Barselsorlov - privat

Retten til orlov og dagpenge fremgår af ”Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel” (barselsloven).

Barselsloven giver mulighed for, at du kan tilpasse orloven, så den passer dig og din familie bedst. Barselsloven giver – i kombination med funktionærloven, din kontrakt og eventuelle overenskomstfastsatte vilkår – en lang række valgmuligheder, som du skal tage stilling til.

 

De økonomiske forhold under barselsorloven afhænger af din/jeres jobsituation. De fleste har ret til barselsdagpenge i orlovsperioden. Hvis du er ansat på individuel kontrakt, vil du som minimum have krav på ½ løn i 4 uger før fødsel og 14 uger efter fødslen, jf. funktionærlovens bestemmelser, medmindre andet er aftalt i din kontrakt. Hvis du er ansat efter en DSR overenskomst, har du ret til orlov med løn i et antal uger før og efter fødslen. Du skal være opmærksom på, at der er forskel i forhold til den barselsaftale, som er indgået med de offentlige arbejdsgivere.

 

Hovedprincipper for afvikling af barselsorlov

Barselsloven fastsætter retten til fravær fra arbejdet samt omfanget af dagpenge under barselsorloven. I henhold til barselsloven har et forældrepar samlet set ret til barselsdagpenge i 52 uger. De 52 uger udgøres af 4 uger før fødslen (moderen), 14 uger efter fødslen (moderen), 2 ugers fædreorlov, samt 32 ugers barsels­dagpenge til deling mellem forældrene.

 

  • I de perioder af barselsorloven, hvor du modtager løn, får din arbejdsgiver udbetalt barselsdagpengene fra din bopælskommune i refu­sion. 
  • Der er mulighed for at afholde barselsorlov i en længere periode, end der kan modtages dagpenge. F.eks. har hver forældre ret til fravær fra arbejdet i 32 uger efter barnets uge 14.
  • Barselsorloven kan kombineres på flere forskellige må­der. Forældrene kan holde deres respektive del af orlo­ven på samme tid eller på skift. Der er også mulighed for, at arbejdet kan genoptages delvist. 
  • Den ene af forældrene har ret til at udskyde 8-13 uger af barslen til afholdelse, inden barnet fylder 9 år. Det kan aftales med arbejdsgiver at udskyde op til 32 ugers orlov.
  • Dagpengeperioden kan forlænges med 8 eller 14 uger, mod at dagpengene bliver nedsat forholdsmæssigt, så den samlede ydelse i kroner og ører svarer til i alt 52 ugers dagpenge. Hvis du vælger at forlænge orloven, er det en forudsætning, at du ikke udskyder en del af orloven til senere afholdelse.

Vær opmærksom på, at både moderen og faderen bru­ger af den samlede pulje dagpenge, når der holdes or­lov med løn/dagpenge. I perioder hvor f.eks. både fade­ren og moderen afholder barselsorlov på samme tid, vil det derfor tælle dobbelt i dagpengeregnskabet, idet både faderens og moderens arbejdsgiver vil modtage dagpengerefusion for udbetalt løn.


 

Varsling

  • Moderen skal meddele arbejdsgiveren om graviditeten senest 3 måneder før forventet fødsel.
  • Faderen skal varsle sit fravær på 2 uger i forbindelse med fødslen senest 4 uger før orlovens forventede start.
  • Senest 8 uger efter fødslen skal moderen underrette sin arbejdsgiver om, hvornår hun genoptager arbejdet, hvis hun ønsker dette inden for de første 14 uger efter fødslen.
  • Begge forældre skal underrette deres arbejdsgiver om fordelingen af forældreorloven (perioden efter den 14. uge) senest 8 uger efter fødslen.

 

Løn

I de perioder, du får løn under orlov, svarer den til din løn under sygdom - dvs. lønnen omfatter fast påregnelige tillæg og pension. 


 

Pension

Generelt indbetales der ikke pension under barselsorlov i perioder, hvor du er på dagpenge. Men i nogle overenskomster er det aftalt, at arbejdsgiver indbetaler pensi­onsbidrag i op til 20 uger af den ulønnede del af barsels­orloven.

 

Ferie i forbindelse med barsel

Efter aftale med din arbejdsgiver, kan du afholde ferie i forbindelse med udløbet af barselsorloven og senest inden udløbet af ferieafholdelsesperioden 31. december. Hvis du fx er på barselsorlov frem til hovedferiens udløb 30. september, skal ferien holdes senere i ferieafholdelsesperioden. Udgangspunktet ved en feriehindring er således, at ferien holdes senere i ferieafholdelsesperioden, og kun hvis feriehindringen består frem til ferieafholdelsesperiodens udløb overføres ferien.

Hvis du afholder barselsorlov og er forhindret i at holde ferie frem til ferieafholdelsesperiodens udløb, overføres ferien som nævnt til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode. Det er først hvis feriehindringen består over to ferieafholdelsesperioder, at du kan vælge at få udbetalt ferien.

Den 5. ferieuge bliver automatisk udbetalt, hvis den ikke er afholdt efter ferieafholdelsesperiodens udløb, medmindre du aftaler med din arbejdsgiver, at den også overføres til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode.

Udbetaling eller overførsel af evt. aftalte feriefridage er afhængigt af hvad der er aftalt i din overenskomst eller individuelle ansættelseskontrakt.