OK18 Region: Lockoutvarsel

Se de officielle lockoutvarsler, DSR har modtaget på regionernes område.

DSR har modtaget lockoutvarsel for samtlige overenskomstansatte medlemmer af Dansk Sygeplejeråd der pr. den 10. april er ansat eller senere tiltræder ansættelse ved nedenstående institutioner.

NYT:

Danske Regioner har præciseret deres lockoutvarsel, og Dansk Sygeplejeråd kan på den baggrund oplyse, at:

 • Danske Regioners lockout- og boykotvarsel omfatter samtlige afdelinger/afsnit på alle de i varslingsbrevet angivne sygehuse og hospitaler, bortset fra de specifikt nævnte undtagelser.
 • Danske Regioners lockout- og boykotvarsel omfatter hele det oplistede sygehuse/hospital uanset den geografiske lokation, medmindre andet er nævnt i bilaget. Det indebærer, at lockout- og boykotvarslet omfatter alle geografiske lokationer, medmindre andet er specifikt nævnt.

Ikke omfattet af lockout- og blokadevarslet er – uanset om de organisatorisk henhører under én af de oplistede institutioner – følgende:

 • Psykiatrien
 • Abortsamrådssekretariaterne
 • Det præhospitale område, herunder akutlægebiler og akutbiler
 • Udgående palliative teams

Lockoutvarsler for regionerne

Her kan du se de arbejdspladser fordelt på regioner, hvor Danske Regioner har varslet lockout og boykot for sygeplejersker:

Region Hovedstaden

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Undtaget er dog:

 •  FM Vaskeri - Centralvaskeriet

Herlev og Gentofte Hospital. Undtaget er dog:

 • Byggeorganisationen "Ny Herlev Hospital"

Rigshospitalet. Undtaget er dog:

 • Følgende byggeorganisatoriske enheder i forbindelse med nybyggerier på Rigshospital:
  • BørneRiget, organiseret under direktionen
  • Neurohuset, Glostrup, organiseret under Servicecentret
  • Generalplanen (Nordfløjen), organiseret under direktionen
  • Sterilcentralen-byggeri, organiseret under Servicecentret
  • Regionens Hjælpeordning for Respiratorbrugere i neurocenteret

Regionshuset. Omfatter samtlige centrale administrative funktioner (koncerncentrene), som organisatorisk tilhører Regionshuset. Undtaget er dog:

 • Regionslageret
 • Følgende enheder/sektioner i Center for IT, Medico og Telefoni, CIMT:
  • Enhed for Infrastruktur
  • Enhed for Drift og Support
  • Sektion for Almen Medico Nord og Syd
  • Sektion for Billeddiagnostik
  • Sektion for Laboratorie og Dialyse
  • Sektion for Integrationsudvikling
  • Plan & Byg i Center for Ejendomme

Region Sjælland

Holbæk Sygehus, Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk. Undtaget er dog:

 • SP-enheden
 • Medarbejdere tilknyttet Abortsamrådssekretariatet 
 • Informationen/Receptionen

Sjællands Universitetshospital, Lykkebækvej 1-2, 4600 Køge. Undtaget er dog:

 • USK — Byggeorganisationen i Køge
 • Informationen/Receptionen, organiseret under Driftsafdelingen.

Sjællands Universitetshospital, Sygehusvej 10, 4000 Roskilde for så vidt angår følgende afdelingers aktiviteter på Lykkebækvej I 2, 4600 Køge:

 • Kirurgisk Afdeling
 • Billeddiagnostisk Afdeling
 • Reumatologisk Afdeling
 • Kardiologisk Afdeling
 • Driftsafdelingen
 • Klinisk Biokemisk Afdeling.

Regionshuset gælder samtlige enheder som organisatorisk tilhører Regionshuset. Undtaget er dog:

 • Koncern IT — driftsafdelingen, Ærtekildevej 1 , 4100 Ringsted
 • Koncern IT — Helpdesk, Ærtekildevej 1, 4100 Ringsted
 • Koncem IT — Support, som geogafisk har tjenestested på regionens sygehuse/hospitaler.
 • Koncem Service funktioner, som geogafisk er placeret på andre geogafier end:
  • Alleen 15, 4180 Sorø
  • Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk
  • Lykkebækvej 1-2, 4600 Køge
 • Koncern Service Køkken, Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk 
 • Koncem Service Vask, Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk 
 • Socialområdet - funktioner/institutioner placeret på andre geografier end:
  • Alleen 15, Sorø.

Region Syddanmark

Odense Universitetshospital.

Sygehus Sønderjylland — Sønderborg. Undtaget er dog:

 • MOK — Fælles forskningsenhed for molekylær diagnostik og klinisk forskning

Friklinikken — Grindsted. Undtaget er dog:

 • Klinisk Funktion  

Sygehus Lillebælt — Middelfart.

Syddanske Vaskerier, Odense.

Regionshuset — gælder samtlige enheder som organisatorisk tilhører Regionshuset. Undtaget er dog:

 • Projektorganisationen for Nyt OUH samt medarbejdere i Bygningsafdelingen, der har Nyt OUH som primær arbejdsopgave og som fysisk er placeret sammen med Projektorganisationen for Nyt OUH.
 • AMK Vagtcentral
 • Tandlægevagten Syd- og Sønderjylland og Tandlægevagten Fyn
 • Kvalitet og Forskning for så vidt angår patientvejledere.

Region Midtjylland

Hospitalsenheden Vest. Undtaget er dog:

 • DNV- Projektsekretariatet, Staben, DNV-Gødstrup
 • Drift, Teknisk Afsnit, Bygning og Projekt for så vidt angår bygningskonstruktører
 • Drift, Teknisk Afsnit, Stabsfunktion

Hospitalsenhed Midt. Undtaget er dog:

 • Vestdansk Center for Rygnarvsskadede
 • Regionshospitalet Hammel Neurocenter 
 • Projektafdelingen

Regionshospitalet Horsens. Undtaget er dog:

 • Teknisk Afdeling for så vidt angår bygherrerepræsentanter og projektledere
 • Byggeri og Anlægsafdelingen for så vidt angår projektchefer, projektledere og bygningskonstruktører
 • Livsstilscenteret Brædstrup, Hospitalsvej 20, 8740 Brædstrup.

Regionshospitalet Randers.

Aarhus Universitetshospital. Undtaget er dog:

 • Dansk Center for Partikelterapi (DCPT)
 • Projektafdelingen for DNU (både ansatte og indlånte medarbejdere)
 • Teknisk Afdeling for så vidt angår følgende afsnit:
  • DNU Sektionen
  • Tegiestuen
  • Teknisk Stab
  • Teknisk Afsnit Nord
  • Teknisk Administration
  • Sikring/Telefoni
  • Bygningsdrift SKS
  • Teknisk Afsnit Syd (både ansatte og indlånte medarbejdere)

Regionshusene Viborg, Aarhus, Horsens og Holstebro — gælder samtlige enheder som organisatorisk tilhører Regionshusene, inkl. fællesfunktioner. Undtaget er dog:

 • Hospitalsapoteket
 • Patientkontoret
 • IT-afdelingen for så vidt angår følgende projekter i tilknytning til DNU, DNV, HEM Viborg og HEH Horsens:
  • DNV koordinatorer
  • DNV Netværk
  • DNV Telefoni inkl. DAS
  • DNV Bygningssystemer inkl. rørpost, overfaldsalarm og alarmagent, flytteprojekt
  • DNV Digitale skilte
  • DNV It til wayfinding
  • DNV Servicelogistik og sporbarhed
  • DNV AGV, sengeautomater, interaktiv patientstue
  • DNV Sterilproduktion
  • DNU DCPT
  • DNU Psyk
  • DNU RFID
  • DNU Wifl
  • DNU Overfaldsalarm
  • HEM Viborg Netværk og Wifl
  • HEH Horsens Netværk, fiber og Wifl
  • Følgende afsnit i Indkøb og Medicoteknik
   • Medicoteknisk Service
   • Medicoteknisk Rådgivning

Region Nordjylland

Regionshospital Nordjylland. Undtaget er dog:

 • Neuroenhed Nord — Brønderslev og Frederikshavn

Aalborg Universitetshospital.
 

Regionshuset — gælder samtlige enheder som organisatorisk tilhører Regionshuset. Undtaget er dog:

 • Specialsektorens administration, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst
 • Patientvejledningen, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst
 • Nyt Universitetshospital, Hospitalsbyen 1, 9260 Gistrup
 • Centrallageret, organisatorisk placeret under Økonomi i Regionshuset, Niels Bohrs vej 30, 9220 Aalborg Øst
 • Byggeadministrationen vedr. byggeriet på Regionshospital Nordjylland Hjømingmatriklen samt hospice.
  • Byggeadminisfrationen er organisatorisk forankret i Bygninger og Anlæg under Økonomi, Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst.
    

 

Ovenstående er gengivet fra det lockoutvarsel og tilhørende bilag, som Dansk Sygeplejeråd har modtaget fra Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN):

Læs lockoutvarslet fra Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Læs bilaget til lockoutvarslet fra Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

 

Udtaget til lockout - hvad betyder det for dig?

Læs mere på temasiden om OK18

  Har du spørgsmål?

  Hold kontakt til din TR. Han/hun kan fortælle dig, hvad det betyder, hvis din arbejdsplads er udtaget til konflikt - og omvendt, hvis den ikke er.

  Husk også, at du altid kan kontakte din kreds, som sidder parat til at hjælpe med svar.
  Find din kreds

  OK18 Hotline
  Har du tvivlsspørgsmål, kan du også ringe eller skrive til DSR.
  Ring på 46 95 43 01

  Åbningstider:

  • Mandag - torsdag: 09.00-16.00.
  • Fredag: 09.00-15.00

  Skriv mail til ok18@dsr.dk
  Husk dit fulde navn og medlemsnummer i mailen.