Mæglingsforslag fra forligsmanden 18. maj 2021

Læs mæglingsforslaget fra forligsmanden, som efter lovingreb er ophøjet til lov.

Title

Her på siden kan du læse mæglingsforslaget fra forligsmanden, der blev offentliggjort 18. maj 2021. Mæglingsforslaget skal ses i sammenhæng med de oprindelige aftaler ved OK21.  Se OK21-aftalerne

Overenskomster, der fornys

Alle overenskomster og aftaler indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Sygeplejeråd samt alle overenskomster og aftaler indgået mellem KL og Dansk Sygeplejeråd fornys for tiden indtil 31. marts 2024 på de i bilag 1 nævnte vilkår.

Med mindre andet aftales mellem parterne, kan overenskomsterne tidligst opsiges til ophør den 31. marts 2024 i henhold til overenskomsternes og hovedaftalernes bestemmelser herom.

 

Afstemning og arbejdsstandsninger

Forligsmanden bestemmer herved, at varslede, men ikke iværksatte arbejdsstandsninger - i tilfælde af mæglingsforslagets forkastelse - tidligst kan iværksættes på femtedagen efter den nedenfor nævnte dato for afgivelse af svar på mæglingsforslaget. Der henvises til § 4, stk. 4, i lov om mægling i arbejdsstridigheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 709 af 20. august 2002.

Enhver afstemning om mæglingsforslaget skal foregå hemmeligt og skriftligt, og der kan kun afgives rene ja- eller nej-stemmer.

Svaret på afstemningsresultatet på lønmodtagersiden må indeholde oplysninger om antallet af afgivne ja- og nej-stemmer med tilføjelse af det samlede antal stemmeberettigede medlemmer.

Svaret på mæglingsforslaget skal modtages i Forligsinstitutionen senest mandag den 14. juni 2021, kl. 12.00 pr. mail til forligsinstitutionen@arbejdsretten.dk

Resultatet af afstemningen om mæglingsforslaget offentliggøres mandag den 14. juni 2021 kort efter kl. 12.00.

I tilfælde af mæglingsforslagets vedtagelse tages de udstedte varsler om arbejdsstandsning tilbage.

Hver enkelt af de foran anførte bestemmelser i mæglingsforslaget er led i et samlet mæglingsforslag og skal betragtes som en helhed, jf. § 12, stk. 1, i lov om mægling i arbejdsstridigheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 709 af 20. august 2002.

København, den 18. maj 2021

Lise-Lotte Nilas, forligsmand

 

Bilag 1

 1. Generelt

RLTN og Dansk Sygeplejeråd omfattes af aftale af 20. februar 2021 mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Forhandlingsfællesskabet om overenskomst- og aftalefornyelsen pr. 1. april 2021.

RLTN og Dansk Sygeplejeråd omfattes af forlig af den 22. februar 2021 vedrørende fornyelse af overenskomster og aftale pr. 1. april 2021 for Sundhedskartellets organisationers forhandlings område med nedenstående tilpasninger.

Dansk Sygeplejeråd varetager for Radiograf Rådet forhandlinger for radiografer, som er medlemmer af Radiograf Rådet, jf.   protokollat mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og

Dansk Sygeplejeråd i tilknytning til hovedaftale af 22-10-2008, omhandlende Radiograf Rådet (tidligere Foreningen af Radiografer i Danmark).

KL og Dansk Sygeplejeråd omfattes af aftale af 15. februar 2021 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om overenskomst- og aftalefornyelsen pr. 1. april 2021.

KL og Dansk Sygeplejeråd omfattes af forlig af den 27. februar 2021 om fornyelse af aftaler og overenskomster med tilhørende protokollater inden for Sundhedskartellets forhandlingsområde med nedenstående tilpasninger.

 

 1. Komite om lønstruktur i den offentlige sektor

FH har stillet forslag om, at regeringen, efter de offentlige overenskomstforhandlinger er afsluttet, nedsætter en komite om lønstrukturer i den offentlige sektor, bl.a. med deltagelse af parterne på det offentlige område. Komiteen kommer med anbefalinger/konklusioner, under hensyn til, at løn og andre ansættelsesvilkår i den offentlige sektor fastsættes ved kollektive overenskomster og aftaler, der indgås mellem de respektive arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer.

Dansk Sygeplejeråd, Radiograf Rådet, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening er enige om at tilslutte sig FH’s anbefaling.

 

 1. Introduktionsforløb for nyuddannede sygeplejersker

Danske Regioner og regeringen indgik i januar 2020 en aftale om ansættelse af 1.000 flere sygeplejersker, hvor bl.a. beslutningen i Danske Regioners bestyrelse om introduktionsforløb for nyuddannede sygeplejersker indgår.

RLTN og Dansk Sygeplejeråd er derfor enige om at følgende indsættes som bilag til overenskomsten:

”BILAG VEDRØRENDE INTRODUKTIONSFORLØB

Nyuddannede sygeplejersker gennemgår et introduktionsforløb ved ansættelse i regionen, med henblik på at sikre medarbejderen introduktion til ansættelse således, at det understøtter en bedst mulig start på arbejdslivet. I introduktionsforløbet kan der udover fokus på opgaver og ansvar ved det konkrete ansættelsessted også indgå introduktion til patientbehandlingen på sygehuset i øvrigt. Introduktionsforløbet skal også sikre fortsat udvikling af kliniske færdigheder og muligheden for at tilegne sig generelle sygeplejefaglige kompetencer. Udgangspunktet for introduktionsforløb er en 37 timers ansættelse.”

Der nedsættes samtidig en fælles arbejdsgruppe om introduktionsforløb jf. bilag A.

 

 1. Stillings- og ledelsesstruktur for sygeplejefaglige ledere

RLTN og Dansk Sygeplejeråd har, som konsekvens af det ved OK-21 indgåede forlig mellem RLTN og Foreningen af Speciallæger, drøftet den fremadrettede varetagelse af ledelse i afdelingerne.

Parterne er enige om, at der fortsat bør være en ligeværdig ledelses- og ansvarsfordeling blandt de lægefaglige og de sygeplejefaglige ledere i afdelingerne. Derfor vil parterne i samarbejde med regionerne drøfte titler for de sygeplejefaglige ledere i afdelingerne.

Drøftelserne tilrettelægges således, at eventuelle ændringer af titler for de sygeplejefaglige ledere i afdelingerne vil kunne ske fra den 1. april 2022.

 

 1. Radiografer

RLTN og Dansk Sygeplejeråd er enige om, at følgende to punkter ændres i forhandlingsprotokol af 22. februar 2021 vedrørende fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2021 for Sundhedskartellets organisationers forhandlingsområde:

 1. Punkt 3.1. vedrørende pensionsforbedring udgår.
 2. I punkt 2.1. udgår ”Radiografer”.

I stedet indsættes et nyt punkt 2.2 A:

”2.2 A Radiografer

Med virkning fra den 1. april 2022 indføres et nyt § 6, stk. 7 i basisoverenskomsten:

”Til radiografer med 4 års sammenlagt beskæftigelse på baggrund af grunduddannelsen, ydes der et pensionsgivende tillæg på 3.000 kr. (31.3.18-niveau).

         Bemærkning:

Tillægget gives til alle radiografer med mindst 4 års sammenlagt - eller mere - beskæftigelse på grundlag af grunduddannelse. Uanset løntrinsindplacering eller eventuel specialuddannelse.”

Med virkning fra den 1. april 2022 forhøjes det pensionsgivende centrale tillæg i basisoverenskomstens § 6, stk. 7 til radiografer fra 15.850 kr. til 16.500 kr. (31.3.18-niveau).

Med virkning fra den 1. april 2022 forhøjes det pensionsgivende centrale tillæg i basisoverenskomstens § 6, stk. 7 til radiografer med specialuddannelse fra 22.533 kr. til 23.183 kr. (31.3.18-niveau).

Forbedringen gennemføres med fuldt gennemslag.

Merudgift 5,82 mio. kr.”

Parterne er enige om, at merudgiften ved ovenstående ændring finansieres ved at der samtidig aftales ændring i Supplement af den 23. marts 2021 til forhandlingsprotokol af 22. februar mellem Sundhedskartellet og RLTN således, at ”0,33 mio. kr.” i 6. og 7. afsnit ændres til ”0,29 mio. kr.”.

 

 1. Borgernær sygepleje

KL og Dansk Sygeplejeråd er enige om, at specialuddannelsen i borgernær sygepleje er et vigtigt element i at sikre kvaliteten i fremtidens nære sundhedsvæsen. Kommunerne står overfor en stigende opgavekompleksitet. Her er behov for sygeplejersker med uddannelsen i borgernær sygepleje, der har stærke praksisnære kompetencer og et særligt kendskab til de sundhedsfaglige problemstillinger, der knytter sig til kommunerne.

KL og Dansk Sygeplejeråd er enige om i perioden at drøfte overenskomstdækning af sygeplejersker, der gennemfører specialuddannelsen i borgernær sygepleje.

 

BILAG A: Fælles arbejdsgruppe om introduktionsforløb

Ansættelse af nyuddannede sygeplejersker er en vigtig forudsætning for sikring og udvikling af fremtidens sundhedsvæsen. Det er derfor vigtigt at sikre nyuddannede sygeplejersker en god start på arbejdslivet, hvor der er fokus på udvikling af kliniske færdigheder, muligheden for at tilegne sig generelle sygeplejefaglige kompetencer. Derudover også fokus på at tilegne sig den nødvendige viden, som følger af, hvor man konkret er ansat og en introduktion til at arbejde på et sygehus.

Ved etablering af gode introduktionsforløb er formålet også, at sådanne forløb medvirker til rekruttering og fastholdelse af nyuddannede sygeplejersker, øget arbejdsglæde for både nyuddannede og erfarne sygeplejersker samt højere kvalitet for patienterne.

Introduktionsforløb for nyuddannede sygeplejersker skal derfor være første skridt til:

 • at sikre rammerne for en attraktiv profession og attraktive arbejdspladser, hvor sygeplejefagligheden er i højsædet, og hvor sygeplejersker kan udvikle deres faglighed og karriere tæt på patienterne igennem hele arbejdslivet fra nyuddannet til erfaren sygeplejerske i forhold til bredden og dybden i opgavevaretagelsen.
 • at sikre, at sygeplejerskernes kompetencer matcher sundhedsvæsenets behov og patienternes forventninger, hvor der bl.a. er fokus på sammenhængende og helhedsorienterede forløb, høj kvalitet og øget nærhed, uanset om der er tale om enkle eller komplekse sygdomsforløb.

Der nedsættes en arbejdsgruppe om introduktionsforløb.

Målet er at sikre, at alle nyuddannede sygeplejersker gennemfører relevant introduktionsforløb, når de ansættes på en regional arbejdsplads. Det konkrete indhold af introduktionsforløbene fastlægges lokalt, men arbejdsgruppen skal i samarbejde med regionerne udarbejde overordnede retningslinjer for introduktionsforløb.

I drøftelserne af de overordnede retningslinjer kan bl.a. indgå:

 • Mentor/kontaktperson eller lign.
 • Mål for oparbejdelse af sygeplejefaglige kompetencer.
 • Tilrettelæggelse af praksisnære læringsforløb.
 • Sammenhæng mellem konkret tilrettelæggelse og varighed af introduktionsforløbet.

Arbejdsgruppen afslutter sit arbejde senest den 1. juli 2022

Du kan også se pressemeddelelse og mæglingsforslaget her på Forligsinstitutionens hjemmeside

Se også