OK18 Specielle ændringer i kommuner

Læs om de ændringer i overenskomsten, som blev aftalt ved OK18 og træder i kraft 1. april 2019.

Under forhandlingerne ved OK18 blev der afsat 0,35 pct. af rammen til organisationsmidler.

Derudover fik sygeplejerskerne i kommunerne 82,7 mio. kr. fra rekrutteringspuljen. Pengene er brugt sammen med organisationsmidlerne til de forbedringer af overenskomsten, som træder i kraft 1. april 2019.

Du kan læse om de enkelte forbedringer, der træder i kraft 1. april 2019, herunder.

Alle beløb står i årligt grundbeløb 31.3.2018-niveau. Du kan se, hvad det svarer til i nutidskroner i løneksemplerne nederst på siden.

 

Nyt tillæg til erfarne sygeplejersker

Der indføres et tillæg på 6.250 kr. årligt (1.1.2006-niveau) til sygeplejersker med 10 års sammenlagt beskæftigelse. Tillægget gives ikke til sygeplejersker med en specialuddannelse.

 

Højere tillæg til specialuddannede sygeplejersker

Sundhedsplejersker og sygeplejersker med en specialuddannelse får i dag et tillæg på 6.600 kr. årligt (1.1.2006-niveau) og et tillæg på 5.750 kr. årligt (1.1.2006-niveau) fra fire års beskæftigelse.

Tillægget på 6.600 hæves en smule til 6.900 kr. årligt (1.1.2006-niveau) indtil 4 års sammenlagt beskæftigelse.

For sundhedsplejersker og sygeplejersker med en specialuddannelse med mindst 4 års sammenlagt beskæftigelse lægges tillæggene på 6.600 og 5.750 kr. årligt (1.1.2006-niveau) sammen og forhøjes til i alt 15.000 kr. årligt (1.1.2006-niveau).

Tillæggene gives til alle med en specialuddannelse, der er godkendt af Sundhedsstyrelsen, uanset hvilket løntrin man står på, og om uddannelsen er relevant for stillingen. Kandidater på A-skalaen, atypiske stillinger eller andre, som ikke er indplaceret på Sundhedskartellets lønskala for ikke-ledende personale, er ikke omfattet af tillægget. Det er stadig et krav, at specialuddannelsen er relevant for stillingen, hvis man skal følge lønforløbet trin 5-8.

 

Højere pensionsprocent

Pensionen stiger med 0,24 procentpoint for ikke-ledende sygeplejersker. Det giver en pensionsprocent på enten 13,84 pct. eller 14,18 pct. henholdsvis med eller uden fritvalgstillægget på 0,34 pct.

For ledende sygeplejersker stiger pensionsprocenten til enten 17,29 pct. eller 17,63 pct. henholdsvis med eller uden fritvalgstillægget på 0,34 pct. Den nye pensionsprocent gælder uanset, om man havde den lave eller høje pensionssats tidligere.

Timelønnede sygeplejersker stiger 0,34 procentpoint i pension, så deres pensionsprocent svarer til pensionen for månedslønnede sygeplejersker inklusiv fritvalgstillægget.

 

Forbedringer i arbejdstidsaftalen

Pensionen af tillæg for at arbejde aften, nat, lørdage samt søn- og helligdage stiger med 2 procentpoint til 5 pct.

Tillægget for aftenarbejde forhøjes med 3%-point fra 27% til 30%

Tillægget for natarbejde forhøjes med 2,5%-point fra 32,5% til 35%

Tillægget for arbejde om lørdagen forhøjes med 2%-point fra 28% til 30%

 

ATP stiger (ikrafttræden om et år)

ATP-satsen forhøjes til A-satsen på 3.408 kr., som er den højeste sats. Det er en stigning på 389 kr. ATP står for Arbejdsmarkedets Tillægspension. Det er en lovpligtig pensionsordning, som arbejdsmarkedets parter betaler ind til. Bemærk, at forhøjelsen af ATP-satsen først træder i kraft om et år, den 1. april 2020.

 

Øvrige ændringer

For ledende sygeplejersker videreføres forsøgsordningen i Aftale om lokal løndannelse, så ledere selv har adgang til at forhandle visse løndele.

Kandidater, som har haft et suppleringsforløb forud for optagelse på en kandidatuddannelse – som er overenskomstdækket af Sundhedskartellet –er også omfattet af kandidatprotokollatet og indplaceret på a-skalaen. Et suppleringsforløb må højst udgøre 30 ECTS-point, hvilket svarer til et semester.

I forbindelse med redigeringen af overenskomsten er §5 om centrale tillæg blevet omskrevet, så tillæggene står efter faggruppe. Parterne er enige om, at der ikke er tilsigtet nogle indholdsmæssige ændringer med den nye opstilling af §6.