Forretningsorden: ekstraordinær kongres 2. september 2021

Se forretningsorden for den ekstraordinære kongres i Dansk Sygeplejeråd torsdag d. 2. september 2021 kl. 8 - 12. Kongressen afholdes virtuelt.

Forretningsorden for ekstraordinær kongres OK21 den 2. september 2021:

 1. Mødetid: kl. 08.00 - 12.00
 2. Mødested: Kongressen afvikles digitalt i henhold til vejledning udsendt pr. e-mail til alle kongresdelegerede forud for kongressen. 
 3. Er der flere forslag til samme sag, tilrettelægger dirigenten afstemningsproceduren.
 4. Dirigenten kan stille forslag om diskussionernes afslutning med de indtegnede talere. Tilsvarende forslag kan også stilles af kongressens deltagere.
 5. Man begærer ordet digitalt.
 6. Indtegnede talere får ordet i den rækkefølge, de er indtegnet. Dirigenten kan dog give mulighed for korte bemærkninger. Ligeledes kan rækkefølgen fraviges, når der er tale om spørgsmål vedrørende tilrettelæggelse, forretningsordenen eller kongressens afvikling.
 7. Der kan indføres justeringer i taletiden.
 8. Bortset fra DSR’s formandskab og forslagsstillere kan ingen få ordet mere end 3 gange pr. punkt på dagsordenen. Dirigenten kan dog give mulighed for korte bemærkninger.
 9. Ændringsforslag skal afleveres elektronisk til kongressekretariatet og være undertegnet med forslagsstillerens navn og kreds/SLS/Lederforening/DSR-C formandskabet.
 10. Afstemningsregler under selve kongressen:
 • Kongressen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af kongressens medlemmer er til stede.
 • Afgørelser på kongressen træffes ved simpelt flertal, medmindre andet er foreskrevet i DSR’s love.
 • Afstemning foregår digitalt.
 • Der skal være hemmelig elektronisk afstemning (sidestilles med skriftlig afstemning), når mindst 10 kongresmedlemmer forlanger det.
 • Afstemning kan ske ved navneopråb, når mindst 10 kongresmedlemmer forlanger det.
 • Opnås der ikke det foreskrevne flertal for et forslag, bortfalder det. 
 • Skønner dirigenten, at der er flertal for et foreliggende forslag, forespørges om der ønskes afstemning. Såfremt dette ikke er tilfældet, erklæres forslaget, efter en pause, for vedtaget uden afstemning.

11. Kongressen optages og livestreames. Der udarbejdes et konklusionsreferat, som godkendes af dirigenten.

12. Kongressen holdes åben, dog behandles dagsordenens punkt 5 på lukket møde. Kongressen kan træffe afgørelse om, at enkelte punkter i øvrigt behandles på lukket møde.

Se også