Kommuner og regioner: Særligt for tjenestemænd

Her finder du de særlige regler, der gælder for tjenestemandsansatte.

Overenskomst

Som tjenestemandsansat er du omfattet af den samme overenskomst som dine overenskomstansatte kolleger. Du får løn, ferie m.v. efter samme bestemmelser.

Der er dog fastsat nogle supplerende bestemmelser, der giver dig en særlig beskyttelse i din ansættelse og tager højde for dine særlige pensionsforhold. Det indebærer blandt andet, at når du får forhandlet nye løntillæg, skal der tages stilling til, hvordan det gøres pensionsgivende, jf. nedenfor under tjenestemandspension under din ansættelse.

Ved overenskomstforhandlinger i 2005 blev det aftalt, at der ikke nyansættes sygeplejersker i tjenestemandstillinger, medmindre han/hun er ansat som tjenestemand i forvejen.

Nedenfor kan du læse om  disse 3 emner - klik hér: 

 

Den tjenestemandsretlige beskyttelse i ansættelsen

Du er omfattet af særlige regler, der giver beskyttelse i din ansættelse.

​Nedlæggelse af stillinger

Ved nedlæggelse af stillinger skal der, som udgangspunkt, ske omplacering til en anden passende stilling. Kan dette ikke lade sig gøre har tjenestemanden krav på rådighedsløn (=sædvanlig løn) i 3 år og dernæst ret til aktuel egenpension.

Diskretionær afskedigelse

En tjenestemand kan afskediges af sin arbejdsgiver med 3 måneders varsel, hvis arbejdsgiveren skønner, at tjenestemanden ikke kan udfylde sin stilling. Efter varslets udløb har tjenestemanden, uanset sin alder, ret til aktuel egenpension, hvis tjenestemanden har optjent mindst 10 års pensionsalder (ansættelsesanciennitet) i tjenestemandspensionssystemet. Er denne betingelse ikke opfyldt, har tjenestemanden ret til opsat pension, hvis pågældende har optjent mindst 3 års persionsalder. Har tjenestemanden ikke optjent 3 års pensionsalder ved fratræden ”mistes” den optjente pensionsalder, medmindre tjenestemanden på ny ansættes som tjenestemand og derved fortsætter optjeningen af pensionsalder og når at optjene 3 år eller mere.

Der er typisk tre grunde til at afskedige en tjenestemand diskretionært:

• Sygdom

• Manglende kvalitet i opgaveløsningen.

• Samarbejdsproblemer.

En tjenestemand på prøve kan afskediges, hvis pågældende ikke er fundet egnet til varig ansættelse. I så fald har den prøveansatte tjenestemand ikke krav på pension. Opsigelsesvarslet i det første halve år af prøvetiden er 14 dage til udgangen af en måned. I den resterende del af prøvetiden er opsigelsesvarslet tre måneder fra regionens/kommunes side og én måned fra tjenestemandens side.

 

Disciplinær afskedigelse

En tjenestemand kan afskediges, hvis vedkommende har begået en tjenesteforseelse. Det kan f.eks. være, at tjenestemanden har været beruset i tjenesten, bevidst har unddraget sig arbejdsopgaverne eller har handlet i modstrid med kendte instrukser. Det kræver en forudgående særlig procedure at afskedige en tjenestemand, bl.a. med afholdelse af tjenstligt forhør.

Afskediges tjenestemanden, bliver tjenestemandspensionen opsat. Det betyder som hovedregel, at pensionen først udbetales ved det fyldte 60. år.

 

Egen opsigelse

Hvis du selv ønsker at fratræde din tjenestemandsstilling, har du et opsigelsesvarsel på tre måneder.

 

Tjenestemandspension under din ansættelse

Ved overenskomstforhandlingerne i 2005 blev der aftalt en række regler, der håndterer din tjenestemandspension efter overgangen til Sundhedskartellets lønmodel.

Hvilke rettigheder har du?

​Ved overenskomstforhandlingerne i 2005 blev det aftalt, at der ikke længere nyansættes sygeplejersker i tjenestemandstillinger. Samtidig blev der aftalt en særlig overgangsordning for de tjenestemandsansatte medlemmer, da alle sygeplejersker skulle overgå til Sundhedskartellets lønmodeller pr. 1. januar 2006.

Ved overgangen var din arbejdsgiver forpligtet til at registrere i din personalesag, hvilket løntrin du var aflønnet efter i tjenestemandslønsystemet.

Hvis du havde ret i henhold til dit ansættelsesbrev eller overenskomst til automatisk oprykning til et højere løntrin end det, du fik løn efter pr. 31. december 2005, har du bevaret denne ret også i forhold til din tjenestemandspension. Hvis du forud for overgangen til Sundhedskartellets lønmodel efter overenskomst, aftale eller i henhold til dit ansættelsesbrev havde ret til at blive pensioneret efter et højere løntrin end det, du fik løn efter pr. 31. december 2005, har du også bevaret denne ret.

Din arbejdsgiver var også forpligtet til at registrere disse forhold i din personalesag.

 

Hvad sker der, når du går på pension?

Når du går på pension, vil din tjenestemandspension blive beregnet fra det løntrin, der ligger lige over det løntrin, som din arbejdsgiver har registreret.

Du kan få forhandlet nye tillæg under din ansættelse. De kan gøres pensionsgivende på to måder:

  1. Ved indregning i din tjenestemandspension på pensioneringstidspunktet – dvs. at når du går på pension, indregnes tillægget i dét løntrin, som din pension i forvejen beregnes ud fra, og så pensioneres du fra nærmest liggende løntrin på dén løntrinsskala, som gælder på KTO-området, inklusive tillæg
  2. Supplerende pension – dvs. du får indbetalt dit pensionsbidrag til PKA+.

Det skal noteres i din personalesag og hos lønkontoret, hvilken pensionsmetode der er aftalt.

 

Tjenestemandspension - udbetaling

Som tjenestemand har du fået et tilsagn om en pension efter bestemte regler og satser. Du er tillige omfattet af en gruppelivsordning.

Pension

Pensionen beregnes ud fra det pågældende løntrin (på den løntrinsskala, som gælder på KTO-området) på fratrædelsestidspunktet og pensionsalderen.

Du kan kontakte løn- og personalekontoret på din arbejdsplads for oplysninger om dit løntrin og din pensionsalder.

Hvis du har fået indbetalt pensionsbidrag til PKA+, kan du læse nærmere på  Siden om pension.

 

Gruppeliv

Både for tjenestemænd, der er ansat i staten og for tjenestemænd, som er ansat i kommuner og regioner, er der indgået aftaler om gruppelivsforsikringer. Aftalerne er forskellige, både hvad angår præmiebetaling, forsikringsydelse og dækning.

Både for statens og de kommunale og regionale tjenestemænds vedkommende bliver gruppelivsordningerne administreret af Forenede Gruppeliv og forsikringsselskabet ALKA-Liv i henhold til særlige gruppelivsaftaler. Anmeldelse af kritisk sygdom sker til din arbejdsplads, som via ansøgningsskema underretter henholdsvis Forenede Gruppeliv og ALKA-Liv.

 

Kontakt 

Som ansat i en ikke-ledende tjenestemandsstilling kan du kontakte din lokale kreds eller (fælles)tillidsrepræsentanten.

> Find din lokale kreds.

Som ansat i en ledende tjenestemandsstilling kan du kontakte den ledelsesbetjening, som Dansk Sygeplejeråd og Lederforeningen i DSR har etableret, på 46953900 eller hos Lederforeningen, hvor du kan finde din faglige konsulent.