Nyt fra OK20 Privat

Her kan du følge OK20 Privat forhandlingerne.

16. april 2020

Resultaterne fra OK20 er godkendt

I slutningen af sidste måned forhandlede Dansk Sygeplejeråd 35 overenskomstfornyelser på plads for privatansatte medlemmer. Nu er alle resultaterne godkendt i Dansk Sygeplejeråd. I dag har Forligsmanden har oplyst, at det også er tilfældet for et stort flertal af de organisationer, som har fornyet deres overenskomster ved OK20, ligesom arbejdsgiverne har godkendt resultaterne. Det betyder, at overenskomsterne kan træde i kraft.

Din overenskomst på vej

Dansk Sygeplejeråd er sammen med arbejdsgiverne i gang med at skrive de nye overenskomster. Når overenskomsterne er klar, sender vi en orientering pr. mail til de medlemmer, som dækket af de enkelte overenskomster. Husk derfor at opdatere dine medlemsoplysninger, hvis du har skiftet arbejdsplads.

Lønstigninger bliver efterbetalt

De nye overenskomster træder i kraft den 1. marts 2020, og lønstigningerne vil blive efterbetalt fra den 1. marts 2020. Der er enkelte vilkår, som træder i kraft på et senere tidspunkt.

Du kan du læse mere om indholdet i de enkelte aftaler her.

 

 

 

18. marts 2020

Alle private overenskomster ved OK20 er fornyet

Dansk Sygeplejeråd er i dag nået i mål med fornyelsen af de sidste private overenskomster. Det har taget godt to uger med forhandlinger til sent på natten – som foregik på Skype til sidst – og et enkelt besøg fra Forligsinstitutionen.

Hårde forhandlinger helt til slut

Den sidste store forhandling var med Falck om deres landsoverenskomst og aftalen for sygeplejersker i lægeklinikker. Aftalen faldt på plads tirsdag efter midnat, men krævede redaktionel gennemgang i løbet af onsdagen. På grund af situationen med Corona-virus foregik forhandlingerne over Skype, men det har ikke hindret forhandlerne i at nå frem til et pænt resultat, der ligger sig i forlængelse af de toneangivende forlig. I dag bliver aftalerne underskrevet, scannet og sendt til arbejdsgiverne.

Som afslutning på hele forløbet blev Forligsinstitutionen inddraget i forhandlinger, da Dansk Sygeplejeråd og Dansk Erhverv ikke kunne nå til enighed om fornyelsen af en aftale for et enkelt vikarbureau. Efter forhandling under ledelse af forligsmand og med opbakning fra FH lykkedes det at få aftalt samme procentregulering af lønnen som i brancheoverenskomsten for vikarbureauer.

Dansk Sygeplejeråd har fornyet i alt 35 overenskomster, der dækker mere end 3.000 sygeplejersker, som har enten hoved- eller bibeskæftigelse på vikarbureauer, privathospitaler, eller private plejehjem og hjemmepleje.

Gode resultater på løn, arbejdsmiljø og familieliv

Alle de forlig, der er indgået, rummer pæne lønstigninger, forhøjelse af den særlige opsparing, fokus på ligestilling og familieliv samt en styrkelse af arbejdsmiljørepræsentanterne.

 • Lønstigningerne ligger på 7,5 pct., men de kan være fordelt forskelligt på overenskomsterne mellem løn, særlig opsparing og pension.
 • Der er indført mulighed for at holde fri ved barns 2. sygedag og til børns lægebesøg – enten uden løn eller med udbetaling fra særlig opsparing, hvis den er en del af overenskomsten.
 • Forældreorloven udvides med 3 uger øremærkes til far eller medmor
 • Arbejdsmiljø repræsentantens rolle og vilkår styrkes med en klarere opgavebeskrivelse, sikring af den nødvendige tid til opgaverne og nødvendig adgang til IT-udstyr, samt bedre vilkår for at få fri til at deltage i uddannelse.
 • Feriefridagene tilpasses den nye ferielov.

Derudover kan der være elementer, som er særlige for den enkelte overenskomst. Du kan se de samlede resultater fra OK20 her.

De nye overenskomster skal godkendes af organisationerne, der har forhandlet deres overenskomster ved OK20 og af DA. Forligsmanden har fastsat fristen for godkendelse til din 16. april kl. 12.Når det er sket vil lønstigningerne blive udbetalt/efterbetalt fra den 1. marts.

 

10. marts 2020

Overenskomsterne for 17 privathospitaler og klinikker fornyet

Det tog fire runder af daglange forhandlinger, men sent i aftes indgik Dansk Sygeplejeråd og Dansk Erhverv aftale om at forny landsoverenskomsterne for privathospitaler og klinikker. Fornyelsen slår igennem på 17 privathospitaler.

Den store knast i forhandlingerne har været arbejdsmiljøet. Arbejdsgiverne har forlangt forringelser i arbejdstidsreglerne, som går stik imod Dansk Sygeplejeråds krav om fokus på det gode arbejdsmiljø.

I sidste ende er vi endt med et forlig, der giver en vis fleksibilitet til arbejdsgiverne, samtidig med at sygeplejerskerne får pæne lønstigninger, en forhøjelse af den særlige opsparing, flere frihedsrettigheder ved børns sygdom og 3 ugers øremærket forældreorlov, samt at arbejdsmiljørepræsentanterne styrkes.

 • Lønstigninger på 5,1 pct. over tre år
 • Den særlige opsparing stiger med 3 procentpoint fra 4 til 7 pct.
 • Særlig opsparing kan fremover også bruges til at holde fri på barns anden sygedag og til børns lægebesøg.
 • Far eller medmor får tre ugers ekstra øremærket forældreorlov med løn.
 • Fem feriefridage overgår til nyt ferieafholdelsesår.
 • Arbejdsmiljø repræsentantens rolle og vilkår styrkes med en klarere opgavebeskrivelse, sikring af den nødvendige tid til opgaverne og nødvendig adgang til IT-udstyr, samt bedre vilkår for at få fri til at deltage i uddannelse.
 • For sygeplejersker, der har vagter aften og nat, er der indført en valgmulighed mellem at give tre timers frihed pr. 37 arbejdstimer om aftenen og natten, eller at forhøje tillægget for aftenarbejde fra 20 til 28 pct.

Derudover er der aftalt en optrapningsordning af særlig opsparing og pension for nye virksomheder, der tiltræder overenskomsten, mulighed for at afholde ferie i timer, perioden for beregning af den gennemsnitlige arbejdstid (normperioden) udvides med to uger, og hviletiden kan udskydes i uforudsete situationer.

Privathospitalerne er det største område, som Dansk Sygeplejeråd har til forhandling under de private overenskomstforhandlinger. Mere end 500 sygeplejersker har deres hovedbeskæftigelse på et privathospital.

Det næste store område, der er til forhandling, er for sygeplejersker ansat hos Falck.

 

9. marts 2020

To overenskomster inden for private plejeteams er fornyet

Sent søndag aften indgik Dansk Sygeplejeråd aftale med Dansk Erhverv om fornyelse af to overenskomster for virksomhederne Det Sundhedsfaglige Børneteam og Olivia Danmark.

Forligene er fornyet inden for samme ramme som de øvrige forlig med procentuelle lønstigninger, mulighed for fri ved barns 2. sygedag og lægebesøg, tre ugers øremærket fædreorlov samt en styrkelse af arbejdsmiljørepræsentanten. Derudover kan medarbejderen bede om en kompetenceudviklingsplan i forbindelse med MUS-samtale.

Det Sundhedsfaglige Børneteam

 • Lønreguleringer på 7,5 pct. over 3 år
 • Der er indført mulighed for at holde fri i forbindelse med børns lægebesøg.
 • Der indføres 3 ugers øremærket forældreorlov til far eller medmor.
 • Arbejdsmiljø repræsentantens rolle og vilkår styrkes med en klarere opgavebeskrivelse, sikring af den nødvendige tid til opgaverne og nødvendig adgang til IT-udstyr, bedre vilkår for at få fri til at deltage i uddannelse, samt drøftelse af grundlaget for et godt arbejdsmiljø, bl.a. ift. senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.
 • Medarbejderen kan bede om en kompetenceudviklingsplan. Der er tale om en tidsbegrænset ordning.

Derudover indeholder forliget aftaler, der implementerer den nye ferielov, og som en tidsbegrænset ordning øges perioden for beregning af den gennemsnitlige arbejdstid (normperioden) udvides fra 16 til 18 uger.

 

Oliva Danmark

 • Lønreguleringer på 7,5 pct. over 3 år.
 • Der gives mulighed for at holde fri uden løn ved barns 2. sygedage og i forbindelse med børns lægebesøg.
 • Der indføres 3 ugers øremærket forældreorlov til far eller medmor
 • Arbejdsmiljø repræsentantens rolle og vilkår styrkes med en klarere opgavebeskrivelse, sikring af den nødvendige tid til opgaverne og nødvendig adgang til IT-udstyr, bedre vilkår for at få fri til at deltage i uddannelse, samt drøftelse af et grundlaget for et godt arbejdsmiljø, bl.a. ift. senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.
 • Medarbejderen kan bede om en kompetenceudviklingsplan.
 • Sygeplejersken kan frivilligt indgå individuel aftale om gennemsnitlig ugentlig arbejdstid over 37 timer, dog maksimalt 48 timer. Aftalen skal godkendes af DSR for at sikre, at den er indgået frivilligt.

Derudover indeholder forliget aftaler, der implementerer den nye ferielov, og en præcisering omkring søgnehelligdage.

I dag fortsætter forhandlingerne med Dansk Erhverv om at forny overenskomsterne for privathospitaler og klinikker.

 

6. marts 2020

Overenskomsterne med Dansk Industri er fornyet

Efter en lang dag med forhandlinger har Dansk Sygeplejeråd indgået aftaler med Dansk Industri om at forny fire overenskomster, som dækker private plejehjem og hjemmepleje, sygeplejersker ansat i Tivoli og på boreplatforme. Forligene rummer pæne lønstigninger, forhøjelse af den særlige opsparing, fokus på ligestilling og familieliv samt en styrkelse af arbejdsmiljørepræsentanterne.

 

Servicebranchens arbejdsgiverforening

 • Lønstigninger på 5,1 pct. over tre år
 • Den særlige opsparing stiger med 3 procentpoint fra 4 til 7 pct.,
 • Særlig opsparing kan fremover også bruges til at holde fri på barns anden sygedag og til børns lægebesøg.
 • Far eller medmor får tre ugers ekstra øremærket forældreorlov med løn.
 • Op til fire uger af graviditetsorloven kan afholdes i forlængelse af forældreorloven i stedet for inden fødslen.
 • Fem feriefridage overgår til nyt ferieafholdelsesår.
 • Arbejdsmiljø repræsentantens rolle og vilkår styrkes med en klarere opgavebeskrivelse, sikring af den nødvendige tid til opgaverne og nødvendig adgang til IT-udstyr, samt bedre vilkår for at få fri til at deltage i uddannelse.
 • Timelønnede skal nu have udbetalt værdien af pension og særlig opsparing.
 • For sygeplejersker, der har vagter aften og nat, er der indført en valgmulighed mellem at give tre timers frihed pr. 37 arbejdstimer om aftenen og natten, eller at forhøje tillægget for aftenarbejde fra 20 til 28 pct.

Derudover er der aftalt en optrapningsordning af særlig opsparing og pension for nye virksomheder, der tiltræder overenskomsten, samt mulighed for at afholde ferie i timer.

 

Vikarbureauer

Overenskomsten er fornyet på samme vilkår som brancheoverenskomsten for vikarbureauer:

 

Tivoli

 • Lønstigninger på 7,5 pct. over tre år.
 • Der gives mulighed for at holde fri uden løn ved barns 2. sygedage og i forbindelse med børns lægebesøg.
 • Hvis der vælges en sygeplejerske til arbejdsmiljørepræsentant, drøfter Dansk Sygeplejeråd og DI dennes opgave og pligter.

Derudover kan ferie afholdes i timer og overenskomsten er rettet til ift. Tivolis nye sæsoner.

 

Semco Maritime (boreplatforme)

 • Lønstigninger på 7,5 pct. over tre år.
 • Der gives mulighed for at holde fri uden løn ved barns 2. sygedage og i forbindelse med børns lægebesøg, når medarbejderen ikke er offshore.
 • Far eller medmor får tre ugers ekstra øremærket forældreorlov med løn.
 • Reglerne fra den nye ferielov implementeres i overenskomsten. Blandt andet bliver mulighederne for at holde ferie på forskud ændret, så arbejdsmønsteret på offshore kan opretholdes.
 • Arbejdsmiljø repræsentantens rolle og vilkår styrkes med en klarere opgavebeskrivelse, sikring af den nødvendige tid til opgaverne og nødvendig adgang til IT-udstyr, samt bedre vilkår for at få fri til at deltage i organisationernes uddannelse.
 • Under OK20 er der aftalt at nedsætte et udvalg, som skal afdække mulighederne for udvikling af offshorearbejde.

Derudover er der mulighed for at afholde ferie i timer.

 

Forhandlingerne fortsætter de den kommende uge, hvor der blandt andet er overenskomstforhandlinger for privathospitalerne og med Falck. Læs mere om status på OK20.

 

5. marts2020

Første forlig i hus - overenskomsten for sygeplejevikarer er fornyet

Dansk Sygeplejeråd og Vikarbureauernes Brancheforening har sent i går aftes indgået en aftale om at forny brancheoverenskomsten for sygeplejevikarer. Forliget er det første, som Dansk Sygeplejeråd har indgået ved OK20.

Brancheoverenskomsten for vikarer indeholder regler for timelønnede og månedslønnede vikarer. Der gælder forskellige vilkår for de to grupper, og derfor er der også forskel på indholdet i de to forlig:

Timelønnede vikarer

 • Lønstigninger på 6,8 pct. over tre år.
 • Pensionen hæves fra 7,4 pct. til 9 pct. Heraf er 6 pct. arbejdsgivers bidrag og 3 pct. egetbidraget.
 • Tillægget for speciale i anæstesi hæves fra 12,74 kr. i timen til 21,69 kr. og er fremover et funktionstillæg.
 • For sygeplejevikarer i Grønland, der er gør tjeneste på enestationer, indføres der et tillæg på 175 kr. pr. dag. Tillægget gives også på ankomst- og afrejsedagen.

Månedslønnede vikarer

 • Lønstigninger på 7,5 pct. over tre år.
 • Der gives mulighed for at holde fri uden løn ved barns 2. sygedage og i forbindelse med børns lægebesøg.
 • Der indføres 3 ugers øremærket barsel til fædre/medmødre

Derudover indeholder forligene aftaler, der implementerer den nye ferielov, og perioden for beregning af den gennemsnitlige arbejdstid (normperioden) udvides til otte uger.

Forliget har betydning for lidt over tyve vikarbureauer, som følger brancheoverenskomsten for vikarbureauer. Der er omkring 1.700 sygeplejersker, som har hoved- eller bibeskæftigelse på et vikarbureau. 

Forhandlingerne for de andre områder fortsætter ugen ud og hele næste uge. Det gælder blandt andet privathospitaler, Falck samt private plejehjem og hjemmepleje.

 

 

24. februar 2020

Forligsmand udsætter konflikt med 14 dage

Alle organisationer har orienteret Forligsinstitutionen om de afsendte konfliktvarsler, der vedrører overenskomster på det private arbejdsmarked. Konflikterne var varslet til at træde i kraft søndag den 1. marts 2020.

Som forventet har forligsmand Jan Reckendorff fredag d. 28. februar besluttet, at de varslede arbejdsstandsninger udsættes i 2 uger.

DSR starter forhandlinger med arbejdsgiverforeningerne Dansk Erhverv og DI i dag, mandag d. 2. marts. DSR har en forhåbning om, at forhandlingerne kan nå at blive færdige inden for forligsmandens udsættelse på to uger.

 

 

24. februar 2020

Normallønsforliget er på plads 

Begge de toneangivende forlig er faldet på plads med flotte resultater. Nu er der hul igennem til, at Dansk Sygeplejeråd kan begynde forhandlinger med Dansk Erhverv og Dansk Industri i starten af marts. 

 

Sidste uge blev Industriens overenskomst fornyet. I løbet af weekenden kom der også et forlig for transportsektoren, som er den toneangivende normallønsoverenskomst. Den sætter rammerne for forhandlingerne på resten af normallønsområder, som de privatansatte sygeplejersker hører under.

Resultatet for transportsektoren har mange af de samme elementer som industriforliget. Aftalen indeholder pæne lønstigninger, forhøjelse af den særlige opsparing, fokus på ligestilling og familieliv samt arbejdsmiljø.

Løn og pension

Normallønnen stiger med 9,55 kr. i alt. De to første år stiger lønnen med 3,20 kr. og i 2022 med 3,15 kr.

Den særlige opsparing stiger med 3 procentpoint fra 4 til 7 procent.

Medarbejdere over pensionsalderen skal fremover spørges, om de fortsat ønsker at indbetale til pension, eller om de vil have pengene udbetalt som løn.

Ligestilling og familieliv

Far eller medmor får tre ugers ekstra øremærket barsel med løn. Det giver mulighed for, at mor og far/medmor begge kan holde otte ugers barsel med løn.

Den særlige opsparing kan fremover også bruges til at holde fri til barns anden sygedag og børns lægebesøg, eller den kan udbetales løbende sammen med lønnen. Ved forhandlingerne for tre år siden aftalte man desuden, at det ikke tæller som barns første sygedag at blive kaldt hjem fra arbejde til et sygt barn.

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø repræsentantens rolle og vilkår styrkes. Parterne er enige om, at arbejdsmiljørepræsentanten spiller en central rolle i at sikre et godt samarbejde og sikkert arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljørepræsentanten skal derfor indgå i det systematiske arbejde med arbejdsmiljø og inddragelse af medarbejderne i indsatsen for grøn omstilling.

Arbejdsmiljørepræsentanterne skal have den nødvendige tid til rådighed til at varetage sine pligter, de får bedre vilkår for frihed til uddannelse, og sikres samme adgang til IT-faciliteter som tillidsrepræsentanter.  

Find hele forliget hos  Dansk Industri. 

 

Med begge de to toneangivende forlig for industrien og transportsektoren på plads, kan de øvrige forhandlinger kan gå i gang. Dansk Sygeplejeråd begynder forhandlinger med Dansk Erhverv og Dansk Industri i starten af marts.

 

 

20. februar 2020

Dansk Sygeplejeråd har afsendt konfliktvarsel – på det private område

Dansk Sygeplejeråd afsender i dag konfliktvarsel sammen med de øvrige organisationer i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH). 

 

Konfliktvarslerne betyder at konflikterne kan træde i kraft, hvis der ikke indgås aftaler om nye overenskomster, og hvis forligsmandens mæglingsforslag stemmes ned.

Dansk Sygeplejeråd forventes at starte forhandlingerne i slutningen af februar eller i starten af marts. 

Hvem er udtaget, hvis der bliver konflikt?

Er der udsigt til at de varslede konflikter træder i kraft, vil Dansk Sygeplejeråd udsende vejledning om, hvordan du skal forholde dig, og hvilke muligheder du har for konfliktunderstøttelse

Hovedbestyrelsen i Dansk Sygeplejeråd har besluttet at udtage alle sygeplejersker, som er dækket af de overenskomster, der skal fornyes, hvis der bliver konflikt.

Dog er medlemmer med følgende arbejdsfunktioner er undtaget:

 1. Medlemmer, der arbejder i én til én-plejeordninger (såkaldte plejeteams) i borgerens hjem.
 2. Medlemmer, der arbejder som vikarer via vikarbureauer.

Hovedbestyrelsen har vedtaget, at det alene er medlemmer pr. d.d. den 20. februar 2020, der kan modtage konfliktunderstøttelse.  

Faktaboks: Sådan forløber forhandlingerne

Hvis parterne i ikke kan blive enige om en ny overenskomst, er det forligsmandens opgave at hjælpe dem med at nå til enighed om et forlig.

Forligsmanden vil sædvanligvis benytte sin mulighed for at udskyde de varslede konflikter med 14 dage to gange, så parterne har længere tid til at forsøge at indgå forlig.

Når der er indgået aftale om fornyelse af næsten alle overenskomster, fremlægger forligsmanden et mæglingsforslag. Forslaget omfatter typisk de indgåede aftaler og et forslag til fornyelse af de overenskomster, hvor parterne ikke er blevet enige.

Hvis forligsmandens mæglingsforslag bliver vedtaget, træder de nye overenskomster i kraft med virkning fra den 1. marts 2020, hvor den forrige overenskomstperiode udløber. Hvis mæglingsforslaget ikke bliver vedtaget, opstår der konflikt på arbejdsmarkedet. Sidste gang, der var storkonflikt i Danmark, var i 1998.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. februar 2020

Gode takter i det første private forlig

Forhandlingerne om Industriens Overenskomst landede i søndags med en aftale, der tegner positivt for de kommende forhandlinger for de privatansatte sygeplejersker.

 

Overenskomstforhandlingerne på det private område er i fuld gang. Det første forlig er faldet på plads mellem CO-industri og Dansk Industri. Det er Industriens overenskomst, som er den toneangivende minimallønsoverenskomst.

 Næste forlig er for Transportsektoren Overenskomsten for transportsektoren er den toneangivende normallønsoverenskomst, som er den type af overenskomst, næsten alle privatansatte sygeplejersker er dækket af.

Selvom sygeplejerskerne hverken hører under Industriens overenskomst eller har minimallønsoverenskomster, er det første forlig med til at sætte rammen for forhandlingerne på de øvrige områder. Og der er gode takter, både når det kommer til løn og ligestilling  

Løn og pension

Mindstelønnen stiger 2,5 kr. hvert år, altså 7,5 kr. i hele perioden. Lønstigningerne er nogle af de højeste på det private område siden 2007. Samtidig stiger Fritvalgs Lønkontoen – som er en særlig løndel på det private område - med ét procentpoint hvert år. Det vil sige tre procentpoint i alt, så Fritvalgs Lønkontoen ender på 7 pct.

Derudover skal medarbejdere over folkepensionsalderen fremover spørges, om de fortsat ønsker at indbetale til pension, eller om de vil have pengene udbetalt som løn.

Ligestilling og familieliv

Far eller medmor får tre ugers ekstra øremærket barsel med løn. Det giver mulighed for, at mor og far/medmor begge kan holde otte ugers barsel med løn.

Fritvalgs Lønkontoen kan fremover også bruges til at holde fri til barns anden sygedag og børns lægebesøg, eller den kan udbetales løbende sammen med lønnen. Ved forhandlingerne for tre år siden aftalte man desuden, at det ikke tæller som barns første sygedag at blive kaldt hjem fra arbejde til et sygt barn.

Feriefridage

Den nye ferielov er blevet implementeret i overenskomsten. Det betyder at fra 2021 tildeles de 5 årlige feriefridage den første dag i ferieåret - 1. september. Feriefridagene kan holdes frem til 31. december året efter (dvs. i en periode på 16 måneder). Som en overgangsordning tildeles den 1. maj 2020 6,67 feriefridage.

Find hele forliget hos CO-industri. 

 

Forhandlingerne på det private område dækker mere end 3.000 sygeplejersker, som har enten hoved- eller bibeskæftigelse på vikarbureauer, privathospitaler, plejehjem og hjemmepleje. Se, om din overenskomst er til forhandling.

 

 

29. januar 2020

Kravene til OK20

Dansk Sygeplejeråd har udvekslet krav med Dansk Erhverv angående Landsoverenskomst for Privathospitaler og Klinikker og med VB-FASID angående brancheoverenskomst for vikarbureauer.

Dansk Sygeplejeråd har herudover afleveret krav angående Falck Landsoverenskomsten. Falck har orienteret os om, at de ikke forventer at udveksle krav med os, før vi mødes ved forhandlingsbordet.

Som det fremgår peger Dansk Sygeplejeråds krav og arbejdsgivernes krav i hver sin retning, så der venter vanskelige forhandlinger.

Læs kravene her

 

 

4. september 2019

Kravindsamlingen er slut

Kravindsamlingen er nu slut, og alle indkomne ønsker til OK20 vil blive behandlet af Hovedbestyrelsen på mødet i oktober måned og indgå i beslutningen om, hvilke krav DSR skal rejse overfor arbejdsgiverne ved forhandlingerne om fornyelse af overenskomsterne.

Når Dansk Sygeplejeråd har udvekslet krav med arbejdsgiverne, vil kravene blive offentliggjort på denne side

 

 

13. august 2019

Kravindsamlingen skydes igang

I starten af 2020 går de private overenskomstforhandlinger igang for sygeplejersker, som arbejder inden for vikarbureauer, privathospitaler, llinikker & lægepraksis, plejehjem, hjemmepleje & plejeteams samt sundhed, arbejdsmiljø & BST.

Allerede nu går procesen igang med at høre sygeplejerskerne om deres ønsker og krav til egen overenskomst. Tirsdag den 13. august 2019 er der åbnet for kravindsamling. Alle berørte medlemmer har fået en mail fra Dansk Sygeplejeråd med debatoplægget og en invitation til at deltage i kravindsamlingen. 

Find link til kravindsamlingen og debatoplæg her

Som noget nyt, er det også muligt at deltage i medlemsmøder via Skype, hvor man kan komme i kontakt med kollegaer inden for samme branche, møde forhandlerne fra DSR og komme med ønsker og krav til forhandlingerne. Inputs fra medlemsmøderne indgår i behandlingen af krav på lige fod med svar fra kravindsamlingen. 

Læs mere om Skype-møder her

 

Tidslinje for OK20-forhandlinger

 

Note: Der tages forbehold for ændringer i forhandlingsforløbet, som kan rykke ved tidspunkterne.