Sygeplejerskers løn - hvad taler DSR om, når vi taler om løn?

Sygeplejerskers løn omtales ofte af DSR. Men hvad taler DSR om, når vi taler om sygeplejerskers løn og begreber som faktisk løn og aftalt løn, bruttoløn og nettoløn, gennemsnitsløn og særydelser. Find svar her på siden.

Sygeplejerskers løn - hvad taler DSR om? 

Find spørgsmål og svar på, hvad DSR taler om, når vi taler om sygeplejerskers løn.

 

Hvad er forskellen på de aftalte og faktiske lønninger?

De aftalte lønninger er dem, der fremgår af overenskomsterne.  Den aftalte nettoløn indeholder grundlønnen og eventuelt centralt fastsatte anciennitetstillæg. Den aftalte bruttoløn indeholder grundløn, eventuelt centralt fastsatte anciennitetstillæg, særlig feriegodtgørelse og pension.

De faktiske gennemsnitslønninger (som er tilgængelige på www.krl.dk og er de samme tal, der ligger til grund for DSR's Lønbarometer) er et gennemsnit af, hvad sygeplejerskerne faktisk har fået udbetalt. I november 2020 var den gennemsnitlige nettoløn for en ikke-ledende basissygeplejerske ansat i en region 32.152 kr. per måned (KRL).

Forskellen på de aftalte og faktiske
Forskellen på de aftalte og de faktiske lønninger er de lokalt forhandlede tillæg og særydelser, der kun indgår som en del af sygeplejerskernes faktiske løn og ikke som en del af de i overenskomsten aftalte lønninger.

De lokalt forhandlede tillæg og særydelser er forskellige fra sygeplejerske til sygeplejerske, og der vil derfor både være sygeplejersker, der tjener mere og mindre end de faktiske gennemsnitslønninger.

 

Hvorfor bruger DSR begrebet aftalte lønninger?

Når DSR taler om løn, bruger vi som udgangspunkt de aftalte lønninger, da det er denne løn, som alle ikke-ledende sygeplejersker er sikre på at få. Den aftalte løn er den, der fremgår af overenskomsten, og den, der gives på til basis-sygeplejersker på baggrund af sygeplejerskernes grunduddannelse.

Lokale tillæg
De lokalt forhandlede tillæg er ikke en del af den centralt aftalte løn, som den fremgår af overenskomsten. Lokalt forhandlede lønforbedringer vedrører tillæg for funktioner og kvalifikationer og er forskellig fra sygeplejerske til sygeplejerske.

Særydelser
Særydelser er ligeledes ikke en del af den aftalte løn. Særydelser er genetillæg, der gives for arbejde om aftenen, natten, i weekenden og for rådighedstjeneste, men det kan også være godtgørelse for forsinkede varsler, omlagte timer eller inddraget fridøgn.

Niveauet af særydelser er forskelligt fra sygeplejerske til sygeplejerske og fra måned til måned (og påvirkes blandt andet af udviklingen i Corona-epidemien).

I november 2020 fik mellem 20-30 % af alle ikke-ledende sygeplejersker ikke udbetalt nogle særyder (KRL).

DSR angiver som udgangspunkt de aftalte lønninger i område 0, det vil sige uden noget områdetillæg. Områdetillæg gives til offentligt ansatte afhængigt af, hvor i landet de arbejder, og har til formål at udjævne leveomkostningerne.

De aftalte lønninger angives altid for fuldtidsansatte.

Netto- og bruttolønninger
I nedenstående tabel fremgår de aftalte netto- og bruttolønninger. Nettolønnen indeholder grundløn og centralt forhandlede tillæg. Bruttolønnen indeholder ud over nettoløn også pension og særlig feriegodtgørelse.

Ikke-ledende sygeplejersker i regionerne. Aftalt nettoløn (grundløn + centrale og lokale tillæg) og aftalt bruttoløn (aftalt nettoløn + pension + særlig feriegodtgørelse)

Aftalt løn Sygeplejerske med 0-8 års anc. (kr. Sygeplejerske med 8-10 års anc. (kr./md.) Sygeplejerske med mere end 10 års anc. (kr./md.)
Aftalt nettoløn* 25.114 29.023 30.414
Aftalt bruttoløn* 29.332 33.894 35.209

*1. oktober 2020. NB: Omfatter ikke kandidatuddannede sygeplejersker, atypiske stillinger eller specialuddannede sygeplejersker. Fuldtidsbeskæftigede. Kilde: RLTN og Dansk Sygeplejeråds overenskomst for ikke-ledende personale. Område 0.

 

Hvilke dele består en sygeplejerskes gennemsnitsløn af?

En sygeplejerskers gennemsnitsløn består af en grundløn, centrale tillæg, lokale tillæg, særydelser, feriegodtgørelse og pensionsbidrag, fordelt på de procentandele, som er vist herunder:

 

Kilde: www.krl.dk/sirka. Januar 2021. Alle ordinært ansatte og månedslønnede basis-sygeplejersker.

Mere end 76 % af sygeplejerskernes løn er at betegne som nettoløn.

Pension
I regionerne indbetaler sygeplejerskerne 13,55 % af deres pensionsgivende løn i pension.

For sygeplejersker ansat i en kommune er pensionsprocenten 13,84 %, og 14,18 % inklusiv fritvalg. Fritvalgstillægget udgør 0,34%, og man kan frit vælge, om man ønsker det udbetalt som pensionsbidrag, eller om man ønsker et tilsvarende beløb udbetalt som løn.

Når pensionsprocenten i figuren kun er ca. 11 % skyldes det, at pensionen i dette eksempel er beregnet af den samlede løn inklusiv særydelser. Pensionsbidraget for tillæggende for arbejde på særlige tidspunkter, tilkald og tillæg for manuel ventilation udgør 3,75 % i regionerne. De resterende særydelser er ikke pensionsgivende.

Særlig feriegodtgørelse
Den særlige feriegodtgørelse er en procentdel af den ferieberettigede løn. For sygeplejersker ansat i kommuner udgør den 2,3 %. For sygeplejersker ansat i en region med indtil 10 års anciennitet udgør den 2,85 % og derefter 1,95 %.

 

Hvilken løndata ligger til grund for de faktiske lønninger?

Når vi udtaler os om sygeplejerskernes faktiske løn, bruger vi altid registerdata. Det vil sige, at de data, vi bruger, er indsamlet af myndigheder og omfatter (stort set) den fulde population. Vi bruger således ikke data fra spørgeskemaundersøgelser eller lignende, når vi taler om løn.

Vi henter løndata fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL - www.krl.dk).

KRL’s data stammer fra de regionale og kommunale lønanvisningssystemer og er altså de lønninger, der udbetales hver måned for alle kommunalt og regionalt ansatte.

 

Hvad er lønnen for deltidsansattte?

Alle vores lønberegninger opgøres for en 37 timers arbejdsuge/160,33 timers arbejdsmåned. Det er den beskæftigelsesgrad, der opereres med hos KRL.dk. Det gør det nemt at sammenligne på tværs af forskellige faggrupper.

55 % af sygeplejerskerne arbejder på deltid – typisk mellem 32-36 timer pr. uge. Lønnen for deltidsansatte sygeplejersker udregnes ved at tage fuldtidslønnen og dividere denne med 37, og derefter gange dette tal med det antal timer, som den pågældende er ansat på.


Eksempler på beregning af løn for 32 timer

Den aftalte nettoløn for en fuldtidsansat nyuddannet sygeplejerske er 25.114 kr. om måneden. Den aftalte nettoløn ved 32 timer, beregnes på følgende måde: 25.114 / 37 * 32 = 21.720 kr. pr. måned.

Den aftalte nettoløn for en fuldtidsansat sygeplejerske med 10 års anciennitet er 30.414 kr. om måneden. Den aftalte nettoløn ved 32 timer, beregnes på følgende måde: 30.414 / 37 * 32 = 26.304 kr. pr. måned.

Sygeplejerskernes beskæftigelsesgrad i regioner og kommuner

 

Mere om løn

Alt om løn