Seniorordning - kommuner

Som seniormedarbejder har du adgang til forskellige tilbud. Læs om seniorsamtale, seniordage, seniorstilling, fratrædelsesordning eller aftale om generationsskifte for ledere.

Tilbud om seniorsamtale

Formålet med en seniorsamtale er, at der i god tid bliver sat fokus på dine ønsker og forventninger til den resterende del af dit arbejdsliv.

Det er det øverste MED-udvalg på din arbejdsplads, der drøfter den alder, hvor du vil få tilbudt en seniorsamtale. Det er også MED-udvalget, der drøfter retningslinjer for indholdet i seniorsamtalen.

 

Seniordage

Du har som månedslønnet ret til seniordage fra og med det kalenderår, hvor du fylder 60. Seniordage kan helt eller delvist konverteres til kontant bonus eller ekstraordinær pensionsindbetaling. Antallet af dage er afhængigt af alder. Se tabellen nedenfor.

Alder i kalenderår ​Antal seniordage
​Fylder 60 år ​2 dage
​Fylder 61 år ​3 dage
​Fylder 62 år og derover ​4 dage


Det har ingen betydning, hvornår på året du er født.

Seniordagene kan konverteres helt eller delvist til: 

 • Kontant bonus - udgør 0,47 % af medarbejderens løn og særydelser, der er pensionsgivende. Bonus udbetales ved den førstkommende lønudbetaling efter kalenderårets udløb.
 • Ekstraordinær pensionsindbetaling  på 0,4 % pr. seniordag, som indbetales løbende i hele året. 

Fristen for at give din arbejdsgiver besked om konvertering er den 1. oktober året før.

Varsling og bortfald af seniordage

Det er aftalt, at du som medarbejder tidligst muligt skal varsle, hvornår seniordagene ønskes afholdt. Din arbejdsgiver skal herefter imødekomme tidspunktet, medmindre arbejdets udførelse hindrer dette.

Ikke‐afholdte seniordage bortfalder ved kalenderårets udgang, medmindre de aftales overført. Hvis din arbejdsgiver har afvist at imødekomme et konkret ønske om seniordage under henvisning til, at arbejdets udførelse hindrer dette, overføres ikke-afholdte seniordage til det efterfølgende år.

Fratrædelse i løbet af året

Når du fratræder, udbetales ikke‐afholdte seniordage. Har du valgt at konvertere seniordagene til kontant bonus, udbetales bonussen forholdsmæssigt ved din fratræden. Har du valgt at konvertere seniordagene til ekstraordinær pensionsindbetaling, ophører indbetalingen på fratrædelsestidspunktet.

Mere information

Hvis du har behov for mere information, er du velkommen til at kontakte din kreds. Find din kreds

Du kan også læse selve aftalen om seniorordningen -  læs her: Rammeaftale om seniorordning  

 

Seniorstilling

Du har mulighed for at søge en seniorstilling – ifølge rammeaftalen fra du er 52 år, men i praksis anvendes det stort set ikke.

En seniorstilling kan medføre:

 • Nedsat arbejdstid
 • Ændrede arbejdsopgaver/arbejdsfunktioner
 • En kombination heraf
 • Med følgende fastholdelseselementer:
  • Udligningstillæg
  • Bevarelse af pensionsrettigheder/pensionsforbedringer
  • Fastholdelsesbonus​

Du kan søge om en seniorstilling, men har ikke krav på det.


Hvis du vil have information om de konkrete muligheder på din arbejdsplads, er du velkommen til at kontakte din tillidsrepræsentant eller din kreds. Find din kreds

 

Fratrædelsesordninger

Fratrædelsesordninger kan anvendes:

 • I fastholdelsesøjemed. Det vil sige, hvis du fortsætter som ansat indtil en bestemt alder, får du ret til nærmere aftalte elementer.
 • I forbindelse med personaletilpasninger.

En fratrædelsesordning kan være:

 • Fratrædelsesgodtgørelse
 • Pensionsforbedring og/eller
 • Tjenestefri med sædvanlig løn

Du kan søge om en fratrædelsesordning, men du har ikke krav på én.


Hvis du vil have information om de konkrete muligheder på din arbejdsplads, er du velkommen til at kontakte din tillidsrepræsentant eller din kreds. Find din kreds.


 

Aftale om generationsskifte for ledere

Som chef eller leder kan du søge om en generationsskifteaftale, hvor du får særlige vilkår for at forblive i din stilling i et aftalt tidsrum, hvorefter du fratræder.

Du skal være fyldt 54 år, aftalen kan højst løbe i 6 år, og du kan tidligst fratræde fra dit fyldte 60. år.

I generationsskifteaftalen kan fastsættes:

 • Løntillæg
 • Fastholdelsesbonus
 • Pensionsforbedring

Som chef eller leder kan du søge om en generationsskifteordning, men du har ikke krav på det.
Hvis du vil have information om de konkrete muligheder på din arbejdsplads, er du velkommen til at kontakte din tillidsrepræsentant eller din kreds. Find din kreds.

Du kan også læse selve aftalen om seniorordningen  -  læs her: Rammeaftale om seniorordning