Kommunale aftaler: Særligt for kandidater

På det kommunale område er en række akademiske kandidater inden for Sundhedskartellets område overenskomstdækket.

Overenskomstdækning af kandidatuddannelser

Opgaverne på social- og sundhedsområdet udvikler sig løbende, og der er derfor behov for nye kompetencer. Kandidater, med en sundhedsfaglig baggrund, har via deres udannelse en naturlig forståelse for praksis og de daglige opgaver på social- og sundhedsområdet. Kandidatuddannelserne bidrager således til denne udvikling og er med til at sikre, at professionerne har de nødvendige kompetencer.

Derfor er KL og SHK enige om at overenskomstdække en række akademiske kandidater på Sundhedskartellets område.

Overenskomsten præciserer, at medarbejdere, der har opnået en videregående uddannelse på kandidatniveau, som bygger oven på en professionsbacheloruddannelse, er omfattet af overenskomsten mellem KL og Sundhedskartellet.  

Læs det aftalte i protokollat 6 i overenskomsten for syge- og sundhedsplejersker  

Hvilke kandidatuddannelser er omfattet? 

De kandidatuddannelser, som bygger oven på Sundhedskartellets professionsbacheloruddannelser, er typisk målrettet den kliniske virkelighed. De kandidatuddannelser der omfattes er: 

 • Cand. cur. 
 • Cand. scient. i fysioterapi 
 • Cand. scient. san 
 • Cand. scient. tech. i integrerede fødevarestudier 
 • Cand. Scient. i klinisk ernæring. 
 • Cand.soc.
 • Cand.san. (p.t. kun cand.san. i jordmodervidenskab og cand.san. i ergoterapi)
 • Kandidatuddannelse i klinisk videnskab og teknologi
 • Cand.scient.med

Øvrige betingelser

Kandidatuddannelserne er dækket af Sundhedskartellets overenskomst, når følgende 3 betingelser er opfyldt:

 • Sygeplejerskeuddannelsen, evt. med suppleringsuddannelse, har været adgangsgivende til kandidatuddannelsen
 • Faget skal have betydning for den ansattes beskæftigelse 
 • stillingen skal forudsætte akademisk uddannelse. 

 At ”faget har betydning for beskæftigelsen” handler om, at stillingerne har sundhedsfagligt indhold og forudsættes varetaget af fagspecialister i modsætning til generalister, som f.eks. økonomer eller jurister.

Masteruddannelser og ph.d. uddannelser på baggrund af en masteruddannelse er ikke i sig selv dækket af hverken SHK eller AC overenskomsten. Det vil være den uddannelse, som har givet adgang til hhv. master eller ph.d. uddannelse, som afgør hvilken overenskomst, der dækker beskæftigelsen.
 

Faget

Faget udvikler sig løbende - også under påvirkning af den øgede kompleksitet i sundhedsvæsenet, og som også kræver et højere uddannelsesniveau. Det er vigtigt at være opmærksom på, at administrative stillinger, hvor kernen i arbejdsopgaverne er at bidrage til fagets udvikling, kvalitetssikring, organisering m.v. også er dækket af overenskomsten.

Overenskomsten dækker mange typer af stillinger, som varetages af sygeplejersker med master-, kandidat- eller ph.d.-uddannelse, og som arbejder med fagets genstandsfelt, f.eks.:

 • Forskere og ph.d.-ere
 • Kvalitetsleder/-koordinator/-konsulent
 • Udviklings- og projektsygeplejersker
 • Uddannelseskoordinator/-ansvarlige og (kliniske) undervisere
 • Handicapfaglig konsulent
 • Sundhedsfaglig konsulent  
 • Forebyggelseskonsulent
 • Kliniske sygeplejespecialister
 • Implementeringskonsulent
 • Ledere 

Løn og pension

Der er aftalt en særlig lønskala- A-skalaen (A4-A8) svarende til ACs lønskala. Alle trin er etårige på nær trin A4, der er toårigt. 

Herudover kan aftales lokallønstillæg efter aftalen om lokal løndannelse. En vellykket lokallønsforhandling kræver særlig viden om kandidaters arbejdsområder. Derfor har hver kreds én hovedansvarlig konsulent med særlig indsigt i lønforhandling for sygeplejersker med akademisk overbygning. Kontakt følgende for nærmere vejedning:

Kreds Nordjylland: Kristian Cronwald, tlf. 4695 4870, mail kcr@dsr.dk

Kreds Syddanmark: Susanne Riber, tlf: 4695 4819, mail: sr@dsr.dk

Kreds Midtjylland: Birgitte Willumsen: tlf. 4695 4619, mail: bwi@dsr.dk

Kreds Sjælland: Pernille Nørring, tlf: 4695 4466, mail: pnr@dsr.dk

Kreds Hovedstaden: Lars Bernt Madsen, tlf. 4695 4935, mail: lbm@dsr.dk

Alle med en akademisk overbygning, uanset ansættelsessted, kan kontakte en faglig konsulent.

Pensionen udgør 18,30 %.
 

Fastsættelse af anciennitet 

Kandidater indplaceres normalt på A skalaen på baggrund af anicienniteten som kandidat, dvs. det antal år vedkommende har været beskæftiget i stillinger betinget af en akademisk uddannelse.

Kommunen og organisationen kan lokalt aftale, at ancienniteten skal fastsættes efter andre regler, d.v.s. erfaring som sygeplejerske kan indgå efter konkret forhandling. 
 

Når du forbereder dig til ansættelsessamtalen anbefaler vi, at du søger vejledning hos TR eller i DSR´s kreds, så du kan få konkret vejledning i forhold til den opslåede stilling.

Arbejdstid 

Kandidater følger § 12C  (selvtilrettelægelse) i Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker.

 

Særligt i relation til atypiske stillinger 

Reglerne om kandidater begrænser ikke den mulige anvendelse af atypiske stillinger på Sundhedskartellets område. 
Det er fortsat stillingsindholdet, der efter kommunens vurdering afgør, om en medarbejder skal være ansat i en atypisk stilling - se mere om atypiske stillinger i Bilag B  i overenskomst for syge- og sundhedsplejersker.