Resultater af OK17

Læs om, hvad de nye overenskomster på det private område betyder for dig.

De seneste to uger har Dansk Sygeplejeråd forhandlet en lang række overenskomster på plads for de privatansatte sygeplejersker. Aftalerne gælder for de næste tre år. De afventer den endelige godkendelse af parternes kompetente forsamlinger.

Resultater fra OK17

Find din overenskomst, fold siden ud og læs om, hvad der kommer til at gælde af på din arbejdsplads de næste tre år.

Privathospitaler og klinikker

Løn og særlig opsparing

 • 1. marts 2017 stiger sygeplejerskernes løn med 1,5 procent. Den stiger også med 1,5 procent 1. marts 2018, og 1. marts 2019 stiger den med 1,25 procent.
 • Den særlige opsparing stiger frem til 1. marts 2019 med 2 procentpoint til 4 procent i alt. 1. marts 2017 udgør den særlige opsparing 2,7 procent, 1.marts 2018 stiger det til 3,4 procent og 1. marts 2019 er det 4 procent.

 

Børnefamilier

 • Hver familie får ret til to omsorgsdage om året pr. familie, hvis de har børn under 14 år. Børneomsorgsdagene afholdes uden løn, men det er muligt at få udbetalt et beløb fra særlig opsparing.
 • Bliver du kaldt hjem fra arbejde til et sygt barn, har du nu også mulighed for at passe dit syge barn dagen efter. Barns første hele sygedag gælder fra 1. maj 2017.
 • Hvis dit spædbarn bliver indlagt i hjemmet – i stedet for på hospitalet - har du pr. 1. maj 2017 også ret til frihed i en uge med fuld løn.

 

Seniorordninger og pension

 • Fem år før den gældende pensionsalder, har du ret til at holde 32 seniorfridage om året. Du går tilsvarende ned i løn, men kan få den særlige opsparing udbetalt løbende for at kompensere for lønnedgangen. Seniorfridagene kan tidligst afholdes fra kalenderåret 2018.
 • Hvis du er berettiget til folkepension, du er gået på efterløn eller arbejder i udlandet, kan du blive undtaget for pensionsindbetaling og få arbejdergiverbidraget til pension udbetalt.

 

Andre forhold

 • Hvis du bliver syg på en dag hvor du afspadserer overarbejde, aflyses denne. Det betyder, at du ikke mister din afspadsering, hvis du bliver syg. Ændringen gælder fra 1. marts 2017.
 • Vikarer, som i forlængelse af et vikariat på mindst tre måneder, bliver fastansat hos virksomheden, beholder sin anciennitet. Ændring gælder fra 1. maj 2017.
 • Perioden for beregning af den gennemsnitlige arbejdstid (normperioden) udvides med fire uger.

Vikarbureauer

Løn og pension

 • 1. marts 2017 stiger de timelønnede vikarers løn med 1,7 procent. Den stiger også med 1,7 procent 1. marts 2018, og 1. marts 2019 stiger den med 1,45 procent. 0,2 procent af lønstigningerne hvert år går til at finansiere en større egenbetaling til pension.
 • Pensionen for timelønnede vikarer stiger 2,7 procent og ender på et samlet pensionsbidrag på 7,2 procent. 1. marts 2017 udgør pensionen 5,4 procent, heraf er 1,8 procent er medarbejderens egetbidrag. 1. marts 2018 stiger til det til henholdsvis 6,3 procent i alt med 2,1 procent i egetbidrag. 1. marts 2019 når pensionen 7,2 procent i alt, hvor 2,4 procent er medarbejderens egetbidrag.
 • Lønnen for månedslønnede vikarer og sygeplejerskestuderende stiger 2 procent pr. 1. marts 2017. Den stiger også med 2 procent 1. marts 2018, og 1. marts 2019 stiger den med 1,9 procent. Lønstigningen for månedslønnede vikarer og sygeplejerskestuderende er højere, fordi deres pension ikke stiger.

 

Arbejdstid

 • Tillæg for arbejde om aftenen og natten, i weekenden og på helligdage gives inden for faste tidspunkter. Ændringerne træder i kraft 1. marts 2018.Tidligere afhang tidspunktet bl.a. af vagtens starttidspunkt og vagtens længde.
 • Aften-/nattillæg på 25% gives mellem kl. 15-07. Tillægget ydes alle ugens syv dage.
 • Weekend: Fredag aften fra kl. 15-23 gives 25% i tillæg. Fra fredag nat kl. 23 og indtil mandag morgen kl. 07 gives 50% i tillæg.
 • Søgne- helligdagstillæg på 100% gives fra kl. 00-24.
 • Grundlovsdag honoreres som en helligdag til 100%. Tidligere udløste Grundlovsdag weekendtillæg til 50%.
 • Perioden for beregning af den gennemsnitlige arbejdstid (normperioden) udvides fra fire til seks uger.

 

Børnefamilier

 • Bliver du som månedslønnet vikar kaldt hjem fra arbejde til et sygt barn, har du nu også mulighed for at passe dit syge barn dagen efter. Barns første hele sygedag gælder fra 1. maj 2017.
 • Som månedslønnet vikar har du pr. 1. maj 2017 også ret til frihed i en uge med fuld løn, hvis dit barn under 14 år bliver indlagt i hjemmet – i stedet for på hospitalet.

 

Andre forhold

 • Vikarbureauet kan kræve dokumentation for, at vikaren har den relevante erfaring eller uddannelse for at få kvalifikations- og/eller funktionstillæg. Vikaren har én måned til at fremskaffe dokumentationen. Fristen udvides til to måneder, hvis dokumentationen skal hentes hos en tidligere arbejdsgiver.
 • Hvis du er berettiget til folkepension, du er gået på efterløn eller arbejder i udlandet, kan du blive undtaget for pensionsindbetaling og få arbejdergiverbidraget til pension udbetalt.

Landsoverenskomsten med Falck

Løn

 • Minimallønnen stiger med 2 kr. hvert år. Det vil sige 2 kr. pr. 1. marts 2017, 2 kr. pr. 1. marts 2017 og igen 2 kr. pr. 1. marts 2019.
 • Sygeplejerskernes faktiske lønforbedring skal dog forhandles lokalt mellem den enkelte sygeplejerske og Falck, fordi overenskomsten er en såkaldt minimallønsoverenskomst. Ifølge overenskomsten skal der være årlige lønforhandlinger på arbejdspladsen.
 • Den særlige opsparing stiger frem til 1. marts 2019 med 2 procentpoint til 3 procent i alt. 1. marts 2017 udgør den særlige opsparing 1,7 procent, 1.marts 2018 stiger det til 2,4 procent og 1. marts 2019 er det 3 procent.

 

Børnefamilier

 • Retten til at holde børneomsorgsdage udvides, så hver familie kan holde 2 omsorgsdage om året i alt, hvis de har børn mellem 8 og 14 år. Børneomsorgsdagene afholdes uden løn, men det er muligt at få udbetalt et beløb fra særlig opsparing.
 • Bliver du kaldt hjem fra arbejde til et sygt barn, har du nu også mulighed for at passe dit syge barn dagen efter. Barns første hele sygedag gælder fra 1. maj 2017.
 • Hvis dit barn under 14 år bliver indlagt i hjemmet – i stedet for på hospitalet - har du pr. 1. maj 2017 også ret til frihed i en uge med fuld løn.
 • Forældre, der går på forældreorlov fra 1. juli 2017, får fuld løn i forældreorlovens 12 uger.

 

Seniorordninger og pension

 • Fem år før den gældende pensionsalder, har du ret til at holde 32 seniorfridage om året. Du går tilsvarende ned i løn, men kan få den særlige opsparing udbetalt løbende for at kompensere for lønnedgangen. Seniorfridagene kan tidligst afholdes fra kalenderåret 2018.
 • Hvis du er berettiget til folkepension, du er gået på efterløn eller arbejder i udlandet, kan du blive undtaget for pensionsindbetaling og få arbejdergiverbidraget til pension udbetalt.

 

Tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter

 • Det bliver muligt at udpege en fællestillidsrepræsentant blandt de valgte tillidsrepræsentanter. Fællestillidsrepræsentanten repræsenterer medarbejdere, som er dækket af landsoverenskomsten med Falck.
 • Fællestillidsrepræsentanten får et tillæg på 10.000 om året. Tillægget udbetales kvartalsvist.
 • Hvis du stopper som tillidsrepræsentant efter at have været det i mindst et år, har du et forlænget opsigelsesvarsel på 6 uger i et år efter, du holder op som tillidsrepræsentant.    

 

Andre forhold

 • Hvis du bliver syg på en dag hvor du afspadserer overarbejde, aflyses denne. Det betyder, at du ikke mister din afspadsering, hvis du bliver syg. Ændringen gælder fra 1. marts 2017.
 • Bidraget til uddannelses- og samarbejdspuljen, som Falck betaler pr. fuldtidsansat medarbejder, stiger 1. marts 2017 til 330 kr., og igen 1. marts 2017 til 412,5 kr.
 • Vikarer, som i forlængelse af et vikariat på mindst tre måneder, bliver fastansat hos virksomheden, beholder sin anciennitet. Ændring gælder fra 1. maj 2017.
 • Hvis Falck opkøber nye virksomheder, hvor medarbejderne har en højere samlet løn og pension, end i overenskomsten, kan Falck optrappe pensionsbidraget over tre år. Der er ingen medarbejdere, som vil opleve, at gå ned i løn på grund af optrapningen af pension.
 • Dansk Sygeplejeråd har aftalt at drøfte mulighederne overenskomstdækning af sygeplejersker i ambulancer.

Falck Regionsklinikker

Løn og særlig opsparing

 • 1. marts 2017 stiger sygeplejerskernes løn med 1,5 procent. Den stiger også med 1,5 procent 1. marts 2018, og 1. marts 2019 stiger den med 1,25 procent.
 • Den særlige opsparing stiger frem til 1. marts 2019 med 2 procentpoint til 3 procent i alt. 1. marts 2017 udgør den særlige opsparing 1,7 procent, 1.marts 2018 stiger det til 2,4 procent og 1. marts 2019 er det 3 procent.

 

Børnefamilier

 • Retten til at holde børneomsorgsdage udvides, så hver familie kan holde 2 omsorgsdage om året i alt, hvis de har børn mellem 8 og 14 år. Børneomsorgsdagene afholdes uden løn, men det er muligt at få udbetalt et beløb fra særlig opsparing.
 • Bliver du kaldt hjem fra arbejde til et sygt barn, har du nu også mulighed for at passe dit syge barn dagen efter. Barns første hele sygedag gælder fra 1. maj 2017.
 • Hvis dit barn under 14 år bliver indlagt i hjemmet – i stedet for på hospitalet - har du pr. 1. maj 2017 også ret til frihed i en uge med fuld løn.
 • Forældre, der går på forældreorlov fra 1. juli 2017, får fuld løn i forældreorlovens 12 uger.

 

Seniorordninger og pension

 • Fem år før den gældende pensionsalder, har du ret til at holde 32 seniorfridage om året. Du går tilsvarende ned i løn, men kan få den særlige opsparing udbetalt løbende for at kompensere for lønnedgangen. Seniorfridagene kan tidligst afholdes fra kalenderåret 2018.
 • Hvis du er berettiget til folkepension, du er gået på efterløn eller arbejder i udlandet, kan du blive undtaget for pensionsindbetaling og få arbejdergiverbidraget til pension udbetalt.

 

Tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter

 • Det bliver muligt at udpege en fællestillidsrepræsentant blandt de valgte tillidsrepræsentanter. Fællestillidsrepræsentanten repræsenterer medarbejdere, som er dækket af overenskomsten for Falck regionsklinikker.
 • Fællestillidsrepræsentanten får et tillæg på 10.000 om året. Tillægget udbetales kvartalsvist.
 • Hvis du stopper som tillidsrepræsentant efter at have været det i mindst et år, har du et forlænget opsigelsesvarsel på 6 uger i et år efter, du holder op som tillidsrepræsentant.    

 

Andre forhold

 • Hvis du bliver syg på en dag hvor du afspadserer overarbejde, aflyses denne. Det betyder, at du ikke mister din afspadsering, hvis du bliver syg. Ændringen gælder fra 1. marts 2017.
 • Bidraget til uddannelses- og samarbejdspuljen, som Falck betaler pr. fuldtidsansat medarbejder, stiger 1. marts 2017 til 330 kr., og igen 1. marts 2017 til 412,5 kr.
 • Vikarer, som i forlængelse af et vikariat på mindst tre måneder, bliver fastansat hos virksomheden, beholder sin anciennitet. Ændring gælder fra 1. maj 2017.
 • Hvis Falck opkøber nye virksomheder, hvor medarbejderne har en højere samlet løn og pension, end i overenskomsten, kan Falck optrappe pensionsbidraget over tre år. Der er ingen medarbejdere, som vil opleve, at gå ned i løn på grund af optrapningen af pension.
 • Dansk Sygeplejeråd har aftalt at drøfte mulighederne overenskomstdækning af sygeplejersker i ambulancer.

Servicebranchens Arbejdsgiverforening (SBA)

Løn og særlig opsparing

 • 1. marts 2017 stiger sygeplejerskernes løn med 1,5 procent. Den stiger også med 1,5 procent 1. marts 2018, og 1. marts 2019 stiger den med 1,25 procent.
 • Den særlige opsparing stiger frem til 1. marts 2019 med 2 procentpoint til 4 procent i alt. 1. marts 2017 udgør den særlige opsparing 2,7 procent, 1.marts 2018 stiger det til 3,4 procent og 1. marts 2019 er det 4 procent.
 • Ledere, som skal forhandle resultatløn, kan selv forhandle direkte med sin ledelse.

 

Børnefamilier

 • Hver familie får ret til to omsorgsdage om året pr. familie, hvis de har børn under 14 år. Børneomsorgsdagene afholdes uden løn, men det er muligt at få udbetalt et beløb fra særlig opsparing.
 • Bliver du kaldt hjem fra arbejde til et sygt barn, har du nu også mulighed for at passe dit syge barn dagen efter. Barns første hele sygedag gælder fra 1. maj 2017.
 • Hvis dit barn under 14 år bliver indlagt i hjemmet – i stedet for på hospitalet - har du pr. 1. maj 2017 også ret til frihed i en uge med fuld løn.
 • Forældre, der går på forældreorlov fra 1. juli 2017, får fuld løn i forældreorlovens 12 uger.

 

Seniorordninger og pension

 • Fem år før den gældende pensionsalder, har du ret til at holde 32 seniorfridage om året. Du går tilsvarende ned i løn, men kan få den særlige opsparing udbetalt løbende for at kompensere for lønnedgangen. Seniorfridagene kan tidligst afholdes fra kalenderåret 2018.
 • Hvis du er berettiget til folkepension eller er gået på efterløn kan du fra 1. marts 2017 blive undtaget for pensionsindbetaling og få arbejdergiverbidraget til pension udbetalt.

 

Brug af vikarer og underleverandører

 • Tillidsrepræsentanten kan fra 1. marts 2017 bede virksomheden om at redegøre for eventuelt vikararbejde, og om arbejdet naturligt kunne udføres af virksomhedens ansatte medarbejdere.
 • Tillidsrepræsentanten eller Dansk Sygeplejeråd kan fra 1. marts 2017 bede virksomheden redegøre for hvilke underleverandører, som virksomheden anvender.

 

Andre forhold

 • Vikarer, som i forlængelse af et vikariat på mindst tre måneder, bliver fastansat hos virksomheden, beholder sin anciennitet. Ændring gælder fra 1. maj 2017.
 • Hvis du bliver syg på en dag hvor du afspadserer overarbejde, aflyses denne. Det betyder, at du ikke mister din afspadsering, hvis du bliver syg. Ændringen gælder fra 1. marts 2017.
 • Perioden for beregning af den gennemsnitlige arbejdstid (normperioden) udvides med fire uger.

Tivoli

Løn

 • 1. marts 2017 stiger sygeplejerskernes løn med 2 procent. Den stiger også med 2 procent 1. marts 2018, og 1. marts 2019 stiger den med 1,9 procent.

 

Børnefamilier

 • Hver familie får ret til to omsorgsdage om året pr. familie, hvis de har børn under 14 år. Børneomsorgsdagene afholdes uden løn, men det er muligt at få udbetalt et beløb fra særlig opsparing.
 • Bliver du kaldt hjem fra arbejde til et sygt barn, har du nu også mulighed for at passe dit syge barn dagen efter. Barns første hele sygedag gælder fra 1. marts 2017.
 • Hvis dit barn under 14 år bliver indlagt i hjemmet – i stedet for på hospitalet - har du pr. 1. marts 2017 også ret til frihed i en uge med fuld løn.

 

Seniorordninger og pension

 • Hvis du er berettiget til folkepension eller er gået på efterløn, kan du blive undtaget for pensionsindbetaling og få arbejdergiverbidraget til pension udbetalt.

 

Brug af vikarer og underleverandører

 • Tillidsrepræsentanten kan bede virksomheden om at redegøre for eventuelt vikararbejde, og om arbejdet naturligt kunne udføres af virksomhedens ansatte medarbejdere.
 • Tillidsrepræsentanten eller Dansk Sygeplejeråd kan bede virksomheden redegøre for hvilke underleverandører, som virksomheden anvender.

 

Andre forhold

 • Det præciseres, at Tivoli også er åbent til Halloween, og at sygeplejerskerne også arbejder der.

Semco Maritime

Løn

 • 1. marts 2017 stiger sygeplejerskernes løn med 2 procent. Den stiger også med 2 procent 1. marts 2018, og 1. marts 2019 stiger den med 1,9 procent.

 

Børnefamilier

 • Hver familie får ret til to omsorgsdage om året pr. familie, hvis de har børn under 14 år. Børneomsorgsdagene afholdes uden løn, og kan ikke finde sted, når sygeplejersken er off-shore.
 • Bliver du kaldt hjem fra arbejde til et sygt barn, har du nu også mulighed for at passe dit syge barn dagen efter. Barns første hele sygedag gælder ikke, når sygeplejersken er off-shore.
 • Hvis dit barn under 14 år bliver indlagt i hjemmet – i stedet for på hospitalet - har du pr. 1. maj 2017 også ret til frihed i en uge med fuld løn.

 

Seniorordninger og pension

 • Fem år før den gældende pensionsalder, kan du indgå i en seniorordning, som bl.a. kan handle om at aftale deltid. Eventuelle seniorfridagene kan tidligst afholdes fra kalenderåret 2018.
 • Hvis du er berettiget til folkepension eller er gået på efterløn kan du fra 1. maj 2017 blive undtaget for pensionsindbetaling og få arbejdergiverbidraget til pension udbetalt.

 

Tillidsrepræsentanter

 • Tillidsrepræsentanten kan drøfte med virksomheden, om han/hun skal have et vederlag for at varetage hvervet.

 

Brug af vikarer og underleverandører

 • Tillidsrepræsentanten kan fra 1. marts 2017 bede virksomheden om at redegøre for eventuelt vikararbejde, og om arbejdet naturligt kunne udføres af virksomhedens ansatte medarbejdere.
 • Tillidsrepræsentanten eller Dansk Sygeplejeråd kan fra 1. marts 2017 bede virksomheden redegøre for hvilke underleverandører, som virksomheden anvender.

 

Andre forhold

 • Bliver du afskediget på grund af arbejdsmangel, hvor du ikke har nogle ture i opsigelsesperioden, kan virksomheden varsle, at du skal afholde din restferie.
 • Vikarer, som i forlængelse af et vikariat på mindst tre måneder, bliver fastansat hos virksomheden, beholder sin anciennitet. Ændring gælder fra 1. maj 2017.
 • I løbet af overenskomstperiodens tre år kigger Dansk Sygeplejeråd og virksomheden på, om sygeplejerskernes løn kan sammensættes anderledes. Ingen sygeplejersker kommer til at gå ned i løn som følge af en ændret lønsammensætning.