de fx deltager i nødberedskab.

Strejkekontingentet skal dække DSR’s manglende indtægter fra ordinære kontingenter i perioden efter lockouten. Her reducerer DSR nemlig det ordinære kontingent for de medlemmer, som har været omfattet af lockout og skal tilbagebetale deres konfliktlån (eller de har valgt ikke at optage lån, og bruger fx privat opsparing i stedet).

Nedsættelsen af det ordinære kontingent for lockoutede medlemmer finansieres altså af strejkekontingentet.

Hvad så med Garantifonden?

DSR’s Garantifond stiller sikkerhed 1:1 for medlemmernes lån under lockouten. Efterhånden som medlemmerne betaler deres lån tilbage i den efterfølgende periode, frigøres Garantifondens midler igen til DSR. Det betyder, at Garantifonden vil være fyldt igen, når alle lån er tilbagebetalt.

Lånebeløb og strejkekontingent varierer

Mange medlemmer deltager i nødberedskab i varierende grad under en lockout. Disse timer vil blive aflønnet af arbejdsgiver som normalt.

Derfor er det forskelligt, hvor stort et beløb hvert lockoutet medlem vil kunne låne – da man kan låne ”op til” det beløb, man mangler på sin NemKonto, efter man har fået løn for sine timer i nødberedskab.

Det betyder, at der vil være mange forskellige kombinationer af tilbagebetaling, fordi medlemmernes deltagelse i nødberedskab varierer – og derfor varierer konfliktlånets størrelse – og derfor vil tilbagebetaling og reduceret strejkekontingent også variere.

Hvor og hvordan optager jeg lånet?

DSR og en række andre organisationer har indgået et samarbejde med Lån & Spar om udbetaling af konfliktlån.

Du behøver ikke at være kunde i Lån & Spar i forvejen – du skal bare være medlem af DSR og omfattet af lockouten.

Ansøgning via dsr.dk

Hvis konflikten bliver en realitet i løbet af april,  vil der blive åbnet for indtastning og indsendelse via et elektronisk ansøgningsskema på dsr.dk i slutningen af april.

Du skal vedhæfte dine lønsedler for januar, februar, marts og april. Derefter vil du blive spurgt, om du vil optage lån eller ej. Hvis du svarer ja, vil du modtage information, når dit lån er klar til underskrift. Det tager nogle dage og afhænger af de konkrete datoer for, hvornår konflikten starter og slutter.

Der er ikke omkostninger ved at etablere lånet, og du bliver ikke kreditvurderet, da DSR stiller sikkerhed for lånet. 

Hvilke lønsedler skal jeg sende til DSR?

Der vil blive åbnet for indtastning og indsendelse af lønsedler via et elektronisk ansøgningsskema på dsr.dk i slutningen af april, når du har modtaget din lønseddel for april.

Du skal vedhæfte dine lønsedler for januar, februar, marts og april. Derefter vil du blive spurgt, om du vil optage lån eller ej. Hvis du svarer ja, vil du modtage information, når dit lån er klar til underskrift. Det tager nogle dage og afhænger af de konkrete datoer for, hvornår konflikten starter og slutter.

Hvilken aftale er der indgået med Lån & Spar?

DSR og en række andre organisationer har indgået et samarbejde med Lån & Spar om udbetaling af konfliktlån:

 • Du behøver ikke være kunde i Lån & Spar i forvejen.
 • Du skal ikke kreditvurderes, da DSR stiller sikkerhed for lånet.
 • Du har ingen omkostninger ved at etablere lånet, og du kan ansøge via DSR’s hjemmeside. DSR vil informere dig, når det er muligt at optage lånet.
 • Lånet vil være rentefrit for dig. Renten på lånet er variabel og vil følge ’referencerenten’, som de seneste år har været 0%.

Lånebeløbets størrelse

Lånebeløbets størrelse afhænger dels af lockoutens længde, og dels af det beløb, du vil mangle på din NemKonto som følge af lockouten. Derfor skal DSR bruge dine lønsedler for januar, februar, marts og april for at sikre, at alle låner det rigtige beløb. Hensigten er, at alle er sikret det samme økonomiske råderum til daglige udgifter.

Tilbagebetaling

Afhængig af lockoutens længde skal lånebeløbet tilbagebetales over 1 til 3 år, men hvis du ønsker det, kan du selvfølgelig betale ekstraordinære afdrag eller indfri hele lånet tidligere. Den præcise tilbagebetalingstid fastlægges først, når det totale omfang af lockouten kendes.

Lånet skal endvidere indfries, hvis du melder dig ud af DSR, inden hele lånet er tilbagebetalt.

Når lånet er etableret, vil du hvert kvartal blive opkrævet en ydelse direkte fra Lån & Spar.

Hvis du ikke er kunde i Lån & Spar i forvejen, ophører dit kundeforhold i banken automatisk, når lånet er tilbagebetalt – med mindre du ønsker at anvende andre af bankens tilbud til medlemmer af DSR. For eksempel kan du som medlem af DSR oprette en lønkonto, der forrentes med 5%.

Hvad med renter?

Lånet vil være rentefrit for dig.

Lånets rente er variabel og vil følge ’referencerenten’, som har været 0% de seneste år. Men eventuelle rentebetalinger vil blive kompenseret via nedsat kontingent.

Hvad med oprettelsesgebyr og kreditvurdering?

Det kommer ikke til at koste noget at oprette lånet, og der er ikke brug for kreditvurdering, fordi DSR stiller sikkerhed for lånet.

Hvornår og hvordan skal jeg betale pengene tilbage?

Når lånet er etableret, vil du hvert kvartal blive opkrævet et afdrag direkte af Lån & Spar. Samtidig vil du blive sat ned i kontingent og strejkekontingent til DSR, indtil lånet er betalt tilbage.

Den præcise tilbagebetalingstid fastlægges først, når lockouten er slut og vi kender dens længde og omfang. Du har også mulighed for at indfri lånet hurtigere, hvis du ønsker det.

Hvis du melder dig ud af DSR, inden lånet er tilbagebetalt, forfalder hele lånet til betaling med det samme.  

Hvad sker der, når lånet er tilbagebetalt?

Når lånet er betalt tilbage, vender du tilbage til din normale kontingentsats igen.

Dit kundeforhold til Lån & Spar ophører automatisk, med mindre du selv ønsker at anvende andre af Lån & Spars tilbud til medlemmer af DSR. Eksempelvis en lønkonto, der forrentes med 5%.

Skal jeg også betale lånet tilbage, hvis jeg mister mit job/bliver syg/bliver pensionist?

Ja.

Skal mine efterladte også betale lånet tilbage, hvis jeg dør?

Ja, det skal de.

Hvis jeg får job i det private, hvad sker der så med mit lån?

Det fortsætter uændret.

Hvor meget kan jeg låne?

De fleste af DSR’s medlemmer arbejder i nødberedskab i varierende grad under konflikten. Derfor tager vi udgangspunkt i, hvad det enkelte medlem mangler på sin NemKonto i slutningen af måneden. Lånet ”fylder op” til sædvanligt niveau – dvs. hvad du får ind på din NemKonto i en normal måned. På den måde bliver du sikret cirka det samme økonomiske råderum til dine udgifter, som du normalt har.

For at vi kan gøre det, skal du sende dine lønsedler for januar, februar, marts og april til os elektronisk via dsr.dk. Der vil blive åbnet for indtastning og indsendelse via en elektronisk formular på dsr.dk i slutningen af april, når du har modtaget din lønseddel for april.

Kan jeg låne et mindre / større beløb, hvis jeg ønsker det?

Nej. Du vil kunne låne et beløb, der cirka svarer til det, du vil mangle på din NemKonto under lockouten. Det er vigtigt, at lånet bliver beregnet korrekt, fordi det reducerede strejkekontingent vil blive beregnet på baggrund af lånet.

SKAL jeg optage lån?

Nej – du bestemmer selv, om du vil optage konfliktlån, hvis du bliver udtaget til lockout.

Hvis du er udtaget til lockout og vælger ikke at optage konfliktlån, vil du stadig få nedsat dit kontingent i den efterfølgende periode, hvor lånet skulle være betalt tilbage. Det gør vi for at kompensere for, at du selv har afholdt den økonomiske udgift under lockouten - fx ved at bruge af en privat opsparing. Ved at nedsætte dit kontingent sikrer vi, at du sidestilles økonomisk end dem, som har optaget lån. 

Selvom du vælger ikke at optage konfliktlån, skal du alligevel indsende lønsedler mv. til DSR, så vi kan beregne nedsættelsen af dit kontingent ud fra, hvor stort et lån du konkret har sagt nej tak til.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke ønsker at låne?

Selvom du vælger ikke at optage konfliktlån, skal du alligevel indsende lønsedler mv. til DSR, så vi kan beregne nedsættelsen af dit kontingent ud fra, hvor stort et lån du konkret har sagt nej tak til. Det afhænger nemlig af, om du har arbejdet i nødberedskab og hvor mange timer. Nødberedskab lønnes af din arbejdsgiver som normalt, også under lockout.

Hvis du er udtaget til lockout og vælger ikke at optage konfliktlån, vil du stadig få nedsat dit kontingent i den efterfølgende periode, hvor lånet skulle være betalt tilbage. Det gør vi for at kompensere for, at du selv har afholdt den økonomiske udgift under lockouten - fx ved at bruge af en privat opsparing. Ved at nedsætte dit kontingent sikrer vi, at du sidestilles økonomisk end dem, som har optaget lån. 

Hvad kommer en lockout til at koste mig?

Det kan vi først svare på, når en eventuel konflikt er slut. Hvis den kun varer f.eks. to dage, vil medlemmerne formentlig ikke blive opkrævet konfliktkontingent udover deres sædvanlige kontingent på 475,67 kr. om måneden. For de medlemmer, som har fået konfliktlån, fungerer de 475,67 kr. som tilbagebetaling af lånet.

Hvis konflikten varer længe, vil man skulle betale det almindelige kontingent plus et konfliktkontingent og varigheden af den ekstraregning afhænger af, hvor længe konflikten har varet. Man skal derfor indstille sig på, at det koster 475,67 kr. per måned som sædvanlig og eventuelt et konfliktkontingent i en periode.

Er jeg bundet til DSR efter konflikten?

Ingen er bundet til DSR efter konflikten. Men hvis du har optaget konfliktlån og efterfølgende melder dig ud af DSR, skal du tilbagebetale lånet ved din udmeldelse. Dermed får du ikke fordel af din kontingentnedsættelse for tiden efter du har meldt dig ud. På den måde sikrer vi, at alle, som har fået økonomisk støtte fra DSR under konflikten, også bidrager til genopbygningen af Garantifonden bagefter ved at betale deres lån tilbage.

Hvad hvis jeg har optaget konfliktlån og efterfølgende melder mig ud?

Hvis du har optaget konfliktlån og efterfølgende melder dig ud af DSR, skal du tilbagebetale lånet ved din udmeldelse.

Hvad med feriepenge, pension, optjening af anciennitet, skattefradrag og ATP?

Feriepenge

Når du er i lockout er dit ansættelsesforhold midlertidigt opsagt. Det betyder, at du ikke optjener ret til ferie med løn (feriepenge). 

Pension

Hvis du bliver omfattet af en lockout, indbetaler din arbejdsgiver ikke til din pension, så længe du er i lockout.

DSR har aftalt med pensionskassen PKA, at dine forsikringsdækninger bliver holdt nogenlunde på samme niveau som før, ved at du, i stedet for indbetaling via din arbejdsgiver, ”betaler” for dine forsikringsdækninger ved at bruge en smule af den opsparing (depotet), der ellers danner grundlag for din opsparing til pensionisttilværelsen. På den måde undgår du at skulle betale selv lige nu og her.

Anciennitet

Du optjener ikke anciennitet under lockouten. 

Skattefradrag

Er du udtaget til lockout, vil det påvirke din samlede indkomst. Du skal selv ændre din forskudsregistrering hos SKAT.

ATP

Der betales ikke ind til ATP i den periode, hvor du er i lockout.

Har konfliktlånet betydning for, om jeg kan optage andre lån?

DSR stiller sikkerhed for dit konfliktlån.

Men om lånet kan blokere for andre private lån er et meget konkret og individuelt privatøkonomisk spørgsmål. Hvis du står i en situation, hvor du skal låne, og din bank har brug for yderligere oplysninger om konfliktlånet og tilbagebetalingen, er din bank velkommen til at kontakte DSR.

Se også