FEA og overarbejde: Hvad er vigtigt at vide?

Få overblik over reglerne om pålagte vagter, FEA, overarbejde og merarbejde, tilkald, plustid og eksterne vikarer.

Opdateret 21. september.

Kend reglerne

Hvornår må du afvise en vagt? Hvad gør du, hvis du er uenig i at du bliver pålagt over-/merarbejde? Og hvad er forskellen på FEA, tilkald, overarbejde, merarbejde og plustid? Få overblik over reglerne her.
 

 

 

FEA - Frivilligt Ekstra Arbejde

FEA er frivilligt ekstraarbejde, og det er frivilligt, om du vil påtage dig det.

Det er derfor vigtigt, at du overvejer værdien af din fritid og hvad det betyder for dit fritidsliv og dit arbejdsmiljø, hvis du påtager dig ekstra vagter. Frivilligt ekstra arbejde er arbejde, der bl.a. ikke kan udføres indenfor rammerne af de gældende overenskomster og aftaler, herunder reglerne om over-/merarbejde.  


FEA-aftaler indgås lokalt mellem arbejdsgiveren og TR/kredsen

 • Honoreringen aftales lokalt
 • På det regionale område er der aftalt tilbagefaldsmodel, som finder anvendelse, hvis der ikke kan opnås enighed om honoreringen
 • I KL-området findes ikke en tilbagefaldshonorering, hvorfor manglende enighed betyder, at der ikke er mulighed for at tilbyde frivilligt ekstra arbejde

FEA kan anvendes, hvor der er tale om aktiviteter, der er planlagte og ikke akutte, og aktiviteter, der er tids og opgavemæssigt afgrænsede, fx med henblik på at nedbringe ventelister. Bestemmelsen kan endvidere anvendes, hvor der over en periode er ubalance mellem personaleressourcer og arbejdsopgaver fx sygefravær af et vist omfang, længerevarende vakancer eller ferieafvikling.

Det fremgår, at der i de nævnte situationer gives mulighed for at anvende FEA aftalen frem for at benytte ekstern arbejdskraft fra vikarbureauer eller lignende.

 

 

Hvad er over-/merarbejde?

I udgangspunktet skal du arbejde de timer, som du har aftalt med din arbejdsgiver i ansættelsesbrevet. Men derudover skal du påtage dig over-/merarbejde i rimeligt omfang.

Området for over-/merarbejde er uforudset eller akut ekstraarbejde, der ligger i forlængelse af normaltjenesten eller rådighedstjenesten. Arbejdsgiveren må ikke planlægge med over-/merarbejde (systematisk overarbejde) og skal tilrettelægge tjenesterne, så over-/merarbejde så vidt muligt undgås.
 

Arbejdstidsaftalernes bestemmelse om over-/merarbejde

Fuldtidsansatte kan blive pålagt overarbejde, mens deltidsansatte kan blive pålagt merarbejde op til 37 timer.

 • Tjeneste kan planlægges som normalvagt og rådighedsvagt. Overarbejde er ikke timer, der kan planlægges med i mødeplanen/vagtplanen.
 • Overarbejde er timer udover den planlagte arbejdstid for fuldtidsansatte, når timerne ligger i forlængelse af vagten.
 • For deltidsansatte er merarbejde som udgangspunkt timer, der ligger udover den ansattes gennemsnitlige ugentlige timetal, og som i øvrigt ligger indenfor arbejdstidsnormen for fuldtidsansatte på 37 timer.
 • Arbejdsgiver skal varsle i arbejdstiden senest dagen forud, hvis du pålægges at udføre over-/merarbejde.

Varsles over-/merarbejde ikke rettidigt, har du krav på et tillæg, der pt. er 35,70 kr. (31. marts 2018 niveau).

 • Overarbejde opgøres i påbegyndte halve timer pr. dag og honoreres med 50% tillæg til timelønnen eller adspadseres med tillæg af 50%.

 

Hvilke vagter defineres eller honoreres som overarbejde?

Området for over-/merarbejde er uforudset eller akut ekstraarbejde, der ligger i forlængelse af normaltjenesten eller rådighedstjenesten. Arbejdsgiveren må ikke planlægge med over-/merarbejde (systematisk overarbejde) og skal tilrettelægge tjenesterne, således at over-/merarbejde så vidt undgås.
 

Som eksempler på situationer, der opstår uforudset eller akut er fx: 

 •  en kollega udebliver/sygemelder sig/har barns 1. sygedag med intet eller kort varsel fra en planlagt vagt
 •  en patients/klients/pårørendes tilstand som medfører, at du ikke kan forlade pågældende
 •  uforudsete situationer i øvrigt, som kræver din tilstedeværelse fx. akut overbelægning
 • en kollegas sygemelding fx samme dag eller dagen før, når der ikke kan skaffes afløser/vikar med relevante kvalifikationer.


Som eksempler på situationer, der ikke kan betragtes som uforudsete eller akutte er fx: 

 •  langtidssygemeldinger efter en periode
 •  ferieafvikling
 •  vakante stillinger
 •  orlovssituationer 

 

 

Kan du afvise at påtage dig over-/merarbejde?

I udgangspunktet skal du arbejde de timer, som du har aftalt med din arbejdsgiver i ansættelsesbrevet. Men derudover skal du påtage dig over-/merarbejde i rimeligt omfang.

Som eksempel på en situation, hvor man kan afvise at påtage sig pålagt over-/merarbejde er, når:

 •  Du kan ikke skaffe børnepasning
 •  Du er syg
 •  Du har ikke transportmulighed til og/eller fra arbejdet og arbejdsgiver stiller ikke transportmulighed til rådighed for dig
 •  Du har væsentlige, familiemæssige begivenheder efter konkret vurdering, fx.
  - bryllup – eget eller nærtstående
  - runde fødselsdage/fester – efter konkret vurdering, idet udgangspunktet er, at det ikke er en gyldig grund
  - begravelser

Det er altid en konkret vurdering. Kontakt din TR.

 

 

Hvis du er uenig i at du pålægges over-/merarbejde

Din arbejdsgiver kan pålægge dig over-/merarbejde i det rimelige omfang, der uforudset eller akut er behov for, for at løse en eller flere arbejdsopgaver. Hvis du er uenig i at arbejdsopgaven er omfattet af over-/merarbejde, kan du enten:

Påtage dig opgaven – evt. efter skriftligt pålæg

 •  Det er vigtigt, at du får registreret dit over-/merarbejde.
 •  Din TR og kredsen vurderer, om der er tale om mere, end du og dine kolleger  må forventes at tåle
 •  Din TR og kredsen tager stilling til, om pålæg om over-/merarbejde kan bære at blive videreført i forhandlingssystemet​

Eller afvise at påtage dig den pålagte vagt

 • Arbejdsgiveren vurderer, at der er tale om arbejdsvægring, der i yderste konsekvens kan medføre afskedigelse eller bortvisning.
 • Din TR og kreds inddrages
 • Bortvisningens saglighed vurderes og sagen kører i forhandlingssystemet

 

Hvad er tilkald

Tilkald er, at du pålægges at arbejde på tidspunkter, hvor du ellers ville have haft fri, og hvor der ikke er tale om over-/merarbejde eller omlagt tjeneste.

Tilkald uden for planlagt tjeneste dækker over:

 • Tilkald på et kort eller langt fridøgn,
 • Tilkald på søgnehelligdage eller en erstatnings dag for en søgnehelligdag
 • Tilkald mellem 2 døgns tjenester, fx mellem to normaltjenester,
 • Tilkald på andre frihedsperioder på 24 timer eller mere (arbejdsfri dage)
 • Tilkald på hele afspadseringsdage.

Du kan pålægges tilkald med mere end en dags varsel.

 

Hvilke vagter defineres og honoreres som tilkald

Området for tilkald er uforudset eller akut ekstraarbejde, der skal udføres på tidspunkt, hvor man har fri (udenfor arbejdstiden). Udgangspunktet er, at man skal lægge de arbejdstimer, som er aftalt i ansættelsesbrevet og ledelsen skal lægge en vagtplan, som kan dække de arbejdsopgaver, som skal udføres i perioden og kan derfor ikke planlægge med tilkald. Er der huller i vagtplanen (ordinær drift/ikke akut/ikke uforudsete opgaver), bør ledelsen anvende vikarer for at dække de ledige vagter.

Men derudover kan man ikke afvise at tage en tilkaldevagt, når der opstår en uforudset eller akut situation, da det er en del af arbejdstidsaftalens bestemmelser.

Som eksempel på situationer, der opstår uforudset eller akut er fx

 •  en kollega udebliver/sygemelder sig/har barns 1. sygedag med intet eller kort varsel fra en planlagt vagt
 •  uforudsete situationer i øvrigt, som kræver, at du kommer på arbejde, fx. akut overbelægning
 • en kollegas sygemelding, fx samme dag eller dagen før, når der ikke kan skaffes afløser/vikar

Som eksempel på situationer, der ikke kan betragtes som uforudsete eller akutte er fx: 

 •  langtidssygemeldinger efter en periode
 •  ferieafvikling
 •  vakante stillinger
 •  orlovssituationer 

Men det er altid en konkret vurdering. Kontakt din TR.

 

Kan du afvise at påtage dig tilkald

Du kan afvise at påtage sig en tilkaldevagt, hvis der ikke er tale om en uforudset eller akut situation, men det er altid en konkret vurdering.

Som eksempel på situationer kan nævnes, når 

 •  du kan ikke skaffe børnepasning
 •  du har indtaget alkohol, fx du kontaktes, mens du har gæster
 • du er syg
 • du er forhindret på grund af vigtige private aftaler, fx speciallæge eller hospitalsundersøgelse
 •  du har ikke transportmulighed til og/eller fra arbejdet og arbejdsgiver stiller ikke transportmulighed til rådighed for dig
 •  du har væsentlige, familiemæssige begivenheder efter konkret vurdering, fx.
  • bryllup – eget eller nærtstående
  • runde fødselsdage/fester – efter konkret vurdering, idet udgangspunktet er, at det ikke er en gyldig grund
  • begravelser

Med det er altid en konkret vurdering. Kontakt din TR. 

 

Hvis du er uenig i, at du pålægges tilkald

Din arbejdsgiver kan pålægge dig at udføre en tilkaldevagt, når der, uforudset eller akut, er behov for at løse en eller flere arbejdsopgaver. Hvis du er uenig i, at arbejdsopgaven er omfattet af tilkald, kan du enten

Påtage dig vagten – evt. efter skriftligt pålæg

 • det er vigtigt, at du får registreret din tilkaldevagt
 • din TR og kredsen vurderer, om der er tale om mere, end du og dine kolleger må forventes at tåle
 • din TR og kredsen tager stilling til om, pålæg om at udføre en tilkaldevagt kan bære at blive videreført i forhandlingssystemet.

Eller du afviser at påtage dig den pålagte vagt

 • din arbejdsgiver vurderer, at der er tale om arbejdsvægring, der er yderste konsekvens kan medføre afskedigelse eller bortvisning
 • din TR og kreds inddrages
 • det vurderes, om din afvisning af at udføre tilkaldevagten er saglig og om sagen køres videre i forhandlingssystemet. 

 

Honorering af tilkald

Tilkald honoreres som overarbejde, dvs. med timeløn + tillæg på 50 %, beregnet pr. påbegyndt ½ time, men altid med en minimumstimebetaling samt evt. arbejdstidsbestemte tillæg, dog med undtagelse af deltidsansatte på det kommunale område.

Honoreringen for fuldtidsansatte er ens på det regionale og kommunale område.

For deltidsansatte på det kommunale område gælder der den honoreringsbestemmelse, at tilkald til akut tjeneste eller så hurtigt som muligt fortsat honoreres som overarbejde, dvs. med timeløn + tillæg på 50 % dog mindst for 3 timer. For tjeneste udover 3 timer honoreres der pr. påbegyndt time.

Der kan være indgået lokale aftaler på din arbejdsplads. Se også skematisk oversigt nederst.

Tilkald på et fridøgn

 • Det regionale område: 
  Tilkaldes man til at arbejde på et fridøgn, skal man have overarbejdsbetaling for mindst 6 timer – både som fuldtidsansat og deltidsansat. Overarbejdsbetaling optjenes pr. påbegyndte ½ time pr. dag og betales med 50% tillæg til timelønnen eller afspadseres med tillæg af 50%.  
  Derudover skal man have tillæg for inddraget fridøgn, hvis det inddrages med kortere varsel end 14 dage. Tillægget udgør 522,25 kr. (31. marts 2018 niveau).
 • Det kommunale område:
  Fuldtidsansatte honoreres som på det regionale område. Deltidsansatte skal have overarbejdsbetaling for mindst 3 timer. For tjeneste udover 3 timer honoreres der pr. påbegyndt time.

Tilkald på søgnehelligdage

 • Det regionale område:
  Hvis man bliver tilkaldt til at arbejde på en søgnehelligdag, skal man have overarbejdsbetaling for mindst 6 timer - både som fuldtids- og deltidsansat.
  Der ydes ikke en erstatningsfridag for den mistede søgnehelligdag, men afspadseringen, som jo fortrinsvis skal gives i hele dage, vil i praksis give erstatningsfridagen.
 • Det kommunale område:
  Fuldtidsansatte honoreres som på det regionale område. Deltidsansatte skal have overarbejdsbetaling for mindst 3 timer. For tjeneste udover 3 timer honoreres der pr. påbegyndt time.

Tilkald på arbejdsfri dage (24 timer eller mere)

Det regionale og kommunale område:

Hvis man bliver tilkaldt på en arbejdsfri dag, skal man have overarbejdsbetaling for mindst 6 timer hvis man er fuldtidsansat. Arbejde udover disse honoreres pr. påbegyndte ½ time. Hvis man er deltidsansat, honoreres for mindst 3 timer. Arbejde ud over disse timer, honoreres pr. påbegyndte time.

Tilkald på hele afspadseringsdage (24 timer eller mere)

Hvis man bliver tilkaldt på en afspadseringsdag med mindre end 4 døgns varsel, skal man have overarbejdsbetaling for mindst 6 timer, hvis man er fuldtidsansat. Arbejde ud over disse timer honoreres pr. påbegyndte ½ time. Hvis man er deltidsansat, honoreres for mindst 3 timer. Arbejde ud over disse timer honoreres pr. påbegyndt time.

Afspadseringskontoen nedskrives, som om afspadsering havde fundet sted.

Tilkald mellem 2 døgns tjenester

Det regionale og kommunale område:

Hvis man bliver tilkaldt til at arbejde mellem 2 døgns tjenester, skal man have overarbejdsbetaling for mindst 3 timer - både som fuldtids- og deltidsansat. Arbejde ud over 3 timer honoreres pr. påbegyndt time.

 

Fuldtidsansat på det regionale og kommunale område og deltidsansat på det regionale område
  Fuldtidsansat Deltidsansat
Fridøgn Mindst 6 timers overarbejde Mindst 6 timers overarbejde
Søgnehelligdage Mindst 6 timers overarbejde Mindst 6 timers overarbejde
Arbejdsfri perioder på mere end 24 timer Mindst 6 timers overarbejde Mindst 3 timers overarbejde
Øvrige friperioder Mindst 3 timers overarbejde Mindst 3 timers overarbejde

 

Deltidsansat på det kommunale område
  Deltidsansat
Tilkald i arbejdsfri perioder Mindst 3 timers overarbejde


Der kan være indgået lokale aftaler på din arbejdsplads.


 

Over-/merarbejde, FEA, plustid og eksterne vikarer

Over- og merarbejde kan pålægges, mens deltagelse i FEA samt plustid er frivillig.

Der er kun mulighed for at indgå individuelle aftale om plustid på det regionale område.

Bestemmelsen, overenskomstens § 29, giver mulighed for, at den ansatte med sin arbejdsgiver kan aftale en individuel  arbejdstid, der er højere end fuldtidsansættelse.

Aftalen er baseret på frivillighed og indeholder følgende elementer:

 • den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid kan maksimalt udgøre 42 timer
 • lønnen forhøjes forholdsmæssig på baggrund af det aftalte timetal
 • der indbetales  sædvanlig pensionsbidrag + 3 % af timerne ud over 37 timer dog maksimalt 18%
 • den forhøjede løn og pension udbetales under alt fravær, hvor der er ret til løn, fx under sygdom, barselsorlov, ferie og omsorgsdage.
 • Den individuelle aftale om plustid kan opsiges af såvel den ansatte som arbejdsgiver efter Funktionærlovens bestemmelser, dvs. med 1 måneds varsel fra den ansattes side og mellem 1 og 6 måneders varsel (afhængig af den ansattes ansættelsesanciennitet) fra arbejdsgivers side.

Opsiges den ansatte af arbejdsgiver, har vedkommende ret til at vende tilbage til sin oprindelige beskæftigelsesgrad 3 måneder før fratrædelsestidspunktet.

Hvis der er vagter/arbejdsopgaver, der ikke kan dækkes af de ansatte,  har arbejdsgiver mulighed for at dække opgaverne med eksterne vikarer.

Se også arbejdstidsaftalerne