Det betyder OK21-aftalerne for dig: Region / Kommune

Læs, hvad OK21-aftalerne betyder for dig.

Ved OK21 aftalte Dansk Sygeplejeråd flere forbedringer for sygeplejerskerne, som træder i kraft den 1. april 2022.

Disse forbedringer kommer udover de generelle lønstigninger og de øvrige dele af OK21-resultatet, som allerede er trådt i kraft, eller som træder i kraft senere i perioden.  

Her på siden kan du blive klogere på, hvad OK21-aftalerne vil betyde for dig.


Målrettede forbedringer – Regionerne

De specielle forbedringer for sygeplejersker ansat i regionerne som træder i kraft den 1. april 2022, er finansieret af organisationsmidler, og den særlige strategipulje der blev aftalt specielt til sygeplejerskerne.

Dansk Sygeplejeråd har primært prioriteret midlerne til lønforbedringer, men har derudover også aftalt forbedringer af pensionen og på arbejdstidsområdet.

Nyt centralt tillæg

Det er aftalt, at der indføres et nyt tillæg fra 4 års erfaring til alle ikke-ledende sygeplejersker. Tillægget udgør 3.000 kr. pr. år (31.3.2018-niveau) svarende til ca. 265 kr. pr. måned 1. april 2022.

Derudover hæves også det nuværende kvalifikationstillæg fra 10 års erfaring med 650 kr. pr. år (31.3.2018-niveau). Den samlede forbedring fra 10 års erfaring udgør ca. 325 kr. pr. måned 1. april 2022.

Det nye tillæg fra 4 års erfaring og forhøjelsen af det nuværende kvalifikationstillæg fra 10 års erfaring gives også til specialuddannede sygeplejersker. 

Hvad betyder tillæg i niveau 31.3.2018?

Tillæg står i niveau 31.3.2018. Det skyldes, at alle beløb i overenskomsten står med deres ”grundbeløb”, som svarer til niveauet pr. 31.3.2018. Når der gives generelle lønstigninger til alle regionalt ansatte, sker det ved, at man ganger en reguleringsfaktor på grundbeløbet.

Nyt lønforløb for sygeplejersker uden specialuddannelse

tabel_om_loenforloeb_for_sygeplejersker_uden_specialuddannelse

Nyt lønforløb for sygeplejersker med specialuddannelse

tabel_om_loenforloeb_for_sygeplejersker_med_specialuddannelse

 

Pensionsstigning til ledende sygeplejersker

For ledende sygeplejersker er der aftalt forhøjelse af pensionsprocenten. Tidligere har der været to forskellige pensionssatser, denne forskel er nu udlignet, og alle ledende sygeplejersker stiger til 16,8%.

Forbedringer for kandidater

For kandidater med mere end 4 års samlet erfaring stiger lønnen med 967 kr. om året (31.3.2018-niveau) svarende til ca. 85 kr. pr. måned 1. april 2022.

Derudover stiger pensionsprocenten med 0,12%, så den samlede pensionsprocent nu udgør 18,58%.

Forbedringer på arbejdstidsområdet

På arbejdstidsområdet er det endeligt lykkedes at aftale norm-time nedskrivning juleaften for faste nattevagter. De faste nattevagter sidestilles nu med deres kollegaer, der arbejder i blandede vagter den 24. december. 
 

Målrettede forbedringer – Kommunerne

De specielle forbedringer for sygeplejersker ansat i kommunerne, der træder i kraft den 1. april 2022, er dels finansieret af organisationsmidler og dels af den ligelønspulje der blev aftalt ved OK21, som sygeplejerskerne fik del i.

Dansk Sygeplejeråd har primært prioriteret midlerne til lønforbedringer, men har derudover også aftalt forbedringer af pensionen og på arbejdstidsområdet.

Nyt centralt tillæg til sygeplejersker uden specialuddannelse

Der indføres et nyt tillæg fra 4-10 års erfaring til alle ikke-ledende sygeplejersker. Tillægget udgør 2.150 kr. pr. år (1.1.2006-niveau) svarende til ca. 230 kr. pr. måned 1. april 2022.

Det nuværende kvalifikationstillæg for sygeplejersker uden specialuddannelse med mere end 10 års erfaring forhøjes tilsvarende med 2.150 kr. om året (1.1.2006-niveau). 

Hvad betyder tillæg i niveau 1.1.2006?

Tillæg står i niveau 1.1.2006. Det skyldes, at alle beløb i overenskomsten står med deres ”grundbeløb”, som svarer til niveauet pr. 1.1.2006. Når der gives generelle lønstigninger til alle kommunalt ansatte, sker det ved, at man ganger en reguleringsfaktor på grundbeløbet.

tabel_om_tillaeg_til_sygeplejersker_uden_specialuddannelse_

Forhøjelse af tillæg til sundhedsplejersker og sygeplejersker med specialuddannelse

Det nuværende tillæg for sundhedsplejersker og sygeplejersker med specialuddannelse med mere end 4 års erfaring forhøjes med 2.150 kr. om året (1.1.2006-niveau), svarende til ca. 230 kr. pr. måned 1. april 2022.tabel_om_tillaeg_til_sundhedsplejersker_og_sygeplejersker_med_specialuddannelse

Pensionsstigning

Ikke-ledende syge- og sundhedsplejersker får også en pensionsforbedring. Pensionen stiger med 0,09%, så den samlede pensionsprocent udgør 14,27% (inkl. fritvalgstillæg).

Pensionsstigning til ledende sygeplejersker

For ledende syge- og sundhedsplejersker er der ligeledes aftalt en pensionsforbedring. Pensionen stiger med 0,41%, så den samlede pensionsprocent udgør 18,04% (inkl. fritvalgstillæg).

Forbedringer for kandidater

For kandidater med mere end 4 års samlet erfaring stiger lønnen med 1.228 kr. om året (1.1.2006-niveau) svarende til ca. 130 kr. pr. måned 1. april 2022.

Derudover stiger pensionsprocenten med 0,48%, så den samlede pensionsprocent udgør 18,78% (inkl. fritvalgstillæg).

Forbedringer på arbejdstidsområdet

Der indføres et nyt tillæg på 656 kr. for inddragelse af søgnehelligdagsfrihed, når inddragelsen sker med kortere varsel end 14 dage (tillægget udgør 450 kr. i grundbeløbsniveau 31.3.2000). 

Hvad betyder tillæg i niveau 31.3.2000?

Tillæg knyttet til arbejdstid i kommunerne står i niveau 31.3.2000. Det skyldes, at alle beløb i arbejdstidsaftalen står med deres ”grundbeløb”, som svarer til niveauet pr. 31.3.2000.

Det nuværende tillæg for manglende varsel af over- og merarbejde forhøjes til 55 kr. (tillægget udgør 37,91 kr. i grundbeløbsniveau 31.3.2000).

Derudover er det aftalt, at start og slut fremover skal fremgå, når tjenesteplanen fremlægges. Der skal ligeledes udleveres en opgørelse over præsterede timer ved opgørelsesperiodens afslutning. 
 

De øvrige elementer af OK21-aftalerne

Herunder kan du læse mere om de øvrige elementer der blev aftalt ved OK21, hvoraf de fleste elementer allerede er trådt i kraft. 

Lønstigninger

Gennem de næste 3 år er der aftalt generelle lønstigninger på 5,04% for ansatte i regionerne, og 5,02% for ansatte i kommunerne.

I nedenstående tabel kan du se, hvornår du får hvilke lønstigninger.

Lønstigninger:

Regioner

 • 1. april 2021: 0,75%
 • 1. oktober 2021: 1,37% (0,34% inkl. udmøntning fra reguleringsordningen)
 • 1. oktober 2022: 1,37% (1,83% inkl. udmøntning fra reguleringsordningen)
 • 1. januar 2023: 0,77%
 • 1. oktober 2023: 0,78% (plus udmøntning fra reguleringsordningen) 
 • Generelle lønstigninger i alt 5,04% plus udmøntninger fra reguleringsordningen 

Kommuner

 • 1. april 2021: 1,00%
 • 1. oktober 2021: 1,01% (0,99% inkl. udmøntning fra reguleringsordningen)
 • 1. oktober 2022: 1,90% (2,57% inkl. udmøntning fra reguleringsordningen)
 • 1. april 2023: 0,30%
 • 1. oktober 2023: 0,81% (plus udmøntning fra reguleringsordningen 
 • Generelle lønstigninger i alt 5,02% plus udmøntninger fra reguleringsordningen 

  Det beløb, du indbetaler til pension, og det beløb, du får udbetalt som særlig feriegodtgørelse, stiger sammen med de generelle lønstigninger, fordi begge dele beregnes som en procentdel af lønnen. Det samme gælder for tillæg for at arbejde i aften-, natte- og weekendvagt mv.

  Se lønstigningerne for dig, der er ansat i staten.
   

  Parallel lønudvikling

  Reguleringsordningen er den mekanisme, der sikrer en parallel lønudvikling mellem den offentlige og private sektor. Vi har aftalt, at ordningen fortsætter, fordi den historisk set har været en gevinst for de offentligt ansatte.

  OK21_loen-_og_prisudvikling_graf_urafstemningsmateriale_region-kommune

  Som det fremgår af figuren, sikrer reguleringsordningen, at de privatansattes og SHK-gruppernes lønudvikling følges ad.

  Ligelønspulje

  Som det var tilfældet ved OK18, var der også ved OK21 bred opbakning i fagbevægelsen til at afsætte penge til ligeløns- og lavtlønsprojekter. Der er afsat en pulje i både kommuner og regioner til kvindedominerede faggrupper, som har en lavere løn end gennemsnittet. Der er imidlertid mange kvinder ansat i den offentlige sektor, og derfor giver puljen kun mindre lønstigninger. Det har dog stor symbolsk betydning at en samlet fagbevægelse står bag ønsket om at gøre noget særligt for ligelønnen.

  Lønstrukturkomite

  I forbindelse med OK21 forhandlingerne, blev der i forligsmandens mæglingsskitse nedsat en Lønstrukturkomite. Komitéen er nedsat af regeringen, og skal bl.a. analysere lønstrukturerne og lønudviklingen i den offentlige sektor og belyse effekter og konsekvenser af eventuelle ændrede lønstrukturer. Arbejdet skal ske inden for rammerne af den danske model, som bl.a. dækker over overenskomstforhandlinger mellem arbejdsgivere og medarbejdernes faglige organisationer. Formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, har plads i komiteen sammen med andre faglige organisationer, arbejdsgivere og eksperter. Lønstrukturkomitéens konklusioner skal ligge klar inden udgangen af 2022. Læs mere om Lønstrukturkomiteen.

  Arbejdsliv

  Senior

  Der skal skabes en ny kultur for fastholdelse af seniorer, som også giver et godt arbejdsliv i de afsluttende år på arbejdsmarkedet. Derfor er der aftalt nye rammeaftaler i regioner og kommuner, som bl.a. betyder, at seniorsamtalerne skal forbedres væsentligt, og der skal igangsættes fælles indsatser og partnerskaber, der også inddrager tillidsrepræsentanterne og MED.

  Godt psykisk arbejdsmiljø

  De fælles ekspertrådgivnings- og forskningsindsatser om psykisk arbejdsmiljø på de regionale og kommunale arbejdspladser videreføres og videreudvikles. Som noget nyt vil der blive udbudt en lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø, hvor formålet er at klæde lederne yderligere på til at skabe et motiverende psykisk arbejdsmiljø med høj trivsel.

  Der udbydes ligeledes en fælles uddannelse for ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, der bl.a. skal give handlekompetencer i forhold til at håndtere problemer i det psykiske arbejdsmiljø.

  Tryghedspulje

  Tryghedspuljen i kommunerne fortsætter, og der er nu også aftalt en tryghedspulje på det regionale område, som trådte i kraft 1. september 2021.

  Puljerne finansierer tryghedsskabende aktiviteter, såsom kompetenceudvikling ved afsked som følge af besparelser eller ændret organisering. I både regioner og kommuner kan der gives tilskud på op til 20.000 kr. til kompetenceudvikling og efteruddannelse.

  Sorgorlov

  Det er i både kommuner og regioner aftalt at udvide den periode, hvor man har ret til løn, fra 14-26 uger i forbindelse med sorgorlov efter dødfødt barn eller barns død inden det fyldte 18. år.

  Projekt om tjenestested

  Det er vigtigt, at man kender rammerne for sit tjenestested, så man kan varetage sine opgaver fagligt forsvarligt. Danske Regioner og Sundhedskartellet har derfor aftalt et afdækkende projekt, der skal bidrage til fælles viden om:

  • Hvilke processer og faktorer, der har medvirket til, at man lokalt har opnået gode forandringsforløb – både før, under og efter ændringerne.
  • Hvilke faktorer, der har betydning i forhold til at bidrage til et trygt arbejdsmiljø hos medarbejdere i forbindelse med ændringer i forhold til tjenestested.

  Forsknings- og udviklingspulje

  Sundhedskartellets og regionernes Forsknings- og udviklingspulje fortsætter, og der er afsat 8,9 mio. kr. ved OK21.

  Sundhedskartellets grupper kan ansøge om midler fra puljen til gennemførelse af kliniske forsknings- og udviklingsprojekter, som har fokus på konkrete og praksisnære effekter.

  Projekter om ledelse

  Sundhedskartellet vil sammen med:

  • KL igangsætte et projekt, hvor fokus vil være på ledelsesrummet og -opgaverne.
  • Danske Regioner igangsætte et projekt, hvor fokus er på ledernes lønmodel, samt et andet initiativ, der indeholder dialogmøder, hvor ledernes arbejdsvilkår, herunder anvendelsen af arbejdstiden, kan indgå.

   

  Se også