Vikarbureauer

Overenskomster med vikarbureauer

Dansk Sygeplejeråd har indgået overenskomst med de fleste vikarbureauer i Danmark. En del af de større vikarbureauer er medlem af brancheforeningen VB-FASID, og har herigennem tiltrådt brancheoverenskomsten med Dansk Sygeplejeråd. Herudover har flere vikarbureauer, som ikke er medlemmer af VB-FASID, tiltrådt brancheoverenskomsten og derved forpligtet sig til at følge den. Dansk Sygeplejeråd har indgået en tilsvarende brancheoverenskomt med DI, som dækker de virkarbureauer, som er medlem af DI.

Overenskomsterne fastsætter minimumsvilkår for så vidt angår løn, pension, arbejdstid, kørselsgodgørelse og udstationering. Du vil altid have mulighed for at aftale bedre vilkår med vikarbureuaet, end dem som er fastsat i overenskomsten.

 

Find overenskomst

Brancheoverenskomst for vikarbureauer:
Overenskomster indgået med VB-FASID og DI, samt oversigt over vikarbureauer, der følger overenskomsterne

Øvrige overenskomster for vikarbureauer: 
Overenskomster for vikarbureauer, som ikke følger brancheoverenskomsterne

 

Arbejdstidsregler for VB-Fasid og DI Industri

Arbejdstidsreglerne i overenskomsterne med VB-Fasid og DI Industri blev ændret pr. 1. marts 2018. Tillæg for arbejde om aftenen og natten, i weekenden og på helligdage ydes inden for faste tidspunkter. 

  • Aften-/nattillæg på 25% gives mellem kl. 15-07. Tillægget ydes alle ugens syv dage.
  • Weekend: Fredag aften fra kl. 15-23 gives 25% i tillæg. Fra fredag nat kl. 23 og indtil mandag morgen kl. 07 gives 50% i tillæg. Herudover ydes også aften-/nattillæg
  • Søgne- helligdagstillæg på 100% gives fra kl. 00-24. Herudover ydes også aften-/nattillæg
  • Grundlovsdag honoreres som en helligdag til 100%. Tidligere udløste Grundlovsdag weekendtillæg til 50%.
  • Perioden for beregning af den gennemsnitlige arbejdstid (normperioden) udvides fra fire til seks uger.

Se oversigt over tillæg

 

Spørgsmål om at arbejde som vikar

Dette skal du særligt være opmærksom på.

Hvad er en vikar?

En vikar er person, som har indgået en ansættelsesaftale med et vikarbureau om midlertidig udsendelse til en brugervirksomhed, f.eks. et hospital eller en kommune,  om midlertidigt at udføre arbejdsopgaver, under brugervikrsomhedens tilsyn og ledelse.

Når et vikarbureau udsender dig som vikar til midlertidig tjeneste i en brugervirksomhed, er du ikke omfattet af funktionærloven.

Hvis vikarbureuaet ikke har overenskomst?

Er der ikke indgået nogen overenskomst, skal vilkårene aftales mellem dig og vikarbureauet. Vilkårene skal som minimum overholde vikarloven. 

Vikarloven fastsætter, at vikarbureauet skal sikre, at vikaren under udsendelse til en brugervirksomhed, f.eks. et hospital, mindst har vilkår svarende til, hvad der ville have været gældende, hvis vikaren havde været ansat direkte af brugervirksomheden for så vidt angår løn (herunder også ulempeydelser og pension), arbejdstidens længde, overarbejde, pauser, hvileperioder, natarbejde, ferie, helligdage.

 Som udgangspunkt kan du altså ikke som vikar komme til at arbejde på ringere vilkår vedr. løn, arbejdstid, ferie m.v. end de fastansatte i den pågældende brugervirksomhed.

Derudover er du i loven sikret nogle rettigheder som vikar: 

  • Du skal informeres om ledige stillinger på samme vilkår som fastansatte i virksomheden.

  • Du skal have adgang til virksomhedens faciliteter på lige fod med andre fastansatte, fx kantine.

  • Jobklausuler er ugyldige. Dvs. Vikarbureauet kan ikke holdes dig fast på klausuler, der forbyder eller reelt forhindrer dig i  at få job hos brugervirksomheden efter din udsendelse der er ophørt.

Har du yderligere spørgsmål til dine rettigheder som vikaransat gennem et vikarbureau, så kontakt din lokale kreds.

Hvis du ikke kan finde den overenskomst, du leder efter, er det måske fordi, virksomheden ikke har indgået overenskomst med DSR. Søger du ansættelse i en virksomhed uden overenskomst, bør du kontakte DSR for råd og vejledning.

Hvis du bliver syg som timelønnet vikar

Som timelønnet vikar er du ofte udsat økonomisk, hvis du bliver syg. Læs hvordan du sikrer dig bedst:

For at kunne få sygedagpenge som timelønnet vikar skal du:

  • Have en aftalt vagt på første sygedag og have været på vagt dagen før.
  • Have arbejdet mindst 240 timer inden for de seneste seks afsluttede kalendermåneder forud for første fraværsdag, og i mindst fem af disse måneder have arbejdet i mindst 40 timer hver måned.

Opfylder du ikke disse krav, kan du sikre dig bedst muligt ved løbende at være tilmeldt Jobnet og søge supplerende dagpenge fra a-kassen. Desuden anbefales det under alle omstændigheder, at du kontakter din kommune og får konkret vejledning om, hvordan de administrerer reglerne om sygedagpenge.

Læs nærmere på DSAs hjemmeside

Arbejder du i borgerens hjem - f.eks. i pleje- eller respirationsteam?

Nogle vikarbureauer har også andre virksomhedsområder, hvor vikarbureuaet selv har ledelses- og instruktionsbeføjesen overfor de sygeplejersker, der udfører arbejdsopgaverne. Typisk vil der være tale om, at vikarbureauet har indgået aftale med kommunen eller regionen om at forestå plejen af alvorligt syge borgere i dennes eget hjem (ansættelsesområdet kaldes ofte "plejeteams" eller respirations teams").

Hvis du ansat af et vikarbureau og fast tilknyttet et eller flere plejeteams m.v.  og gennemsnitlige arbejder 8 timer eller mere pr. uge, vil du som udgangspunkt være omfattet af funktionærloven og som følge heraf have ret til løn under sygdom og  krav på opsigelsesvarsel, hvis du skulle blive afskediget.

Hvis Dansk Sygeplejeråd ikke har indgået overenskomst med vikarbureauet/virksomheden, som dækker arbejdet i borgerens hjem, skal du være opmærksom på at få alle vilkår aftalt i ansættelseskontrakten. Ud over løn og pension er det arbejdstid og arbejdstidens placering, ulempeydelser, tjenesteplan, 6. ferieuge, frihed med løn ved barns 1. og 2. sygedag, løn under barselsorlov o.s.v.

Vikaroverenskomsterne dækker ikke arbejde i borgerens hjem/plejeteams, hvor vikarbureauet har ledelses og instruktionsbeføjelsen i forhold til arbejdets udførelse. Der kan i ansættelseskontrakten være henvist til enkelte bestemmelser i vikaroverenkomsten. Du skal i denne situation også være opmærksom på at ansættelsenkontrakten indeholder bestemmelser om alle vilkår.  

Læs mere

Vikarjob i Norden

Overvejer du at søge et vikarjob i Sverige, Norge eller Finland?
DSR har samlet nogle gode råd til dig her.

Barselsaftale

En del vikaroverenskomster henviser til de vilkår for graviditet, barsel, adoption og omsorg, der var gældende for sygeplejersker ansat på offentlige sygehuse pr. 1. marts 2000.

​Rekrutteringsvirksomheder

Nogle arbejdsgivere vælger at overlade opgaven med at finde nye medarbejdere til en rekrutteringsvirksomhed/-bureau.  Et rekrutteringsbureaus opgave består i at matche medarbejdere med arbejdsgivere.

Ved du, hvad du skal være opmærksom på, hvis du tager job gennem et rekrutteringsbureau? Læs mere