OK21: Hvis der bliver konflikt

Lockout og strejke kan blive varslet, hvis overenskomstforhandlingerne ender uden forlig. Læs, hvordan en varslet konflikt foregår, og hvordan du er stillet som medlem af DSR.

Title

Det er vigtigt at understrege, at Dansk Sygeplejeråd pt. ikke har varslet strejke. Vi vil afsøge alle muligheder for nye forhandlinger og have en tæt dialog i vores hovedbestyrelse, lokale kredsbestyrelser og med vores tillidsrepræsentanter om den videre proces. Men en konflikt kan alligevel blive en realitet, hvis vi ikke kan blive enige med arbejdsgiverne ved nye forhandlinger. Vores hjemmeside vil blive opdateret med mere information, hvis det bliver aktuelt.

Få svar på spørgsmål om konflikt

På denne side kan du blive klogere på, hvordan du vil være stillet som medlem af DSR, hvis en konflikt skulle blive en realitet.

Brug emnerne på siden til at finde svar om bl.a. økonomi, arbejdsforhold og vilkår under konflikt eller brug den alfabetiske oversigt.

Alfabetisk oversigt

Konflikt kan være strejke og lockout 

Konflikt kan både arbejdsgiver og de faglige organisationer varsle i et forsøg på at få opfyldt krav ved forhandlingerne. De faglige organisationer kan varsle strejke, hvor medlemmerne bliver pålagt at nedlægge arbejdet. Lockout kan arbejdsgiver varsle, og her udelukker arbejdsgivere ansatte fra arbejdet på arbejdspladserne inden for overenskomstområdet. 

Lockout og strejke omfatter kun medlemmer, der er udtaget til konflikt af organisationer, der er en del af konflikten. Medlemmer ansat i region og kommune kan ikke melde sig ud af Dansk Sygeplejeråd fra det tidspunkt, en konflikt bliver varslet, og til konfliktvarsel bliver afblæst/konflikten slutter.

Information om, hvem der er omfattet og ikke omfattet af strejke og lockout vil komme på dsr.dk, hvis det bliver aktuelt. 

Økonomisk støtte ved konflikt 

1. januar 2021 skal du være registreret med et aktivt medlemskab for at være berettiget til økonomisk støtte ved konflikt. Medlemmer af DSR kan få konfliktunderstøttelse ved strejke og konfliktlån ved lockout. Information om konfliktlån og konfliktunderstøttelse vil komme på dsr.dk, hvis det bliver aktuelt. 

Konflikt påvirker dine arbejdsforhold og vilkår

Vilkår og arbejdsforhold forandrer sig under en konflikt. Omfattet af konflikt kan du være, og du skal derfor ikke møde på arbejdet. Du kan dog blive kaldt ind i nødberedskabet. Dine kolleger, der er tjenestemandsansatte eller ikke er medlem af den fagforening, der har varslet konflikt , skal passe deres arbejde som normalt. 

Naboafdelingen til en konfliktramt afdeling kan du arbejde på. Her skal du være opmærksom på, at arbejdet på naboafdelingen er konfliktramt, og at du skal holde dig neutralt, så du ikke kommer til at udføre det konfliktramte arbejde. Konfliktramte kollegaer vil være glade for, at du tilkendegiver din sympati for dem uden for arbejdstiden.  

En konflikt kan desuden påvirke dig forskelligt alt efter, om du er ansat i en region, kommune eller i staten. Vi har samlet fakta og svar på de fleste spørgsmål om konflikt, så du kan blive godt klædt på. 

Svar på spørgsmål om konflikt

Nødberedskab

Nødberedskab skal aftales under konflikt 

Nødberedskab på de konfliktramte arbejdspladser skal konfliktens partere blive enig om. Beredskabet skal sikre, at arbejde, som er ”livsvigtigt, uopsætteligt eller påkrævet for at undgå helbreds- eller varigt førlighedstruende følger”, bliver udført under konflikt. Nødberedskab bliver der indgået lokale aftaler om mellem kredsen og arbejdsgiver. 

Timeløn inklusiv evt. særydelser får du, hvis du arbejder i nødberedskab. Timelønnen bliver beregnet ud fra din faste løn ved konfliktstart. Lønnen modregnes i evt. konfliktunderstøttelse og/eller konfliktlån. ATP, AM-bidrag og A-skat bliver indbetalt af lønnen. 

Katastrofesituation: arbejde skal genoptages 

Alle strejkende og lockoutramte skal genoptage arbejdet ved en katastrofesituation. Ledelsen afgør, hvornår der er tale om en katastrofesituation. Strejke og lockout kan først blive genoptaget, når katastrofesituationen er afblæst. 

Konfliktens start, udsættelse og slut

Konflikten skal varsles med 4 uger  

Varsel om konflikt skal ske 4 uger, inden en konflikt kan træde i kraft. Forligsinstitutionen skal orienteres, og den indkalder parterne til mægling inden, konflikten iværksættes. 

Udsættelse af konflikt kan ske to gange 

Udsættelse af konflikt kan ske i 2 x 14 dage af Forligsinstitutionen. I den tid mægler Forligsinstitutionen mellem parterne for at opnå enighed. Forløbet kan ende med et mæglingsforslag eller, at forligsmanden opgiver, fordi parterne er for langt fra hinanden.  Et mæglingsforslag bliver sendt til urafstemning blandt medlemmerne.

Hvis forligsmanden opgiver, eller hvis mæglingsforslaget bliver stemt ned, kan en konflikt tidligst begynde på 5. dagen efter det. 

Konflikten kan ophøre ved forlig eller lovindgreb 

Konflikt kan ophøre ved, at parterne går i dialog og nå frem til et forlig eller, at regeringen stopper konflikten med et lovindgreb. 

Genoptage arbejdet skal du efter konflikt. Arbejdet skal du også genoptage, hvis din arbejdsplads er undtaget fra konflikt, fx hvis der ikke kan stilles det tilstrækkelige nødberedskab med fx tjenestemandsansatte, fastansatte ikke-medlemmer og det konfliktramte personale. Under konflikten skal der derfor udarbejdes to vagtplaner - en for nødberedskabet, og en ”normal” vagtplan. Du er forpligtet til at holde dig orienteret om begge planer, og hvornår konflikten ophører, så du overholder vagtplanen. 

Økonomi ved konflikt

Løn forud for konflikt 

Løn inden konflikt er du berettiget til. Udbetalingen skal ske på den normale lønningsdag - også i konfliktperioden. 

Efterløn 

Efterløn og efterlønsbevis fortsætter under konflikt. Indkomst- eller beskæftigelseskravet skal du opfylde inden konflikt, da du ikke optjener timer, højere efterløn eller skattefri præmie under konflikt. Nødberedskabet tæller som arbejdstimer. 

På fleksibel efterløn kan du arbejde mod fradrag i efterlønnen. Fradraget sker time for time. Konfliktramtes fradrag i efterlønnen bliver taget ud fra et gennemsnit af arbejdstimerne de sidste 4 uger eller måneden inden konflikt. Træk i din udbetaling kan derfor ske, selvom du ikke har arbejdet. 

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) 

SVU kan du og din arbejdsgiver ikke få under konflikt. SVU har du ret til, hvis du er startet på uddannelse inden konfliktstart. 

Arbejdsplads, bolig, bibeskæftigelse og efteruddannelse

Adgang til arbejdspladsen ophører 

Ansatte må ikke være på arbejdspladsen eller udføre arbejde for arbejdsgiver, hvis de er omfattet af konflikt, medmindre de er i nødberedskab. Møder på arbejdspladsen kræver tilladelse fra ledelsen. Adgangskort, nøgler, telefon, pc m.m. skal afleveres ved konfliktstart, hvis arbejdsgiver forlanger det. Arbejdsgiver kan også afbryde adgang til arbejdspladsens netværk, arbejdsmail og personalegoder som avis, telefonabonnement m.m. 

Bolig skal ikke fraflyttes 

Funktionærboliger skal du ikke fraflytte under en konflikt.  

Bibeskæftigelse kan du fortsætte med 

Bibeskæftigelse kan du fortsætte med, hvis den startede før konflikten og ikke er omfattet af konflikt. Du må ikke arbejde mere, end du gjorde før konflikt, og bibeskæftigelsen må ikke forhindre dig i at deltage i fx nødberedskab.  

Efteruddannelse, kurser, og videreuddannelse 

Efteruddannelseskursus betalt af arbejdsgiver, skal stoppe ved konfliktstart. Lokale aftaler kan dog indgås. Det er en betingelse, at arbejdsgiver fortsat udbetaler løn til dig. Det betyder, at du ikke deltager i konflikt under kurset, men når kurset er afsluttet. Det samme gælder for kurser, som starter under konflikten.  

Nyt job og opsigelse under konflikt

Nyt job 

Konfliktramte arbejdspladser kan være ramt af blokade. Ved blokade lader medlemmer af en organisation sig ikke ansætte i ledige stillinger, der er varslet blokade for. Ubesatte stillinger kan du søge, men du kan ikke tiltræde dem. Kontakt din organisation, hvis du skal starte på en konfliktramt arbejdsplads. 

Anciennitet  

Anciennitet optjener du som udgangspunkt ikke, mens konflikten løber. Dog optjener du anciennitet ved arbejde i nødberedskabet 

Opsigelse  

Opsagte stillinger før konflikt får virkning efter ordlyden i opsigelsen. Kontakt din organisation, hvis du opsiger din stilling eller går på pension, når der kan komme konflikt på din arbejdsplads. Arbejdsgiver kan opsige dig med sædvanligt varsel og vilkår, også hvis opsigelsesperioden ligger i konfliktperioden 

Sygdom, ferie, barsel og orlov

Ferie, sygdom, barsel og orlov bliver også påvirket af konflikt, og dine rettigheder er forskellige før, under og efter konflikten. 

Sådan påvirker konflikt ferie

Sådan påvirker konflikt barsel og orlov til pasning af syge og døende

Sådan påvirker konflikt sygdom og barns sygdom

Tillidsrepræsentanten kan du søge hjælp hos under konflikt

TR kan du kontakte, hvis du har spørgsmål om konflikt. TR er en central person, og de er hårdt presset med at styre strejkeaktiviteter, hjælpe med at tilrette nødberedskab og være kontaktled til både DSR og til ledelsen på arbejdspladserne. Derfor håber vi, at medlemmer vil vise forståelse over for det arbejdspres, som TR er underlagt, og bakke op og hjælpe, hvor der er brug for det.

Find din tillidsrepræsentant under Min profil, når du logger ind på dsr.dk

Se også