Aktioner efter konflikten – det her er lovligt

Ovenpå konflikt og strejke er lovingrebet trådt i kraft. Det betyder, at der er fredspligt. Få overblik over hvilke aktioner, der er lovlige og hvilke, der er overenskomststridige.

Her kan du læse om hvornår forskellige situationer er overenskomstmæssige eller overenskomststridige, og hvordan du som medlem skal agere under faglige aktioner, der kan være overenskomststridige. 

 

Fredspligt, når overenskomst er indgået

Når overenskomsten er indgået, er der fredspligt i overenskomstperioden. Fredspligten løber frem til næste forhandling af overenskomsten. Det samme gælder, når overenskomsten er indgået med et lovindgreb.

Fredspligten betyder, at du og dine kolleger skal arbejde efter de bestemmelser, der er i overenskomsten og arbejdstidsaftalen, og at arbejdsnedlæggelser og lignende i perioden vil blive betragtet som overenskomststridige aktioner.

 

Offentlige ytringer 

Dansk Sygeplejeråd (DSR) må ikke som faglig, overenskomstbærende organisation opfordre til eller deltage i overenskomststridige eller ulovlige aktioner eller støtte op om sådanne aktioner. Derved kan DSR ifalde organisationsansvar.

Der må fx ikke være opslag eller kommentarer på de sociale medier, hvor DSR opfordrer til overenskomststridige aktioner eller udtrykker støtte til sådanne aktioner. Derfor vil alle opslag med den slags indhold blive slettet fra vores Facebookside.

Hvis DSR ifalder organisationsansvar, kan vi blive dømt til at betale en meget stor bod.

 

Demonstrationer

Så længe du og dine kolleger demonstrerer i fritiden, er der ingen juridiske hindringer i forhold til din arbejdsgiver. Den enhed/person, der er ansvarlig for demonstration, skal huske, at demonstrationen skal anmeldes til politiet.

Det vil som hovedregel blive betragtet som en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse, hvis du deltager i en demonstration i arbejdstiden.

 

Faglige møder

Faglige møder er som udgangspunkt lovlige, hvis de er aftalt med ledelsen. Det er din TR/FTR der aftaler tidspunktet og varigheden af mødet med ledelsen.

Det kan blive betragtet, som en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse, hvis jeres faglige møde trækker ud over den aftalte tid.

 

Arbejd efter reglerne

Du er forpligtet til at arbejde efter den ansættelsesbrøk, der er aftalt i din ansættelseskontrakt. I forlængelse af OK21 er det opfordringen at begrænse fleksibiliteten.

Din arbejdsgiver er berettiget til at pålægge dig mer- og overarbejde efter arbejdstidsaftalen, når det er driftsmæssigt begrundet. Det er vigtigt, at du selv tjekker om arbejdstidsaftalens regler bliver overholdt, f.eks. anbefales det, at du noterer, hvor og hvornår (i arbejde/fritid) du fik pålagt mer- eller overarbejde og antallet af timer. At sige nej til alt mer- og overarbejde vil være overenskomststridigt. Se mere: FEA og overarbejde: Hvad er vigtigt at vide?

FEA er frivilligt ekstra arbejde, og det er frivilligt om du påtager dig disse vagter. Det er din egen vurdering, hvad din fritid er værd, og hvor fleksibel du vil være i forhold til at påtage dig FEA-vagter i din fritid. 

 

Sygemelding

Du er berettiget til at sygemelde dig efter de retningslinjer, der er fastsat på din arbejdsplads.

Når et stort antal sygeplejersker sygemelder sig samtidig eller inden for den samme periode, kan det blive betragtet som en systematisk aktion, der kan være overenskomststridigt.

 

Opsigelse af stilling

Du er som udgangspunkt berettiget til at opsige din stilling.

Det kan blive betragtet, som en systematisk og overenskomststridig aktion, hvis I er flere sygeplejersker, der opsiger jeres stilling samtidig eller inden for den samme periode og med det samme formål. Det vil I givet fald kunne betyde, at I kan blive dømt til at trække jeres opsigelser tilbage, og til at betale en bod, se evt. nedenfor.

 

Deponering/fraskrivelse af autorisation

Vi fraråder, at du deponerer/fraskriver dig din autorisation på grund af urimelige forhold på din arbejdsplads. Som udgangspunkt er det en forudsætning for din ansættelse som sygeplejerske, at du har autorisation - typisk som en udtrykkelig betingelse i din ansættelseskontrakt.

Når du deponerer/fraskriver dig din autorisation, opfylder du ikke længere betingelsen for at være ansat som sygeplejerske, og du kan derfor risikere at blive opsagt. Desuden skal du søge om at få din autorisation tilbage, hvis du senere ønsker at arbejde som sygeplejerske.

Er I flere sygeplejersker der vælger at deponere/fraskrive jeres autorisation på samme tidspunkt eller inden for den samme periode og med samme formål, er der stor sandsynlighed for, at det – på lige vilkår med opsigelserne - kan blive betragtet som en overenskomststridig kollektiv aktion.

Som autoriseret sygeplejerske skal du sige fra, hvis du er bekymret for patienternes sikkerhed. Det kan fx ske med en mail/et opkald til din leder ved starten af den vagt, hvor du kan se, at der er en konkret risiko for patienternes sikkerhed. Du skal beskrive den konkrete risiko for patientsikkerheden. Hvis du taler med sin leder telefonisk, skal du følge op med en mail, så du kan dokumentere, at du har sagt fra. Du må ikke forlade vagten, selvom der er risiko for patientsikkerheden. Forlader du vagten, kan det være en saglig bortvisningsgrund. En bortvisning kan få store økonomiske konsekvenser for dig, bl.a. fordi din arbejdsgiver kan stoppe din løn øjeblikkeligt.  

Vi vil gerne hjælpe dig og dine kolleger med at sige fra. Når mange sygeplejersker på én afdeling har sagt fra og det kan dokumenteres, og kredsen har samlet og bearbejdet det, kan vi indberette afdelingen til Styrelsen for Patientsikkerhed.

 

Satserne for overenskomststridige arbejdsnedlæggelser

Når du strejker overenskomststridigt, kan du blive trukket i løn – og samtidig kan du risikere at blive pålagt en bod på 56 kr./time.

I tilfælde, hvor en overenskomststridig strejke fortsætter efter, at Arbejdsretten har pålagt de strejkende at genoptage arbejdet, kan Arbejdsretten idømme skærpet bod ved at lægge 30 kr./time oveni de almindelige bodstakster.

 

Se også