Ferie - privatansat

Ferieloven er gældende for alle privatansatte sygeplejersker. Læs mere om dine rettigheder og muligheder i forhold til ferie, hvis du er ansat på det private områ

5 ugers ferie

Som privatansat har du efter ferieloven ret til 5 ugers ferie om året.

De fleste af DSR’s overenskomster giver derudover ret til at afholde en ekstra uges ferie – også kaldet feriefridage.

Dine ferierettigheder kan desuden være reguleret i din ansættelseskontrakt eller i en personalehåndbog på din arbejdsplads.

De 5 ugers ferie efter ferieloven optjener du løbende som samtidighedsferie. Ferien optjenes hver måned og kan afholdes allerede måneden efter, at den er optjent. Det betyder, at ferie optjent fx i september kan afholdes fra oktober måned.

 

Ferieåret og ferieafholdelsesperioden

Der er to perioder for optjening og afholdelse af ferie, de kaldes ferieåret og ferieafholdelsesperioden.

  • Ferieåret er perioden, hvor du optjener din ferie. Ferieåret løber fra 1. september til 31. august året efter.
  • Ferieafholdelsesperioden er perioden, hvor du kan afholde din ferie. Ferieafholdelsesperioden løber fra 1. september til 31. december året efter – dvs. den er forlænget til i alt 16 måneder.


Ferieregler for privatansatte

Se, hvilke ferieregler der gælder for dig, hvis du er privatansat.

Afholdelse af ferie

Dine 5 ugers ferie er opdelt i tre ugers hovedferie og to ugers øvrig ferie.

Du har ret til at holde mindst tre ugers sommerferie i hovedferieperioden fra 1. maj til 30. september. Du skal aftale med din arbejdsgiver, hvornår ferien skal holdes. Din arbejdsgiver skal tage hensyn til dine ønsker i samspil med virksomhedens drift. Din arbejdsgiver skal særligt tage hensyn til dine ønsker, hvis du har skolesøgende børn.

Ferie ud over 3 uger kaldes øvrig ferie. Øvrig ferie kan holdes i hele ferieafholdelsesperioden og dermed også i hovedferieperioden. Øvrig ferie bør som udgangspunkt holdes i sammenhæng af mindst 1 uges varighed, men kan holdes som enkelte dage, hvis driftsmæssige hensyn tilsigter det eller efter aftale med din arbejdsgiver.

Hvis du arbejder mandag til fredag, bruger du 5 feriedage på en ferieuge, der svarer til 7 løbende kalenderdage. Arbejder du mindre end 5 dage om ugen bruger du også 5 feriedage, når du holder 1 uges ferie.

Løn under ferie ved ændring af beskæftigelsesgrad

Hvis du på ferietidspunktet har samme beskæftigelsesgrad som på optjeningstidspunktet, udgør lønnen under ferie din sædvanlige løn på det tidspunkt, hvor du holder ferien.

Beregning af løn under ferie ved ændring af beskæftigelsesgrad

Løn under ferie er den sædvanlige løn på ferieafholdelsestidspunktet beregnet i forhold til den beskæftigelsesgrad du havde på det tidspunkt, hvor du optjente ferien (optjeningstidspunktet).   

Det betyder, at hvis du er gået op eller ned i tid, kan din løn under ferie afvige fra din sædvanlige løn på ferietidspunktet.

Når du holder ferie, får du din sædvanlige løn på ferietidspunktet beregnet i forhold til dit timetal på det tidspunkt du optjente din ferie.

Varsling af din ferie

Hovedreglen er, at du senest skal have besked 3 måneder før, du skal holde de 3 ugers hovedferie og 1 måned før, du skal holde de 2 ugers øvrig ferie.

Optjening af ferie

Du optjener 2,08 feriedag for hver måned, du er ansat. Du optjener 25 feriedage pr. ferieår, uanset om du er fuldtidsansat eller ansat i en deltidsstilling.

Ferie på forskud

Ønsker du at holde ferie på et tidspunkt, hvor du endnu ikke har optjent nok ferie, kan du indgå en aftale med din arbejdsgiver om, at du kan få lov til at holde ferie på forskud.

Det kan f.eks. være, hvis du ønsker at holde en længere ferie ved ferieårets begyndelse, selvom du først optjener ferien senere. For at der ikke opstår tvivl om, hvorvidt der er indgået aftale om ferie på forskud, bør du altid lave en skriftlig aftale med din arbejdsgiver, om ferie afholdt på forskud. Ferie, som holdes på forskud, vil blive fradraget i den ret til betalt ferie, som optjenes i det pågældende ferieår. Der kan ikke aftales mere forskudsferie, end der kan optjenes inden for samme ferieår.

Hvis du fratræder din stilling, før udligningen af ferien er sket, er din arbejdsgiver berettiget til at modregne kroneværdien af de feriedage du har holdt på forskud, i din sidste månedsløn.

Feriefridage

Feriefridage er ikke indeholdt i ferieloven, men kan være aftalt i din overenskomst, din ansættelseskontrakt eller på din arbejdsplads. Der gælder forskellige regler for optjening og afholdelse af feriefridage.

I mange af DSR’s private overenskomster optjener månedslønnede ret til 5 feriefridage med løn efter 9 måneder som fastansat med månedsløn. Spørg din tillidsrepræsentant eller lokale DSR’s kreds Hvis du er i tvivl om hvad der gælder for dig. Du kan også finde din overenskomst her;

Løn under ferie og ferietillæg

Når du er ansat med ret til løn under ferie, vil du samtidig have ret til ferietillæg på 1% af din ferieberettigede løn. Der kan konkret være aftalt en højere procentsats i din overenskomst, ansættelseskontrakt eller ved anden aftale.

Din arbejdsgiver kan vælge mellem to forskellige måder at udbetale ferietillægget på. Dels kan din arbejdsgiver vælge at udbetale ferietillægget med to årlige rater. Så vil ferietillægget for perioden 1. september til 31. maj blive udbetalt med din løn for maj måned, mens den resterende del af ferietillægget for henholdsvis juni, juli og august måned udbetales med august månedslønnen. Din arbejdsgiver kan i stedet for modellen med de to årlige rater vælge at udbetale ferietillægget, hver gang du holder din ferie, sådan at ferietillægget bliver udbetalt forholdsmæssigt.

Hvis du fratræder dit job, og du har afholdt ferie, inden du har fået udbetalt dit ferietillæg skal du have udbetalt ferietillæg for ferien, som du har afholdt. Det skyldes, at ferietillægget er bagudbetalt og ikke udbetales ved ferieårets start.

Feriegodtgørelse i stedet for ferie med løn og ferietillæg

Du har ret til at vælge feriegodtgørelse på 12% af din løn i stedet for ferie med løn og ferietillæg. Hvis du ønsker at få feriegodtgørelse, skal du meddele din arbejdsgiver dit ønske senest 31. august. Valget er bindende, og gælder som udgangspunkt kun for ét ferieår ad gangen.

Hvis du forventer meget overarbejde i det kommende ferieår, kan det måske være en fordel for dig at få udbetalt feriegodtgørelse i stedet for løn under ferie. Du får nemlig ikke udbetalt løn under ferie med tillæg af dit hidtidige overarbejde.

Ferielukning

Hvis du er ansat et sted, der holder ferielukket, er udgangspunktet, at du har pligt til at afholde ferie svarende til arbejdsstedets lukkeperiode. Det er en betingelse at din arbejdsgiver varsler ferien korrekt dvs. 3 måneders varsel for hovedferie og 1 måneds varsel for øvrig ferie.

Ved ferielukning skal din arbejdsgiver i videst muligt omfang sikre, at du har betalt ferie til gode til ferielukningen. Hvis din arbejdsgiver ikke sikrer dette, skal arbejdsgiver betale din løn under ferielukningen. Har du været ansat i hele det forudgående ferieår og endnu ikke nået at optjene betalt ferie til de dage, hvor arbejdspladsen holder lukket, har du krav på forskudsferie ved ferielukningen.

Ferie og sygdom

Hvis du er syg inden din ferie begynder

Bliver du syg inden din ferie starter har du ret til ikke at holde den. Du skal sygemelde dig overfor din arbejdsgiver senest ved arbejdstids begyndelse den første feriedag efter de retningslinjer der gælder på din arbejdsplads. Hvis du bliver rask før den planlagte ferie, er ovre kan du vælge at holde resten af ferien, hvis du selv ønsker det, og holde erstatningsferiedagene, som du får for sygedagene senere. Du kan også vælge at holde hele ferien senere. Det er vigtigt du giver din arbejdsgiver besked om, hvad du vælger, når du melder dig rask.

Hvis du bliver syg under din ferie

Bliver du syg under din ferie har du ret til erstatningsferie efter 5 sygedage (karensdage), hvis du har optjent ret til 25 dages ferie. Har du ikke optjent 25 feriedage, beregnes karensperioden forholdsmæssigt. Har du ikke været ansat i virksomheden i hele ferieåret (1.9 - 31.8), indtræder muligheden for erstatningsferie efter et forholdsmæssigt færre antal sygedage.

Det er vigtigt, at du giver din arbejdsgiver besked om sygdom allerede den første dag, da karensdagene først løber fra du har meldt dig syg til din arbejdsgiver. Da karensperioden på 5 dage regnes pr. ferieår bør al sygdom, uanset at varigheden forventes at være under 5 dage, meddeles til arbejdsgiver og dokumenteres. Det er en betingelse, at du for egen regning indhenter en lægeerklæring som dokumentation for din sygdom også selvom din arbejdsgiver ikke beder om det.

Bliver du rask igen under ferien, kan du vælge at afholde resten af ferien eller at vende tilbage på arbejde. Det er vigtigt du giver din arbejdsgiver besked om, hvad du vælger, når du melder dig rask.

Overførsel af ferie

Du kan aftale med din arbejdsgiver at overføre optjent ferie ud over 4 uger senest den 31. december i ferieafholdelsesperioden til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode. Aftalen skal være skriftlig.

Feriehindring på grund af barsel eller sygdom

Hvis du på grund af en feriehindring er afskåret fra at holde ferie inden ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december, overføres op til 4 ugers betalt ferie til den efterfølgende ferieperiode.

Særlig beskyttelse af 1.-4. ferieuge

Du skal afholde de første 4 ugers ferie i hver ferieafholdelsesperiode, og ferieugerne kan som hovedregel ikke udbetales. Har du på grund af en feriehindring fx barsel eller sygdom ikke haft mulighed for at afholde hele eller dele af din ferie inden 31. december, vil op til 4 af dine 5 ugers ferie automatisk blive overført til den næste ferieafholdelsesperiode.

Det er ikke muligt at få udbetalt de første 4 ferieuger på grund af en feriehindring. Hvis din feriehindring skyldes sygdom eller barsel har du dog ret til at få udbetalt den overførte ferie, hvis du efter udløbet af 2 ferieafholdelsesperioder stadig er forhindret i at afholde ferien.

Den 5. ferieuge

Hvis du på grund af en feriehindring ikke har holdt din 5. ferieuge, skal din arbejdsgiver automatisk udbetale den efter ferieafholdelsesperiodens udløb 31. december. I stedet for udbetaling kan I også aftale at overføre den.

Ferie ved opsigelse

Hvis du bliver opsagt, vil din arbejdsgiver typisk gerne have at du afholder din ferie i opsigelsesperioden. Din arbejdsgiver kan dog kun kræve, at du afholder din hovedferie i opsigelsesperioden, hvis du har mere end 3 måneders opsigelse. Dertil kommer, at ferien skal være til rådighed på ferietidspunktet. Du skal altså have optjent nok betalt ferie, inden ferien påbegyndes.

Antallet af feriedage, som kan varsles, afholdt i opsigelsesperioden, afhænger af hvor meget ferie du kan nå at optjene før du fratræder din stilling samt hvor meget ferie du har afholdt inden opsigelsen.

Hvis dit opsigelsesvarsel er 3 måneder eller derunder

  • Din arbejdsgiver kan ikke kræve, at du holder hovedferie i opsigelsesperioden, hvis du har højst 3 måneders opsigelse. Heller ikke selvom ferien er varslet inden opsigelsen.
  • Du kan godt aftale med din arbejdsgiver, at ferien holdes selvom du er opsagt.
  • Din arbejdsgiver kan pålægge dig at holde øvrig ferie i opsigelsesperioden, hvis det varsles mindst 1 måned før. Du kan dog ikke pålægges at holde mere ferie, end du har optjent, når ferien begynder.
  • Ferie kan først holdes i måneden efter, den er optjent. Det betyder, at ferie som du optjener i den sidste ansættelsesmåned, ikke kan varsles afholdt.

Hvis dit opsigelsesvarsel er mere end 3 måneder

  • Hvis dit opsigelsesvarsel er mere end 3 måneder, kan din arbejdsgiver bestemme, at du skal holde både hovedferie og restferie, så længe både varslerne og ferien kan rummes i opsigelsesperioden. Hvis du varsles til afholdelse af hovedferie, skal du have optjent mindst 15 feriedage, inden ferien begynder. Din arbejdsgiver kan altså ikke varsle hovedferie, hvis du f.eks. kun har optjent 12,48 feriedage på det tidspunkt, hvor ferien starter. I den situation kan arbejdsgiver varsle dig til at afholde 10 dages øvrig ferie. Din arbejdsgiver kan ikke pålægge dig at holde forskudsferie eller ferie der ikke er optjent.
  • Ferie kan først holdes i måneden efter, den er optjent. Det betyder, at ferie som du optjener i den sidste ansættelsesmåned, ikke kan varsles afholdt.

Hvis du er fritstillet

Hvis du er fritstillet, kan din leder anse din ferie for afholdt uden at have varslet dig, så længe både varsel og ferie kan rummes i fritstillingsperioden. Også her gælder, at du skal have optjent et tilstrækkeligt antal feriedage. Hvis du får andet arbejde i fritstillingsperioden, gælder som udgangspunkt også, at du skal have en arbejdsfri periode svarende til feriens længde.

Hvis din leder fraskriver sig retten til at kunne modregne i din løn fra en ny arbejdsgiver, anses ferie dog for holdt, hvis varslet og ferien kan rummes i fritstillingsperioden.

Du kan have yderligere ferie jf. din kontrakt eller overenskomst der enten kan anses for varslet afholdt eller kan blive udbetalt/udbetalt til feriekonto.

Kontakt din TR eller Kreds for rådgivning.

Læs mere om feriereglerne på borger.dk.