OK21: Krav til regionerne

DSR er med i Sundhedskartellet, som har sendt vores krav til OK21 til Regionernes Lønnings og Takstnævn, RLTN.

Sundhedskartellets krav til OK21 

365 dage om året stiller Sundhedskartellets faggrupper sig til rådighed for at forebygge, udrede, diagnosticere, behandle og pleje patienter og borgere med stor faglighed og omsorg. Det gør de hver dag døgnet rundt, hvilket er blevet tydeligt for alle danskere under corona-pandemien. De offentligt ansatte i sundhedssektoren har fået anerkendelse og respekt. Tak for det. Men nu skal lønnen følge med.  

Det handler om respekt, anerkendelse og faglig kvalitet 

Corona-krisen står helt centralt i vores medlemmers forventninger til OK21. De ansatte i sundhedsvæsenet står og har stået i forreste række og løftet en ekstraordinært stor sundhedsopgave af historiske dimensioner. De sundhedsprofessionelle udviste stor fleksibilitet uden at få ekstrabetaling for det, da hele sundhedsvæsenet skulle omstilles. Corona-krisen har også tydeliggjort behovet for et stærkt fokus på ordentlige arbejdsvilkår og en forsvarlig organisering af arbejdet til gavn for både medarbejdere, patienter og borgere. 

Hvis vi fortsat skal kunne tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere i det offentlige sundhedsvæsen, er der behov for en markant lønfremgang ved de kommende forhandlinger. Vi skal have en løn, som anerkender både uddannelsesniveau, ansvar og kompetencer. Selv når pandemien ikke raser, står de ansatte over for konstante forandringer, effektiviseringer, udvikling og nye arbejdsmetoder, der samlet set presser de ansattes arbejdsmiljø til det yderste – dette kan og skal vi gøre bedre sammen. De sundhedsprofessionelle er mere værd.  

Derfor fremsender Sundhedskartellet følgende krav på det regionale område til overenskomstforhandlingerne OK21:


1. Lønforbedringer til Sundhedskartellets ikke-ledende grupper, herunder:

 • Højere grundløn
 • Lønforbedringer til de erfarne
 • Tillæg for kvalifikationer og funktioner
 • Kostfaglige eneansvarlig skal indplaceres efter deres uddannelse med tillæg
 • Forbedringer for elever

2. Lønforbedringer til Sundhedskartellets ledende grupper, herunder:

 • Tillæg til ledergrupperne
 • Højere mindste grundlønsindplacering for de laveste ledere på Sundhedskartellets lederlønsskala
 • Lederindplacering uden kostdage

3. Forbedringer af Aftale om lokal løndannelse, herunder:

 • Bedre rammer for lønforhandling ved nyansættelser m.v. 
 • Delegering af forhandlingskompetence til den enkelte leder f.s.v.a. lokal løn 

4. Forbedringer af pensionen


5. Forbedringer af arbejdstidsreglerne, herunder: 

 • Bedre værn om fritiden med særligt fokus på indflydelsen på arbejdstilrettelæggelsen
 • Frit valg mellem afspadsering og udbetaling
 • Nedsat arbejdstid ved natarbejde, herunder implementering af anbefalinger vedrørende natarbejde
 • Normtimenedskrivning den 24.12 for nattevagter
 • Regulering af udvalgte kronetillæg
 • Tjenesteplanen skal kendes 8 uger før ikrafttræden

6. Fokus på faglighed og kompetenceudvikling, herunder:

 • Arbejdsgiverens forpligtelser til kompetenceudvikling af medarbejderne skal synliggøres 
 • Ret til klinisk uddannelse i forbindelse med ønsket om overgang fra lederstilling til en basisstilling
 • I OK-perioden iværksættes kortlægning af mulighederne for etablering af specialistuddannelser målrettet det ernæringsfaglige område

7. Bedre vilkår for kandidater, herunder:

 • Harmonisering af vilkår for kandidater
 • Udvidelse af dækningsområdet for kandidatprotokollat

8. Fokus på ledelse, herunder:

 • Der gennemføres et periodeprojekt om ny lønmodel for ledere
 • Sundhedskartellets ledere (øverste ledelseslag) omfattes af Aftale om chefer og Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer. 
 • Ledere på alle niveauer sikres et reelt råderum for tilrettelæggelse af egen arbejdstid

9. Drøftelse af tjenestestedbegrebet

10. Fokus på kombinationsstillinger

11. Bestemmelserne i § 12 om tjenestedragt skal omfatte alle Sundhedskartellets organisationer. 

12. Der aftales løn og vilkår for udkørende funktioner, herunder:

 • Transportmiddel og kommunikationsudstyr stilles til rådighed 
 • Fri tjenestedragt inkl. overtøj /regntøj
 • Arbejdsgiverforsikringen skal dække de udkørende funktioner – svarende til de for udrykning og patientledsagelse gældende regler 
 • Krav om lokal lønforhandling

13. Sundhedskartellet fremsætter følgende redaktionelle krav:

 • Konsekvensrettelser i både regional og kommunal overenskomst og arbejdstidsaftale i forhold til de organisationer, der er trådt ud af Sundhedskartellets overenskomst
 • Ajourføring af fodterapeuternes uddannelse
 • Ændring af ”sluttrin” på lønseddel til f.eks. ”-” eller ”999999”

14. Der tages forbehold for fremsættelse af krav:  

 • fremsat af arbejdsgiverne 
 • som følge af resultater og ændringer på det øvrige arbejdsmarked samt følger af retsafgørelser, voldgiftsafgørelser, ændringer i lovgivning og uddannelsesstrukturer m.v.
 • rejst af andre organisationer i Forhandlingsfællesskabet


Opsigelse af overenskomster og aftaler

Ved fremsendelse af ovennævnte krav er følgende overenskomster og aftaler med tilhørende protokollater, bilag, kutymer og sædvaner mm. indgået med RLTN opsagt til udløb pr. 31. marts 2021:

 • Overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område af 3. april 2019. 
 • Overenskomst for ledere på Sundhedskartellets område af 3. april 2019. 
 • Arbejdstidsaftale af 3. april 2019. 
 • Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets område af 3. april 2019.
 • Aftale om gennemsnitsløngaranti af 25. august 2016.

Se også