OK21-aftalerne: Her er hovedpunkterne

Se hovedelementerne i aftalerne om nye overenskomster indgået ved OK21. Aftalerne skal ses i sammenhæng med forligsmandens mæglingsforslag offentliggjort 18. maj 2021.

Title

Opdateret 18. maj: Mæglingsaftale på plads: En milepæl er nået - læs nyheden her.

Her på siden kan du blive klogere på, hvad OK21-aftalerne for regioner og kommuner vil betyde for dig. Aftalerne skal ses i sammenhæng med forligsmandens mæglingsforslag offentliggjort 18. maj 2021, som du kan læse her.

Hovedpunkterne i aftalerne

Aftalerne indgået på det statslige, regionale og kommunale område. På denne side kan du dykke ned i hovedelementerne i aftalerne og blive klogere på, hvad forbedringerne betyder for sygeplejersker. 

Lønforbedringer

Sygeplejerskernes købekraft forbedres, fordi lønnen stiger mere end prisudviklingen. Lønstigningerne består både af generelle lønstigninger og konkrete forbedringer i sygeplejerskernes overenskomster. De generelle lønforbedringer er:

 • Regioner: 5,04 pcocent
 • Kommuner: 5,02 pcocent
 • Staten: 4,42 pcocent

Prisudviklingen i Danmark forventes at være 3,95 pcocent i den treårige aftaleperiode. Det betyder, at de generelle lønstigninger giver en øget købekraft for alle sygeplejersker. Dertil kommer specielle lønstigninger fra organisationsmidlerne, ligelønspuljer og en særlig strategipulje kun til sygeplejersker i regionerne. Det vil yderligere øge reallønnen.

Reguleringsordningen fortsætter ved siden af de generelle lønforbedringer. Reguleringsordningen sikrer, at de offentligt og de privatansattes lønninger følges nogenlunde ad.

Organisationsmidler og specielle puljer

Penge er der afsat til organisationerne, som de kan forhandle om dem ved de specielle overenskomstforhandlinger. De specielle forhandlinger bliver også kaldt organisationsforhandlingerne, fordi det er her, den enkelte organisation forhandler om konkrete forbedringer i deres egne overenskomster.

Læs mere om organisationsmidlerne, og hvordan de kan komme sygeplejersker til gode

Ligelønspulje er der afsat i både regioner og kommuner.

 • Kommunerne: Sygeplejersker i kommunerne er med i ligelønspuljen og får 4,6 mio. kr., som bliver lagt sammen med de andre organisationsmidler til særlige lønforbedringer. 
 • Regionerne: Sygeplejersker i regionerne er ikke omfattet af ligelønspuljen, fordi de er omfattet af strategipuljen. Strategipuljen i regionerne er på 33,3 mio. kr., og den går til særlige lønforbedringer for sygeplejerskerne. Formålet er at tiltrække og fastholde sygeplejersker i regionerne. Disse penge bliver lagt sammen med de andre organisationsmidler til særlige lønforbedringer.

Læs mere om ligelønspuljen, og hvordan den kan komme sygeplejersker til gode

Eksempler på lønforbedringer

I kommuner og regioner er der for organisationsmidlerne og de specielle puljer aftalt højere centrale tillæg til sygeplejersker fra fire års erfaring og en højere pension til ledere. I kommunerne stiger pensionen til ikkeledende sygeplejersker også en smule.

Når tillæggene og pensionen er trådt i kraft, og de generelle lønstigninger er udmøntet, betyder det for lønnen:

Regioner:

 • En sygeplejerske i en region med fem års erfaring stiger 1.750 kr. i løn om måneden inkl. pension
 • En sygeplejerske i en region med 10 års erfaring stiger 2.150 kr. i løn om måneden inkl. pension
 • En afdelingssygeplejerske i en region på L7 stiger 2.300 kr. i løn om måneden inkl. pension

Kommuner:

 • En sygeplejerske i en kommune med fem års erfaring stiger 2.050 kr. i løn om måneden inkl. pension
 • En sundhedsplejerske i en kommune med 10 års erfaring stiger 2.100 kr. i løn om måneden inkl. pension
 • En ledende sygeplejerske i en kommune på L6 stiger 2.180 kr. i løn om måneden inkl. pension

Der kan være lidt forskelle i lønstigningen på tværs af landet, og hvis du har fået aftalt en højere løn lokalt. Den højere løn vil også give lidt højere genetillæg, hvis du arbejder i vagter.

Skønnet reststigning

Reststigningen er den forventede almindelige lønudvikling, som fx sker ved lokale lønforhandlinger og ændringer i personalesammensætningen. Reststigningerne er:

 • Regioner og kommuner: 0,6 procent
 • Staten: 1,5 procent

Flere forbedringer til sygeplejersker

Forbedringer af arbejdstid, prykisk arbejdsmiljø, sorgorlov og forbedringer hos seniorer og ledende sygeplejersker er også blevet forhandlet på plads ved OK21.

Arbejdstid

Det er aftalt, at vi skal drøfte natarbejde med regionerne i perioden, når Arbejdsmiljørådet har afsluttet sit arbejde herom. Der er desuden aftalt normnedskrivning for den 24. december for faste nattevagter gældende fra 2022, så alle får normnedskrivning for den 24. december

I kommunerne kommer der et ekstra værn om søgnehelligdage. Der er aftalt et nyt tillæg på ca. 650 kr., hvis en søgnehelligdag inddrages. Tillægget for manglende varsel til overarbejde- og merarbejde stiger også med 10 kr.

Psykisk arbejdsmiljø

Den fælles rådgivning og indsats for arbejdsmiljø i regioner og kommuner videreføres og udbygges. Der bliver fx udviklet uddannelser til ledere samt tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter om psykisk arbejdsmiljø. I staten blev det allerede aftalt i OK18, og dette arbejde bliver videreført.

Sorgorlov

Retten til løn under sorgorlov for forældre og adoptivforældre udvides fra 14 til 26 uger i forbindelse med et barns død inden det fyldte 18. år.  

Ledende sygeplejersker

Pensionsforbedringer er blevet forhandlet på plads for ledende sygeplejersker i regioner og kommuner.

 • Regioner: På det regionale område er der ud over de generelle aftaler også lavet en særlig pensionsforbedring, som betyder, at alle nu får 16,8 procent i pensionsindbetaling. Desuden er der indgået aftale om, at der skal laves et særligt projekt i perioden, som ser på ledende sygeplejerskers lønmodel.
 • Kommuner: På det kommunale område har lederne ud over de generelle aftaler fået en stigning i deres pensionsindbetaling, så der bliver indbetaly 17,69 procent. Desuden moderniseres forhandlingsretten, så den enkelte leder selv kan forhandle løn ud over grundlønnen. Der bliver desuden lavet et særligt projekt i perioden med fokus på ledelse

Seniorer

Seniorsamtalerne i kommuner og regioner skal forbedres væsentligt, og der er aftalt fælles indsatser for at følge op. Der skal blandt andet være mulighed for at tage flere hensyn til den enkelte i arbejdslivet. Desuden er der forbedringer og præciseringer om tillidsrepræsentanters inddragelse og om medindflydelsessystemet på seniorområdet.

På det statslige område er der aftalt, at ansatte fra 62 år får ret til en årlig seniorbonus på 0,8 procent af den sædvanlige løn. Der er ret til at vælge frihed og/eller ekstraordinært pensionsbidrag. Lignende findes allerede i regioner og kommuner.