Falck

Landsoverenskomsten mellem Dansk Sygeplejeråd og Falck A/S

Særligt om lønnen

Falck Landsoverenskomst er en såkaldt ”minimallønsoverenskomst”, hvilket betyder, at overenskomsten alene fastsætter den absolutte minimumsløn for nyuddannede uden erfaring.

Du skal derfor selv forhandle din løn. Lønnen skal afspejle jobbets indhold, din erfaring, dine kvalifikationer, din indsats og dit ansvar.

Vær opmærksom på, at det kun er minimallønnen, der reguleres i overenskomsten. Hvis du har aftalt en løn, der ligger over minimallønnen vil din løn ikke automatisk blive reguleret, men du har efter overenskomsten ret til en årlig lønforhandling. Kontakt gerne tillidsrepræsentanten og/eller Dansk Sygeplejeråd for nærmere vejledning om lønfastsættelsen og lønforhandlingen. Du kan også få indblik i sygeplejerskers løn i lønstatistikken.

For Lægeklinikker gælder særlig aftale om lønvilkår, fastsat i  Aftalen for Falck Lægeklinikker. Det er en normallønsoverenskomst, hvor der er fastsat 2 anciennitetsbaserede grundlønssatser. Herudover kan der aftales tillæg. Grundlønnen reguleres/stiger, som fastsat i overenskomsten, og eventuelle tillæg ”flyder oven på". Lønnen vurderes endvidere af arbejdsgiver én gang årligt.

Særligt om arbejdstidsbestemte ydelser

Overenskomsten indeholder ikke satser for tillæg for arbejde uden for normal dagarbejdstid. Efter overenskomstens § 5, skal muligheden for at aftale individuelt forskudstidstillæg drøftes ved lønsamtalen.

Hvis du arbejder uden for normal daglig arbejdstid (den normale daglige arbejdstid ligger mandag til fredag i tidsrummet kl. 7-18), skal du derfor sørge for at få aftalt et fast månedligt forskudttidstillig, eller et forskudttidstillæg pr. time, der der kompenserer for ulempen ved at arbejde aften, nat, weekend og helligdage

Særligt for ledere

Ledere er ikke omfattet af overenskomsten, idet Falck Danmark A/S ikke ønsker disse stillinger overenskomstdækket, men Dansk Sygeplejeråds Lederforening vejleder konkret og individuelt ledere, der ansættes på individuel kontrakt.