Det betyder statens aftale for dig: Der er stemt ja til OK21

Bliv klogere på, hvad statens aftale vil betyde for dig efter den vejledende urafstemning til OK21 Stat.

Her på siden kan du blive klogere på, hvad OK-aftalen for staten vil betyde for dig efter, der er blevet stemt ja ved den vejledende urafstemning til OK21 Stat. Den ny overenskomst træder i kraft den 1. april 2021.

Hent urafstemningsmaterialet som PDF her.

Løn

Lønstigninger

Gennem de næste 3 år vil lønnen stige med 4,42 pct. for alle statsansatte. I samme periode forventes priserne at stige med 3,95 pct. Det vil sige, at din købekraft er sikret.

I nedenstående tabel kan du se, hvornår du får hvilke lønstigninger. Udover de generelle lønstigninger er der også aftalt en række generelle forbedringer. Se afsnittet ”Generelle forbedringer”.

Lønstigninger
 • 1. april 2021: 0,80%
 • 1. oktober 2021: 0,30%
 • 1. april 2022: 1,19%
 • 1. oktober 2022: 0,77%
 • 1. april 2023: 1,48%
 • 1. oktober 2023: 0,35%
 • Generelle lønstigninger i alt: 4,42%

 

Det beløb man indbetaler til pension, og det beløb man får udbetalt som særlig feriegodtgørelse, stiger sammen med de generelle lønstigninger, fordi begge dele beregnes som en procentdel af lønnen. Det samme gælder for tillæg for at arbejde i aften-, natte- og weekendvagt mv.

Parallel lønudvikling

Reguleringsordningen er den mekanisme, der sikrer en parallel lønudvikling mellem den offentlige og private sektor. Vi har aftalt, at ordningen fortsætter, fordi den historisk set har været en gevinst for de offentligt ansatte. Meget tyder på, at corona-epidemien betyder afdæmpet vækst i de privatansattes lønninger. Det er der taget højde for i beregningerne og forventningen er, at reguleringsordningen vil udmønte 0,63% i overenskomstperioden.

Generelle forbedringer

Det generelle forlig indeholder en række forbedringer for alle lønmodtagere på statslige arbejdspladser. I det følgende kan du se en beskrivelse af de vigtigste dele af det samlede resultat, som har betydning for sygeplejersker ansat i staten:

 • Ret til en årlig seniorbonus fra 62 år på 0,8% af den sædvanlige løn, som kan konverteres til enten 2 årlige seniorfridage eller ekstraordinær pensionsindbetaling.
 • En arbejdstidsaftale for lærere i staten (SOSU- skoler), som hidtil har været omfattet af Lov 409.
 • Fokus på individuel kompetenceudvikling gennem videreførelse og styrkelse af Den Statslige Kompetencefond.
 • Ret til sorgorlov med løn til begge forældre i indtil 26 uger efter et barns død (såfremt barnet er under 18 år).
 • En ændring af rammeaftalen om nye lønsystemer (lokalløn), så tillidsrepræsentanten får mulighed for at få de relevante lønoplysninger i forbindelse med de årlige lønforhandlinger.
 • Frivillig lederuddannelse i forebyggelse og håndtering af det psykiske arbejdsmiljø.
 • Inddragelse af Samarbejdsudvalget i forbindelse med processer omkring udbud, genudbud og udlicitering på arbejdspladsen.
 • En præcisering i TR-aftalen, så det står klart, at tillidsrepræsentanten (TR) og ledelsen skal drøfte, om TR eventuelt skal have reduceret sine sædvanlige opgaver som følge af tidsforbruget til TR-arbejdet.
 • Gruppelivsordningens aldersgrænse for børne- sum hæves fra 21 til 24 år.
 • Etablering af et partssamarbejde, der har til formål at understøtte udviklingen af attraktive og bæredygtige statslige arbejdspladser.
 • Et fælles initiativ om forbedring og videreudvikling af lokallønsystemet.

Du kan læse mere om de forskellige forbedringer i CFU-forliget på cfu-net.dk.

 

De enkelte organisationsaftaler

Parterne var enige om, at flest muligt af pengene i den økonomiske ramme skulle bruges på de generelle lønforbedringer. Derfor blev der ikke afsat puljemidler til forhandlingerne om de enkelte organisationsaftaler. Alligevel er det lykkedes at aftale forbedringer i flere af organisationsaftalerne:

Ledere og lærere ved SOSU-skolerne

Aftale for ledere og lærere på SOSU-skoler pr. 1 april 2021

Der er indgået en ny arbejdstidsaftale for lærerne på SOSU-skolerne. Aftalen erstatter den hidtil gældende Lov 409, som falder bort. Med aftalen får lærerne langt mere indflydelse på opgaveprioriteringen og tilrettelæggelsen af arbejdstiden, idet der indføres nye og mere omfattende forpligtelser til at samarbejde og inddrage lærerne ude på skolerne.

Den nye arbejdstidsaftale indeholder også en bestemmelse om, at opgaveoversigten skal udleveres senest 5 uger før ikrafttræden samt en ret til nedsat tid med op til 175 timer årligt med fuld pension fra 60 år.

Aftalen får virkning frem mod skoleåret 2022/23, hvor den vil være fuldt implementeret.

Undervisere ved erhvervsakademier og professionshøjskoler

Aftale for undervisere ved erhvervsakademier og professionshøjskoler per 1. april 2021

Der er aftalt en udvidelse af aftalens dækningsområde, så den nu omfatter alle ansatte, der udfører ph.d.-forløb. Herudover er der aftalt mindre for- bedringer af arbejdstidsbestemmelserne.

Sygeplejersker i staten

Aftale for sygeplejersker i staten pr. 1. april 2021

For sygeplejersker i statslige styrelser, Røde Kors, Kriminalforsorgen mv., er der aftalt et periodeprojekt, som kan bane vejen for en ny lønmodel med mulighed for trinvise stigninger.

Forskningssygeplejersker på universiteter

Aftale for forskningssygeplejersker på universiteter pr. 1. april 2021

Aftalen fortsættes uændret, men der vil i perioden blive optaget forhandlinger om en udvidelse af dækningsområdet med andre kandidatuddannelse end cand.cur.

Rådighedssygeplejersker i Forsvaret

Aftale for sygeplejersker og radiografer med rådighedspligt pr. 1. april 2021

Der er etableret et periodeprojekt, som omhandler en gennemskrivning af aftalen om sejlads med søværnet. Projektet indeholder også en afsøgning af mulighederne for at indgå aftale om øvelsessej- lads samt se på strukturen for INTOPS-tillæg for alle sygeplejersker i Forsvaret.

Se også