OK23 Privat

Er du privatansat sygeplejerske eller leder, forhandler vi din overenskomst lige nu. Her kan du læse om, hvad der sker.

 

 


 

 

Find din overenskomst nedenfor og læs om, hvad der kommer til at gælde af nye ting på din arbejdsplads de næste 2 år

De nye overenskomster gælder først, når de er blevet godkendt. Forligsmanden samler alle aftalerne om nye overenskomster i et mæglingsforslag. Mæglingsforslaget skal samlet set godkendes i alle organisationerne, som har overenskomster, der skal fornyes pr. 1. marts 2023. Fristen for godkendelse er den 12. april 2023. Det er hovedbestyrelsen, der tager stilling til forligene på Dansk Sygeplejeråds vegne.

Bemærk, at de beskrevne lønstigninger i procenter både gælder for ansatte på fuld tid og på deltid. 

Resultater af OK23 Privat

Privathospitaler og Klinikker

PRIVATHOSPITALER

Løn

 • Basis: Alle løndele forhøjes med 3,2% den 1. marts 2023 og 3,0% den 1. marts 2024
 • Ledere: Grundlønnen forhøjes med 3,2% den 1. marts 2023 og 3,0% den 1. marts 2024

 

Pension

 • Arbejdsgiverbidraget udgør i dag 10% og medarbejderbidraget 5% - i alt 15%
 • Pr. 1.6.2023 forhøjes arbejdsgiverbidraget med 2% til 12% og arbejdstagerbidraget sænkes til 3%.
 • Det samlede pensionsbidrag er dermed uændret 15%

Særlig opsparing

 • øges med 2% fra nuværende 7% til 9% pr. 1. marts 2024

 

Barsel

 • Orloven udvides med 2 + 2 uger til hhv. fædreorlov og fælles. De nye uger gives til medarbejdere med 9 måneders anciennitet på fødselstidspunktet

 

Natarbejde

 • Der er ikke enighed om implementering af NFA’s anbefalinger om natarbejde: ”Parterne har drøftet implementering af NFA’s anbefalinger om natarbejde, men ikke har kunnet blive enige herom. Parterne er enige om, at de i overenskomstperioden forsat følger udviklingen vedr. NFA’s anbefalinger om natarbejde.”

 

Referenceperioden for timelønsansættelse

 • udvides fra 1 måned til 2 måneder

 

VIRKSOMHEDSSPECIFIKKE PROTOKOLLATER

Der er aftalt tilsvarende forbedringer for følgende privathospitaler og klinikker med virksomhedsspecifikke protokollater

 • Aros
 • Aleris-Hamlet
 • Capio CFR Hospitaler
 • Privathospitalet Danmark
 • H.C. Andersen Klinikken
 • Privathospitalet Kollund
 • Mølholm Privathospitalet Mølholm

 

Læs mere om Dansk Sygeplejeråds overenskomster med privathospitaler.

Vær opmærksom på, at overenskomsterne ikke er opdateret med resultaterne fra OK23 endnu.

 

FERTILITETSKLINIKKER

Maigaard

 • Lønregulering: 3,2 % pr. 1/3-23 og 3,0 % pr. 1/3-24
 • Særlig opsparing øges med 2 % til 9% pr. 1/3-24. Den særlige opsparing udbetales 2 gange årligt med juni og december lønnen. Husk at særlig opsparing kan udbetales løbende med lønnen eller kan indbetales på pensionsordningen
 • Arbejdsgivers pensionsbidrag øges med 2 % til 14 %, og sygeplejerskens bidrag sættes tilsvarende ned fra 6% til 4%. Dermed vil den udbetalte løn være 2% højere
 • Barselsorloven med løn udvides med 4 uger for børn født den 1/7 2023 eller senere.  De 4 uger fordeles med 2 uger til deling mellem forældrene og 2 uger, som øremærkes til far/medmor
 • Tillidsrepræsentantens rolle styrkes med ret til at møde nye medarbejdere og ret til at holde TR-valg i arbejdstiden
 • Referenceperioden for ansættelse på timeløn øges til 5 uger
 • Der indføres mulighed for omlægning af tjenesten. Omlægning skal ske med at varsel på mindst 7 døgn og skal foregå i arbejdstiden.

 

Ciconia og Stork Klinik

 • Lønregulering: 3,2 % pr. 1/3-23 og 4,6% pr. 1/3-24

 • Arbejdsgivers pensionsbidrag øges med 2 % til 14 %, og sygeplejerskens bidrag sættes tilsvarende ned fra 6% til 4%. Dermed vil den udbetalte løn være 2% højere

 • Barselsorloven med løn udvides med 4 uger for børn født den 1/7 2023 eller senere.  De 4 uger fordeles med 2 uger til deling mellem forældrene og 2 uger, som øremærkes til far/medmor. Den udvidede orlov gives til sygeplejersker med 9 måneders anciennitet på virksomheden på tidspunktet for barnets fødsel.
 • Referenceperioden ansættelse på timeløn øges med 4 uger.
 • TR rollen styrkes, valg i arbejdstiden og møde med nye medlemmer i arbejdstiden

 

 

Vikarbureauer

Vikarbureauer

 • Lønregulering: 3,2 % 1/3-23 og 4,6 % 1/3-24
 • Arbejdsgivers pensionsbidrag øges med 2 % den 1/6 2023, og vikarens bidrag sænkes med 2 %. Det samlede bidrag er derved uændret, men den udbetalte løn vil være 2 % højere.

På timelønsoverenskomsten øges arbejdsgivers pensionsbidrag til 8 % og vikarens pensionsbidrag sænkes til 1%

På månedslønsoverenskomsten øges arbejdsgivers pensionsbidrag til 10,33 % og vikarens pensionsbidrag sænkes til 2,17%

 • Barselsorloven med løn udvides med 4 uger for børn født den 1/7 2023 eller senere.  De 4 uger fordeles med 2 uger til deling mellem forældrene og 2 uger, som øremærkes til far/medmor. Dette gælder kun månedslønsoverenskomsten, og for vikarer, der har 9 måneders anciennitet i vikarbureauet på tidspunktet for barnets fødsel

 

Falck

Falck:

 • Minimallønnen reguleres med kr. 721 pr. 1/3-23 og kr. 721 pr. 1/3-24. Reguleringen slår ikke igennem på de lønninger som ligger over minimallønnen. I stedet forhandles lønreguleringen individuelt med Falck

 

 • Særlig opsparing øges med 2 % 1/3-24. Den særlige opsparing kommer dermed op på 8%. Den særlige opsparing udbetales 2 gange årligt med juni og december lønnen. Husk at midler ud over 3 % kan udbetales løbende med lønnen. Særig opsparing kan også indbetales på pensionsordningen.

 

 • Pensionsbidraget øges den 1/6-23 med 2% til 18%. Pensionsbidraget betales af arbejdsgiver.

 

 • Barselsorloven med løn udvides med 4 uger for børn født den 1/7 2023 eller senere.  De 4 uger fordeles med 2 uger til deling mellem forældrene og 2 uger, som øremærkes til far/medmor.

 

 • Sygeplejersker der ansættes på funktionsløn, får ret til en opfølgende samtale efter ca. 3 måneder, om sammenhængen mellem stillingsindhold arbejdets omfang.

 

 • Der gives mulighed for at indgå lokalaftale mellem tillidsrepræsentanten og Falck om adgang til at holde ferie på forskud.

 

 • I tilfælde af, at der ikke er en tillidsrepræsentant, gives Falck adgang til at indgå lokalaftaler med en flerhed af medarbejderne, som ikke fraviger overoverenskomsten.

 

 • Tillidsrepræsentantens rolle styrkes med ret til at møde nye medarbejdere og ret til at holde TR-valg i arbejdstiden.

 

 • TR skal orienteres, hvis sygeplejersker udgår af overenskomstens dækningsområde.  

 

 • Der gives mulighed for at udpege en uddannelsesrepræsentant.

 

 • Bidraget til uddannelses og samarbejdsfonden i overenskomstens 5 øges til kr. 660 pr. år, pr fuldtids fuldtidsansatte sygeplejerske omfattet af overenskomsten.

 

 • Natarbejde – udviklingen følges og vilkår skal drøftes, hvis Falck planlægger med arbejde om natten.

 

Falck lægeklinikker

 • Lønnen reguleres med 3,2% pr. 1/3-23 og 3,0% pr. 1/3-24.

 

 • Særlig opsparing øges med 2 % 1/3-24, og udgør herefter 8%. Den særlige opsparing udbetales 2 gange årligt med juni og december lønnen. Husk at midler ud over 3 % kan udbetales løbende med lønnen. Særlig  opsparing kan også indbetales på pensionsordningen.

 

 • Arbejdsgivers pensionsbidrag øges den 1/6-23 med 2 % til 18%,  og sygeplejerskens bidrag sættes ned til 0%. Det samlede bidrag er derved uændret, men den udbetalte løn vil være 2 % højere.

 

 • Øvrige vilkår følger overenskomsten mellem DSR og Falck Danmark.

 

Find Dansk Sygeplejeråds overenskomster med Falck.
Vær opmærksom på, at overenskomsterne ikke er opdateret med resultaterne fra OK23 endnu.

Servicebranchen Arbejdsgiverforening (SBA)

Plejehjem og hjemmepleje

– overenskomst mellem DSR og DI/SBA

 • Lønnen reguleres med 3,2% pr. 1/3-23 og 3,0% pr. 1/3-24 såvel lederes som basissygeplejersker.

 

 • Særlig opsparing øges med 2 % 1/3-24, og udgør herefter 9%. Den særlige opsparing udbetales 2 gange årligt med juni og december lønnen. Husk at midler ud over 4 % i stedet kan udbetales løbende med lønnen. Særlig opsparing kan også indbetales på pensionsordningen.

 

 • Arbejdsgivers pensionsbidrag øges pr. 1/6-23 med 2%, til 12,30 %, sygeplejerskens pensionsbidrag sættes tilsvarende ned til 3,15%. Det samlede bidrag er derved uændret 15,45%, men den udbetalte løn vil være 2 % højere.

 

 • Barselsorloven med løn udvides med 4 uger for børn født den 1/7 2023 eller senere.  De 4 uger fordeles med 2 uger til deling mellem forældrene og 2 uger, som øremærkes til far/medmor.

 

 • Det ekstra pensionsbidrag, som indbetales under orlov de første 14 uger efter fødslen, ændres til de første 10 uger efter fødslen. Til gengæld øges det ekstra bidrag fra kr. 2.040 pr. måned til kr. 3.549 pr. måned. Arbejdsgiver betaler 2/3 af bidraget.

 

 • Der gives mulighed for at indgå lokalaftale mellem tillidsrepræsentanten og virksomheden om adgang til at holde ferie på forskud.

 

 • Tillidsrepræsentantens rolle styrkes med ret til at møde nye medarbejdere og ret til at holde TR-valg i arbejdstiden.

 

 • Det Nationale forskningscenter for Arbejdsmiljøs anbefalinger for natarbejde implementeres. Det betyder begrænsninger i natarbejde for den enkelte, og tilbud om mere helbredskontrol og målrettet APV, hvis anbefalingerne ikke kan følges.

 

 • Normperioden for beregning af den ugentlige arbejdstid udvides fra 6 uger til 10 for deltidsansatte.

 

Vi har også fornyet oe med Carelink, for sygeplejersker i plejeteams. Den læner sig op ad VB-FASID vikar-oe for månedslønnede, men oe har et kvalifikationstillæg, som vi måtte betale med fleksibilitet for at få reguleret med 3,2 % 1/3-23 og 4,6% 1/3-24. Vi har derfor udvidet normperioden med 1 uge (til 14 uger), for de sygeplejersker, der får kvalifikationstillægget

 

 • Forlængelse af midlertidig aftale om individuel kompetenceudviklingsplan i oe-perioden.

 

 • Natarbejde som forlig med Olivia Danmark, med pligt til at tilbyde årlig helbredskontrol og risikovurdering. Midlertidig og udløber med oe-perioden.

 

 • Normperioden er midlertidigt i oe-perioden udvidet med 2 uger, til 18 uger.

 

 • Den daglige minimumsarbejdstid er nedsat fra 6 til 5 timer

 

Find Dansk Sygeplejeråds overenskomster med Servicebranchens Arbejdsgiverforening.
Vær opmærksom på, at overenskomsterne ikke er opdateret med resultaterne fra OK23 endnu.

Tivoli A/S

Løn 

 • Lønnen reguleres med 3,2 % pr. 1. marts 2023 og 4,6 % pr. 1. marts 2024

 

Pension:

 • Pensionsbetalingen i alt 12% omlægges pr. 1. juni 2023 fra arbejdsgiverbidrag på 8 % og medarbejderbidrag på 4 % til hhv. 10 % og 2 %

 

ind Dansk Sygeplejeråds overenskomst med Tivoli.
Vær opmærksom på, at overenskomsterne ikke er opdateret med resultaterne fra OK23 endnu.

Semco Maritime

Semco Maritime

 • Løn reguleres med 3,2% pr. 1/3-23 og 4,6% pr. 1/3-24.

 

 • Arbejdsgivers pensionsbidrag øges pr. 1/6-23 med 2%, til 12,30 %, sygeplejerskens pensionsbidrag sættes tilsvarende ned til 3,15%. Det samlede bidrag er derved uændret 15,45%, men den udbetalte løn vil være 2 % højere.

 

 • 1. maj indføres, som en dag der udløser tillæg jf. overenskomstens § 3, stk. 3, I stedet udgår nytårsaftensdag, som en dag, der udløser tillæg.

 

 • Overgang til industriens barselsvilkår for børn født 1/7-23 – barslen øges samlet med 4 uger, og samtidigt øremærkes mere af orloven til hhv. mor og far/medmor.

 

 • Sygeplejersker bliver endvidere omfattet af industriens regler om forhøjet pensionsbidrag de første 10 uger efter fødslen.

 

 • Det Nationale forskningscenter for Arbejdsmiljøs anbefalinger for natarbejde implementeres. Det betyder begrænsninger i natarbejde for den enkelte, og tilbud om mere helbredskontrol og målrettet APV, hvis anbefalingerne ikke kan følges.

 

 • Der gives mulighed for at indgå lokalaftale mellem tillidsrepræsentanten og virksomheden om adgang til at holde ferie på forskud.

 

 • TR-vilkår styrkes med ret til at afholde valg og møde nye medlemmer i arbejdstiden.

 

 • I tilfælde af, at der ikke er en tillidsrepræsentant, gives Semco Maritime adgang til at indgå lokalaftaler med en flerhed af medarbejderne, som ikke fraviger overoverenskomsten.

 

 • Overenskomstens dækningsområde udvides til andre off-shore og kystnære installationer.

 

Læs mere om Dansk Sygeplejeråds overenskomster med virksomheder på boreplatform.
Vær opmærksom på, at overenskomsterne ikke er opdateret med resultaterne fra OK23 endnu.

Private plejeteams

Plejeteams

DSR’s overenskomster med Olivia Danmark og Det Sundhedsfaglige Børneteam er fornyet således:

 • Lønnen reguleres med 3,2 % pr. 1/3-23 og med 4,6% pr. 1/3-24.

 

 • Arbejdsgivers pensionsbidrag øges pr. 1/6-23 med 2%.

 

 • Barselsorloven med løn udvides med 4 uger for børn født den 1/7 2023 eller senere.  De 4 uger fordeles med 2 uger til deling mellem forældrene og 2 uger, som øremærkes til far/medmor. Den udvidede orlov gives til sygeplejersker med 9 måneders anciennitet på virksomheden på tidspunktet for barnets fødsel.

 

 • Sygeplejersker, der arbejder mere end 300 timer årligt mellem kl. 23-06, skal tilbydes en årlig helbredskontrol. Og virksomheden skal gennemføre en årlig risikovurdering. Ordningen er midlertidig og udløber med oe-perioden den 28/3-24.

 

 • Forsøgsordning om at afløsere kan ansættes på timeløn i op til 20 timer/uge gøres permanent (gælder kun Olivia Danmark).

 

 • Den daglige arbejdstid udvides midlertidigt med ½ time til 12,5 time. Ordningen bortfalder den 28/2-24 (gælder kun Olivia Danmark).

 

 • Midlertidig ordning med udvidelse af normperioden med 2 uger, til 18 uger, er forlænget og udløber 28/2-24 (gælder kun Det Sundhedsfaglige Børneteam).

 

 • Den daglige mindste arbejdstid er nedsat fra 6 til 5 timer (gælder kun det sundhedsfaglige Børneteam).

 

Overenskomsten med Carelink er også fornyet.

Carelink følger overenskomsten for månedslønnede vikarer mellem DSR og VB-FASID. Overenskomsten er suppleret af et protokollat, som bla indeholder et kvalifikationstillæg til sygeplejersker med specialuddannelse. Tillægget er reguleret med 3,2 % pr. 1/3-23 og 4,6% pr. 1/3-24. Normperioden for sygeplejersker der modtager kvalifikationstillægget er udvidet med 1 uge (til 14 uger).

 

Læs mere om Dansk Sygeplejeråds overenskomster med private plejeteams.
Vær opmærksom på, at overenskomsterne ikke er opdateret med resultaterne fra OK23 endnu.