Barsel - kommuner

Barselsaftalen giver mulighed for, at du kan tilpasse orloven, så den passer dig og din familie bedst. Barselsaftalen giver en lang række valgmuligheder, som du må tage stilling til.

Nyt om barselsorlov: Lovforslag om øremærket barselsorlov er vedtaget

Regeringen har den 3. marts vedtaget den nye barselslov om øremærket barsel, hvilket betyder at orlovsreglerne ændres i august.  Alle, som får børn fra og med den 2. august 2022, bliver omfattet af de nye regler. For forældre, som får børn før den 2. august 2022, gælder de hidtidige regler.

Med den nye orlovsmodel får begge forældre som udgangspunkt 24 ugers orlov hver med ret til barselsdagpenge efter barnets fødsel. To af ugerne er øremærket hver forælder og skal holdes i forbindelse med fødslen – præcist som begge forældre skal i dag.

For lønmodtagere bliver yderligere ni af de 24 uger øremærket og kan ikke overdrages til den anden forælder. De resterende 13 uger kan som udgangspunkt overdrages til den anden forælder. Selvstændige, studerende og ledige bliver ikke omfattet af reglerne om ni ugers øremærket orlov.

Fra den 1. januar 2024 bliver det muligt for LGBT+ familier at overdrage orlovsuger til sociale forældre og for soloforældre bliver det muligt at overdrage en del af orloven til et nærtstående familiemedlem.

Dette udestår: Retten til løn under barsel følger af overenskomsterne – og for kontraktansatte medlemmer af ansættelseskontrakten. Det forventes, at disse regler vil blive tilpasset efterfølgende, når lovforslaget er vedtaget af Folketinget. Siden vil blev opdateret herom.

Læs om loven her

Hovedprincipper for afvikling af barselsorlov 

Her kan du bliver klogere på de gældende regler for barselsorlov.

Reglerne for din barselsorlov findes i et samspil mellem Barselsloven og Forhandlingsfællesskabets Aftale om fravær af familiemæssige årsager (Barselsaftalen). Barselsloven fastsætter retten til fravær fra arbejdet samt omfanget af dagpenge under barselsorloven. Disse rettigheder er en forudsætning for Barselsaftalen og er indarbejdet i denne. I henhold til Barselsloven har et forældrepar samlet set ret til barselsdagpenge i 52 uger.   

De 52 uger udgøres af:

  • 4 uger før fødslen (moderen), OBS!! kun 4 uger medregnes selvom man går fra 8 uger før
  • 14 uger efter fødslen (moderen),
  • 2 ugers fædreorlov, samt
  • 32 ugers barsels-dagpenge til deling mellem forældrene.

I de perioder af barselsorloven, hvor du modtager løn, får din arbejdsgiver udbetalt barselsdagpengene i refusion.  

Der er mulighed for at afholde barselsorlov i en længere periode, end der kan modtages dagpenge. F.eks. har hver forældre ret til fravær fra arbejdet i 32 uger efter barnets uge 14. Barselsorloven kan kombineres på flere forskellige måder. Forældrene kan holde deres respektive del af orloven på samme tid eller på skift. 

Der er også mulighed for, at arbejdet kan genoptages delvist. Den ene af forældrene har ret til at udskyde 8-13 uger af barslen til afholdelse, inden barnet fylder 9 år. Det kan aftales med arbejdsgiver at udskyde op til 32 ugers orlov. Dagpengeperioden kan forlænges med 8 eller 14 uger, mod at dagpengene bliver nedsat forholdsmæssigt, så den samlede ydelse i kroner og ører svarer til i alt 52 ugers dagpenge. Hvis I vælger at forlænge orloven, er det en forudsætning, at I ikke udskyder en del af orloven til senere afholdelse.   

Hvis bopælskommunen får meddelelse om forlængelse i en periode, hvor der modtages løn, vil lønnen blive reduceret med det beløb dagpengene er nedsat. Man kan derfor overveje, om man vil vente med at give bopælskommunen besked om forlængelsen til udløbet af lønperioden. Dette vil dog medføre en tilsvarende større forholdsmæssig reduktion af de resterende dagpenge. Vær opmærksom på, at både moderen og faderen bruger af den samlede pulje dagpenge, når der holdes orlov med løn/dagpenge. I perioder hvor f.eks. både faderen og moderen afholder barselsorlov på samme tid, vil det derfor tælle dobbelt i dagpengeregnskabet, idet både faderens og moderens arbejdsgiver vil modtage dagpengerefusion for udbetalt løn.   Registrerede partnere kan opnå samme ret til fravær og sædvanlig løn, som biologiske fædre, når der er sket stedbarnsadoption af en registreret partners barn.   Er du i et ansættelsesforhold under din barsel, giver Barselsaftalen dig i hovedtræk følgende rettigheder og forpligtelser:   

Før fødsel 

Moderen skal give arbejdsgiver meddelelse om graviditeten senest 3 måneder før forventet fødsel. Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn i 8 uger før forventet fødsel, heraf kan arbejdsgiver få refusion fra det tidspunkt, hvor det skønnes, at der er 4 uger til forventet fødsel og dagpengeretten starter. Er der fremkommet flere terminsdage, er det dén, der er fremkommet ved scanning, som skal bruges. Ved planlagt kejsersnit er det datoen for dette. Hvis faderen vil holde sine 2 ugers fædreorlov i forbindelse med fødslen, skal dette varsles 4 uger før forventet fødsel.   

De første 14 uger efter fødslen

Moderen har efter fødslen ret til fravær med sædvanlig løn i 14 uger (pligt de første 2 uger). Faderen har ret til 2 ugers fædreorlov inden for de første 14 uger (øremærkede dagpenge til faderen). Faderen kan endvidere vælge at bruge af den løn/dagpengeret, der ellers er til rådighed efter den 14. uge. Dette skal varsles med 4 uger. Senest 8 uger efter fødslen skal moderen underrette arbejdsgiveren om, hvornår hun genoptager arbejdet, fordelingen af ugerne, samt om hvorvidt retten til at udskyde fravær ønskes benyttet. Faderen skal ligeledes 8 uger efter fødslen meddele, i hvilket omfang og hvornår han ønsker at gøre brug af sine rettigheder.  

Fra 14 uger efter fødslen og frem (6+7+6 uger) 

Efter den 14. uge har forældrene hver ret til at holde fri i 32 uger og har i den forbindelse ret til 32 ugers dagpenge til deling. Inden for de 32 uger med dagpenge er der øremærket 6 ugers fravær med løn til mor, 7 uger til far, og der er endvidere 6 ugers fravær med løn, som forældrene kan dele mellem sig. Den øremærkede barsel med sædvanlig løn bortfalder, hvis den ikke afholdes. Moderen kan således ikke overtage retten til fravær med sædvanlig løn i de 6 uger, som er øremærket faderen, hvis han ikke afholder det. Hvis faderen eller moderen ikke er ansat efter barselsaftalen, tilfalder de 6 ugers fravær med løn, der var til deling, dén af jer, der er omfattet af aftalen.  

Pension 

Under din barselsorlov indbetaler arbejdsgiver pensionsbidrag som hidtil i den lønnede del af barselsorloven, samt i op til 20 uger af den ulønnede del af barselsorloven.  

Ferie i forbindelse med barsel 

Efter aftale med din leder, kan du afholde ferie i forbindelse med udløbet af barselsorloven og senest inden udløbet af ferieafholdelsesperioden 31. december. Hvis du fx er på barselsorlov frem til hovedferiens udløb 30. september, skal ferien holdes senere i ferieafholdelsesperioden. Udgangspunktet ved en feriehindring er således, at ferien holdes senere i ferieafholdelsesperioden, og kun hvis feriehindringen består frem til ferieafholdelsesperiodens udløb overføres ferien.

Hvis du afholder barselsorlov og er forhindret i at holde ferie frem til ferieafholdelsesperiodens udløb, overføres ferien som nævnt til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode. Det er først hvis feriehindringen består over to ferieafholdelsesperioder, at du kan vælge at få udbetalt ferien.

Den 5. ferieuge bliver automatisk udbetalt, hvis den ikke er afholdt efter ferieafholdelsesperiodens udløb, medmindre du aftaler med din leder, at den også overføres til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode.

6. ferieuge kan udbetales ved udløbet af ferieperioden 30. april, medmindre du aftaler med din leder, at den overføres til den næste ferieperiode.

Er du ansat hos den samme arbejdsgiver før, under og efter din barsel, optjener du ferie med løn, selvom du i en periode har holdt orlov på barselsdagpenge. Det kræver dog, at du har holdt barsel på en måde, så du har modtaget løn eller pensionsindbetalinger fra din arbejdsgiver under hele orloven.

Ved adoption 

Barselsaftalen indeholder ligeledes regler for din barselsorlov, når du holder denne i forbindelse med adoption. Såfremt du er i et ansættelsesforhold, giver barselsaftalen i hovedtræk følgende rettigheder: 

Før modtagelsen 

Ved afhentning af barn i udlandet har begge adoptanter ret til fravær med løn i indtil 8 uger før modtagelsen af barnet. Modtages barnet i Danmark har begge adoptanter ret til 1 uges fravær med løn. I visse situationer kan perioden forlænges i op til 1 uge. 

Efter modtagelsen 

Den ene af adoptanterne har ret til fravær med løn de første 14 uger efter modtagelsen. Herudover har denne forælder ret til 32 ugers fravær efter den 14. uge, hvoraf de 6 af ugerne er med sædvanlig løn. Den anden af adoptanterne har ret til 2 ugers fravær med løn inden for de første 14 uger efter modtagelsen af barnet. Herudover har denne adoptant ret til fravær i 32 uger efter den 14. uge, hvoraf de 6 af ugerne er med sædvanlig løn. Denne adoptant kan endvidere vælge at holde orlov udover 2 uger inden for de første 14 uger, og bruger i så fald af den løn/dagpengeret, der ellers er til rådighed efter den 14. uge. 

Adoptanterne har endvidere ret til 6 ugers fravær med løn. Disse 6 uger kan holdes af den ene adoptant eller deles imellem adoptanterne. Ved adoption gælder samme muligheder for forlængelse, udskydelse og genoptagelse af arbejdet samt ferie, som beskrevet ovenfor.   

Er du ledig, skal du henvende dig i A-kassen. ​ 

Sygdom under barsel

Hvis dit barn bliver indlagt på sygehus i forbindelse med fødsel eller senere, har du som offentligt ansat ret til at forlænge orlovsperioden med løn, svarende til indlæggelsesperioden. Indlæggelsen skal dokumenteres.

For ansatte i staten, regioner og kommuner er det en betingelse, at indlæggelsen sker inden udløbet af den 46. uge efter fødslen.

Hvis den ansatte ikke genoptager arbejdet, kan retten til fravær forlænges med indlæggelsesperioden, dog højst 3 måneder.

Retten til forlængelse gælder dog ikke faderens ret til fravær i de 2 uger inden de første 14 uger.

Sygdom hos forældrene

Bliver du som mor syg under graviditeten, får du sædvanlig løn under sygdom. Når der er fire uger til termin, overgår du til din orlov før fødsel, uanset om du stadig er syg.

Hvis du bliver syg under din orlov, vil din orlov forløbe som planlagt. Du har derfor ikke ret til at suspendere eller udskyde en allerede planlagt orlov pga. sygdom. Efter aftale med din arbejdsgiver kan du udskyde hele eller en del af din forældreorlov. I sådan et tilfælde kan du overgå til løn eller sygedagpenge.

Hvis du som mor til barnet bliver alvorligt syg, og du ikke kan tage dig af barnet, kan faderen i ganske særlige tilfælde indtræde i din barsel. I dette tilfælde vil du i stedet modtage løn eller sygedagpenge.

Tilsvarende gælder ved adoption.