OK21: Krav til kommunerne

DSR er med i Sundhedskartellet, som har sendt vores krav til OK21 til Kommunernes Landsforening, KL.

Sundhedskartellets krav til OK21 

365 dage om året stiller Sundhedskartellets faggrupper sig til rådighed for at forebygge, udrede, diagnosticere, behandle og pleje patienter og borgere med stor faglighed og omsorg. Det gør de hver dag døgnet rundt, hvilket er blevet tydeligt for alle danskere under corona-pandemien. De offentligt ansatte i sundhedssektoren har fået anerkendelse og respekt. Tak for det. Men nu skal lønnen følge med.  

 

Det handler om respekt, anerkendelse og faglig kvalitet 

Corona-krisen står helt centralt i vores medlemmers forventninger til OK21. De ansatte i sundhedsvæsenet står og har stået i forreste række og løftet en ekstraordinært stor sundhedsopgave af historiske dimensioner. De sundhedsprofessionelle udviste stor fleksibilitet uden at få ekstrabetaling for det, da hele sundhedsvæsenet skulle omstilles. Corona-krisen har også tydeliggjort behovet for et stærkt fokus på ordentlige arbejdsvilkår og en forsvarlig organisering af arbejdet til gavn for både medarbejdere, patienter og borgere. 

Hvis vi fortsat skal kunne tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere i det nære sundhedsvæsen, hvor store opgaver i forhold til bl.a. forebyggelse og sundhedsfremme presser sig på, er der behov for en markant lønfremgang ved de kommende forhandlinger. Vi skal have en løn, som anerkender både uddannelsesniveau, ansvar og kompetencer. Selv når pandemien ikke raser, står de ansatte over for konstante forandringer, effektiviseringer, udvikling og nye arbejdsmetoder, der samlet set presser de ansattes arbejdsmiljø til det yderste – dette kan og skal vi gøre bedre sammen. De sundhedsprofessionelle er mere værd.  

Derfor fremsender Sundhedskartellet følgende krav på det kommunale område til overenskomstforhandlingerne OK21:


1. Lønforbedringer til Sundhedskartellets ikke-ledende grupper, herunder:

 • Højere grundløn
 • Lønforbedringer til de erfarne
 • Tillæg for kvalifikationer og funktioner
 • Kostfaglige eneansvarlig skal indplaceres efter deres uddannelse med tillæg
 • Forbedringer for elever

2. Lønforbedringer til Sundhedskartellets ledende grupper, herunder:

 • Tillæg til ledergrupperne
 • Højere mindste grundlønsindplacering for de laveste ledere på Sundhedskartellets lederlønsskala

3. Forbedringer af Aftale om lokal løndannelse, herunder:

 • Bedre rammer for lønforhandling ved nyansættelser m.v. 
 • Delegering af forhandlingskompetence til den enkelte leder f.s.v.a. lokal løn 

4. Forbedringer af pensionen


5. Forbedringer af arbejdstidsreglerne, herunder: 

 • Bedre værn om fritiden med særligt fokus på indflydelsen på arbejdstilrettelæggelsen
 • Frit valg mellem afspadsering og udbetaling
 • Nedsat arbejdstid ved natarbejde, herunder implementering af anbefalinger vedrørende natarbejde
 • Normtimenedskrivning den 24.12 for nattevagter
 • Regulering af udvalgte kronetillæg

6. Fokus på faglighed og kompetenceudvikling, herunder:

 • Arbejdsgiverens forpligtelser til kompetenceudvikling af medarbejderne skal synliggøres 
 • Ret til klinisk uddannelse i forbindelse med ønsket om overgang fra lederstilling til en basisstilling
 • I OK-perioden iværksættes kortlægning af mulighederne for etablering af specialistuddannelser målrettet det ernæringsfaglige område

7. Bedre vilkår for kandidater, herunder:

 • Harmonisering af vilkår for kandidater
 • Udvidelse af dækningsområdet for kandidatprotokollat

8. Fokus på ledelse, herunder:

 • Sundhedskartellets ledere (øverste ledelseslag) omfattes af Aftale om aflønning af chefer og Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer. 
 • Ledere på alle niveauer sikres et reelt råderum for tilrettelæggelse af egen arbejdstid

9. Overenskomstdækning af:

 • Radiografer af overenskomsterne for ledere og ikke-ledende personale samt arbejdstidsaftalen for denne personalegruppe 
 • Ernæringsteknologer af overenskomsterne for ledere og for-ikke-ledende personale.

10. Fokus på kombinationsstillinger


11. Der igangsættes et periodeprojekt, der skal afdække den kommunale tandplejers placering i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen og deraf følgende tilpasning i tandplejernes ansættelsesform


12.  Bestemmelserne i Protokollat 8, § 2 om overtøj skal omfatte alle Sundhedskartellets organisationer.


13. Sundhedskartellet fremsætter følgende redaktionelle krav:

 • Konsekvensrettelser i både regional og kommunal overenskomst og arbejdstidsaftale i forhold til de organisationer, der er trådt ud af Sundhedskartellets overenskomst
 • Ajourføring af fodterapeuternes uddannelse
 • Ændring af ”sluttrin” på lønseddel til f.eks. ”-” eller ”999999”

14. Der tages forbehold for fremsættelse af krav:  

 • fremsat af arbejdsgiverne 
 • som følge af resultater og ændringer på det øvrige arbejdsmarked samt følger af retsafgørelser, voldgiftsafgørelser, ændringer i lovgivning og uddannelsesstrukturer m.v.
 • rejst af andre organisationer i Forhandlingsfællesskabet


Opsigelse af overenskomster og aftaler

Ved fremsendelse af ovennævnte krav er følgende overenskomster og aftaler med tilhørende protokollater, bilag, kutymer og sædvaner mm. indgået med KL opsagt til udløb pr. 31. marts 2021:

 • Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, jordemødre, farmakonomer, tandplejere m.fl. af 26. februar 2019.
 • Overenskomst for ledere i kommunernes ældre- sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. af 26. februar 2019.
 • Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder – syge/sundhedsplejersker, kostfagligt personale, ergo- og fysioterapeuter m.fl. af 26. februar 2019.
 • Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets område af 26. februar 2019.
 • Aftale om gennemsnitsløngaranti af 2. oktober 2020.

Se også