Barselsregler for privatansatte

Som privatansat er du omfattet af Barselsloven, der giver dig mulighed for at tilpasse din barsel til dine og din families behov. I august 2022 trådte nye barselsregler i kraft og dit barns fødselsdato bestemmer nu, om du er omfattet reglerne fra før eller efter d. 2. august 2022. Bliv klogere på reglerne her på siden.

På denne side finder du

 

Retten til barselsorlov og dagpenge

 

Den nye orlovsmodel, hvis dit barn er født d. 2. august eller senere

De tidligere barselsregler, hvis dit barn er født før d. 2. august

Retten til orlov og dagpenge

Barselsloven giver – i kombination med funktionærloven, din kontrakt og eventuelle overenskomstfastsatte vilkår – en lang række valgmuligheder, du skal tage stilling til.

De økonomiske forhold under barselsorloven afhænger af din/jeres jobsituation. De fleste har ret til barselsdagpenge i orlovsperioden. Hvis du er ansat på individuel kontrakt, vil du som minimum have krav på halv løn i fire uger før fødsel og 14 uger efter fødslen, medmindre andet er aftalt i din kontrakt.

Hvis du er ansat efter en DSR-overenskomst, har du ret til orlov med løn i et antal uger før og efter fødslen. Du skal være opmærksom på, at der er forskel i forhold til den barselsaftale, som er indgået med de offentlige arbejdsgivere.

Find din overenskomst.

Den nye orlovsmodel

Folketinget har vedtaget en ny barselslov om øremærket barsel. Alle, der får børn efter den 1. august 2022, bliver omfattet af de nye regler. Forældre, som har fået børn før den 2. august 2022, er stadig omfattet af de tidligere regler.

Med den nye orlovsmodel får begge forældre som udgangspunkt 24 ugers orlov hver med ret til barselsdagpenge efter barnets fødsel. To af ugerne er øremærket hver forælder og skal holdes i forbindelse med fødslen.

For lønmodtagere bliver yderligere ni af de 24 uger øremærket og kan ikke overdrages til den anden forælder. Disse uger bortfalder også, hvis du ikke afholder dem. De resterende 13 uger kan som udgangspunkt overdrages til den anden forælder.

Selvstændige, studerende og ledige bliver ikke omfattet af reglerne om ni ugers øremærket orlov.

Med til reglerne om øremærkning indeholder barselsloven også regler om soloforældre, orlov til studerende m.v., der under orloven bliver lønmodtagere og den anden vej rundt.

Fra 1. januar 2024 bliver det muligt for LGBT+-familier at overdrage orlovsuger til sociale forældre.

For soloforældre bliver det muligt at overdrage en del af orloven til et nærtstående familiemedlem.

Nedenfor gennemgår vi reglerne for forældre, der er lønmodtagere og bor sammen.

Du kan også læse mere om barselsloven på borger.dk.

Hvor meget orlov kan du holde?

Forældrene har som udgangspunkt hver ret til 24 ugers orlov med barselsdagpenge efter fødslen.

I kan vælge at overdrage nogle af orlovsugerne til hinanden. Det betyder, at en forælder efter fødslen kan holde mere end 24 ugers orlov med barselsdagpenge, hvis den anden forælder har overdraget orlov til ham eller hende.

I de perioder af barselsorloven, hvor du modtager løn, får din arbejdsgiver udbetalt barselsdagpengene fra din bopælskommune i refusion.

Barselsorloven kan kombineres på flere forskellige måder. Forældrene kan holde deres respektive del af orloven på samme tid eller på skift. Der er også mulighed for, at arbejdet kan genoptages delvist.

Se en model over fordelingen af dagpengeugerne her:

Overdragelse af orlov

Hver forælder har som hovedregel ret til 24 ugers orlov efter fødslen med ret til barselsdagpenge og op til 13 af ugerne overdrages til den anden forælder.

Orlov til mor

 • to ugers orlov ved fødslen – kan ikke overdrages
 • otte ugers orlov – kan i nogle situationer overdrages
 • ni ugers orlov – kan ikke overdrages
 • fem ugers orlov – kan overdrages

Orlov til far eller medmor

 • to ugers orlov ved fødslen – kan ikke overdrages
 • ni ugers orlov – kan ikke overdrages
 • 13 ugers orlov – kan overdrages

Udskydelse af orlov

Der er to måder, du kan udskyde din orlov på:

Udskydelse, du har ret til

Som mor har du ret til at udskyde op til 5 uger af den orlov, der som udgangspunkt ligger efter de første 10 uger efter barnets fødsel.

Som far eller medmor kan du udskyde op til 5 uger af den orlov, der som udgangspunkt ligger efter de første 2 ugers orlov ved fødslen.

Selvom du har ret til mere orlov, eller du har fået overdraget orlov fra den anden forælder, kan du ikke udskyde mere end fem ugers orlov uden aftale med din arbejdsgiver.

Den udskudte orlov skal holdes samlet, når barnet er mellem et og ni år.

Udskydelse efter aftale med din arbejdsgiver

Du kan altid aftale med din arbejdsgiver at genoptage arbejdet på fuld tid og udskyde orloven med den tid, arbejdet har været genoptaget.

Mors mulighed for at udskyde orlov

Hvis du har fået overdraget orlov fra den anden forælder, kan du udskyde flere ugers orlov efter aftale med din arbejdsgiver.

Som mor kan du ikke udskyde orlov i de første 10 uger efter barnets fødsel. Mor kan dog vælge at overdrage til op til otte ugers orlov til far eller stedmor i perioden 3. til 10. uge (8 uger) og derefter påbegynde den orlov, som ellers først vil afholdes efter den nu overdragne orlov.

Fars eller medmors mulighed for at udskyde orlov

Som far eller medmor kan du udskyde op til 13 uger af din orlov efter aftale med din arbejdsgiver. Hvis du har fået overdraget orlov fra den anden forælder, kan du udskyde flere ugers orlov. 

Hvis mor i perioden 3. til 10. uge overdrager op til otte ugers orlov til dig, og hun i så fald påbegynder den efterfølgende orlov , kan du udskyde op til otte ugers orlov. Det kræver, at du genoptager arbejdet fuldt, og aftaler udskydelsen med din arbejdsgiver. 

Varsler

Varslingsreglerne for mor

Du skal meddele din arbejdsgiver, hvordan du forventer at planlægge din orlov.

Se en illustration af de varsler, du skal overholde som mor, nedenfor:

Mors fravær før fødslen

Som mor skal du orientere din arbejdsgiver om din graviditet senest tre måneder før din termin. Du skal samtidig fortælle din arbejdsgiver, om du vil holde de fire ugers orlov før fødslen.

Efter fødslen

Hvis du overdrager op til otte ugers orlov til far eller medmor.

Hvis du som mor overdrager op til otte ugers orlov, der ligger inden for de første 10 uger efter fødslen, skal du senest fire uger før forventet fødsel orientere din arbejdsgiver om dette. Du skal også fortælle, om du vil fortsætte på direkte den efterfølgende orlov.

Hvis du holder orlov de første 10 uger efter fødslen

Hvis du som mor vil holde orlov i de første 10 uger efter fødslen, skal du orientere din arbejdsgiver om, hvornår du vil genoptage dit arbejde senest seks uger efter fødslen.

Hvis du holder orlov efter 10 uger efter fødslen

Hvis du vil holde orlov de første 10 uger efter fødslen, skal du orientere din arbejdsgiver om, hvornår du vil holde orloven og hvor længe senest seks uger efter fødslen. Det gælder både, når du vil holde din egen orlov og orlov, som du eventuelt har fået overdraget fra den anden forælder.

Hvis du vil udskyde orlov

Hvis du vil udskyde op til fem ugers orlov til at holde efter barnets første år, skal du orientere din arbejdsgiver senest otte uger efter fødslen.

Når du vil holde den udskudte orlov

Når du vil afholde de op til fem ugers udskudte orlov, skal du orientere din arbejdsgiver om, hvornår og hvor længe du vil holde orloven senest otte uger før orlovens begyndelse.

Du skal holde orloven, inden barnet fylder ni år.

Varslingsreglerne for far eller medmor

Du skal meddele din arbejdsgiver, hvordan du forventer at planlægge din orlov.

Se varslerne, som du skal overholde, på illustrationen nedenfor:

 

Før fødslen

Hvis du som far eller medmor vil holde orlov de første 10 uger efter fødslen, skal du orientere din arbejdsgiver om, hvornår du vil holde orloven og i hvilket omfang senest fire uger før forventet fødsel. Det samme gælder, hvis du skal holde overdraget orlov inden for de første 10 uger efter fødslen.

Efter fødslen

Hvis du vil holde orlov efter de første 10 uger efter fødslen, skal du orientere din arbejdsgiver om, hvornår du vil holde orloven og hvor længe senest seks uger efter fødslen.

Det gælder både, når du vil holde din egen orlov og orlov, du har fået overdraget fra den anden forælder.

Hvis du vil udskyde orlov

Hvis du vil udskyde op til fem ugers orlov til at holde efter barnets første år, skal du orientere din arbejdsgiver senest otte uger efter barnets fødsel.

Når du vil holde den udskudte orlov

Når du vil afholde de op til fem ugers udskudte orlov, skal du orientere din arbejdsgiver om, hvornår og i hvilket omfang, du vil holde orloven senest otte uger før orlovens begyndelse.

Du skal holde orloven, inden barnet fylder ni år.

Forlængelse af orlov

Der er to måder, du kan forlænge din orlov på:

 • forlængelse kombineret med arbejde på nedsat tid - efter aftale med arbejdsgiver
 • forlængelse uden arbejde - som alle har ret til

Forlæng efter aftale med din arbejdsgiver

Du kan forlænge bestemte dele af din orlov ved at arbejde på nedsat tid. Derved strækker du orloven ved at arbejde færre timer om ugen eller fx holde enkelte ugedage fri i en periode.

Du har som udgangspunkt ret til barselsdagpenge for det antal timer, du stadig er på orlov. På den måde kan orloven forlænges med den tid, du har arbejdet. Det kræver dog, at det er aftalt med din arbejdsgiver.

Som lønmodtager skal du desuden være opmærksom på, at de ni ugers orlov, som ikke kan overdrages til den anden forælder, skal være holdt inden et år efter barnets fødsel.

Forlæng uden ret til dagpenge

Som forælder, der er lønmodtager, kan du forlænge orloven og være fuldt fraværende fra dit arbejde uden at få barselsdagpenge.

Du har fra den 10. uge efter fødslen ret til at være fraværende i 32 uger efter fødslen. Du kan forlænge denne periode otte eller 14 ekstra uger.

Du vil ikke modtage barselsdagpenge i den periode, hvor du forlænger din orlov og er fuldt fraværende fra dit arbejde.

Ferie i forbindelse med barsel

Efter aftale med din arbejdsgiver kan du afholde ferie i forbindelse med udløbet af barselsorloven og senest inden udløbet af ferieafholdelsesperioden 31. december. Hvis du fx er på barselsorlov frem til hovedferiens udløb 30. september, skal ferien holdes senere i ferieafholdelsesperioden. Udgangspunktet ved en feriehindring, som fx barselsorlov, er derfor, at ferien holdes senere i ferieafholdelsesperioden. Kun hvis feriehindringen består frem til ferieafholdelsesperiodens udløb, overføres ferien.

Hvis du afholder barselsorlov og er forhindret i at holde ferie frem til ferieafholdelsesperiodens udløb, overføres ferien som nævnt til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode. Det er først, hvis feriehindringen består over to ferieafholdelsesperioder, at du kan vælge at få udbetalt ferien.

Den 5. ferieuge bliver automatisk udbetalt, hvis den ikke er afholdt efter ferieafholdelsesperiodens udløb, medmindre du aftaler med din arbejdsgiver, at den også overføres til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode.

Hvorvidt du får udbetalt eller overført evt. aftalte feriefridage, afhænger af, hvad der er aftalt i din overenskomst eller i din individuelle ansættelseskontrakt.

Se de overordnede ferieregler på det private område.

Overgangsordning mellem tidligere og nye regler

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har indgået en aftale om en overgangsordning om løn under barsel på overenskomstområdet. De nye regler trådte i kraft den 2. august 2022.

Formålet er at tilpasse de eksisterende barselsregler i overenskomsterne til de ændrede orlovsperioder i den nye barselslov.

Aftalen har virkning for alle overenskomster indgået mellem medlemmer af FH og medlemmer af DA, medmindre parterne selv har etableret en overgangsordning.

Hvis din overenskomst eller kontrakt henviser til de regionale eller kommunale regler, kan du læse om dem her: 

Nye regler om barselsorlov i kommuner.

Hvad er nyt med overgangen til nye regler i FH's og DA's overgangsordning?

Overenskomsternes nuværende betalingsregler bliver justeret på følgende måde:

 • De 14 ugers barselsorlov med løn, som i de fleste overenskomster er tildelt mor, bliver justeret til 10 ugers barselsorlov, og fire ugers øremærket forældreorlov.
 • Resten af betalingsreglerne for fravær under graviditets-, fædre- og forældreorlov ændres ikke.

Overordnet set betyder aftalen, at der er det samme antal ugers orlov med løn som efter de hidtidige regler, og fordelingen er også den samme.

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om overgangsordningen i FH/DA´s aftale om betaling under orlov

Læs også om barselsloven på Retsinformation og på borger.dk.

Adoption

Reglerne om adoption kommer snarest.

 • Husk, at det er vigtigt både at varsle din arbejdsgiver indenfor fristerne og samtidig kontakte Udbetaling Danmark for vejledning ift. fordeling af dagpenge så ugerne passer ift. lønnen.

 • Husk, at vi som udgangspunkt anbefaler, at I holder orlov i forlængelse af hinanden eller sammenhængende på skift.
 • Vær opmærksom på, at hvis du holder ferie, svarer det til, at du genoptager arbejdet og den resterende orlov skal håndteres efter reglerne om udskydelse.
 • Hvis du i forbindelse med din orlov i dagpengeperioden overvejer at skifte arbejde, inden du har afholdt din ferie, skal du kontakte din kreds, da det kan få konsekvenser for løndækningen under ferien hos en ny arbejdsgiver.
 • Hvis du er i tvivl om andet, kan du kontakte din TR eller din DSR-kreds.

De tidligere barselsregler

Nedenstående regler gælder for forældre til børn, der er født inden 2. august 2022.

I henhold til de tidligere barselsregler har et forældrepar samlet set ret til barselsdagpenge i 52 uger.

De 52 uger udgøres af:

 • Fire uger før fødslen (moderen). OBS!! Der bliver kun medregnet fire uger, selvom moderen går fra otte uger før
 • 14 uger efter fødslen (moderen)
 • To ugers fædreorlov
 • 32 ugers barselsdagpenge til deling mellem forældrene

I de perioder af barselsorloven, hvor du modtager løn, får din arbejdsgiver dine barselsdagpenge i refusion. 

Du har mulighed for at holde barselsorlov i en længere periode end den, du kan modtage dagpenge i. Fx har hver forælder ret til fravær fra arbejdet i 32 uger, efter barnet er blevet 14 uger.

Barselsorloven kan kombineres på flere forskellige må­der. Forældrene kan holde deres respektive del af orlo­ven på samme tid eller på skift. Der er også mulighed for, at du kan genoptage arbejdet delvist.

Den ene af forældrene har ret til at udskyde 8-13 uger af barslen til afholdelse, inden barnet fylder ni år. Du kan aftale med din arbejdsgiver at udskyde op til 32 ugers orlov.

Dagpengeperioden kan forlænges med otte eller 14 uger mod, at dagpengene bliver nedsat forholdsmæssigt, så den samlede ydelse i kroner og ører svarer til i alt 52 ugers dagpenge. Hvis du vælger at forlænge orloven, er det en forudsætning, at du ikke udskyder en del af orloven til senere afholdelse.

Vær opmærksom på, at I begge bru­ger af den samlede pulje dagpenge, når I holder or­lov med løn/dagpenge. I perioder, hvor I fx  holder barselsorlov på samme tid, vil det derfor tælle dobbelt i dagpengeregnskabet, idet begge jeres arbejdsgivere vil modtage dagpengerefusion for udbetalt løn.

Varsler

 • Moderen skal meddele arbejdsgiveren om graviditeten senest tre måneder før sin termin.
 • Faderen skal varsle sit fravær på to uger i forbindelse med fødslen senest fire uger før orlovens forventede start.
 • Senest otte uger efter fødslen skal moderen underrette sin arbejdsgiver om, hvornår hun genoptager arbejdet, hvis hun ønsker at gøre det inden for de første 14 uger efter fødslen.
 • Begge forældre skal underrette deres arbejdsgivere om fordelingen af forældreorloven (perioden efter den 14. uge) senest otte uger efter fødslen.

Løn

I de perioder, du får løn under din barselsorlov, svarer den til din løn under sygdom - dvs., at lønnen inkluderer fast påregnelige tillæg og pension. 

Pension

Generelt  får du ikke pension under barselsorlov i perioder, hvor du er på dagpenge. Men i nogle overenskomster er det aftalt, at din arbejdsgiver skal indbetale pensi­onsbidrag i op til 20 uger af den ulønnede del af barsels­orloven.

Ferie i forbindelse med barsel

Efter aftale med din arbejdsgiver, kan du afholde ferie i forbindelse med udløbet af barselsorloven og senest inden udløbet af ferieafholdelsesperioden 31. december.

Hvis du fx er på barselsorlov frem til hovedferiens udløb 30. september, skal ferien holdes senere i ferieafholdelsesperioden. Udgangspunktet ved en feriehindring er, at ferien holdes senere i ferieafholdelsesperioden, og kun hvis feriehindringen består frem til ferieafholdelsesperiodens udløb overføres ferien.

Hvis du er på barselsorlov, og derfor er forhindret i at holde ferie frem til ferieafholdelsesperiodens udløb, bliver ferien som nævnt overført til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode. Det er først hvis feriehindringen består over to ferieafholdelsesperioder, at du kan vælge at få udbetalt ferien.

Den 5. ferieuge bliver automatisk udbetalt, hvis du ikke har afholdt den efter ferieafholdelsesperiodens udløb. Du kan dog også aftale med din leder, at den skal overføres til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode.

Udbetaling eller overførsel af evt. aftalte feriefridage afhænger af, hvad der er aftalt i din overenskomst eller individuelle ansættelseskontrakt.