OK15 Kommunal

Læs om OK-forhandlingerne for kommunalt ansatte sygeplejersker.

Læs om, hvad der trådte i kraft 1. april 2016

Et flertal af DSR’s medlemmer har stemt ja til resultaterne af overenskomstforhandlingerne OK15 på det kommunale og det regionale område.

Dermed træder nye overenskomster og generelle aftaler i kraft for en tre-årig periode frem til 2018.. 

Ændringer i overenskomsterne og de generelle aftaler træder i kraft på forskellige datoer frem til OK18. Fx træder ændringerne om pension og arbejdstid først i kraft den 1. april 2016.

Ændringerne beskrevet herunder træder i kraft 1. april 2015 eller for enkelte ændringers vedkommende 1. juni 2015, hvilket er anført i teksten. Omtalen af øvrige ændringer vil ske på de tidspunkter, hvor de træder i kraft.

Læs mere om øvrige elementer i forligsaftalerne under 'Forhandlingsresultateter' nederst på siden.

Temaerne oplistet nedenfor er sammenfaldende på det kommunale og det regionale område, hvis andet ikke er anført i teksten.

 

Løn

Der udmøntes generelle lønstigninger på 0,96 pct. den 1. april 2015.

Som eksempler på det regionale område kan nævnes

 • For en nyuddannet sygeplejerske stiger lønnen med ca. 225 kr. om måneden.
 • For en sygeplejerske på trin 6 med 10 års erfaring stiger lønnen med ca. 270 kr. om måneden.
 • For en leder på L7 stiger lønnen med lidt over 300 kr. om måneden.

Som eksempler på det kommunale område kan nævnes

 • For en nyuddannet sygeplejerske stiger lønnen med ca. 225 kr. om måneden.
 • For en sygeplejerske på trin 7 stiger lønnen med knap 270 kr. om måneden.
 • For en leder på L10 stiger lønnen med ca. 325 kr. om måneden.

Øvrige løntillæg reguleres tilsvarende.

Pension og særlig feriegodtgørelse stiger, når lønnen stiger. Det samme gør værdien af tillæg for at arbejde i aften- natte- og weekendvagt mv.

Af tekniske grunde kan lønstigningen først udbetales med lønnen i maj og vil først kunne ses på den lønseddel, man får i slutningen af maj. Til gengæld er lønstigningen med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2015.

Næste gang lønnen stiger er 1. oktober 2015. Lønstigningernes størrelse afhænger den såkaldte reguleringsordning og kendes endnu ikke.

 

Kandidater - dækningsområde

DSR har fortsat fokus på akademiske sygeplejersker. På det kommunale område, har vi derfor aftalt, at udvide listen af de dækkede kandidatuddannelser med fire nye kandidatuddannelser, som er:

 • Cand.soc.
 • Cand.scient.med.
 • Kandidatuddannelse i klinisk videnskab og teknologi
 • Cand.san. (p.t. kun cand.san. i jordmodervidenskab og cand.san. i ergoterapi)

Det betyder, at der nu er i alt ni kandidatuddannelser, der er omfattet af den kommunale overenskomst, herunder cand.cur. og cand.scient.san.

Der vil fortsat gælde samme betingelser for at være omfattet af overenskomsten med KL  som i dag, nemlig

 • At det adgangsgivende grundlag for kandidatuddannelsen er uddannelsen som sygeplejerske, som er dækket af SHK’s overenskomst
 • At ”faget skal have betydning for beskæftigelsen.”
 • At ”stillingen skal forudsætte akademisk uddannelse.”

 

Digital post

Lov om offentlig digital post har som formål, at alle offentlige institutioner i udgangspunktet skal kommunikere med borgere og virksomheder digitalt. En konsekvens af denne lov er blandt andet, at en arbejdsgivers meddelelse om opsigelse af en medarbejder kan ske digitalt. Opsigelsesbestemmelserne i overenskomsterne vil således blive tilpasset loven.

 

Medindflydelse

Justering af forhandlingsorganets og hovedudvalgets kompetence

På både det kommunale og regionale område er der sket en justering af forhandlingsorganets og hovedudvalgets kompetence i forhold til den lokale MED-aftale.

Det er forhandlingsorganet, der skal genforhandle den lokale MED-aftales bestemmelser i disse tilfælde:

 • Når den lokale MED-aftale er opsagt.
 • Når forhandlingen vedrører bestemmelser i den lokale MED-aftale om pligt til andet og mere indhold, end det MED-systemet skal behandle i henhold til MED-rammeaftalen, fx end det der følger af MED-rammeaftalens §§ 6 – 9,
 • Når formålet er at nedlægge niveauer, fjerne eller reducere en formaliseret adgang til medindflydelse og medbestemmelse uden, at dette følger af ændringer i kommunens organisation og/eller ledelsesstruktur, eller
 • Når hovedudvalget er enige om, at aftalen skal genforhandles i et forhandlingsorgan.

Det er hovedudvalget, der har kompetence til at tilpasse MED-strukturen/organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet i øvrige tilfælde, og hovedudvalget kan dermed også ændre den lokale aftales ordlyd som følge heraf.

Ændring af opsigelsesvarsel i lokale MED-aftaler

I forhold til de lokale MED-aftaler er der på det regionale område aftalt, at aftalen kan opsiges til bortfald med ni måneders varsel. Der gælder nu samme opsigelsesvarsel for såvel KL og Danske Regioners aftaler.  

 

Øvrige resultater

1 uges ekstra barsel til fædre

Forliget giver en uges ekstra barsel med fuld løn til fædre, således at faren fremover har 7 ugers øremærket forældreorlov med løn. Ordningen gælder også for medmødre. Hvis faren vælger ikke at afholde sin uges ekstra barsel, har moren mulighed for at afholde den på barselsdagpenge. Ændringen har virkning for fædre/medmødre til børn der fødes den 1. april 2015 eller senere.

Fravær ved barns hospitalsindlæggelse

Forældre, til et barn der bliver indlagt, får ret til fem ekstra dage med tjenestefrihed og løn, så forældrene samlet set har ret til 10 dage. Øvrige vilkår er uændret. Tjenestefriheden gælder ikke ved ambulant behandling. Ændringen har virkning for børn, der indlægges den 1. april 2015 eller senere.

Tryghedspuljen

Dansk Sygeplejeråd bliver fra 1. april 2015 part i Tryghedspuljen på det kommunale område.

Puljen giver mulighed for, at sygeplejersker, der afskediges på grund af virksomhedens forhold, som fx personalereduktioner, budgetbesparelser, organisationsnedlæggelser mv. kan søge om et beløb på op til 10.000 kr. Det gælder, uanset om der er tale om masseafskedigelser eller blot en enkelt medarbejder.

Beløbet kan bruges til finansiering af kompetenceudvikling og efteruddannelse, karrieresparring og – afklaring, realkompetencevurdering og individuel rådgivning i forhold til personlige og arbejdsmæssige udfordringer, som opstår med baggrund i afskedigelsen.

Der er lavet et inspirationskatalog med de kurser, der kan være relevante for en afskediget sygeplejerske. Det ligger tilgængeligt på Tryghedspuljens website.  Du kan læse mere på www.tryghedspuljen.dk.   

Ret til frihed til vejledning ved afskedigelse

Sygeplejersker, der bliver afskediget på grund af virksomhedens forhold, som fx organisationsændringer eller budgetbesparelser, har ret til frihed til vejledning i op til 2 timer i faglig organisation eller a-kasse.

Aftale om fleksjob

Parterne har indgået en aftale om løn og ansættelsesvilkår for fleksjobansatte, der er ansat den 1. juni 2015 og senere. Løn- og ansættelsesvilkårene for fleksjobansatte indsættes som et nyt kapitel i rammeaftalen om det sociale kapitel.

Som noget nyt i forhold til, hvad der gælder ifølge loven i dag, betyder aftalen bl.a. at:

 • lønvilkårene fremover følger overenskomsterne i alle tifælde, dog således, at lønnen og tillæg beregnes efter arbejdsevne (arbejdsintensitet), ligesom det følger af loven i dag.
 • tillidsrepræsentanten fremover skal inddrages før fleksjobberen ansættes. Idag er arbejdsgiver ikke forpligtet til at inddrage tillidsrepræsentanten når de ansætter en fleksjobber.

Oplysninger til TR ved brug af vikarer fra vikarbureauer

Hvis TR anmoder om det, skal en kommune eller region oplyse, hvilke overenskomster der gælder for arbejdsfunktioner, som vikarer fra et vikarbureau skal udføre i kommunen/regionen.

Aftale om åremålsansættelse

Der udbetales ikke fremover fratrædelsesgodtgørelse når åremålsansatte bliver genansat på åremålsvilkår i samme stilling. Ændringen træder i kraft 1. juni 2015.

Læs mere om din overenskomst